Postup : 2009/2670(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0038/2009

Predkladané texty :

B7-0038/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0016

NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 87k
14.9.2009
PE428.642v01-00
 
B7-0038/2009

predložený na základe vyhlásenia Rady

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa Ministerstvu financií Spojených štátov sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim


Simon Busuttil, Ernst Strasser, Manfred Weber v mene poslaneckého klubu PPE
Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López, Birgit Sippel v mene skupiny S&D
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Louis Michel, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Sharon Bowles v mene skupiny ALDE
Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa Ministerstvu financií Spojených štátov sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim  
B7‑0038/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ a článok 286 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na články 95 a 300 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, najmä na jeho články 5, 6, 7, a 8,

–   so zreteľom na Chartu základných práv, najmä na jej články 7, 8, 47, 48 a 49,

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov,

–   so zreteľom na smernicu 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov

–   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

–   so zreteľom na smernicu 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a nariadenie ES 1781/2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov

–   so zreteľom na Dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z roku 2003, najmä na jej článok 4 (identifikácia bankových informácií)

–   so zreteľom na program Spojených štátov amerických o sledovaní financovania terorizmu (TFTP), ktorý vychádza z výkonného prezidentského nariadenia č. 13224 a ktorý v prípade vnútroštátneho výnimočného stavu oprávňuje najmä Ministerstvo financií USA získať prostredníctvom tzv. „administratívnych príkazov na poskytnutie informácií“ súbor údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach, ktoré prechádzajú sieťami určenými na zasielanie finančných správ ako sú napr. siete prevádzkované Spoločnosťou pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT),

–   so zreteľom na podmienky stanovené Ministerstvom financií USA pre prístup (podľa definícií zástupcov USA(1)) k údajom SWIFT-u a pri zohľadnení informácií získaných Komisiou prostredníctvom „významnej osoby“ o tom, či úrady USA uvedených zástupcov rešpektujú,

–   so zreteľom na predchádzajúce uznesenia, v ktorých EP SWIFT vyzýva, aby prísne dodržiaval právny rámec EÚ, najmä pri uskutočňovaní finančných transakcií na území EÚ,

–   so zreteľom na pokyny k rokovaniu určené predsedníctvu Rady a pripravovanú medzinárodnú dohodu medzi EÚ a USA o prenose SWIFT–ových informácií, ktoré boli označené ako „vyhradené EÚ“,

–   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 3. júla 2009, ktoré bolo označené ako „vyhradené EÚ“,

–   so zreteľom na pravidlo 110 ods. 2 jeho rokovacieho poriadku,

A. keďže SWIFT v októbri 2007 oznámil, že do konca roku 2009 bude v prevádzke nová štruktúra zasielania správ;

B.  keďže táto zmena v štruktúre zasielania správ bude mať za následok, že väčšina finančných údajov, ktoré mal SWIFT na príkaz podľa programu TFTP doteraz zasielať Ministerstvu financií USA, už nebude naďalej takto sprístupňovaná;

C. keďže Rada 27. júla 2009 jednohlasne prijala pokyny k rokovaniu pre predsedníctvo, aby na základe článkov 24 a 38 Zmluvy o EÚ za prispenia Komisie rokovalo o medzinárodnej dohode s USA o pokračujúcom zasielaní údajov SWIFT–u do programu TFTP Spojených štátov amerických,

D. keďže pokyny k rokovaniu ako aj právne stanovisko právnej služby Rady vo veci výberu právneho základu neboli zverejnené, nakoľko sú označené ako „vyhradené EÚ“

E.  keďže medzinárodná dohoda zabezpečí dočasné a okamžité uplatňovanie od dátumu podpisu až do nadobudnutia účinnosti dohody;

F.  keďže EÚ samotná nemá zavedený program o sledovaní financovania terorizmu;

G. keďže prístup k údajom spravovaným SWIFT–om potenciálne umožňuje odhaliť nielen prevody spojené s nelegálnou činnosťou, ale aj informácie o ekonomickej činnosti jednotlivcov a dotknutých krajín a tak môže byť zneužitý na rôzne formy hospodárskej a priemyselnej špionáže veľkého rozsahu;

H. keďže SWIFT uzatvoril s ministerstvom financií USA memorandum o porozumení, v ktorom sa rozsah prenášaných údajov a vyhľadávaní zúžil na osobitné prípady boja proti terorizmu a na základe ktorého takéto prenášanie a vyhľadávanie údajov podlieha nezávislému dohľadu a auditu, vrátane monitorovania údajov v reálnom čase;

I.   keďže akákoľvek dohoda medzi EÚ a USA musí spĺňať podmienky zabezpečovania ochrany, ktoré existujú v memorande o porozumení a medzi zástupcami Ministerstva financií USA ako sú napr. podmienky, ktoré sa uplatňujú v prípade administratívnych príkazov na poskytnutie informácií, ktoré Ministerstvo financií USA vydáva americkému operačnému centru SWIFT–u,

1.  pripomína svoje odhodlanie bojovať s terorizmom a pevné presvedčenie, že je nevyhnutné dosiahnuť správnu rovnováhu medzi bezpečnostnými opatreniami a ochranou občianskych slobôd a základných práv pri čo najväčšom rešpektovaní práva na súkromie a ochranu údajov; opätovne potvrdzuje, že nevyhnutnosť a úmernosť sú kľúčovými zásadami, bez ktorých boj proti terorizmu nebude nikdy účinný;

2.  zdôrazňuje, že Európska únia je založená na zásadách právneho štátu a že všetky prenosy európskych osobných údajov do tretích krajín na účely bezpečnosti by mali rešpektovať procedurálne záruky a právo na obhajobu a byť v súlade s právnymi predpismi na ochranu údajov na vnútroštátnej a európskej úrovni(2);

3.  pripomína Rade a Komisii, že v rámci transatlantickej dohody o právnej pomoci medzi EÚ a USA, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2010, článok 4 zabezpečuje prístup k cieleným finančným údajom na základe žiadosti podanej prostredníctvom vnútroštátnych orgánov a môže vytvoriť lepší právny základ na prenos údajov SWIFT–u než navrhovaná dočasná dohoda a žiada preto Radu a Komisiu, aby vysvetlili potrebu takejto dočasnej dohody;

4.  víta rozhodnutie SWIFT–u z júna 2007 premiestniť všetky údaje o finančných prevodoch vo vnútri EÚ do dvoch európskych operačných centier; upozorňuje Radu na skutočnosť, že rozhodnutie bolo prijaté v súhlase s belgickým úradom na ochranu údajov, v súlade so žiadosťou pracovnej skupiny zriadenou podľa článku 29 EÚ a názorom Európskeho parlamentu;

5.  upozorňuje, že Rada prijala pokyny k rokovaniu takmer dva roky po oznámení SWIFT–u o zmene štruktúry zasielania správ;

6.  vyjadruje obavu, že čo sa týka zvoleného právneho základu pre pripravovanú dohodu sa názory právnych služieb inštitúcií líšia a poznamenáva, že právna služba Rady zastáva názor, že tento je v pôsobnosti Spoločenstva;

7.  je presvedčený, že ak je medzinárodná dohoda nevyhnutná a záväzná, musí minimálne zabezpečiť, že:

a)  sa prevádzajú a spracúvajú len údaje, ktoré slúžia v boji proti terorizmu, tak ako je to stanovené v rámcovom rozhodnutí Rady č. 2002/475/SVV, článku 1 a ktoré sa vzťahujú na jednotlivcov alebo teroristické organizácie definované ako také EÚ;

b)  spracovanie takýchto údajov, čo sa týka ich prenosu (len prostredníctvom tzv. „posúvacieho“ systému), uchovávania a využívania nesmie byť neúmerné cieľu, na ktorý sa tieto údaje prenášajú a následne spracúvajú;

c)  žiadosti o prenos by mali vychádzať z konkrétnych, cielených, časovo-obmedzených prípadov podliehajúcich súdnemu povoleniu a že akékoľvek následné spracovanie sa musí obmedziť na údaje, ktoré zverejňujú prepojenie medzi osobami alebo organizáciami, ktoré sú v USA sledované; údaje, ktoré takéto prepojenia neodhaľujú, sa musia vymazať;

d)  občanom a podnikom EÚ bude zaručená rovnaká úroveň práva na obhajobu a procedurálnych záruk ako aj právo na prístup k spravodlivosti tak ako existuje v rámci EÚ a že zákonnosť a úmernosť žiadostí o prevod bude otvorená súdnemu preskúmaniu v USA;

e)  prenášané údaje by mali podliehať rovnakým mechanizmom súdnej nápravy aké by sa uplatňovali na údaje uchovávané v rámci EÚ, vrátané kompenzácií v prípade nezákonného spracovania osobných údajov;

f)   dohoda by ma zakázať akékoľvek využitie údajov SWIFT–u úradmi USA na iné účely než sú tie, ktoré sa spájajú s financovaním terorizmu; prenos takýchto informácií na tretie strany iné než sú verejné orgány zodpovedné za boj proti financovaniu terorizmu by mal byť tiež zakázaný;

g)  by sa mal prísne dodržiavať recipročný mechanizmus, ktorý by na základe žiadosť zaväzoval zodpovedné orgány USA k prenosu príslušných údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach na zodpovedné orgány EÚ;

h)  sa dohoda výslovne uzavrie na prechodné obdobie prostredníctvom doložky o zániku, ktorá neprekročí 12 mesiacov bez toho, aby tým bol dotknutý postup, ktorý umožní novú dohodu v tejto oblasti a ktorý sa musí dodržať podľa Lisabonskej zmluvy;

i)   by prechodná dohoda jasne obsahovala ustanovenie, na základe ktorého by orgány USA boli okamžite informované o nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy a o možnosti rokovania o novej dohode, ktorá bude vychádzať z nového právneho rámca EÚ a ktorého sa plne zúčastní Európsky parlament a národné parlamenty;

8.  žiada Radu a Komisiu, aby objasnili presnú úlohu „verejného orgánu“, ktorý bude poverený zodpovednosťou za prijímanie žiadostí z Ministerstva financií USA, berúc ohľad najmä na povahu právomocí udelených takémuto „orgánu“ a spôsobu, akým sa tieto právomoci môžu presadzovať;

9.  žiada Radu a Komisiu, aby potvrdili, že hromadné zásielky a veľké súbory ako sú napr. transakcie súvisiace s Jednotným európskym platobným priestorom (SEPA), nespadajú medzi údaje, o ktoré môže Ministerstvo financií USA požiadať alebo ktoré mu môžu byť poskytnuté;

10. zdôrazňuje, že SWIFT je pre pružnosť európskych platobných systémov a trhov cenných papierov infraštruktúrou kľúčového významu a nemal by byť nenáležite znevýhodnený pokiaľ ide o konkurovanie poskytovateľom služieb zasielania finančných správ;

11. zdôrazňuje význam právnej istoty a imunity pre občanov a súkromné spoločnosti, ktoré podliehajú prenosu údajov za takých podmienok aké navrhuje dohoda medzi EÚ a USA;

12. poznamenáva, že by mohlo byť pre Komisiu užitočné prehodnotiť potrebu vytvorenia európskeho programu na sledovanie financovania terorizmu;

13. žiada Komisiu a predsedníctvo, aby zabezpečili, že sa všetky existujúce rokovacie dokumenty a pokyny k rokovaniu plne sprístupnia Európskemu parlamentu a všetkým národným parlamentom;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie, Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín a vláde ako aj obidvom komorám Kongresu Spojených štátov amerických.

(1)

Spracovanie osobných údajov z EÚ Ministerstvom financií Spojených štátov amerických na účely boja proti terorizmu – SWIFT, Ú. v. C 166, 20. 7. 2007, s. 18

(2)

Najmä Európsky dohovor o ľudských právach, najmä jeho články 5, 6, 7, a 8, Charta základných práv, najmä jej články 7, 8, 47, 48 a 49, Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, smernica 95/46/ES a nariadenie (ES) č. 45/2001.

Posledná úprava: 22. mája 2010Právne oznámenie