Menettely : 2009/2742(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0133/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0133/2009

Keskustelut :

PV 11/11/2009 - 18
CRE 11/11/2009 - 18

Äänestykset :

PV 12/11/2009 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0065

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 70k
4.11.2009
PE428.745v01-00
 
B7-0133/2009

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0218/2009 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti


hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, torjumiseen tarkoitettujen tutkimustoimien yhteisestä ohjelmasuunnittelusta


Françoise Grossetête, Elena Oana Antonescu, PPE-ryhmän puolesta
Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta
Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta
Giles Chichester ECR-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Nikolaos Chountis, GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, torjumiseen tarkoitettujen tutkimustoimien yhteisestä ohjelmasuunnittelusta  
B7‑0133/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Alzheimer’s Disease Internationalin (ADI) maailman Alzheimer-päivänä 21. syyskuuta 2009 julkaiseman maailman Alzheimer-raportin vuodelta 2009(1),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin torjuntakeinoja koskevista yhteistä ohjelmasuunnittelua hyödyntävistä tutkimustoimista (KOM(2009)379 lopullinen),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Alzheimerin ja Parkinsonin taudin kaltaiset hermoston rappeutumissairaudet ovat merkittäviä pitkäaikaisen toimintarajoitteisuuden aiheuttajia; ottaa edelleen huomioon, että näitä tauteja sairastaa yli seitsemän miljoonaa eurooppalaista ja että sairastuneiden määrä todennäköisesti kaksinkertaistuu tulevina vuosikymmeninä väestön ikääntyessä,

B.  ottaa huomioon, että hermoston rappeutumissairauksia ei vielä pystytä parantamaan ja että tieto niiden ehkäisystä, hoidosta ja riskitekijöiden tunnistamisesta on hyvin rajallista,

C. ottaa huomioon, että dementiasairauksista aiheutuneet kustannukset olivat vuonna 2005 EU:n 27 jäsenvaltiossa 130 miljardia euroa, toisin sanoen noin 21 000 euroa vuodessa dementiaa sairastavaa henkilöä kohti; toteaa, että näihin keskimääräisiin kokonaiskustannuksiin sisältyvät sekä välittömät kustannukset että epävirallisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset,

D. ottaa huomioon, että Alzheimerin ja Parkinsonin tautia tutkitaan monista näkökulmista käsin ja eri tutkimusaloilla, mikä voi tehdä tutkimustoiminnasta entistä pirstaloituneempaa;

E.  ottaa huomioon, että suurimman osan tämän alan tutkimustyöstä tekevät jäsenvaltiot ja että tutkimustyön koordinointi jäsenvaltioiden välillä on melko vähäistä, minkä johdosta toiminta on hajanaista ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden välillä rajallista,

1.  pitää myönteisenä ehdotettua, tämän alan tutkimustoimien yhteistä ohjelmasuunnittelua koskevaa pilottihanketta; katsoo, että yhteisellä ohjelmasuunnittelulla voitaisiin merkittävästi vähentää tutkimustoiminnan hajanaisuutta, koska sen avulla voitaisiin saavuttaa taitojen, tiedon ja taloudellisten voimavarojen kriittinen massa;

2.  katsoo, että Alzheimerin ja Parkinsonin taudin kaltaiset hermoston rappeutumissairaudet ovat yksi Euroopan suurimmista mielenterveyshaasteista ja että Alzheimerin ja Parkinsonin taudin torjumisessa on siksi vastattava kaksitahoiseen haasteeseen: päivittäisen hoidon tarjoaminen lisääntyvälle määrälle potilaita ja resurssien lisääminen siten, että potilaiden määrä vastedes vähenee jatkuvasti; kannattaa siksi neuvoston suositusta;

3.  korostaa, että on pikaisesti tehostettava ponnisteluja hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin ja Parkinsonin taudin, sosiaalisten ja kansanterveydellisten vaikutusten lieventämiseksi, ottaen huomioon Euroopan väestön ikääntyminen ja kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden varmistaminen tulevaisuudessa;

4.  kannustaa kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti hermoston rappeutumissairauksia koskevan yhteisen tutkimusohjelman määrittelyyn, kehittämiseen ja toteuttamiseen;

5.  kehottaa jäsenvaltioita tarkentamaan ja täydentämään Alzheimerin tautia ja muita dementiasairauksia koskevia epidemiologisia tietoja erityisesti taudin oireettomassa vaiheessa ja ennen kuin potilaasta tulee toimintakyvytön;

6.  korostaa monialaisen tutkimuksen tärkeyttä tällä alalla ja katsoo, että siihen olisi sisällytettävä diagnoosi, hoito, ehkäisy sekä potilaiden ja heidän perheidensä ja hoitajiensa hyvinvointia koskeva yhteiskunnallinen tutkimus; katsoo, että varhaiset diagnostiset testit, riskitekijöiden (esim. ympäristö) tutkimus ja varhaisen diagnoosin kriteerit ovat ratkaisevan tärkeitä; katsoo, että jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä tehtävistä laajamittaisista epidemiologisista ja kliinisistä tutkimuksista syntyy tällöin selvää lisäarvoa;

7.  katsoo, että tutkimusohjelmissa olisi keskityttävä ensisijaisesti ehkäisyyn, biologisiin merkkiaineisiin (geneettiset taipumukset mukaan lukien), diagnostisen kuvantamisen menetelmiin, monialaiseen tutkimukseen perustuviin varhaisen diagnoosin menetelmiin, kriteerien ja diagnosointivälineiden standardointiin sekä sellaisen laaja-alaisen tietokannan luomiseen, jota voidaan käyttää väestötutkimuksiin, hoitostrategioihin sekä uusia kemiallisia ja biologisia aineita, rokotteita ja teknologioita koskeviin kliinisiin tutkimuksiin;

8.  toteaa, että on tärkeää tutkia ikääntymisprosessin ja dementian välistä sekä dementian ja ikääntyneiden masentuneisuuden välistä yhteyttä; kannustaa jäsenvaltioita lisäksi edistämään tutkimusohjelmia, joissa painotetaan potilaan valintaa ja tulevaisuudensuunnitelmia;

9.  kannustaa neuvostoa toteuttamaan tämän pilottihankkeen olemassa olevien rakenteiden pohjalta ja välttämään uusien byrokraattisten rakenteiden luomista sekä tekemään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä teollisuuden kanssa, niin että hyödytään kaikista käytettävissä olevista resursseista ja kokemuksista ja taataan samalla riippumattomuus ja itsenäisyys;

10. kannustaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään dementiaan liittyvät ongelmat kaikkiin nykyisiin ja tuleviin sairauksien ehkäisyä koskeviin Euroopan unionin aloitteisiin erityisesti kun on kyse varhaisista diagnooseista, sydämen ja verisuonien terveydestä sekä liikunnasta;

11. pitää tärkeänä, että komissio hyväksyisi suosituksen, jossa kehotetaan jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisille elämäntapamuutoksista, joilla voidaan viivästyttää hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin ja Parkinsonin taudin, puhkeamista tai ehkäistä se, ja edistämään aivojen terveyttä vaalivaa elämäntapaa;

12. ehdottaa, että neuvosto ja komissio harkitsevat eurooppalaisen aivojen teemavuoden järjestämistä tietoisuuden lisäämiseksi ikääntymisestä johtuvista aivoihin liittyvistä sairauksista ja näiden sairauksien ehkäisemiseksi;

13. kehottaa neuvostoa ottamaan mukaan potilas- ja hoitojärjestöjen sekä terveydenhuoltopalvelujen tuottajien edustajia tämän alan tutkimustoiminnan yhteistä ohjelmasuunnittelua koskevaan pilottihankkeeseen;

14. kehottaa neuvostoa tiedottamaan parlamentille pilottihankkeen edistymisestä ja tuloksista;

15.  kehottaa komissiota ottamaan parlamentin asianmukaisesti mukaan kaikkeen päätöksentekoon, jolla tuetaan tätä pilottihanketta tai mitä tahansa tulevaa tutkimustoimien yhteistä ohjelmasuunnittelua koskevaa aloitetta, joka rahoitetaan seitsemännestä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmasta;

16. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 182 artiklan 5 kohta, jossa määrätään eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, voisi olla sopivampi oikeusperusta tuleville yhteistä ohjelmasuunnittelua koskeville aloitteille tutkimuksen alalla; kehottaa komissiota vakavasti harkitsemaan tämän oikeusperustan soveltamista kaikkiin tuleviin tutkimustoiminnan yhteistä ohjelmasuunnittelua koskeviin ehdotuksiin;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

 

 

(1)

http://www.alz.co.uk/research/worldreport/

Päivitetty viimeksi: 18. toukokuuta 2010Oikeudellinen huomautus