Förfarande : 2009/2719(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0149/2009

Ingivna texter :

B7-0149/2009

Debatter :

PV 24/11/2009 - 14
CRE 24/11/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/11/2009 - 7.7

Antagna texter :

P7_TA(2009)0091

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 136kWORD 82k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0147/2009
18.11.2009
PE428.767v01-00
 
B7-0149/2009

till följd av fråga för muntligt besvarande B7‑0222/2009

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om det ekonomiska och handelsmässiga partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet inför Euromeds åttonde handelsministerkonferens – Bryssel – den 9 december 2009


Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos, Daniel Caspary för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om det ekonomiska och handelsmässiga partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet inför Euromeds åttonde handelsministerkonferens – Bryssel – den 9 december 2009  
B7‑0149/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Barcelonaförklaringen av den 28 november 1995 som inrättade ett partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna runt södra och östra Medelhavet,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2003 till rådet och Europaparlamentet med titeln ”Ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder”(KOM(2003)0104), kommissionens strategidokument av den 12 maj 2004 om den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2004)0373), kommissionens meddelande av den 9 december 2004 till rådet om kommissionens förslag till handlingsplaner inom den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2004)0795), handlingsplanerna för Israel, Jordanien, Marocko, den palestinska myndigheten, Tunisien och Libanon, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument(1),

–   med beaktande av Europa–Medelhavsavtalen om associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Tunisien(2), Israel(3), Marocko(4), Jordanien(5), Egypten(6), Libanon(7) och Algeriet(8) å andra sidan, och Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten, å andra sidan(9), med beaktande av beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG-Turkiet av den 22 december 1995 om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen (96/142/EG)(10),

–   med beaktande av frihandelsavtalet, kallat Agadiravtalet, undertecknat av Jordanien, Egypten, Tunisien och Marocko av den 25 februari 2004,

–   med beaktande av toppmötet mellan EU:s och Medelhavsländernas stats- och regeringschefer i Paris den 13 juli 2008, där Medelhavsunionen inrättades,

–   med beaktande av Euromeds sjätte handelsministerkonferens den 21 oktober 2007 i Lissabon,

–   med beaktande av Euromeds sjunde handelsministerkonferens den 2 juli 2008 i Marseille,

–   med beaktande av Euromeds konferens med högre tjänstemän för handel den 11 november 2009 i Bryssel,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Vid Barcelonakonferensen 1995 lanserades ett mycket ambitiöst projekt som gick ut på att skapa nya och närmare politiska, ekonomiska, sociala och kulturella band mellan Medelhavets norra och södra kust. Nu måste Barcelonaprocessen snarast stärkas genom att frihandelsområdet inrättas.

B.  Medelhavsunionen, som skulle blåsa nytt liv i integrationsprocessen mellan EU och Medelhavsområdet med hjälp av konkreta och synliga projekt, har ännu inte slutförts. Det fanns inga Euromedmöten inplanerade mellan januari och juli 2009 till följd av kriget i Gazaremsan.

C. Det möte för utrikesministrar som skulle ha hållits i Istanbul den 24–25 november 2009 har fått skjutas upp på grund av att arabstaterna bojkottade det i protest mot Israels hållning i fredsprocessen i Mellanöstern,

D. Handelsförbindelserna mellan EU och Medelhavsområdet ökar stadigt, och EU tycks vara ”regionens naturliga handelspartner” med 46,6 procent av den totala exporten från Medelhavsområdet.

E.  Medelhavsområdets totala handel med EU uppgick 2008 till 246,7 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 8 procent av EU:s totala utrikeshandel, med ett handelsöverskott på 15,3 miljarder euro för EU.

F.  EU är en mycket viktig utländsk investerare i regionen (som i detta fall inte anses inbegripa Israel), med rekordstora investeringar på 15,3 miljarder euro 2006, innan inflödet minskade 2007.

G. Handel med tjänster ökar successivt, med ett växande överskott för Medelhavsländerna (framför allt som ett resultat av turism) som 2006 uppgick till rekordbeloppet 11,6 miljarder euro.

H. Trots dessa siffror fortsätter nivån av handel och EU-investeringar att vara lägre än förväntat i de södra Medelhavsländerna, varken handeln med varor eller handeln med tjänster var tillräckligt diversifierad med hänsyn till potentialen i EU-Medelhavsområdet, och EU:s partnerländer i södra Medelhavsområdet drar till sig mycket låga investeringar. De utländska direktinvesteringarna ligger fortfarande på en mycket låg nivå i denna region jämfört med andra delar av världen. Länderna uppvisar även mycket varierande förmåga att locka till sig utländska direktinvesteringar.

I.   Den inbördes ekonomiska regionala integrationen mellan länderna i söder är, trots ett antal viktiga initiativ som Agadiravtalet, långtifrån fullbordad, och handelsflödet mellan länderna är därför underutvecklat och svarar endast för 6 procent av ländernas totala handel.

J.   Företag som tillverkar textilier, kläder och skor tappar stora marknadsandelar på grund av en globaliserad marknad och stark konkurrens från Asien.

K. Europeiska unionen har undertecknat associeringsavtal med alla sina partnerländer i södra Medelhavsområdet, med undantag av Syrien och Libyen. Förhandlingarna med Syrien om ett associeringsavtal har visserligen slutförts, men Syrien har senarelagt undertecknandet av avtalet. Kommissionen har inlett förhandlingar med Libyen.

L.  Varje sådan process innehåller ett bilateralt inslag till följd av de särskilda kulturella, sociala, ekonomiska och politiska skillnaderna mellan de inblandade länderna, och detta inslag bör kompletteras med och stödjas av en mer global vision av och strategi för förbindelserna mellan de olika parterna och därför åtföljas av ett regionalt angreppssätt.

1.  Europaparlamentet framhåller på nytt att det är strategiskt viktigt att skapa ett omfattande frihandelsområde i Euromedområdet eftersom det i hög grad skulle bidra till fred, välstånd och säkerhet i hela regionen. Parlamentet stöder därför de åtgärder och insatser som syftar till att avskaffa hinder, och betonar att det behövs en uthållig och samlad arbetsinsats från alla parter för att Europa–Medelhavspartnerskapet och framför allt frihandelsområdet ska kunna bli framgångsrikt.

2.  Europaparlamentet anser att viktiga och oförutsedda politiska händelser, såsom Mellanösternkonflikten, under det senaste årtiondet har haft en avsevärt negativ inverkan på hur Europa–Medelhavspartnerskapet och frihandelsområdet har framskridit och utvecklats, och detta är också orsaken till att genomförandet har försenats. Parlamentet beklagar att samma politiska orsaker ledde till att Euromeds senaste utrikesministerkonferens ställdes in och att det inte görs några framsteg med Medelhavsunionen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Euromed-handelsministrarna kommer att diskutera hur de nuvarande svagheterna i handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna i EU–Medelhavsområdet kan åtgärdas. De kommer också att diskutera en ny färdplan för handeln i EU–Medelhavsområdet och en ny mekanism för underlättande av handel och investeringar i regionen. De nuvarande associeringsavtalen bör utvidgas så att de inte bara omfattar handel med varor utan även jordbruk, tjänster, investeringar och lagstiftningsfrågor, immateriella rättigheter och bekämpning av varumärkesförfalskning. Dessutom bör associeringsavtalen omfatta konkurrens, offentlig upphandling och handelspolitiska skyddsinstrument. Målsättningen bör vara att successivt skapa ett heltäckande frihandelsavtal.

4.  Europaparlamentet uppmuntrar med eftertryck EU:s partnerländer i södra Medelhavsområdet att utveckla sin inbördes handel, såsom i det ekonomiska avtal i Agadir som undertecknats av Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien, och uppmanar de andra länderna i regionen att ansluta sig till detta avtal, så att man ytterligare utvecklar de integrationsinitiativ som EU:s partnerländer i södra Medelhavsområdet är engagerade i och drar fördel av de synergieffekter som ett stärkande av associeringsavtalen mellan EU och Medelhavsländerna medför. Parlamentet understryker att EU:s institutioner måste bifalla förfrågningar om tekniskt stöd för att främja en sådan inbördes ekonomisk integration i länderna i södra Medelhavsområdet.

5.  Europaparlamentet anser att systemet med ursprungskumulation bör förstärkas eftersom det är en användbar tullmekanism för att åter få i gång handel i området, och att ursprungsreglerna bör uppdateras och förenklas med hänsyn till Euromedpartnernas intressen. Parlamentet önskar därför att det regionala avtalet om systemet med ursprungskumulation för EU-Medelhavsområdet ska ingås under 2010.

6.  Europaparlamentet anser att det nätverk som de sydliga Medelhavsländernas inbördes bilaterala och regionala frihandelsavtal utgör bör anpassas efter 2010 så att hänsyn tas till pågående förhandlingar mellan EU och partnerländerna i södra Medelhavsområdet om liberalisering, tjänster, etableringsrätten samt jordbruks- och fiskeprodukter i syfte att garantera att processen är samstämmig samt att underlätta för skapandet av ett omfattande frihandelsområde.

7.  Europaparlamentet uppmanar Euromeds handelsministrar att se till att handel med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeprodukter gradvis avregleras, samtidigt som hänsyn tas både till den tid som behövs för att genomföra skäliga skattereformer i syfte att kompensera för de minskade tullintäkterna och till frågan om känsliga varor.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar på behovet av att stärka partnerskapet mellan norr och söder för att kunna behålla en konkurrenskraftig produktion av och handel med textilier och kläder i EU-Medelhavsområdet, och att i södra och östra Medelhavsområdet främja verksamheter med högre mervärde som bygger på kreativitet och innovation och inte enbart på outsourcing.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att utvärdera och systematiskt beakta den sociala och miljömässiga effekt som liberaliseringsprocesser har, särskilt i fråga om livsmedelssäkerhet, och understryker dessutom att denna effekt kan variera kraftigt mellan olika sektorer och länder. Det är viktigt att man i framtida frihandelsavtal hänvisar till sociala och miljömässiga standarder och växtskyddsstandarder.

10. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att investeringar i Medelhavsområdet görs säkrare med hjälp av ett system som samordnar strategier för små och medelstora företag och omfattar flera områden: skyddsåtgärder, finansiering, information och kontaktnätsbyggande för små och medelstora företag.

11. Europaparlamentet stöder Frankrike och Egypten i deras initiativ att gemensamt lansera ett partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn i syfte att finansiera ett nytt system för identifiering av verksamheter i Medelhavsområdet (gemensamma streckkoder för olika verksamheter och gemensam databas) som kan bidra till att rationalisera handelsregistren. Parlamentet uppmuntrar till att detta initiativ utvecklas till att omfatta hela regionen.

12. Europaparlamentet uppmärksammar på behovet av att inrätta en investerings- och utvecklingsbank för EU-Medelhavsområdet, som kan skaffa fram givare från båda sidor av Medelhavet och dra till sig de utländska direktinvesteringar som EU‑Medelhavsområdet behöver.

13. Europaparlamentet anser att det nya förslaget om att inrätta en investeringsfrämjande mekanism för EU-Medelhavsområdet utgör ett viktigt steg mot ett enda nätverk för insamling och spridande av information, något som skulle ge ekonomiska aktörer en övergripande bild av handels- och investeringsvillkoren i regionen. Denna mekanism bör fungera som ett komplement till nuvarande nätverk.

14. Europaparlamentet välkomnar skapandet av ”Inframed”-fonden (upprättad på initiativ av franska ”Caisse des dépôts”, italienska ”Cassa depositi e prestiti”, EFG Hermes (Egypten) och marockanska ”Caisse de dépôt et de gestion”), som presenterades inom ramen för Medelhavsunionen som en fond för långsiktiga investeringar för finansiering av infrastrukturprojekt.

15. Europaparlamentet anser att även om villkoren inte är klara ännu så bör frihandelsområdet kompletteras med ett gradvist införande av fri rörlighet för arbetstagare på vissa villkor, samtidigt som man beaktar situationen på arbetsmarknaden i EU och det internationella samfundets syn på sambandet mellan migration och utveckling. Parlamentet understryker att det är viktigt och nödvändigt att minska kostnaderna för överföring av pengar från migrerande arbetstagare så att pengarna i högsta möjliga grad kommer den lokala ekonomin till godo. Parlamentet anser att utfärdandet av viseringar bör underlättas för intressenter i partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet, studerande, universitetspersonal och aktörer inom närings- och samhällsliv.

16. Europaparlamentet anser att Medelhavsunionen bör intensifiera nuvarande samarbetsformer under Euromed i syfte att ge alla partnerländer möjlighet att delta i EU:s regionala program och de strategier som hör samman med dessa på grundval av gemensamt överenskomna prioriteringar och målsättningar. Det är viktigt att utvidga gemenskapsprogrammens tillämpningsområde så att partnerländer kan delta, särskilt på områdena utbildning, forskning och yrkesutbildning (studentutbyten osv.)

17. Europaparlamentet framhåller att Medelhavsunionen kan ha en positiv inverkan på Barcelonaprocessen. Inom det ramverk som upprättades i Paris i juli 2008 definierades en rad viktiga projekt inom strategiska sektorer, såsom byggande av ny infrastruktur, samarbete mellan små och medelstora företag, kommunikationer och utvinnande av förnybara energikällor. Definitionen av dessa projekt kommer att bidra till att utveckla och underlätta för handel och investeringar inom EU-Medelhavsområdet. Parlamentet påpekar dessutom att man måste finna en fredlig lösning i Mellanöstern. Parlamentet uppmuntrar till att möten hålls inom ramen för Medelhavsunionen och att man inrättar ett ständigt sekretariat i Barcelona.

18. Europaparlamentet uppmuntrar till att sol- och vindenergi används i Medelhavsregionen, och ser positivt på de framsteg som nyligen gjorts inom industriinitiativet Desertec när det gäller att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande resurser av solenergi. EU:s insatser i Desertecprojektet måste vara samstämmiga och bidra aktivt till utvecklingen i Nordafrika och länderna i Mellanöstern.

19. Med tanke på situationen i Palestina betonar parlamentet att särskilda åtgärder bör vidtas för att stödja lokalbefolkningen så att detta område kan integreras i handelsflödet i Medelhavsområdet.

20. Europaparlamentet ber kommissionen att hålla parlamentet fullständigt informerat om hur förfarandet för associeringsavtalet med Syrien framskrider. Syrien senarelade nyligen undertecknandet av detta avtal. Parlamentet anser dessutom, trots viss oro, att EU, genom att inleda förhandlingar med Libyen om ett associeringsavtal och mer allmänt införliva landet i Medelhavsunionen, bidrar till fred och stabilitet i området. Parlamentet ber kommissionen att noggrant underrätta, involvera och samråda med parlamentet under alla etapper i dessa förhandlingar.

21. Europaparlamentet betonar att den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet inom partnerskapet fungerar som det demokratiska organ som sammanför parlamentsledamöter från båda sidor av Medelhavet kring Barcelonaprocessens tre pelare. Parlamentet uppmanar den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, kommissionen och rådet till närmare samarbete i ekonomiska frågor.

22. Europaparlamentet anser att den färdplan som kommissionen har föreslagit är ett lämpligt instrument för att blåsa nytt liv i Medelhavsunionen under kommande år, och uppmanar därför Euromed-handelsministrarna att godkänna den vid ministermötet den 9 december 2009. Parlamentet uppmanar de högre tjänstemännen för handel i EU och Medelhavsländerna att under kommande år följa genomförandet av färdplanen noggrant och föreslå nödvändiga ändringar, samt ber om att bli underrättat om sådana åtgärder.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, stats- och regeringscheferna samt parlamenten i medlemsstaterna och de södra och östra Medelhavsländerna samt till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet.

 

(1)

EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(2)

EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.

(3)

EGT L 147, 21.6.2000, s. 3.

(4)

EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.

(5)

EGT L 129, 15.5.2002, s. 3.

(6)

EUT L 304, 30.9.2004, s. 39.

(7)

EUT L 143, 30.5.2006, s. 2.

(8)

EUT L 265, 10.10.2005, s. 2.

(9)

EGT L 187, 16.7.1997, s. 3.

(10)

EGT L 35, 13.2.1996, s. 1.

Senaste uppdatering: 19 maj 2010Rättsligt meddelande