Procedura : 2009/2780(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0163/2009

Teksty złożone :

B7-0163/2009

Debaty :

PV 25/11/2009 - 14
CRE 25/11/2009 - 14

Głosowanie :

PV 26/11/2009 - 8.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0099

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 86k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0158/2009
23.11.2009
PE432.779v01-00
 
B7-0163/2009

zamykający debatę na temat oświadczenia Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie politycznego rozwiązania problemu piractwa u wybrzeży Somalii


Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy politycznej ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie politycznego rozwiązania problemu piractwa u wybrzeży Somalii  
B7‑0163/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając m.in. swoje rezolucje z dnia 19 czerwca 2009 r. i 20 listopada 2008 r. w sprawie sytuacji w Somalii,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2008 r. w sprawie piractwa na morzu,

–   uwzględniając konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 17 listopada 2009 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie zintegrowanej polityki morskiej z dnia 16 listopada 2009 r.,

–   uwzględniając Konwencję ONZ z dnia 10 marca 1988 r. w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej,

–   uwzględniając rezolucje nr 1814 (2008), 1816 (2008), 1844 (2008) i 1872 (2009) Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Somalii;

–   uwzględniając porozumienie pokojowe z Dżibuti, określające tymczasową kartę federalną,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że piractwo stanowi pogwałcenie prawa krajowego i międzynarodowego; mając na uwadze, że zjawisko to utrudnia handel światowy i generuje wysokie koszty gospodarcze, szczególnie dla armatorów,

B.  mając na uwadze, że 8 grudnia 2008 r. Unia Europejska rozpoczęła operację wojskową, aby uniemożliwić i zwalczać akty piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz przyczynić się do ochrony statków handlowych, a w szczególności statków przewożących pomoc żywnościową dla somalijskich wysiedleńców w ramach Światowego Programu Żywnościowego,

C. mając na uwadze, że na poparcie rezolucji nr 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008) i 1846 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ rozpoczęto operację wojskową EUNAVFOR pod kryptonimem „Atalanta”,

D. mając na uwadze, że w dniu 17 listopada 2009 r. Rada postanowiła przedłużyć czas trwania operacji „Atalanta” o kolejny rok, licząc od momentu wygaśnięcia obecnego mandatu w dniu 12 grudnia 2009 r., oraz zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dotyczącą ewentualnej misji w ramach WPBiO, aby wspierać szkolenie 2000 osób stanowiących siły bezpieczeństwa somalijskiego tymczasowego rządu federalnego,

E.  mając na uwadze, że od października 2008 r. przeprowadzono kilka międzynarodowych misji marynarki wojennej (np. NATO i sił koalicyjnych), obejmujących z reguły obszar południowej części Morza Czerwonego, Zatoki Adeńskiej i części Oceanu Indyjskiego, w tym Seszele,

F.  mając na uwadze, że piractwo stało się dochodowym zajęciem, a sumy okupu żądanego za uwolnienie zakładników są ogromne; mając również na uwadze, że współcześni piraci stosują bardziej wyrafinowane metody, są znakomicie uzbrojeni i posiadają jasno sprecyzowaną strategię oraz potrafią szybko przystosować się do nowej taktyki,

G. mając na uwadze, że piractwo na wodach Somalii oraz innych krajów Rogu Afryki stanowi rosnące zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dostaw pomocy humanitarnej,

H. mając na uwadze, że akty piractwa i rozboju są jedną z konsekwencji utrzymującego się konfliktu i braku stabilizacji politycznej w Somalii,

I.   mając na uwadze, że walki z piractwem nie da się wygrać jedynie metodami wojskowymi, lecz zależy ona także od sukcesów we wspieraniu pokoju, rozwoju i budowania państwowości w Somalii,

J.   mając na uwadze, że wskutek piractwa Światowy Program Żywnościowy musiał zawiesić dostawy pomocy żywnościowej dla Somalii, co pogorszyło i tak już niekorzystną sytuację humanitarną,

K. mając na uwadze, że Somalia nie posiada funkcjonującego rządu od momentu obalenia reżimu Siada Barre w 1991 r., a od tamtej pory sytuacja polityczna cechuje się anarchią, naznaczoną walkami między klanami i bandytyzmem; mając także na uwadze, że obszar byłego protektoratu brytyjskiego Somaliland wraz ze zbuntowanym rządem jest jedyną stabilną i demokratyczną jednostką w Somalii, aczkolwiek obecnie nieuznawanym przez żadne państwo,

L.  mając na uwadze, że społeczność międzynarodowa uznaje obecnie jedynie suwerenność i nienaruszalność terytorialną Republiki Somalijskiej,

1.  stanowczo potępia wszelkie akty piractwa lub rozboju, zwłaszcza u wybrzeży Somalii;

2.  wzywa tymczasowy rząd federalny, aby przestrzegał zasad ustanowionych w porozumieniu pokojowym z Dżibuti; podkreśla potrzebę zwiększenia jego wysiłków na rzecz stabilizacji kraju oraz pogłębienia dialogu i pojednania;

3.  odnotowuje wkład operacji EUNAVFOR pod kryptonimem „Atalanta” w zapewnienie bezpieczeństwa morskiego u wybrzeży Somalii i zwraca uwagę, że rozmieszczenie statków UE doprowadziło do zmniejszenia liczby napadów w tym roku;

4.  wzywa do lepszej koordynacji różnych międzynarodowych sił marynarki wojennej – ogółem 27 okrętów z 16 różnych krajów – prowadzących operacje zwalczania piractwa w regionie, z zwłaszcza sił UE, NATO i USA; podkreśla, że brak skutecznej koordynacji może prowadzić raczej do współzawodnictwa niż do współpracy;

5.  jest szczególnie zaniepokojony faktem, że trzy główne misje marynarki wojennej (EUNAVFOR, koalicja CTF-151 pod dowództwem USA, NATO) w rejonie wybrzeży Somalii korzystają z tych samych zasobów, nie podlegając właściwej koordynacji;

6.  podkreśla potrzebę ściślejszej współpracy na wszystkich szczeblach, aby uniknąć niepotrzebnego powielania działań misji UE i NATO, gdyż obie te organizacje działają na tym samym obszarze, mają te same interesy i w dużej mierze reprezentują te same narody europejskie; podkreśla, że istotnymi warunkami na przyszłość są skuteczność i harmonia współpracy oraz jasny podział pracy i obowiązków;

7.  jest zaniepokojony propozycjami w ramach EPBiO dotyczącymi szkolenia sił bezpieczeństwa tymczasowego rządu Somalii, biorąc pod uwagę niepowodzenia wcześniejszych misji szkoleniowych UE, zwłaszcza misji EUPOL w Afganistanie;

8.  podkreśla, że dalsza bezkarność piratów uniemożliwia ich zastraszenie, w związku z tym wzywa do natychmiastowego podjęcia skutecznych działań prowadzących do postawienia przed sądem i ukarania podejrzewanych o piractwo; zauważa, że prawo karne niektórych państw członkowskich UE zawiera niewystarczające zabezpieczenia prawne przed piractwem na pełnym morzu;

9.  wzywa wszystkie państwa do przyjęcia twardej i spójnej polityki niepłacenia okupu;

10. podkreśla, że skuteczna walka z piractwem będzie możliwa jedynie wtedy, gdy podjęte zostaną odpowiednio skoordynowane działania międzynarodowe, obejmujące m.in. zwrócenie większej uwagi na niestabilną i często anarchiczną sytuację polityczną na lądzie, spotęgowaną brakiem rozwoju gospodarczego;

11. przypomina, że wspólnota międzynarodowa i wszystkie strony obecnego konfliktu są odpowiedzialne za ochronę ludności cywilnej, za umożliwienie dostaw pomocy oraz za poszanowanie przestrzeni humanitarnej i bezpieczeństwa osób świadczących pomoc humanitarną; dlatego domaga się natychmiastowego stworzenia odpowiednich warunków, aby można było we właściwy sposób zająć się katastrofą humanitarną w Somalii;

12. wzywa wspólnotę międzynarodową, a w szczególności UE, do zwiększenia pomocy humanitarnej dla przesiedleńców wewnętrznych i ludzi potrzebujących;

13. wzywa ONZ do bardziej aktywnego udziału w przywracaniu stabilności i praworządności w regionie;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, sekretarzom generalnym Unii Afrykańskiej i ONZ oraz Międzyrządowemu Organowi ds. Rozwoju (IGAD), przewodniczącemu tymczasowego rządu federalnego Somalii, rządowi Etiopii i Parlamentowi Panafrykańskiemu.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2010Informacja prawna