Menetlus : 2009/2751(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0164/2009

Esitatud tekstid :

B7-0164/2009

Arutelud :

PV 25/11/2009 - 15
CRE 25/11/2009 - 15

Hääletused :

PV 26/11/2009 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0100

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 79k
23.11.2009
PE432.780v01-00
 
B7-0164/2009

suuliselt vastatava küsimuse B7‑0225/2009 – O-0119/2009 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5


Suitsuvaba keskkond


Theodoros Skylakakis fraktsiooni PPE nimel
Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel
Frédérique Ries fraktsioon ALDE nimel
Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel
Jiří Maštálka ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel
Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon suitsuvaba keskkonna kohta  
B7‑0164/2009

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige artikli 152 lõike 4 teist lõiku;

–   võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2009. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus suitsuvaba keskkonna kohta (KOM(2009)0328);

–   võttes arvesse 30. jaanuaril 2007 avaldatud komisjoni rohelist raamatut „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil“ (KOM(2007)0027);

–   võttes arvesse oma 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni rohelise raamatu "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil" kohta(1);

–  võttes arvesse oma 23. veebruari 2005. aasta resolutsiooni ja 4. septembri 2008. aasta resolutsiooni Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskava kohta aastateks 2004–2010;

–   võttes arvesse 2003. aastal vastu võetud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramise raamkonventsiooni (FCTC), eelkõige selle artiklit 8 (kaitse kokkupuute eest tubakasuitsuga) ja artiklit 14 (tubakasõltuvuse ja suitsetamisest loobumisega seotud nõudluse vähendamise meetmed);

–   võttes arvesse 2004. aastal vastu võetud Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa strateegiat, mis käsitleb suitsetamisest loobumise poliitikat;

–   võttes arvesse 2007. aastal vastu võetud Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi, milles käsitletakse kaitset teisese tubakasuitsuga kokkupuutumise eest;

–   võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni;

–   võttes arvesse nõukogu avaldust suitsuvaba keskkonna kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et tubakas on välditavate surmajuhtumite kõige suurem põhjustaja, mille arvele langeb ELis üle poole miljoni surmajuhtumi igal aastal(2);

B.  arvestades, et hinnanguliselt võib suitsetamisega seostada 25% vähihaigusest tulenevat surmajuhtumit ja 15% kõikidest surmajuhtumitest Euroopa Liidus(3); arvestades, et konservatiivsete prognooside kohaselt suri Euroopa Liidus 2002. aastal oma töökoha keskkonnas esineva tubakasuitsuga kokkupuutumise tõttu 7 300 täiskasvanut, sealhulgas 2 800 mittesuitsetajat; veel 72 000 täiskasvanu, sh 16 400 mittesuitsetaja surm oli seotud koduses keskkonnas esineva tubakasuitsuga(4);

C. arvestades, et 2009. aasta märtsis teostatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt on 70% ELi elanikest mittesuitsetajad ja enamik kodanikke pooldab suitsetamise keelamist kõikides avalikes kohtades (töökohad, restoranid, baarid, pubid);

D. arvestades, et kuigi on ilmselge, et lapsed on eriti tundlikud keskkonnas esineva tubakasuitsu suhtes, ei ole konkreetselt laste pikaajalisele ja süstemaatilisele kokkupuutele keskkonnas esineva tubakasuitsuga keskendunud uurimuste andmed täielikud või kättesaadavad ning nõuetekohast teavet andva uuringu saab tõhusamalt ette valmistada üleeuroopalisel tasandil, mida tuleb eelistada 27 eri liikmesriigis läbiviidud 27 erinevale uuringule;

E.  arvestades, et kokkupuude keskkonnas esineva tubakasuitsuga – mida nimetatakse ka teiseseks tubakasuitsuks – on suremuse, haigestumuse ja invaliidsuse oluline lisapõhjus ELis;

F.  arvestades, et tubakasuits on kompleksne toksiline segu, mis sisaldab üle 4000 gaasilise ja tahkete osakeste ühendi, mille hulgas on 69 teadaolevat kantserogeeni ja palju toksilisi aineid;

G. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus on keskkonnas esineva tubakasuitsu liigitanud teadaolevaks inimesele ohtlikuks kantserogeeniks;

H. arvestades, et teisese tubakasuitsuga kokkupuutumise ohutut taset ei ole olemas; arvestades, et kõikidel inimestel on õigus kõrgetasemelisele tervisekaitsele ja neid tuleb kaitsta teisese tubakasuitsuga kokkupuutumise eest ning et lapsed on eriti tundlikud tubakasuitsu suhtes;

I.   arvestades, et suitsetajad puuduvad töölt rohkem päevi lühi- ja pikaajalise haiguse tõttu kui mittesuitsetajad ja endised suitsetajad, suurendades sellega tubaka tarbimisega tekitatud hiigelkulusid üksikisikutele, tööandjatele, ettevõtetele ja majandusele tervikuna;

J.   arvestades, et lapsed ei saa ise anda nõusolekut kokkupuuteks siseruumides esineva tubakasuitsuga ja neil on õigus saada kaitset ja õigus sellele, et nad ei saaks kahju laste tervist kahjustavate tavade tõttu;

K. arvestades, et kokkupuude tubakasuitsuga raseduse ajal võib põhjustada suuremat väärarengu, nurisünnituse, surnult sündimise ja enneaegse sünnituse ohtu, loote kasvu aeglustumist, väiksemat peaümbermõõtu ja sünnikaalu ning arvestades, et on olemas seos passiivse suitsetamise ja keskkõrvapõletiku, kopsupuudulikkuse, astma ning imikute äkksurma vahel;

L.  arvestades, et on olemas tõendid, et suitsuvaba poliitika kehtestamise tagajärjel on töötingimused palju paremaks muutunud ja suitsetamisega seotud haigestumisjuhtumid, nagu koronaarhaiguste ägenemised, hingamisteede haigused, südameinfarktid, on vähenenud;

M. arvestades, et tubakatarbimisest tulenevad tervishoiusüsteemide kulud kannab kogu elanikkond, mitte ainult nende põhjustajad;

N. arvestades, et Euroopa Liit ja selle 26 liikmesriiki 27st on tubakatoodete tarbimise piiramise raamkonventsiooniga (FCTC) juba ühinenud ja selle ratifitseerinud; tuletab samuti meelde Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja preambulit, milles on märgitud, et õigus võimalikult heale tervislikule seisundile on inimese üks põhiõigustest;

O. arvestades, et tubakatoodete tarbimise piiramise raamkonventsiooni artikliga 8 pannakse konventsiooniosalistele juriidiline kohustus vastu võtta ja rakendada siseriiklikus õiguses määratletud kehtiva siseriikliku jurisdiktsiooni valdkondades ja aktiivselt edendada muudel õigustasanditel tõhusaid meetmeid, millega kaitstakse inimesi võimalikult tõhusalt teisese tubakasuitsuga kokkupuutumise eest kõikides töökoha siseruumides, ühissõidukites ja avalikes siseruumides ning vajadusel muudes avalikes kohtades;

P.  arvestades, et parlament on kutsunud liikmesriike üles kehtestama oktoobriks 2009 piiramatu suitsetamiskeeld Euroopa Liidu kõikides siseruumides asuvates töökohtades, sealhulgas toitlustuskohtades, ja kõikide avalike hoonete siseruumides ja transpordivahendites;

Q. arvestades, et liikmesriikide õigusaktid on väga erinevad,

1.  peab kahetsusväärseks, et eesistujariik otsustas nõukogu soovituse vastu võtta ilma parlamendi arvamuseta;

2.  peab samal ajal subsidiaarsuse põhimõtet järgides kahetsusväärseks, et ELi tasandil on suitsuvaba keskkonna küsimust senini käsitletud vaid mittesiduvates resolutsioonides ja soovitustes, kuigi töökohaga seotud õigusaktid on ühenduse pädevuses;

3.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et enamikus liikmesriikides puuduvad põhjalikud õigusaktid suitsuvaba keskkonna kohta (eriti majutus- ja toitlustussektoris ning meelelahutussektoris), mille tulemusena tekib eri kutse- ja sotsiaalmajanduslike rühmade vaheline ebavõrdsus, näiteks meelelahutussektori töötajad puutuvad tubakasuitsuga kokku üle viie tunni rohkem kui kontoritöötajad;

4.  juhib tähelepanu sellele, et parlament on järjekindlalt propageerinud rangemate meetmete võtmist tubakasõltuvusega tegelemiseks ja noorte inimeste teisese tubakasuitsuga kokkupuutumise vähendamiseks;

5.  rõhutab teisese tubakasuitsu tõsiseid kahjustavaid mõjusid, erimõjusid, mis kahjulike ühenditega kokkupuutumisel võivad olla tundlikus lapseeas, ja seda, et lastel ei ole õigusvõimet anda nõusolek süstemaatiliseks, pikaajaliseks kokkupuutumiseks tubakasuitsuga täidetud keskkonnaga;

6.  rõhutab, et erinevate siseriiklike õigusaktide tulemuseks on liikmesriikide vahelised tohutud erinevused kaitses teisese tubakasuitsuga kokkupuutumise eest;

7.  peab oluliseks, et liikmesriikides kehtivates suitsetamist keelavates õigusaktides tuleks õiguskindluse tagamise kõrval järgida võrdõiguslikkuse põhimõtet majutus- ja toitlustussektori eri tüüpi asutuste vahel;

8.  tunneb heameelt selle üle, et EL töötab aktiivselt välja põhjalikku tubakatoodete tarbimise piiramise poliitikat, mida iseloomustavad seadusandlikud meetmed, tugi üleeuroopalikule suitsetamise vältimise ja suitsetamisest loobumise meetmetele, tubakatoodete tarbimise piiramise peavoolustamine paljudesse muudesse ühenduse poliitikatesse ja ELi rolli kinnitamine tubakatoodete tarbimise piiramise põhiosalisena ülemaailmsel tasandil;

9.  tunneb heameelt ELi valmisoleku üle võidelda tubaka tarbimise vastu ja on rahul hiljuti ilmnenud ELi poliitikavaldkondade sidususega, mis avaldub selles, et 2010. aasta lõpuks lõpetatakse tootmisega seotud otsetoetuste maksmine tubakakasvatamise eest, mis on 2004. aastal läbi viidud tubakasektori reformi tulemus (nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 864/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003);

10. rõhutab, et asutamislepingute artiklitele 137 ja 152 põhinevad siduvad õigusaktid võivad väga suurel määral vähendada keskkonnas esineva tubakasuitsuga kokkupuutumise üldist levikut ja sellega seotud tervise- ja majanduskoormust; tunnistab siiski, et need artiklid, eelkõige artikkel 137, ei lahenda otseselt laste eriprobleeme;

11. arvestades, et üksnes täielik suitsetamiskeeld kõikides töökohtade siseruumides, sealhulgas toitlustusettevõtetes ning kõigis avalikes hoonetes ja ühistranspordivahendites, kaitseks töötajate ja mittesuitsetajate tervist ning aitaks sellega suitsetajatel suitsetamisest kergemini loobuda;

12. väljendab heameelt selle üle, et mõnedki liikmesriigid on võtnud tõhusad meetmed, tagamaks kaitset teisese tubakasuitsuga kokkupuute eest; palub liikmesriikidel jätkata mittesuitsetajate kaitsmise eeskirjade kehtestamist töötajate tervisekaitse valdkonnas ja tõhustada praegust tegevust mittesuitsetajate kaitsmisel;

13. palub komisjonil esitada töötajate tervisekaitse valdkonnas 2011. aastaks parlamendile ja nõukogule õigusakti ettepanek suitsetamiskeelu kohta kõikide töökohtade siseruumides, sealhulgas kõikides ELi avalike hoonete siseruumides ja ühissõidukites;

14. palub komisjonil koostada aruanne kuludest, mis riikide tervishoiusüsteemid ja Euroopa Liidu majandus on kandnud suitsetamise ja tubakasuitsusaaste mõjude tõttu;

15. teeb ettepaneku, et nõukogu soovitaks liikmesriikidel alustada pidevat dialoogi ja konsultatsioone kõikide asjaomaste sidusrühmadega konventsiooniosaliste konverentsil 2009. aastal vastu võetud rakendussuuniste artikli 5.3 kohaselt, et tagada kõikide osaliste toetus riiklikele tubakatoodete tarbimise piiramise strateegiatele ja programmidele;

16. kordab üleskutset komisjonile esitada ettepanek direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete kohta)(5) muutmiseks, võttes sellesse vähemalt parlamendi 2007. aasta resolutsioonis(6) sisaldunud muudatused;

17. palub komisjonil läbi viia põhjalik uurimus mõjude kohta, mida lastele avaldab pikaajaline ja süstemaatiline kokkupuutumine teisese ja kolmandase tubakasuitsuga nende tegevuskohtades;

18. soovitab komisjonil jätkata toetusmeetmete, näiteks teadlikkuse tõstmise meetmete rakendamist ELi tasandil;

19. palub komisjonil ja liikmesriikidel kasutada nii soovitust kui ka liikmesriikide parimaid tavasid artikli 14 (tubakasõltuvuse ja suitsetamisest loobumisega seotud nõudluse vähendamise meetmed) rakendamise suuniste sõnastamise alusena, et suunised saaks vastu võtta Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramise raamkonventsiooni (FCTC) osaliste järgmisel konverentsil;

20. soovitab komisjonil jätkata toetusmeetmete rakendamist ELi tasandil, näiteks teadlikkuse tõstmise meetmeid, sealhulgas tubakatoodete pakendile teabe märkimine, mis on ühendatud riikide suitsetamisvastaste teabekampaaniatega;

21. peab väga oluliseks, et komisjon tihedas koostöös liikmesriikidega peaks varustama ennast uute vahenditega võitluseks eriti internetis leviva tubakatoodete salakaubanduse ja tubakatoodete võltsimisega, sest need kujutavad endast otsest ja järjest suurenevat ohtu tarbijate tervisele;

22. tuletades meelde vajadust tugevate meetmete järele, et tagada täielik ja nõuetekohane järelevalve ja rakendamine, kutsub üles juba ratifitseerinud liikmesriike esitatud soovitusi rakendama tubakatoodete tarbimise piiramise raamkonventsiooni artikli 8 kohaste kohustuste kohaselt ja esitama komisjonile kaks korda aastas aruande edusammude kohta nende rakendamisel;

23. palub veel kord presidendil ja juhatusel, viidates nende kohustusele olla liikmesriikidele eeskujuks, kehtestada viivitamatult ilma mingite eranditeta suitsetamiskeeld Euroopa Parlamendi ruumides; nõuab kõnealuse keelu ranget jõustamist;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Maailma Terviseorganisatsioonile.

 

(1)

ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 447.

(2)

P6_TA(2005)0045 ja P6_TA(2008)0410.

(3)

1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

 

 

(4)

Suitsuvaba partnerlus (2006). Kattevarju eemaldamine: 10 põhjust suitsuvaba Euroopa loomiseks; Brüssel, Belgia, Euroopa kopsuarstide assotsiatsioon.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26).

(6)

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni rohelise raamatu "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikameetmed ELi tasandil” (2007/2105(INI)).

Viimane päevakajastamine: 19. mai 2010Õigusalane teave