Процедура : 2009/2776(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0171/2009

Внесени текстове :

B7-0171/2009

Разисквания :

PV 25/11/2009 - 18
CRE 25/11/2009 - 18

Гласувания :

PV 26/11/2009 - 8.5

Приети текстове :

P7_TA(2009)0102

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 84k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0168/2009
23.11.2009
PE432.787v01-00
 
B7-0171/2009

за приключване на разискванията по изявление на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Световна среща на върха на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) по въпросите на продоволствената сигурност – премахване на глада по света


Charles Goerens, Marielle De Sarnez от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно Световна среща на върха на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) по въпросите на продоволствената сигурност – премахване на глада по света  
B7‑0171/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие на ООН,

–   като взе предвид декларацията на Световната среща на върха по въпросите на продоволствената сигурност, проведена в Рим през ноември 2009 г.,

–   като взе предвид заключенията от Световната среща на върха по въпросите на прехраната от 1996 г. и целта за намаляване наполовина на броя на гладуващите до 2015 г.,

–   като взе предвид специалната сесия на Съвета на ООН по правата на човека относно „Отрицателното въздействие върху осъществяването на правото на храна от задълбочаването на световната продоволствена криза, причинена, наред с другото, от повишаването на цените на хранителните продукти“, която се проведе на 22 май 2008 г. в Женева,

–   като взе предвид заключенията от срещата на високо равнище на Г-8, която се състоя в Акуила през юли 2008 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно повишаване на цените на фуражите и храните,

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2008 г. относно повишаването на цените на хранителните продукти в ЕС и в развиващите се страни,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че снабдяването с храна на всички хора по света следва да има предимство пред всяка друга цел и че в същото време земеделският потенциал на развиващите се страни остава в голяма степен неизползван;

 

Б.        като има предвид, че член 25 от Всеобщата декларация за правата на човека включва също правото на всеки човек на прехрана,

 

В.       като има предвид, че страните трябва да имат право на независимост по отношение на храните и на продоволствена сигурност,

 

Г.        като има предвид, че концепцията за продоволствена сигурност включва сигурност на доставките, докато в развиващите се страни половината от населението са земеделски стопани;

 

Д.       като има предвид, че на последната Световна среща на върха по въпросите на продоволствената сигурност, проведена в Рим, държавите-членки одобриха нова стратегия за борба с глада, като обещаха да се сложи край на продължителната тенденция за намаляване на инвестициите в селското стопанство – една от основните причини за високата степен на недохранване, както и да се обърне внимание на положението на дребните земеделски стопани,

 

Е.        като има предвид, че чрез Декларацията от Мапуто държавните и правителствените ръководители на африканските държави се задължиха да увеличат дяла на земеделието и развитието на селските райони в бюджетните разходи до най-малко 10%,

 

Ж.      като има предвид, че първата среща на високо равнище по въпросите на прехраната през 1996 г. очерта целта за намаляване наполовина на броя на гладуващите – към този момент възлизащ на 825 милиона души– до 2015 г., но че все още са необходими допълнителни мерки с цел напредък в правилната посока,

 

З.        като има предвид, че се наблюдава тенденция на намаляване на Официалната помощ за развитие (ОСР) за земеделието и развитието на селските райони, чийто дял падна от 17% през 1980 г. до 3,8% през 2006 г. и понастоящем е около 5%, като има предвид, че този спад е още по-шокиращ, тъй като се случва в период на изостряне на проблема с глада и бедността в селските райони,

 

И.       като има предвид, че тази година броят на гладуващите хора за първи път премина един милиард, което означава, че близо една шеста от световното население не разполага с достатъчно храна,

 

Й.       като има предвид, че е необходимо производството на хранителни продукти да се увеличи със 70%, за да се посрещнат потребностите на население, чийто брой най-вероятно ще достигне 9,1 милиарда до 2050 г.,

 

К.       като има предвид, че на срещата на върха в Акуила през юли държавите от Г-8 обещаха „да се действа с мащаба и неотложността, необходими за постигането на продоволствена сигурност в света“, чрез ограничаване на нарушенията на търговията при преговорите в Световната търговска организация и чрез мобилизирането на 20 милиарда щатски долара за устойчиво земеделие в развиващите се страни през следващите три години,

 

Л.       като има предвид, че изкореняването на глада не е неосъществима цел – както показа примерът на Бразилия, Нигерия и други 29 държави, които са постигнали значителен напредък в тази област,

 

М.      като има предвид, че през 2007 г. и 2008 г. в 22 държави по света избухнаха безредици поради бързото качване на цените на храните,

 

Н.       като има предвид, че търсенето на храни се повишава, по-специално в страните с „изгряваща“ икономика като Китай и Индия, успоредно с увеличаването на броя на световното население; като има предвид, че на нашата планета, която според ФАО може да изхранва 12 милиарда души, като цяло няма недостиг на храни;

 

О.       като има предвид, че много развиващи се страни не осъществяват своя потенциал за производство на храни; като има предвид, че липсата на инвестиции в земеделието, развитието на селските райони и обучението на селскостопанските производители от развиващите се страни и международните финансови институции са изложили на риск от нелоялна конкуренция най-вече дребните земеделски стопани,

 

П.       като има предвид, че поради липсата на достъп до заеми или микрокредити с цел инвестиции в подобрен посевен материал, торове и напоителни системи, дребните земеделски стопани в развиващите се страни изпитват сериозни затруднения по отношение на увеличаването на селскостопанското производство;

 

Р.        като има предвид, че съществува неотложна потребност на дребните земеделски стопани в бедните държави, които са предимно жени, да бъде предоставен достъп до земя, финансови услуги и кредити, семена с висок потенциал за добив, системи за напояване и торове,

 

1. припомня ангажимента на международната общност във връзка с Целите на хилядолетието за развитие на ООН за намаляване наполовина на броя на гладуващите хора по света до 2015 г.;

 

2. приветства настоящия консенсус на световно равнище относно това как да се гарантира продоволствена сигурност, но изразява съжаление относно факта, че не са договорени обвързващи цели и срокове, което би подтикнало държавите да действат по силата на задължение;

 

3. подчертава, че основният начин да се отговори на нарастващото търсене на храни е увеличаването на селскостопанската производителност; изтъква важното значение, което правилното съхранение на храните има с оглед посрещането на бъдещите предизвикателства в областта на продоволственото осигуряване;

 

4. подчертава важното значение на това да се разработят съгласувани политики в областта на земеделието и храните, при съгласието на заинтересованите страни, по-специално гражданското общество в селските райони, включително местните организации на дребни земеделски стопани;

5. призовава всички дълбоко заинтересовани страни да включат гражданското общество и в частност, организациите на дребните земеделски стопани в развиващите се страни, с оглед на тяхното добро познаване на местните реалии, в процеса на определяне на ОСР, така че да бъде подобрена нейната ефективност;

 

6. призовава в най-кратки срокове съществено да се повишат инвестициите в селското стопанство, аквакултурата, развитието на селските райони и агробизнеса в развиващите се страни, като тези инвестиции се насочат преди всичко към бедните селскостопански производители и малките земеделски стопанства;

 

7. припомня, че 75% от бедното население по света живее в селски райони, но че само 4% от Официалната помощ за развитие (ОПР) е за селското стопанство; обещава да увеличи значително дяла на ОПР, предназначен за селското стопанство и продоволствената сигурност; поради тази причина призовава Комисията и държавите-членки да предложат по-ефективно решение на въпроса за селското стопанство в своите политики в областта на развитието;

 

8. призовава за създаването на механизъм, чрез който да се наблюдава дали се спазват международните ангажименти като тези, поети от Г-8 през юли, и подчертава, че е важно да съществува система за ранно предупреждение, която да дава информация на съответните органи относно прекомерно намаляване на хранителните запаси;

9. призовава Комисията и Съвета да положат повече усилия за подобряването на съгласуваността на европейските политики за развитие и по-специално за премахването на глада;

 

10. призовава агенциите на ООН и международната общност да приемат координиран подход за защита в областта на здравеопазването, прехраната, препитанието и социалната закрила, както и земеделието;

 

11. припомня, че в развиващите се страни са необходими допълнителни средства за увеличаване на достъпа на земеделските стопани до системите за напояване, модерно оборудване, семена и торове, както и за подобряване на инфраструктурата и пътищата в селските райони;

12. припомня, че съществува неотложна необходимост от това дребните земеделски стопани по устойчив начин да приспособят своите практики към изменението на климата, тъй като се очаква, че развиващите се страни ще бъдат засегнати в най-голяма степен от намаляване на реколтите и екстремални атмосферни условия, предизвикани от изменението на климата;

13.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Световната банка, Г-8, Генералния секретар на ООН и Общото събрание на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, както и на Панафриканския парламент.

 

Последно осъвременяване: 19 май 2010 г.Правна информация