Διαδικασία : 2009/2776(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0171/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0171/2009

Συζήτηση :

PV 25/11/2009 - 18
CRE 25/11/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2009 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0102

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 128kWORD 83k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0168/2009
23.11.2009
PE432.787v01-00
 
B7-0171/2009

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την παγκόσμια σύνοδο κορυφής του FAO για τη διατροφική ασφάλεια - εξάλειψη της πείνας από προσώπου γης


Charles Goerens, Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παγκόσμια σύνοδο κορυφής του FAO για τη διατροφική ασφάλεια - εξάλειψη της πείνας από προσώπου γης  
B7‑0171/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για τη Διατροφική Ασφάλεια, η οποία διεξήχθη στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής του 1996 και το στόχο της μείωσης κατά το ήμισυ όσων υποφέρουν από την πείνα έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη την Ειδική Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 22ας Μαΐου 2008 στη Γενεύη, για τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στη συνειδητοποίηση του δικαιώματος στην τροφή η επιδείνωση της παγκόσμιας διατροφικής κρίσης, που οφείλεται μεταξύ άλλων στην άνοδο των τιμών των τροφίμων,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Ομάδας των 8 ( G8) στην Aguila τον Ιούλιο του 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων και των ζωοτροφών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός όλων των ανθρώπων του πλανήτη με τρόφιμα θα πρέπει να υπερέχει έναντι οιασδήποτε άλλης προτεραιότητας, καθώς και ότι το γεωργικό δυναμικό των αναπτυσσομένων χωρών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της οποίας το άρθρο 25 αφορά επίσης το δικαίωμα στην τροφή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες πρέπει να έχουν δικαίωμα στη διατροφική κυριαρχία και τη διατροφική ασφάλεια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της διατροφικής ασφάλειας περιλαμβάνει την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες το ήμισυ του πληθυσμού αποτελείται από αγρότες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην τελευταία παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τη διατροφική ασφάλεια στη Ρώμη, τα κράτη μέλη ενέκριναν μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της πείνας, επαγγελλόμενα το τέλος της μακρόχρονης πτώσης των γεωργικών επενδύσεων, που είναι ένας από τους κύριους λόγους για τα υψηλά επίπεδα υποσιτισμού, καθώς και την εστίαση στη δυσχερή θέση των μικρογεωργών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Δήλωση του Μαμπούτο, οι αφρικανοί ηγέτες δεσμεύτηκαν να αυξήσουν το μερίδιο της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στις δαπάνες του προϋπολογισμού κατά τουλάχιστον 10%,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη διάσκεψη κορυφής για τη διατροφή το 1996 έθεσε ως στόχο τη μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ, σε σχέση με τους τότε 825 εκατομμύρια ανθρώπους που υπέφεραν από αυτή, έως το 2015, αλλά ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση για να υπάρξει πρόοδος προς τη σωστή κατεύθυνση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη την πτωτική τάση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, η οποία μειώθηκε από το 17% το 1980 στο 3,8% το 2006 και κυμαίνεται σήμερα γύρω στο 5%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχώρηση αυτή είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς ότι συμβαίνει σε ένα πλαίσιο επιδείνωσης της πείνας και της φτώχειας του αγροτικού πληθυσμού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πεινασμένων ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο για πρώτη φορά εφέτος, κάτι που σημαίνει ότι περίπου το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει αρκετή τροφή,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων κατά 70% προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ενός πληθυσμού που πιθανόν να φτάσει τα 9,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου στην Aguila, η Ομάδα των 8 υποσχέθηκε να "να δράσει με το εύρος και την αμεσότητα που χρειάζεται προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος διατροφική ασφάλεια σε παγκόσμια κλίμακα", μειώνοντας τις εμπορικές στρεβλώσεις στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και κινητοποιώντας 20 δισ. δολάρια ΗΠΑ κατά τα τρία προσεχή έτη υπέρ της αειφόρου γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της φτώχειας δεν αποτελεί αυταπάτη, όπως δείχνει το παράδειγμα της Βραζιλίας, της Νιγηρίας και άλλων 29 χωρών, οι οποίες έχουν καταγράψει σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 και το 2008 ξέσπασαν ταραχές σε 22 χώρες του κόσμου λόγω της ταχείας αύξησης των τιμών των τροφίμων,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση τροφίμων αυξάνεται, ιδίως σε αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλανήτης, που σύμφωνα με τον FAO μπορεί να θρέψει 12 δισεκατομμύρια άτομα, δεν παρουσιάζει εν γένει έλλειψη τροφίμων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν συνειδητοποιούν το δυναμικό τους ως προς την παραγωγή τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επενδύσεων στη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την κατάρτιση γεωργών από τις αναπτυσσόμενες χώρες και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν εκθέσει ιδίως τους μικρογεωργούς σε αθέμιτο ανταγωνισμό,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μη πρόσβασης σε δάνεια ή μικροπιστώσεις για επενδύσεις σε βελτιωμένους σπόρους, λιπάσματα και συστήματα άρδευσης, οι μικρογεωργοί στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση ανάγκη όπως οι μικρογεωργοί στις φτωχές χώρες, που είναι κυρίως γυναίκες, αποκτήσουν πρόσβαση στη γη, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πιστώσεις, σε σπόρους υψηλής παραγωγής, σε συστήματα άρδευσης και σε λιπάσματα,

1.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ, να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των πεινασμένων ανθρώπων στον κόσμο έως το 2015·

2.  χαιρετίζει την παγκόσμια αυτή συναίνεση σχετικά με τον τρόπο επίτευξης της διατροφικής ασφάλειας, εκφράζει όμως τη λύπη του διότι δεν συμφωνήθηκαν δεσμευτικοί στόχοι και χρονικές προθεσμίες, που θα ωθούσαν τα κράτη σε υποχρεωτική δράση·

3.  τονίζει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας αποτελεί το βασικό τρόπο για να καλυφθεί η αυξανόμενη ανάγκη για τρόφιμα και υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής αποθήκευσης τροφίμων προκειμένου να αντιμετωπιστούν επερχόμενες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό με τρόφιμα·

4.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να χαραχθούν συνεκτικές πολιτικές γεωργίας και τροφίμων, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως την κοινωνία των πολιτών του αγροτικού κόσμου και τις τοπικές οργανώσεις μικρογεωργών·

5.  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επιδιώξουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και, ιδίως, των οργανώσεων μικρογεωργών των αναπτυσσομένων χωρών - διότι γνωρίζουν καλά την επιτόπια κατάσταση - στον ορισμό της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της·

6.  ζητεί την άμεση και ουσιαστική αύξηση των επενδύσεων στη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αγροτική ανάπτυξη και τις αγροτικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, με έμφαση στους φτωχούς αγρότες και στη μικρής κλίμακας γεωργία·

7.  υπενθυμίζει ότι το 75% του φτωχού πληθυσμού ανά τον κόσμο ζει σε αγροτικές περιοχές, αλλά ότι μόνον το 4% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας προορίζεται για τη γεωργία· ζητεί την ουσιαστική αύξηση του μεριδίου της ΕΑΒ που προορίζεται για τη γεωργία και τη διατροφική ασφάλεια· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της γεωργίας πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο των αναπτυξιακών τους πολιτικών·

8.  ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση της τήρησης των διεθνών δεσμεύσεων, όπως αυτές τις οποίες ανέλαβαν η Ομάδα των 8 τον Ιούλιο, και τονίζει τη σημασία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που θα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για την υπέρμετρη μείωση των αποθεμάτων τροφίμων·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για μια καλύτερη συνεκτικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με την ανάπτυξη και, ιδίως, την εξάλειψη της φτώχειας·

10. καλεί τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και η διεθνή κοινότητα να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την υγεία, τη διατροφή, τα προς το ζην μέσα και την κοινωνική προστασία, καθώς και τη γεωργία·

11. υπενθυμίζει ότι χρειάζονται πρόσθετοι πόροι στις αναπτυσσόμενες χώρες για την αύξηση της πρόσβασης των γεωργών σε συστήματα άρδευσης, σύγχρονα μηχανήματα, σπόρους και λιπάσματα, καθώς και για να βελτιώσουν την αγροτική υποδομή και τους δρόμους·

12. υπενθυμίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη οι μικρής κλίμακας γεωργοί να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στην κλιματική αλλαγή με τρόπο αειφόρο, καθώς αναμένεται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πληγούν περισσότερο από τη μείωση της παραγωγής και τις ακραίες καιρικές συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ομάδα των 8, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τους Συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου