Postopek : 2009/2730(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0188/2009

Predložena besedila :

B7-0188/2009

Razprave :

PV 14/12/2009 - 16

Glasovanja :

PV 16/12/2009 - 4.4
CRE 16/12/2009 - 4.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0110

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 117kWORD 78k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0188/2009
9.12.2009
PE432.808v01-00
 
B7-0188/2009

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0232/2009

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o možnostih za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije


Georgios Papastamkos, Daniel Caspary in Tokia Saifi v imenu skupine PPE
Robert Sturdy v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o možnostih za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije    
B7‑0188/2009

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. aprila 2006 o oceni kroga pogajanj iz Dohe po ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu(1),

–   ob upoštevanju resolucije z dne 9. oktobra 2009 o ustavitvi kroga pogajanj iz Dohe v okviru Svetovne trgovinske organizacije in prihodnosti razvojne agende iz Dohe(2)

–   ob upoštevanju mirujoče zaveze voditeljev skupine G20 z nedavnega srečanja na vrhu, da se bodo vzdržali sprejemanja ukrepov, ki bi vzpostavili ovire za trgovino in naložbe in da take ukrepe nemudoma popravijo,

–   ob upoštevanju sklepov sedme ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije, ki je bila v Ženevi od 30. novembra do 2. decembra 2009,

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se je krog pogajanj iz Dohe začel leta 2001, cilj pogajanja pa je ustvariti nove trgovinske priložnosti, okrepiti večstranska trgovinska pravila, obravnavati trenutna neravnovesja v trgovinskem sistemu in usmeriti trgovino v korist trajnostnemu razvoju, s poudarkom na gospodarski vključitvi držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih držav,

B.  ker je gospodarska kriza globoko prizadela zlasti mednarodno trgovino, saj trgovinski tokovi upadajo še znatneje kot svetovna proizvodnja,

C. ker bi izpopolnitev pravil Svetovne trgovinske organizacije o trgovinskih olajšavah in drugih vprašanjih, povezanih s trgovino, koristila vsem članicam organizacije, saj bi izboljšala pravno varnost, znižala stroške trgovinskih transakcij in preprečevala zlorabe,

D. ker je bilo ime Evropska unija prvič uporabljeno v Svetovni trgovinski organizaciji po uveljavitvi Lizbonske pogodbe na delovni seji 1. decembra 2009 v sklopu sedme ministrske konference,

1.  ponovno izraža svojo zavezanost večstranskemu trgovinskemu sistemu in Svetovni trgovinski organizaciji kot poroku za sistem, ki temelji na pravilih; meni, da ima Svetovna trgovinska organizacija ključno vlogo pri zagotavljanju boljšega upravljanja globalizacije in pravičnejše razporeditve njenih koristi,

2.  meni, da so v sedanji gospodarski krizi pravila in zaveze Svetovne trgovinske organizacije članicam v veliki meri preprečila uporabo ukrepov za omejevanje trgovine, obenem pa omogočila prožnost pri sprejemanju ukrepov za okrevanje gospodarstva;

3.  spodbuja članice Svetovne trgovinske organizacije, naj ostanejo zavezane boju proti protekcionizmu v vseh svojih dvostranskih in večstranskih trgovinskih odnosih ter prihodnjih sporazumih;

4.  potrjuje napredek, ki je bil dosežen pri razvojni agendi iz Dohe po ministrski konferenci v Hongkongu; ugotavlja odločenost, ki so jo pokazali na ministrski konferenci v Ženevi;

5.  odločno podpira sklep razvojne agende iz Dohe na podlagi obsežnih, stremljivih in uravnoteženih izidov pogajanj v korist gospodarske rasti in razvoja po vsem svetu, pa tudi verodostojnosti večstranskega trgovinskega sistema; meni, da bi bil lahko uspešen sklep razvojne agende iz Dohe pomemben dejavnik pri spodbujanju okrevanja svetovnega gospodarstva po finančni in gospodarski krizi;

6.  poziva Komisijo, naj ohrani trdno pogajalsko stališče, katerega cilj bo resnično izboljšan dostop na trg za evropske proizvode in storitve v razvitih državah in državah z rastočimi gospodarstvi;

7.  poziva Komisijo, naj popolnoma spoštuje svoja pogajalska pooblastila, ki ji jih je dodelil Svet, in ki določajo kot mejo za njene ukrepe že končano prenovo skupne kmetijske politike, pod pogojem, da pri trgovinskih partnerjih pridobi enakovredne koncesije, ter odločno brani stališče Evropske unije o geografskih označbah;

8.  poziva k ambicioznim izidom pogajanj o dostopu do trga za nekmetijske proizvode, ki bodo jamčili resnične nove možnosti dostopa do trga s pomočjo znatnega znižanja veljavnih stopenj in hkrati omogočali posebno in diferencirano obravnavo; podpira upoštevanje sektorskih pobud na področjih, ki so izvozno zanimivi za EU;

9.  poziva naprednejše države v razvoju, naj prevzamejo odgovornost kot svetovni gospodarski akterji in se prilagajajo v skladu s svojo ravnjo razvoja in (sektorske) konkurenčnosti; poudarja pomen trgovine med severom in juga in in južnih držav;

10. poziva k ustreznemu razlikovanju med gospodarsko naprednejšimi in drugimi državami v razvoju in k izmenjavi najboljše prakse med njimi in z razvitim svetom;

11. ponovno potrjuje svojo čvrsto podporo vključitvi razvoja v jedro razvojne agende iz Dohe in poziva razvite države ter gospodarsko naprednejše države v razvoju, naj izpolnijo ambiciozne cilje iz izjave iz Dohe in s tem zagotovijo, da bo sedanji trgovinski krog pripomogel k razvoju;

12. poziva razvite države in gospodarsko naprednejše države v razvoju, naj upoštevajo pobudo EU „Vse razen orožja“ in najmanj razvitim državam omogočijo dostop na trg popolnoma brez carin in brez omejitev kvot; poudarja tudi pomembnost razširjenega okvira za pomoč trgovini in primerne tehnične pomoči državam v razvoju;

13. poziva k poglobitvi pogovorov na področju storitev, kjer je cilj Evropske unije zagotoviti nadaljnje odpiranje vseh trgov, obenem pa ohraniti nacionalne cilje članic Svetovne trgovinske organizacije in njihovo pravico do urejanja javnih storitev, ob upoštevanju posebnih potreb držav v razvoju;

14. poziva k okrepljenemu sodelovanju med Svetovno trgovinsko organizacijo in organi, kot so Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), Mednarodna organizacija dela, Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Razvojni program Organizacije združenih narodov (UNDP) in Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD), za zagotovitev vzajemne podpore in skladnosti med trgovinskimi in netrgovinskimi vprašanji; pri tem podpira prizadevanja za sprejem mednarodnih meril in regulativno sodelovanje;

15. opozarja, da je treba preučiti institucionalno reformo Svetovne trgovinske organizacije, da se izboljšajo njeno delovanje ter demokratična legitimnost in odgovornost; pri tem poudarja pomembnost parlamentarne razsežnosti Svetovne trgovinske organizacije, zlasti glede na novo vlogo Evropskega parlamenta na področju skupne trgovinske politike;

16. podpira krepitev obstoječih in sklenitev novih dvostranskih in regionalnih (STO-plus) prostotrgovinskih sporazumov kot dopolnilo večstranskemu okviru;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic in držav prosilk, generalnemu direktorju Svetovne trgovinske organizacije in generalnemu sekretarju medparlamentarne unije.

 

(1)

Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0123.

(2)

Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2008)0471.

Zadnja posodobitev: 19. maj 2010Pravno obvestilo