Postopek : 2009/2730(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0192/2009

Predložena besedila :

B7-0192/2009

Razprave :

PV 14/12/2009 - 16

Glasovanja :

PV 16/12/2009 - 4.4
CRE 16/12/2009 - 4.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0110

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 125kWORD 83k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0188/2009
9.12.2009
PE432.813v01-00
 
B7-0192/2009

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0232/2009

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o možnostih za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci STO


Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o možnostih za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci STO  
B7‑0192/2009

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (sporazuma GATT - General Agreement on Tariffs and Trade), poglavja IV, členov 36 (načela in cilji) in 37 (zaveze);

–   ob upoštevanju ministrske deklaracije iz Dohe v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) z dne 14. novembra 2001,

–   ob upoštevanju ministrske deklaracije iz Hongkonga v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) z dne 18. decembra 2005,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. aprila 2006 o oceni kroga pogajanj iz Dohe po ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu(1),

–   ob upoštevanju osnutka načrta (ali „načina izvršitve“) končnega dogovora o trgovini s kmetijskimi in nekmetijskimi proizvodi iz leta 2008,

–   ob upoštevanju izjave voditeljev skupine G20, sprejete v Pittsburghu 25. septembra 2009,

–   ob upoštevanju nastopnega govora Pascala Lamyja na javnem forumu STO 28. septembra 2009,

–   ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja Združenih narodov in zaveze držav članic EU k pomoči v boju proti lakoti in revščini,

–   ob upoštevanju letnega poročila STO za leto 2009,

–   ob upoštevanju sklepov sedme ministrske konference STO z dne 2. decembra 2009,

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je bil krog pogajanj iz Dohe sprožen leta 2001, da bi se ustvarile nove priložnosti za trgovino, okrepila pravila za večstransko trgovino, obravnavala obstoječa neravnovesja v trgovinskem sistemu in da bi se trgovina postavila v službo trajnostnega razvoja, s poudarkom na gospodarski vključitvi držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih držav, kar izvira iz prepričanja, da večstranski sistem, temelječ na pravičnejših in enakopravnejših pravilih, lahko prispeva k pravični in prosti trgovini, ki bo prispevala k razvoju vseh kontinentov,

B.  ker deklaracija iz Dohe ponovno potrjuje zavezo k posebni in drugačni obravnavi držav v razvoju, s čemer se upošteva njihov neenak položaj,

C. ker so pogovori na ministrski ravni v okviru STO za zaključek pogajanj iz Dohe zastali konec julija 2008,

D. ker je mednarodna gospodarska kriza še zlasti globoko prizadela mednarodno trgovino, saj trgovinski tokovi upadajo še znatneje kot svetovna proizvodnja,

E.  ker je sedma ministrska konferenca STO, ki se je odvijala v Ženevi od 30. novembra do 2. decembra 2009, poudarila pomembnost trgovine in kroga pogajanj iz Dohe za gospodarsko okrevanje in zmanjševanje revščine v državah v razvoju,

F.  ker je bilo ime Evropska unija prvič po uveljavitvi Lizbonske pogodbe uporabljeno v Svetovni trgovinski organizaciji 1. decembra 2009 na delovni seji sedme ministrske konferenci,

1.  ponovno izraža svojo zavezanost večstranskemu trgovinskemu sistemu in STO kot poroku za trgovinski sistem, ki temelji na pravilih; meni, da ima Svetovna trgovinska organizacija ključno vlogo pri zagotavljanju boljšega upravljanja globalizacije in pravičnejše razporeditve njenih koristi;

2.  meni, da so v sedanji gospodarski krizi pravila in zaveze STO članicam v veliki meri omogočili, da jim ni bilo treba poseči po ukrepih za omejevanje trgovine, hkrati pa so omogočali prožnost pri sprejemanju ukrepov za okrevanje gospodarstva;

Razvojna agenda iz Dohe

3.  opozarja na zavezo, ki so jo sprejele vse članice STO v Dohi leta 2001, da dokončajo razvojni krog pogajanj, z namenom, da odpravijo obstoječa neravnovesja v trgovinskem sistemu in da postavijo trgovino v službo razvoja,

4.  potrjuje, da je bil po ministrski konferenci v Hongkongu dosežen napredek pri razvojni agendi iz Dohe, ugotavlja, da je bila na sedmi ministrski konferenci v Ženevi, ki ni bila o pogajanjih o razvojni agendi iz Dohe, izkazana velika odločenost;

5.  odločno podpira sklepe razvojne agende iz Dohe na podlagi izčrpnih, ambicioznih in uravnoteženih izidov pogajanj v korist gospodarske rasti in razvoja po vsem svetu in tudi verodostojnosti večstranskega trgovinskega sistema;

6.  meni, da je pri pogajanjih o razvojni agendi iz Dohe treba dati prednost potrebam držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih držav, pri vseh premislekih pa je treba na prvo mesto postaviti razvoj in prispevek trgovine k izkoreninjenju revščine ter doseganje razvojnih ciljev tisočletja;

7.  poziva naprednejše države v razvoju, naj prevzamejo odgovornost kot svetovni gospodarski akterji in se prilagajajo v skladu s svojo ravnjo razvoja in (sektorske) konkurenčnosti; poudarja pomen trgovine sever-jug in jug-jug;

8.  poziva k ustreznemu razlikovanju med naprednimi in drugimi državami v razvoju, kar je v korist tistim državam v razvoju, ki so v največji stiski;

9.  poziva razvite države in naprednejše države v razvoju, naj upoštevajo pobudo EU „Vse razen orožja“ in najmanj razvitim državam omogočijo dostop na trg popolnoma brez carin in brez kvot; poudarja tudi pomembnost okrepljenega okvira za pomoč trgovini;

10. poziva Komisijo, naj si prizadeva za doseganje ciljev, določenih v pogajalskem mandatu, kar zadeva zaščito geografskih označb in pravic intelektualne lastnine, dostop do trga za industrijske proizvode in storitve ter javna naročila tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju, in kar zadeva minimalne zahteve za okoljske in socialne standarde;

11. spodbuja Komisijo, naj ima dejavnejšo vlogo pri spodbujanju znatnega napredka potekajočih pogajanj STO, da se krog pogajanj iz Dohe zaključi do konca naslednjega leta, in pri povezovanju Združenih držav in držav s hitro rastočimi gospodarstvi, pa tudi pri spodbujanju popolnega sodelovanja držav v razvoju in najmanj razvitih držav v svetovni trgovini;

i.   Kmetijstvo

12. spodbuja razvite države, naj izpolnjujejo zaveze iz julija 2008 v zvezi dostopom to kmetijskega trga pri dokončni določitvi načinov izvajanja;

13. poziva Komisijo, naj popolnoma spoštuje pogajalski mandat, ki ji ga je podelil Svet, in ki določa že dokončano prenovo skupne kmetijske politike in zmanjšanje subvencij, predvideno za leto 2012, kot mejo njenih ukrepov, pod pogojem, da pri trgovinski partnerjih doseže enakovredno popuščanje, ter odločno brani stališče EU o geografskih označbah;

14. spodbuja članice STO, zlasti Združene države, naj izpolnijo zavezo iz Hongkonga, da bodo ukinile izvozne subvencije, zlasti za bombaž, ter s tem odpravile enega od najbolj škodljivih ukrepov, ki izkrivlja trgovino in škoduje kmetijskim proizvajalcem v revnih državah;

ii.  Dostop do trga za nekmetijske proizvode

15. poziva k ambicioznim izidom pogajanj o dostopu do trga za nekmetijske proizvode, ki bodo jamčili resnične nove možnosti dostopa do trga s pomočjo znatnega znižanja veljavnih stopenj in hkrati omogočala posebno in drugačno obravnavo; podpira upoštevanje sektorskih pobud na tistih področjih, ki so izvozno zanimivi za EU;

iii. Storitve

16. poziva Komisijo, naj ohrani trdno pogajalsko stališče, katerega cilj bo resnično izboljšan dostop na trg za evropske proizvode in storitve v razvitih državah in državah s hitro rastočimi gospodarstvi;

17. spodbuja članice STO, naj preučijo morebitni pozitivni učinek liberalizacije storitev v splošnem;

Reforma STO

18. opozarja, da je treba preučiti institucionalno reformo STO, da se izboljšajo njeno delovanje ter demokratična legitimnost in odgovornost; v zvezi s tem poudarja pomen parlamentarne razsežnosti STO; poziva Komisijo, naj ima dejansko vlogo pri prihodnji institucionalni reformi STO in pri spodbujanju parlamentarne skupščine STO;

19. meni, da nezadovoljstvo držav v razvoju zaradi pomanjkanja preglednosti pri težkem postopku pogajanj izpostavlja potrebo, da se po koncu kroga pogajanj nujno obravnava vprašanje reforme STO;

20. je prepričan, da mora STO bolj učinkovito obravnavati povezave med trgovino in novimi globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, varnost in neodvisnost oskrbe s hrano in dostojno delo;

21. poziva k okrepljenemu sodelovanju med STO in drugimi mednarodnimi organizacijami in organi, kot so Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, Mednarodna organizacija dela, Program Združenih narodov za okolje, Razvojni program Organizacije združenih narodov in Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj, da se zagotovita vzajemna podpora in skladnost med trgovinskimi in netrgovinskimi vprašanji; pri tem podpira prizadevanja za sprejem mednarodnih meril in regulativno sodelovanje;

22. podpira krepitev obstoječih in sklenitev novih dvostranskih in regionalnih (STO-plus) sporazumov o prosti trgovini kor dopolnilo večstranskemu okviru;

Lizbonska pogodba

23. poziva Komisijo, naj v potekajoča pogajanja polno vključi Parlament; zato opozarja na potrebo po spremembi medinstitucionalnega sporazuma, da bi ta odražal določbe o trgovini iz Lizbonske pogodbe, v skladu s katerimi mora biti evropska trgovinska politika predmet strožjega demokratičnega nadzora; v luči Lizbonske pogodbe namerava revidirati medinstitucionalni sporazum, da se vzpostavi polno sodelovanje Parlamenta pri mednarodnih trgovinskih pogajanjih EU ter zagotovi zlasti:

(a) da je Parlament obveščen o izbrani pravni podlagi pred začetkom pogajanj;

(b) da v primeru uradne zahteve Parlamenta Svet ne dovoli začetka pogajanj, dokler Parlament na podlagi poročila pristojnega odbora ne zavzame stališča v zvezi s predlaganim pogajalskim mandatom,

(c) da Parlament prejema redne, celovite in pravočasne informacije o poteku vseh dvostranskih in večstranskih trgovinskih pogajanj,

(d) da Komisija še pred sklenitvijo sporazuma upošteva mnenje Parlamenta v obliki priporočil, ki jih Parlament sprejme v katerikoli fazi pogajanj,

(e) da se vzpostavi in uporablja medinstitucionalni popis vseh dokumentov, ki jih Komisija posreduje posebnemu odboru iz člena 207(3) PDEU;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu direktorju Svetovne trgovinske organizacije.

 

(1)

Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0123.

Zadnja posodobitev: 19. maj 2010Pravno obvestilo