Menettely : 2009/2761(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0198/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0198/2009

Keskustelut :

PV 15/12/2009 - 15
CRE 15/12/2009 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2009 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0116

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0191/2009
9.12.2009
PE432.820v01-00
 
B7-0198/2009

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0230/2009 ja B7‑0231/2009 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti


asiakirjojen saamista tutustuttavaksi (asetus (EY) N:o 1049/2001) koskevan oikeudellisen kehyksen parantamisesta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen


Rui Tavares, Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma asiakirjojen saamista tutustuttavaksi (asetus (EY) N:o 1049/2001) koskevan oikeudellisen kehyksen parantamisesta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen  
B7‑0198/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä niiden 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleet määräykset,

–   ottaa huomioon 9. marraskuuta 2009 esitetyt kysymykset komissiolle ja neuvostolle asiakirjojen saamista tutustuttavaksi (asetus (EY) N:o 1049/2001) koskevan oikeudellisen kehyksen parantamisesta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen (O-0123/2009 – B7‑0231/2009, O-0122/2009 – B7-0230/2009) sekä täysistunnossa 15. joulukuuta 2009 käydyn keskustelun,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että unioni "asettaa ihmisen toimintansa keskipisteeksi ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen" (perusoikeuskirjan johdanto-osa) ja että "jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jonka asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin niiden tallennemuodosta riippumatta" (perusoikeuskirjan 42 artikla),

B.  toteaa, että Lissabonin sopimuksella on muutettu paitsi asiakirjojen saamisesta tutustuttavaksi annetun asetuksen oikeusperustaa myös oikeudellista ympäristöä, jossa asetusta on tarkoitus soveltaa, erityisesti unionin toimielinten ja kansalaisten välisen suhteen osalta(1),

C. ottaa huomioon, että kyseiseen suhteeseen olisi tästä lähtien sovellettava demokratian periaatteita, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uudessa II osastossa, jonka mukaan "unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti" (9 artikla) ja jossa määrätään myös seuraavaa: "Kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia." (10 artiklan 3 kohta),

D. katsoo, että Euroopan yhteisön täydellinen yhdentyminen EU:hun sekä oikeudellisessa yhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä poliisiyhteistyössä vielä sovelletun hallitustenvälisen järjestelmän lakkauttaminen olivat seurausta jäsenvaltioiden halusta "lujittaa toimielinten toiminnan kansanvaltaisuutta ja tehokkuutta" (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen johdanto-osa),

E.  katsoo, että tässä uudessa oikeudellisessa kehyksessä kaikkien EU:n toimielinten, elinten ja laitosten – ei vain parlamentin, neuvoston tai komission (joita entisen EY:n perustamissopimuksen 255 artikla jo sitoi) – olisi nyt toimittava mahdollisimman avoimesti (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 1 kohta),

F.  huomauttaa, että uuden Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön(2) mukaan avoimuus ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ovat olennaisia edellytyksiä, jotta voidaan edistää EU:n toimielinten hyvää hallintotapaa ja sen myötä säilyttää "päätöksenteon tehokkuus",

G. katsoo, että EU:n toimielinten (ja jäsenvaltioiden edustajien neuvoston jäseninä toimiessaan) olisi taattava entistä suurempi avoimuus ennen lainsäädäntömenettelyä, sen aikana ja sen jälkeen, jotta EU:n kansalaisilla ja jäsenvaltioiden parlamenteilla olisi kattava käsitys siitä, kuka tekee mitäkin ja miksi,

H. ottaa huomioon, että EU:n toimielimet "antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla" ja että ne "käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa" (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 1 ja 2 kohta),

I.   katsoo, että avoimuusperiaatteen olisi toteuduttava paitsi päätöksentekomenettelyssä myös siinä, millä tavoin tekstit laaditaan, ja että samalla olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot sen todentamiseksi, että suhteellisuus- ja toissijaisuusvaatimukset täytetään, EU:n kansalaisten, jäsenvaltioiden parlamenttien ja oikeuslaitoksen etujen mukaisesti,

J.   toteaa, että kauan kaivatut oikeudelliset, rahoitusta koskevat ja operatiiviset toimenpiteet olisi toteutettava, jotta kaikki tiettyyn lainsäädäntömenettelyyn liittyvät asiakirjat olisivat käytettävissä selkeästi ja oikea-aikaisesti, olivatpa ne peräisin sisäisistä yksiköistä tai ulkopuolisista sidosryhmistä; katsoo, että tiedot voisivat olla saatavilla toimielinten välisellä internetsivustolla, joka yhdistää toimielinten sisäiset rekisterit (kuten julkaisutoimiston uudistettu EUR-Lex-sivusto); katsoo, että sisäisiä sääntöjä olisi muutettava vastaavasti ja että toimielinten välisistä velvoittavista sopimuksista olisi neuvoteltava pikaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan nojalla,

K. toteaa, että Euroopan unionin ja erityisesti Euroopan parlamentin uudet valtuudet sellaisilla aloilla kuin kansainväliset sopimukset oikeudellisessa yhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä poliisiyhteistyössä edellyttävät asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 ja 9 artiklan säännösten vahvistamista, jotta EU:n turvallisuus voidaan asianmukaisesti taata siten, että Euroopan parlamentille Euroopan kansalaisten edustajana annetaan samalla täydet valvontavaltuudet,

1.  katsoo, että asetus (EY) N:o 1049/2001 olisi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen saatettava pikaisesti ajan tasalle

a)   laajentamalla sen soveltamisalaa siten, että se kattaa kaikki sen ulkopuolella nykyisin olevat EU:n toimielimet, elimet ja laitokset, kuten Eurooppa-neuvoston, Euroopan keskuspankin, Euroopan unionin tuomioistuimen, Europolin ja Eurojustin;

b)   muuttamalla sen lainsäätämisjärjestystä ja muuta kuin lainsäätämisjärjestystä koskevia säännöksiä perussopimuksiin sisältyvien uusien määritelmien mukaisesti;

c)   saattamalla yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella ajan tasalle säännöt, jotka koskevat etenkin sisäisten asiakirjojen, myös oikeudellisen yksikön lausuntojen, käsittelyä lainsäädäntömenettelyssä, jäsenvaltioiden edustajien työhön heidän toimiessaan neuvoston jäseninä liittyviä asiakirjoja ja tietoja, henkilötietojen ja kaupallisten etujen suojaa sekä toimielinten rekisterien sisältöä;

d)   antamalla EU:n toimielinten käytössä olevat tiedot riittävässä määrin tutustuttavaksi, jotta voidaan arvioida puolueettomasti EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

e)   vahvistamalla yksinomaan poikkeustilanteita varten sekä täysin demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti yleiset periaatteet ja rajoitukset, joilla julkisen tai yksityisen edun huomioon ottamiseksi rajoitetaan oikeutta tutustua "erittäin salaisiksi", "salaisiksi" tai "luottamuksellisiksi" luokiteltuihin asiakirjoihin, jotta voidaan suojella EU:n etuja sekä yksilön yksityisyyttä ja koskemattomuutta;

f)    määrittelemällä periaatteet, joita voitaisiin kehittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan mukaisilla toimielinten välisillä sopimuksilla myös parempaa lainsäädäntöä koskevan uuden sääntelyn koordinoitua täytäntöönpanoa varten;

 

g)   parannetaan EU:n asiakirjojen saatavuutta kehittämällä entistä helppokäyttöisempiä järjestelmiä;

 

2.  pitää valitettavana, että sen 11. maaliskuuta 2009 esittämistä selkeistä pyynnöistä huolimatta

–    komissio ei laatinut muutettua versiota lainsäädäntöehdotuksestaan KOM(2008)0090, vaan se hyväksyi 2. joulukuuta 2009 Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tiedonannon (KOM(2009)0665), jolla ainoastaan saatettiin ajan tasalle alkuperäisen ehdotuksen oikeusperusta muuttamatta sen sisältöä;

–    neuvosto ei käynyt minkäänlaista poliittista keskustelua eikä toteuttanut käytännön toimia parlamentin ehdotusten perusteella (osassa ehdotuksista oikeusperustana ovat nyt myös perussopimusten uudet määräykset), vaan se tyytyi tekemään erittäin vähäisiä muutoksia omiin sisäisiin sääntöihinsä;

3.  kehottaa neuvoston nykyistä ja tulevaa puheenjohtajavaltiota käynnistämään välittömästi toimielinten välisen vuoropuhelun poliittisella tasolla, jotta asiakirjojen saamista tutustuttavaksi koskeva uusi asetus saataisiin laadittua viimeistään 30. kesäkuuta 2010;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1)

Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön 10. lokakuuta 2009 antaman lausunnon 3 kohta.

(2)

Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi ns. Turco-tapauksessa antamassaan tuomiossa (yhdistetyt asiat C-39/05 P ja C-52/05 P), "avoimuus parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekomenettelyihin ja sen avulla varmistetaan, että hallinnolla on demokraattisessa järjestelmässä suhteessa kansalaisiin suurempi legitimiteetti ja että se on tehokkaampaa ja vastuullisempaa".

Päivitetty viimeksi: 18. toukokuuta 2010Oikeudellinen huomautus