Διαδικασία : 2009/2790(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0251/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0251/2009

Συζήτηση :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0117

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 92k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0248/2009
14.12.2009
PE432.835v01-00
 
B7-0251/2009

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη Λευκορωσία


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Jacek Protasiewicz εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία  
B7‑0251/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Λευκορωσία, και συγκεκριμένα εκείνο της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ανά διετία   αξιολόγηση του διαλόγου ΕΕ - Λευκορωσίας,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα επί της Λευκορωσίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων σχετικά με την περαιτέρω αναστολή των κυρώσεων για την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για ορισμένους αξιωματούχους της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου Alexander Lukashenko, και την παράταση των περιοριστικών μέτρων έως τον Οκτώβριο 2010,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 3ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (COM(2008)0823),

–       έχοντας υπόψη τη Δήλωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του της 19 - 20 Μαρτίου 2009 και την Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε κατά τη Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση της 7ης Μαΐου 2009,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανανεώσει τις σχέσεις της με τη Λευκορωσία και το λαό της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο, στα προαναφερόμενα συμπεράσματά του της 17ης Νοεμβρίου 2009, εξέφρασε επιδοκιμασία για την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου ΕΕ - Λευκορωσίας καθώς και για την τεχνική συνεργασία και τη συμμετοχή της Λευκορωσίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση,

Β.     εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο, αφού αξιολόγησε τις εξελίξεις στη Λευκορωσία μετά την απόφαση της 16ης Μαρτίου 2009, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στη κοινή θέση του 2009/314/ΚΕΠΠΑ, αποφάσισε να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα εναντίον ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας και να αναστείλει την εφαρμογή των εν λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών,

Γ.     εκτιμώντας ότι η ΕΕ έχει καθιερώσει τον Διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τη Λευκορωσία,

Δ.     εκτιμώντας ότι, ανταποκρινόμενη στα θετικά μέτρα που έλαβε η Λευκορωσία, η Επιτροπή εισήλθε ήδη σε εντατικό διάλογο με την εν λόγω χώρα σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, τα τελωνεία, οι μεταφορές και η ασφάλεια των τροφίμων

Ε.     εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο συμπεριέλαβε τη Λευκορωσία στην απόφασή του της 20ής Μαρτίου 2009 σχετικά με την πρωτοβουλία της «Ανατολική Εταιρική Σχέση» που η Επιτροπή ξεκίνησε με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της 3ης Δεκεμβρίου 2008, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με ορισμένες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, με βάση την έκθεση που εκπόνησε η διερευνητική αποστολή της στο Μινσκ (20 - 24 Σεπτεμβρίου 2009) σε συνεργασία με μια σειρά διεθνών ΜΚΟ, δεν έχει παρατηρήσει καμία ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία,

Ζ.     εκτιμώντας ότι, στις 2 Νοεμβρίου 2009, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ισχυρό και παγιωμένο εταίρο, είναι ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Λευκορωσίας, καθώς και της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης,

1.      στηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα εναντίον ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας και συγχρόνως να διατηρήσει την αναστολή της εφαρμογής των μέτρων αυτών για περαιτέρω δωδεκάμηνη περίοδο·

2.      υπογραμμίζει τη σημασία του Διαλόγου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πιστεύει ότι θα συνεισφέρει στις θετικές εξελίξεις στον τομέα των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών στη Λευκορωσία· εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών·

 

3.      εκφράζει επιδοκιμασία για την ενεργό συμμετοχή της κυβέρνησης της Λευκορωσίας στην πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ως τρόπο για να αποκατασταθεί η αμοιβαία κατανόηση και να δοθεί η ευκαιρία να εξετασθούν οι ανησυχίες των μερών και θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

 

4.      καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει συστάσεις για την πιθανή θέσπιση οδηγιών σχετικά με τις συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων και επανεισδοχής με τη Λευκορωσία όταν θα πληρούνται οι σχετικοί όροι· πιστεύει ότι η δράση αυτή έχει ζωτική σημασία για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, δηλαδή η ενίσχυση των διανθρώπινων επαφών, η μετεξέλιξη της Λευκορωσίας σε τμήμα των ευρωπαϊκών και περιφερειακών διαδικασιών και η διασφάλιση του μη αναστρέψιμου χαρακτήρα της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας·

 

5.      καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση κοινού προσωρινού σχεδίου για τη Λευκορωσία σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, εμπνευσμένων από τα Σχέδια Δράσης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, ούτως ώστε να εμφυσηθεί νέα πνοή στην ανασταλείσα διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ - Λευκορωσίας·

 

6.     καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να εξετάσουν τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχουν στη Λευκορωσία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αναθεωρώντας παράλληλα την εντολή τους, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η μετάβαση της Λευκορωσίας στη δημοκρατία, σε μία πλουραλιστική κοινωνία και στην οικονομία της αγοράς· πιστεύει ότι η πιθανή αυτή χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να εξαρτηθεί από την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στους τομείς που αναφέρονται στη συνέχεια·

7.      επιμένει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή εκπροσώπων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας και της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας· εν προκειμένω, συνιστά να χορηγηθεί στη Λευκορωσία καθεστώς παρατηρητή στη πρωτοβουλία Euronest και να εκπροσωπείται από αντιπροσωπεία πέντε μελών από το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας και 5 εκπροσώπων που θα προέρχονται από τη δημοκρατική αντιπολίτευση· επιμένει ότι, σε περίπτωση που οι αρχές της Λευκορωσίας δεν δεχθούν την προσφορά "5+5", η λευκορωσική πλευρά θα ήταν σκόπιμο να εκπροσωπείται από 10 μέλη της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης·

8.      παροτρύνει τη Λευκορωσία να συνεχίσει να συνεργάζεται με το γραφείο των δημοκρατικών θεσμών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OΑΣΕ/ODIHR) για τον εκλογικό κώδικα· αναμένει ότι οι τροποποιήσεις του εκλογικού κώδικα που έχουν συμφωνηθεί με εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ/ODIHR, οι οποίες, σύμφωνα με την κ. Λίτζια Γιαρμοσίνα, πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Λευκορωσίας, "θα είναι συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα" και οι οποίες έχουν ήδη γίνει δεκτές από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, θα εγκριθούν από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λευκορωσίας κατά τη διάρκεια της φετινής φθινοπωρινής περιόδου συνόδου και θα τεθούν σε ισχύ πριν από τις τοπικές εκλογές που έχουν προγραμματισθεί για την άνοιξη του 2010·

9.      παροτρύνει την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αξιοποιήσει τους επόμενους δώδεκα μήνες για να επιδείξει ουσιαστική πρόοδο στους εξής τομείς:

         –                      προσαρμογή της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης στις συστάσεις της             έκθεσης της διεθνούς διερευνητικής αποστολής στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας (20 - 24 Σεπτεμβρίου 2009), ιδίως όσον αφορά τις εξής πτυχές: παροχή ίσων δικαιωμάτων σε όλα τα μέσα ενημέρωσης μέσω της άρσης της απαγόρευσης ανεξάρτητων έντυπων μέσων ενημέρωσης από τα κρατικά δίκτυα διανομής "Μπελσαγιουζντρούκ" (σύστημα περιπτέρων) και της κρατικής ταχυδρομικής υπηρεσίας της Λευκορωσίας "Μπελπόστα"· καθορισμός σαφών κριτηρίων για τη διαπίστευση δημοσιογράφων και την κατανομή αδειών και συχνοτήτων εκπομπής· ελευθερία των δημοσιογράφων να επιτελούν ελεύθερα το έργο τους κατά τις δημόσιες εκδηλώσεις· μεταρρύθμιση του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης και του νόμου για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και των άρθρων του ποινικού κώδικα (368, 369, 369-1, 193-1) που αφορούν τη δυσφήμιση·

 

       –                      διασφάλιση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι με κατάργηση του άρθρου 193 - 1 του Ποινικού Κώδικα της Λευκορωσίας, το οποίο προβλέπει ποινική ευθύνη για δραστηριότητα μη αναγνωρισμένων δημόσιων οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων· νομιμοποίηση της καταχώρησης πολιτικών κομμάτων (όπως της Χριστιανικής Δημοκρατίας Λευκορωσίας) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (για παράδειγμα της Βιάσνα)· προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας με ειδικότερο στόχο να καταστεί δυνατή η ελευθερία δράσης της εκκλησίας "New Life Church"· αποφυγή της παρεμπόδισης δραστηριοτήτων οργανώσεων που λειτουργούν ήδη στη Λευκορωσία, όπως η αδικαιολόγητη αύξηση των ενοικίων ή η καταχρηστική επιβολή φόρων σε προγράμματα επιχορηγούμενα από την ΕΕ (όπως στην περίπτωση της Λευκορωσικής Επιτροπής για το Ελσίνκι)·

 

       –                      διασφάλιση πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μέσω της κατάργησης της πρακτικής του εκφοβισμού και ειδικότερα των απολύσεων από εργασιακές θέσεις και των αποβολών από πανεπιστήμια για πολιτικούς λόγους· απαγόρευση της δίωξης λόγω υποτιθέμενης ανυποταξίας κατά φοιτητών, οι οποίοι αποβλήθηκαν από τα πανεπιστήμια λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων και αναγκάστηκαν να φοιτήσουν στο εξωτερικό· τέλος, αναθεώρηση όλων των περιπτώσεων υποχρεωτικής στρατολόγησης, κατά παράβαση των νομικών δικαιωμάτων τους, ορισμένων νεαρών ακτιβιστών όπως οι Franak Viačorka, Ivan Šyla και Zmiter Fedaruk, η οποία ισοδυναμεί με κρατικά οργανωμένη ομηρεία·

 

10.   καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να προβούν σε αναθεώρηση των περιοριστικών της ελευθερίας μέτρων που έχουν επιβληθεί σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε ειρηνική διαδήλωση τον Ιανουάριο 2008 καθώς και της φυλάκισης του Άρτσιομ Ντούμπσκι· τονίζει ότι η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί όλους αυτούς τους ανθρώπους κρατούμενους συνείδησης· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των επιχειρηματιών Μικαλάι Ατούκοβιτς και Ουλαντζιμίρ Ασιπένκα, οι οποίοι τελούν υπό προδικαστική κράτηση εδώ οκτώ μήνες·

11.    καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να θεσπίσει πάραυτα ένα μορατόριουμ για όλες τις θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις με σκοπό της κατάργηση της ποινής του θανάτου (όπως προβλέπεται από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 62/149 που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση μορατόριουμ για την εφαρμογή της θανατικής ποινής), να μετατρέψει χωρίς καθυστέρηση τις ποινές όλων των κρατουμένων που είναι καταδικασμένοι σε θάνατο σε ποινές κάθειρξης, να ευθυγραμμίσει την εγχώρια νομοθεσία με τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσει ότι θα τηρούνται με αυστηρότητα τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για δίκαιες δίκες·

12.    ζητεί από τις αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων της 1ης Φεβρουαρίου 1995· εν προκειμένω, καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αναγνωρίσουν την Ένωση των Πολωνών στη Λευκορωσία υπό την ηγεσία της Αντζέλικα Μπόρις, η οποία επανεξελέγη πρόεδρος στο Κογκρέσο της Ένωσης Πολωνών στις 15 Μαρτίου 2009·

 

13.    καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν την αρχή της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων· με δεδομένη την ισχύουσα περίοδο αναστολής των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στους Λευκορώσους αξιωματούχους και λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου προς την Επιτροπή για την εκπόνηση οδηγιών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για την Λευκορωσία, καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες αρνήσεις θεώρησης διαβατηρίου στην κ. Ανιέσκα Ρομαστσέβσκα, διευθύντρια του τηλεοπτικού δικτύου Μπελσάτ, στους καθηγητές από το πανεπιστήμιο του Μπιαλιστόκ, στο μέλος του κυπριακού κοινοβουλίου, Χρήστου Παγουρίδη, καθώς και στο μέλος του λιθουανικού κοινοβουλίου, Εμμανουέλις Τσίνγκερις·

 

14.    ενθαρρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία του προσδιορισμού του ρόλου και των εργασιακών μεθόδων του Δημόσιου Συμβουλευτικού Φορέα·

 

15.    καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη και αποτελεσματική χρήση των δυνατοτήτων για την στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών εξελίξεων στην Λευκορωσία μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)·

16.    καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει οικονομική βοήθεια στο τηλεοπτικό δίκτυο Μπελσάτ και να παρακινήσει την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να καταχωρήσει επίσημα το Belsat στη Λευκορωσία· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, ως δείγμα καλής θέλησης και θετικής αλλαγής, να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κλασσικών Σπουδών της Λευκορωσίας, που είναι εξόριστο στο Βίλνιους της Λιθουανίας, να επιστρέψει νόμιμα στη Λευκορωσία με βάση γνήσιες εγγυήσεις ότι θα μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα και να επανεγκατασταθεί υπό κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική του ανάπτυξη στο Μινσκ, ιδίως επιτρέποντας στο εν λόγω πανεπιστήμιο να επαναφέρει την βιβλιοθήκη του στο Μινσκ, προσφέροντας τα κτήρια και δημιουργώντας τις συνθήκες, ώστε οι σημαντικές συλλογές στην λευκορωσική, ρωσική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα να είναι ανοιχτές και προσιτές σε όλους·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών για το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου