Procedure : 2009/2813(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0021/2010

Indgivne tekster :

B7-0021/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0017

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 81k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0021/2010
13.1.2010
PE432.869v01-00
 
B7-0021/2010

på baggrund af redegørelsen fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om situationen i Yemen


Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen  
B7‑0021/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 27. oktober 2009 om Yemen,

–   der henviser til erklæring af 27. oktober 2009 fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den forværrede sikkerhedssituation i Yemen,

–   der henviser til Det Europæiske Fællesskabs strategidokument for Yemen for perioden 2007-2013,

–   der henviser til erklæring fra Tobias Pflüger, fungerende formand for Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen, afgivet efter delegationens formandskabs besøg i Yemen den 22.-25. februar 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Umar Farouk Abdulmutallab, den nigerianske terrorist, der forsøgte at sprænge et fly i luften over Detroit den 25. december 2009, var uddannet i en al-Qaeda-lejr i Yemen,

B.  der henviser til, at en yderligere forværring af sikkerheden i Yemen kan give terrorister og oprørsgrupper i regionen, navnlig al-Qaeda, et sikkert område, hvorfra de kan planlægge, tilrettelægge og støtte senere terroraktioner,

C. der henviser til, at der siden 2007 har været over 30 terrorangreb på rørledninger, olieanlæg, offentlige bygninger, ambassader (herunder den italienske og den amerikanske ambassade), skibe og turister i Yemen, og at Yemens myndigheder efter angrebet på USS Coal i 2002 har forsømt at foretage den fornødne efterforskning af denne terrorhandling og har tilladt, at mistænkte med forbindelse til al-Qaeda, herunder Jamal al-Badawi, der planlagde angrebet, har kunnet undgå fængsling,

D. der henviser til, at sikkerhedssituationen yderligere forværres af borgerkrigen mod den shiitiske Zaidisekt i Sa’dah i det nordlige Yemen og de voldelige aktioner, der er indledt af separatistbevægelsen i den sydlige del af landet,

E.  der henviser til, at de lokale kampe i Sa’dah-regionen fik en regional dimension, da saudiarabiske militærstyrker tog kampen op med oprørerne ved grænsen mellem Saudi-Arabien og Yemen og rettede mindst to angreb med karakter af straffeaktioner mod oprørernes stillinger,

F.  der henviser til, at fødevarekrisen i 2008 har ramt de fattigere befolkningsdele i Yemen meget hårdt, samtidig med at den globale finanskrise og navnlig faldet i olieindtægterne har været med til at lægge et uimodståeligt pres på de offentlige finanser, som yderligere er blevet forværret af, at man kun i begrænset omfang har gennemført de økonomiske og skattemæssige reformer, der længe har været påkrævede,

G. der henviser til, at Yemens oliereserver, som er kilden til over 75 % af landets indtægter, er tæt på at være udtømte, og at landet ikke har mange muligheder for en bæredygtig økonomi efter olien,

H. der henviser til, at et andet stort problem i Yemen er den alvorlige mangel på vand, som skyldes adskillige faktorer, herunder et stigende forbrug i husholdningerne, dårlig vandforvaltning, korruption, mangel på ressourceadministration og ødsle vandingsmetoder, og at 99 % af al vandudvinding ifølge regeringens skøn sker uden tilladelse,

I.   der henviser til, at situationen som følge af manglen på fødevarer og vand i Yemen kompliceres yderligere af befolkningens afhængighed af khat, som er en ”quick-cash”-afgrøde, der kræver omfattende vanding, og som dyrkes i så stort et omfang, at Yemen er blevet nettoimportør af fødevarer,

J.   der henviser til, at Yemen er det fattigste land i den arabiske verden med en årlig indkomst pr. indbygger på under 650 €, idet næsten halvdelen af befolkningen tjener mindre end 2 € om dagen, og en arbejdsløshedsprocent på 35, og at landet samtidig har en af verdens højeste befolkningsvækstrater, hvilket skaber yderligere økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale problemer,

K. der henviser til, at stabiliteten i landet også påvirkes af den tiltagende piratvirksomhed i Adenbugten og det vedvarende migrationspres fra Afrikas Horn,

L.  der henviser til, at EU siden 2004 har givet over 144 mio. € i bistand til Yemen, hvoraf den største del er gået til økonomisk udvikling, og har iværksat bilaterale bistandsprogrammer for Yemens politi og kystbevogtning som f.eks. bistandsprogrammet på 7,5 mio. € til modernisering af landets politiskole,

M. der henviser til, at uddannelsessystemet i Yemen fortsat er underudviklet, hvilket afspejles i, at omkring 50 % af befolkningen og næsten 70 % af kvinderne er analfabeter, og at der er mangel på kvalificerede lærere,

N. der henviser til, at der ifølge Yemens regerings nationale reformdagsorden vil blive lagt særlig vægt på at reformere forvaltningen,

O. der henviser til, at det parlamentsvalg, der skulle have været afholdt i april 2009, er blevet udsat for at give myndighederne mulighed for at gennemføre de nødvendige ændringer af valgsystemet, og at Yemens præsident Ali Abdullah Saleh er den statschef i Mellemøsten, der har siddet længst i embedet, efter Libyens præsident Muammar Gaddafi,

P.  der henviser til, at udviklingen i Yemen fortsat giver anledning til betydelig bekymring med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og domstolenes uafhængighed, især eksempler på uretfærdig rettergang ved landets berygtede særlige straffedomstol og anvendelse af tortur med henblik på at opnå falske tilståelser, og at journalister er blevet forfulgt, samt at kvinders situation er særlig vanskelig, kendetegnet ved tvangsægteskaber og ulige behandling af mænd og kvinder i henhold til lovgivningen,

Q. der henviser til, at seks europæiske borgere – fem tyskere og en brite – fortsat holdes som gidsler efter at være blevet kidnappet i juni 2009, mens tre andre personer fra den samme gruppe blev fundet døde umiddelbart efter bortførelsen, og at lokale stammeledere har peget på al-Qaeda som den ansvarlige for bortførelserne,

1.  er meget bekymret over al-Qaedas voksende tilstedeværelse i Yemen og understreger, at det kan føre til en yderligere svækkelse af centralregeringens autoritet og en destabilisering af regionen i samme omfang som i Somalia eller Afghanistan, hvis der ikke træffes konkrete foranstaltninger, samtidig med at det vil give ekstremister, der ledes eller inspireres af al-Qaeda, muligheder for at omgruppere, organisere, træne og iværksætte jihad-terroraktioner i hele verden fra Yemens territorium;

2.  opfordrer endnu en gang til øjeblikkelig våbenhvile i Sa’dah og i det sydlige Yemen, og mener, at kun en omfattende politisk løsning kan skabe varig fred;

3.  minder alle konfliktens parter om, at de har pligt til at overholde menneskerettighederne og humanitær folkeret; opfordrer parterne til at gøre det muligt for civile, der ønsker at slippe væk fra konflikten, at komme hen til et sikkert sted, at lette FN's og ngo'ers adgang til områder, hvor internt fordrevne har samlet sig, og straks at tillade medicinsk og humanitær nødhjælp at nå frem til de internt fordrevne;

4.  bekræfter atter sin støtte til et samlet, stabilt og demokratisk Yemen;

5.  opfordrer Yemens myndigheder til at gennemføre de institutionelle, økonomiske og skattemæssige reformer, der for længst skulle have været gennemført, nærmere bestemt at styrke de demokratisk valgte institutioners rolle og kapacitet på centralt og lokalt plan, styrke de statslige institutioner, forbedre forretningsmiljøet, fremme Yemens integration i den globale og regionale økonomi, udvide de sociale ydelser, styrke beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne, tackle korruption, inflation og arbejdsløshed og begrænse statsstøtte;

6.  opfordrer Yemens myndigheder til at indlede de nødvendige reformer for at forbedre menneskerettighedssituationen i landet og navnlig sikre frie medier, ret til en retfærdig rettergang, ligebehandling af mænd og kvinder og afskaffelse af tvangsægteskaber, og glæder sig i den forbindelse over den nyligt vedtagne lov, der fastsætter aldersgrænsen for indgåelse af ægteskab til 17 år;

7.  understreger, at det er vigtigt, at der afholdes valg i 2011, og opfordrer alle politiske partier til at føre deres aftaler om de nødvendige foranstaltninger til at forbedre valgsystemet og uddybe demokratiet ud i livet, navnlig under hensyntagen til EU-valgobservationsmissionens anbefalinger efter de demokratiske præsident- og lokalvalg i 2006; opfordrer Kommissionen og Rådet til at overvåge den reform af forfatningen og valgloven, der har ført til udsættelsen af parlamentsvalget;

8.  glæder sig over de foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, myndighederne allerede har truffet, navnlig oprettelsen af et centralt kontrol- og revisionsorgan og en overordnet national myndighed for bekæmpelse af korruption;

9.  opfordrer Golfstaterne til fortsat at stille Yemen et medlemskab af Samarbejdsrådet for Golfstaterne i udsigt til gengæld for de nødvendige reformer, herunder fremskridt med hensyn til begrænsning af statsstøtte, tackling af korruption og foranstaltninger til at løse sikkerhedsproblemer; anmoder i den forbindelse Kommissionen og Rådet om at opfordre Samarbejdsrådet for Golfstaterne til at påtage sig rollen som en mægler, der kan bringe de forskellige parter i Yemen til forhandlingsbordet og få indledt en omfattende politisk dialog;

10. glæder sig over Yemens aktive rolle i internationale koordinerede strategier som f.eks. Operation Atalanta;

11. kræver, at der oprettes en fuldgyldig kommissionsdelegation i Yemen med ansvar for forvaltning af bistanden og med yderligere lokalt baserede menneskelige ressourcer, og opfordrer Kommissionen til at gøre bistanden mere effektiv;

12. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at den bistand, der ydes af det internationale samfund og navnlig fra EU’s budget, anvendes til at finansiere projekter, der direkte kommer så mange mennesker som muligt til gode, og hvis effektivitet bliver evalueret på stedet;

13. opfordrer Yemens myndigheder til at styrke kyst- og grænsebevogtningen og forbedre politiuddannelsen og iværksætte programmer for at gøre fængselsvæsnet mere professionelt med henblik på at forbedre landets sikkerhedssituation og dets evne til at bekæmpe terrorismen;

14. opfordrer Kommissionen og Rådet til at iværksætte et særligt bistandsprogram for Yemen, der omfatter uddannelse af yemenitiske embedsmænd uden for landet (som den, der gennemføres af EUJUST LEX i Irak) og placering af undervisere i nøgleministerier (lige som EU har gjort det Bosnien-Hercegovina);

15. opfordrer Yemens myndigheder til at øge bestræbelserne på at få frigivet de seks europæere, der stadig bliver holdt som gidsler på landets territorium;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering og parlament og Samarbejdsrådet for Golfstaterne.

 

Seneste opdatering: 13. maj 2010Juridisk meddelelse