Förfarande : 2009/2813(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0021/2010

Ingivna texter :

B7-0021/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 58k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0021/2010
13.1.2010
PE432.869v01-00
 
B7-0021/2010

till följd av uttalandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen


Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen  
B7‑0021/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 27 oktober 2009 om Jemen,

–   med beaktande av uttalandet av den 27 oktober 2009 från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om det förvärrade säkerhetsläget i Jemen,

–   med beaktande av Europeiska gemenskapens strategidokument för Jemen för perioden 2007–2013,

–   med beaktande av det uttalande som Tobias Pflüger, tjänstgörande ordförande för parlamentets delegation för förbindelserna med Gulfstaterna, inbegripet Jemen, gjorde efter delegationspresidiets besök i Jemen den 22–25 februari 2009,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Umar Farouk Abdulmutallab, den nigerianske terrorist som försökte spränga ett flygplan över Detroit den 25 december 2009, utbildades i ett al-Qaida-läger i Jemen.

B.  En ytterligare försämring av säkerheten i Jemen kan erbjuda terrorist- och rebellgrupper i regionen, särskilt al-Qaida, en säker tillflyktsort, där de sedan kan planera, organisera och stödja terroristoperationer.

C. Sedan 2007 har det förekommit mer än 30 terroristattacker på pipeliner, oljeanläggningar, regeringsbyggnader, ambassader (däribland den italienska och amerikanska), fartyg och turister i Jemen. Sedan angreppet på USS Cole år 2000 har jemenitiska myndigheter underlåtit att undersöka detta terroristdåd och låtit misstänkta personer med anknytning till al-Qaida, bland andra konspiratören Jamal al-Badawi, undandra sig fängelsestraff.

D. Säkerhetsläget har ytterligare försämrats genom inbördeskriget mot den shiamuslimska rörelsen Zaidi i Sada i norra Jemen och våldsaktionerna från separatiströrelsen i södra delen av landet.

E.  De lokala striderna i Sadaregionen fick en regional dimension när Saudiarabiens militära styrkor angrep rebellerna på gränsen mellan Saudiarabien och Jemen och genomförde åtminstone två straffexpeditioner mot rebellställningar.

F.  Livsmedelskrisen 2008 har fått mycket omfattande följder för de fattigare delarna av den jemenitiska befolkningen, medan den globala finanskrisen, särskilt minskningen av oljeinkomsterna, har bidragit till ett ohållbart tryck på statsfinanserna, vilket ytterligare förvärrats genom det begränsade genomförandet av ekonomiska reformer och skattereformer som borde ha genomförts för länge sedan.

G. Jemens oljereserver, som står för över 75 procent av landets inkomster, håller på att ta slut, och det finns få livskraftiga alternativ för en hållbar ekonomi efter oljan.

H. Ett annat betydande problem som Jemen står inför är den allvarliga vattenbristen, vilken har flera orsaker, bland annat ökad inhemsk konsumtion, dålig vattenförvaltning, korruption, brist på resursförvaltning och slösaktig bevattningsteknik. Enligt regeringens uppskattningar saknas det tillstånd för 99 procent av all vattenutvinning.

I.   Den situation som skapats genom Jemens brist på livsmedel och vatten kompliceras ytterligare av befolkningens beroende av khat, en växt som ger snabba inkomster och kräver kraftig bevattning för att växa, vilken odlas i så stor utsträckning att Jemen blivit en nettoimportör av livsmedel.

J.   Jemen är det fattigaste landet i arabvärlden med en årlig inkomst per capita på under 650 euro, där nästan hälften av befolkningen tjänar mindre än 2 euro per dag och arbetslöshetsnivån ligger på 35 procent. Samtidigt är befolkningstillväxten en av världens högsta, vilket skapar ytterligare ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala problem.

K. Det ökade antalet fartygskapningar i Adenbukten och ett oavbrutet migrationstryck från Afrikas horn är andra faktorer som påverkar stabiliteten i landet.

L.  Sedan 2004 har EU gett bistånd till Jemen för mer än 144 miljoner euro, varav den största delen går till ekonomisk utveckling, och har genomfört bilaterala stödprogram för att bistå Jemens polis och kustbevakning, exempelvis 7,5 miljoner euro i stöd för moderniseringen av landets polishögskola.

M. Jemens utbildningssystem är fortfarande dåligt utvecklat, vilket återspeglas i en nationell analfabetsnivå på cirka 50 procent, som bland kvinnorna ligger på 70 procent, och brist på utbildade lärare.

N. Den jemenitiska regeringen har i sin nationella reformagenda uppgett att en reform av styrelseformerna är en prioritet.

O. Parlamentsvalet, som skulle ha hållits i april 2009, har skjutits upp så att myndigheterna kan genomföra en väsentlig reform av valsystemet. Jemens president Ali Abdullah Saleh är det statsöverhuvud som suttit längst vid makten i Mellanöstern efter Libyens president Muammar al-Kadafi.

P.  Det finns fortfarande en stark oro över utvecklingen i Jemen i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och domstolsväsendets oberoende, i synnerhet de orättvisa rättegångarna i landets ökända specialiserade brottmålsdomstol och användningen av tortyr för att få fram falska erkännanden. Det har också funnits fall av förföljelse mot journalister. Situationen för kvinnor är särskilt svår, karakteriserad av tvångsäktenskap och ojämlik behandling av män och kvinnor i lagstiftningen.

Q. Sex europeiska medborgare – fem tyskar och en britt – hålls fortfarande som gisslan sedan de kidnappades i juni 2009, medan tre andra personer från samma grupp hittades döda strax efter bortförandet. Vissa lokala stamledare har pekat ut al-Qaida som skyldig till kidnappningarna.

 

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över al-Qaidas ökade närvaro i Jemen och understryker att om inga konkreta insatser görs, kan centralregeringens auktoritet försvagas ytterligare och regionen destabiliseras i samma omfattning som i Somalia och Afghanistan, vilket i sin tur kommer att ge extremister ledda eller inspirerade av al-Qaida möjlighet att omgruppera sig, organisera, öva och inleda jihad-terroristattacker över hela världen från Jemens territorium.

2.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om en omedelbar vapenvila i Sada och i södra Jemen och anser att endast en allomfattande politisk lösning kan leda till en varaktig fred.

3.  Europaparlamentet påminner alla parter i konflikterna om deras skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar parterna att tillåta civilpersoner som önskar fly från konfliktområden att ta sig till säkra platser och att underlätta tillträdet för FN och frivilligorganisationer till områden där internflyktingar har samlats samt att skyndsamt göra det möjligt för medicinsk och humanitär katastrofhjälp att nå internflyktingarna.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för ett enat, stabilt och demokratiskt Jemen.

5.  Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att genomföra de institutionella och ekonomiska reformer samt skattereformer som redan borde ha genomförts, dvs. reformer som syftar till att förbättra rollen och kapaciteten för de demokratiskt valda institutionerna på central och lokal nivå, stärka de statliga institutionerna, förbättra företagsklimatet, stödja Jemens integration i den globala och regionala ekonomin, öka utbudet av sociala tjänster, främja sysselsättnings- och utbildningsmöjligheterna, ta itu med korruptionen, inflationen och arbetslösheten samt begränsa de statliga subventionerna.

6.  Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att genomföra de reformer som behövs för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet, särskilt genom att garantera mediefrihet, rätt till rättvis rättegång, lika behandling av kvinnor och män samt avskaffande av tvångsäktenskap. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang en nyligen antagen lag som fastställer minimiåldern för att ingå äktenskap till 17 år.

7.  Europaparlamentet understryker vikten av att val anordnas 2011 och uppmuntrar alla politiska partier att genomföra sina överenskommelser om vilka åtgärder som krävs för att förbättra valsystemet och fördjupa demokratin, och då särskilt ta hänsyn till de rekommendationer som EU:s valobservatörsdelegation lämnade efter de demokratiska president- och lokalvalen 2006. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att övervaka reformeringen av konstitutionen och vallagen, vilken var orsaken till att parlamentsvalet sköts upp.

8.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som myndigheterna redan vidtagit för att bekämpa korruptionen, dvs. inrättandet av en central organisation för kontroll och revision och en högre nationell myndighet för korruptionsbekämpning.

9.  Europaparlamentet uppmanar Gulfstaterna att ställa medlemskap i Gulfstaternas samarbetsråd i utsikt för Jemen i utbyte mot nödvändiga reformer, bland annat framsteg när det gäller att begränsa de statliga subventionerna, ta itu med korruptionen och vidta åtgärder för att minska säkerhetsproblemen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende kommissionen och rådet att uppmuntra Gulfstaternas samarbetsråd att bli en medlare som skulle kunna få de olika jemenitiska partierna att sätta sig vid förhandlingsbordet och inleda en allomfattande politisk dialog.

10. Europaparlamentet välkomnar Jemens aktiva roll i internationella samordnade strategier, exempelvis Operation Atalanta.

11. Europaparlamentet begär att det inrättas en fullvärdig kommissionsdelegation i Jemen, som ansvarar för biståndsförvaltningen och som förfogar över ytterligare personalresurser lokalt. Europeiska kommissionen uppmanas att förbättra biståndets effektivitet.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att det bistånd som kommer från det internationella samfundet, och i synnerhet från Europeiska unionens budget, används för att finansiera projekt som så många människor som möjligt direkt kan dra nytta av och vars effektivitet kommer att utvärderas på plats.

13. Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att stärka kust- och gränsbevakningen och att genomföra en förbättrad polisutbildning och program för att professionalisera arbetet i fängelserna, i syfte att förbättra säkerhetssituationen i landet och landets förmåga att bekämpa terrorism.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att genomföra ett särskilt stödprogram i Jemen, vilket skulle inbegripa utbildning utomlands av jemenitiska statstjänstemän (som Eujust Lex genomför i Irak) och placering av utbildare i nyckelministerier (som EU genomför i Bosnien-Hercegovina).

15. Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att öka sina ansträngningar för en frigivning av de sex européer som hålls som gisslan på deras territorium.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens regering och parlament och Gulfstaternas samarbetsråd.

 

Senaste uppdatering: 13 maj 2010Rättsligt meddelande