Procedūra : 2009/2813(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0027/2010

Pateikti tekstai :

B7-0027/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/02/2010 - 9.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 131kWORD 85k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0021/2010
13.1.2010
PE432.875v01-00
 
B7-0027/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene


Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene  
B7‑0027/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 27 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 27 d. ES pirmininkaujančios valstybės narės Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl blogėjančios saugumo padėties Jemene,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos parengtą Jemeno strategijos dokumentą 2007–2013 m. laikotarpiui,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Persijos įlankos valstybėmis, įskaitant Jemeną, pirmininko Tobiaso Pflügerio (Tobias Pflüger) deklaraciją, parengtą po delegacijos biuro apsilankymo Jemene 2009 m. vasario 22–25d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Nigerijos teroristas Umaras Faroukas Abdulmutallabas (Umar Farouk Abdulmutallab), 2009 m. gruodžio 25 d. mėginęs susprogdinti virš Detroito skrendantį lėktuvą, mokėsi Jemeno „Al-Qaidos“ stovykloje;

B.  kadangi dėl toliau blogėjančios saugumo padėtis Jemene teroristų ir sukilėlių grupės, ypač „Al-Qaida“, jame randa saugų prieglobstį planuoti, organizuoti ir remti tolesnes teroristines operacijas,

C. kadangi terorizmas Jemene buvo labai paplitęs daugelį metų prieš 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolį, kaip rodo 2000 m. spalio 12 d. „Al-Qaidos“ išpuolis prieš JAV karo laivą „USS Cole“, ir kadangi nuo 2007 m. Jemene terorizmas suaktyvėjo ir buvo įvykdyta daugiau kaip 30 teroristinių išpuolių, kurių taikiniai buvo naftotiekiai, naftos įrenginiai, vyriausybės pastatai, ambasados (įskaitant Italijos ir JAV), laivai ir turistai;

D. kadangi saugumo padėtį dar labiau apsunkina sukilimas, kuriame dalyvauja šiitų zaiditų, siekiančių atkurti Zaidi imamatą, grupuotės Sados regione Jemeno šiaurėje ir atsiskyrimo judėjimo smurto protrūkis pietuose,

E.  kadangi vietos susidūrimai Sados regione įgavo regioninį mastą, kai Saudo Arabijos karinės pajėgos pasienyje buvo priverstos kautis su sukilėliais ir mažiausiai du kartus puolė sukilėlių pozicijas;

F.  F.  kadangi 2008 m. maisto krizė labai paveikė skurdžiausias Jemeno gyventojų grupes, o visuotinė finansų krizė, ypač pajamų iš naftos sumažėjimas, prisidėjo prie to, kad valstybės finansams tenkanti našta tapo nepakeliama, be to, šią naštą dar labiau apsunkino ribotas vėluojančių ekonomikos ir mokesčių reformų įgyvendinimas,

G. kadangi Jemeno naftos atsargos, kurios yra daugiau nei 75 proc. jo pajamų šaltinis, greitai baigsis ir kadangi perspektyvių tvarios ekonomikos galimybių pasibaigus naftai ši šalis turi nedaug,

H. kadangi kita rimta problema, su kuria susiduria Jemenas, yra didžiulis vandens stygius, kurį lemia keletas veiksnių, įskaitant didėjantį jo vidaus suvartojimą, prastą vandentvarką, korupciją, išteklių valdymo nebuvimą ir švaisčius drėkinimo būdus; kadangi, remiantis vyriausybės skaičiavimais, 99 proc. visos vandens gavybos vykdoma neturint leidimų;

I.   kadangi Jemeno maisto ir vandens stygių dar labiau apsunkina gyventojų priklausomybė nuo arabinio dusūno, greitą pelną užtikrinančios kultūros, kuri gerai dera tik gausiai drėkinama ir kuri kultivuojama taip ekstensyviai, kad Jemenas tapo grynuoju maisto importuotoju;

J.   kadangi Jemenas yra skurdžiausia arabų pasaulio šalis, kurioje vienam gyventojui per metus tenka mažiau kaip 650 eurų pajamų, beveik pusė gyventojų per dieną uždirba mažiau kaip 2 eurus bei nedarbo lygis siekia 35 proc., ir kadangi Jemenas – viena iš šalių, kuriose gyventojų skaičius auga greičiausiai, ir dėl to atsiranda papildomų ekonominių, švietimo ir socialinių problemų;

K. kadangi kiti veiksniai, darantys įtaką šalies stabilumui, yra suintensyvėjusi piratų veikla Adeno įlankoje ir nuolatinis migracijos srautų iš Afrikos Kyšulio daromas spaudimas,

L.  kadangi 18 mylių pločio Bab el Mandebo sąsiauris tarp Jemeno ir Džibučio, kuriuo kasdien pervežama 3,3 milijonų barelių naftos (4 proc. pasaulio kasdienės gavybos), yra strategiškai labai svarbus;

M. kadangi nuo 2004 m. ES Jemenui skyrė daugiau nei 144 mln. EUR vertės paramą, kurios didžiausia dalis buvo skirta ekonomikos vystymui, ir įgyvendino dvišalės pagalbos programas, skirtas Jemeno policijai ir pakrančių apsaugos tarnybai padėti,

N. kadangi po nepavykusio lėktuvo susprogdinimo Dedroite JK ir JAV vyriausybės žymiai padidino savo karinę ir humanitarinę pagalbą Jemenui ir ėmėsi bendrai finansuoti atskirą Jemeno policijos antiteroristinį padalinį ir remti Jemeno pakrančių apsaugos tarnybą;

O. kadangi vis dar mažai išvystyta Jemeno švietimo sistema ir šalies gyventojų neraštingumo lygis siekia 50 proc., o moterų neraštingumo lygis – 70 proc., be to, nepakanka kvalifikuotų mokytojų,

P.  kadangi Nacionalinėje reformų darbotvarkėje Jemeno vyriausybė pripažino, kad pirmiausia turi būti vykdomos valdymo reformos;

Q. kadangi 2009 m. balandžio mėn. turėję vykti rinkimai į parlamentą buvo atidėti siekiant suteikti valdžios institucijoms galimybę įgyvendinti esmines rinkimų sistemos reformas; kadangi iki šiol nesiimta jokių konkrečių veiksmų šiam tikslui pasiekti,

R.  kadangi vis dar yra susirūpinęs dėl Jemene vykstančių pokyčių, susijusių su demokratija, žmogaus teisėmis ir teismų nepriklausomumu, ypač su neteisingu bylų nagrinėjimu Specialiajame baudžiamajame teisme ir su kankinimais; kadangi esama žurnalistų persekiojimo atvejų; kadangi moterų padėtis itin sunki: moterys priverstinai ištekinamos, vyrams ir moterims įstatymai taikomi nevienodai;

S.  kadangi šeši 2009 m. birželio mėn. pagrobti Europos piliečiai – penki vokiečiai ir vienas britas – vis dar laikomi įkaitais, o kiti trys tos pačios grupės asmenys rasti negyvi netrukus po pagrobimo; kadangi kai kurie vietos genčių vadai nurodė, kad šiuos asmenis pagrobė „Al-Qaida“;

1.  išreiškia susirūpinimą dėl ilgalaikio „Al-Qaida“ buvimo Jemene, teroristų ryšių su ES valstybėmis narėmis, ir Jemeno valdžios nesugebėjimo imtis konkrečių veiksmų, ir pabrėžia, kad dėl to gali toliau blogėti centrinės vyriausybės gebėjimas valdyti, o padėtis regione gali tapti tokia pat nestabili, kaip ir Somalyje ar Afganistane, dėl to gali atsirasti naujų galimybių „Al-Qaidos“ vadovaujamiems ar įkvėptiems ekstremistams persigrupuoti, organizuotis, rengti teroristus ir iš Jemeno teritorijos visame pasaulyje vykdyti džihado teroristinius veiksmus;

2.  ragina valstybes nares prisidėti prie pastangų, skirtų didinti Jemeno kovos su terorizmu pajėgumus, visų pirma kuriant naują atskirą Jemeno policijos antiteroristinį padalinį;

3.  primena visoms konfliktų šalims jų pareigą gerbti žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę; ragina visas šalis leisti nuo konfliktų išsigelbėti norintiems civiliams gyventojams vykti į saugias vietas, sudaryti palankesnes sąlygas Jungtinių Tautų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams patekti į šalies viduje perkeltų asmenų susibūrimo vietas ir nedelsiant leisti suteikti skubią medicininę ir humanitarinę pagalbą šalies viduje perkeltiems asmenims;

4.  dar kartą išreiškia savo paramą suvienytai, stabiliai ir demokratinei Jemeno valstybei;

5.  ragina Jemeno valdžios institucijas įgyvendinti vėluojančias institucijų, ekonomikos ir mokesčių reformas, būtent stiprinti demokratiškai išrinktų institucijų vaidmenį ir gerinti jų gebėjimus centriniu ir vietos lygmenimis, stiprinti valstybės institucijas, gerinti verslo aplinką, skatinti Jemeno integraciją į pasaulio ir regiono ekonomiką, plėtoti socialinių paslaugų teikimą, remti užimtumo ir švietimo galimybes, kovoti su korupcija, infliacija ir nedarbu bei kontroliuoti vyriausybės subsidijas;

6.  ragina Jemeno valdžios institucijas pradėti vykdyti būtinas reformas siekiant pagerinti žmogaus teisių padėtį šalyje, ypač užtikrinti žiniasklaidos laisvę, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, vienodą požiūrį į vyrus ir moteris ir panaikinti priverstines vedybas; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina neseniai priimtą įstatymą, pagal kurį nustatyta minimali 17 metų santuokinio amžiaus riba;

7.  pabrėžia, kad svarbu 2011 m. surengti visuotinius rinkimus, ir skatina visas politines partijas įgyvendinti savo susitarimus, kuriuose nustatytos rinkimų sistemos gerinimo ir demokratijos įtvirtinimo priemonės, ypač atsižvelgiant į ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas, pateiktas po demokratinių 2006 m. prezidento ir vietos valdžios institucijų rinkimų; ragina Komisiją ir Tarybą stebėti konstitucijos ir rinkimų įstatymo reformą, dėl kurios nukelti parlamento rinkimai;

8.  palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi valdžios institucijos, siekdamos kovoti su korupcija, t. y. tai, kad buvo įsteigtos Centrinė kontrolės ir audito organizacija ir Aukščiausia nacionalinė kovos su korupcija institucija;

9.  ragina Persijos įlankos valstybes išlaikyti Jemeno narystės Persijos įlankos bendradarbiavimo taryboje perspektyvą, laikantis sąlygos, kad Jemenas atliks reikalingas reformas ir padarys pažangą vyriausybės subsidijų kontrolės, kovos su korupcija srityse ir priims priemones, skirtas saugumo problemoms spręsti; taigi ragina Komisiją ir Tarybą paskatinti Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą tapti tarpininke, kuri galėtų suburti įvairias Jemeno partijas prie derybų stalo ir pradėti išsamų politinį dialogą;

10. ragina Jemeno valdžios institucijas aktyviai dalyvauti įgyvendinant tarptautinio saugumo strategijas, pvz., vykdant operacijas „Atalanta“ ir „Allied Protector“;

11. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad tarptautinės bendruomenės, ypač iš Europos Sąjungos biudžeto, teikiama parama būtų panaudojama projektams, kurie teiktų tiesioginės naudos kuo didesniam skaičiui žmonių ir kurių veiksmingumą būtų galima vertinti vietoje, finansuoti;

12. ragina imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta, kad tarptautinė finansinė parama būtų tinkamai kontroliuojama ir valdoma veiksmingai;

13. ragina Jemeno valdžios institucijas sustiprinti pakrantės ir pasienio apsaugos padalinius ir pradėti taikyti geresnes policijos mokymo programas siekiant kalėjimo darbuotojus padaryti profesionalesnius ir pagerinti šalies saugumo padėtį bei šalies gebėjimą kovoti su terorizmu;

14. ragina Komisiją ir Tarybą įgyvendinti specialią paramos Jemenui programą, įskaitant už šalies ribų rengiamą Jemeno valstybės tarnautojų mokymą (panašų, kaip tas, kurį teikė Europos Sąjungos jungtinė teisinės valstybės misija Irake, EUJUST LEX) ir mokytojų skyrimą dirbti pagrindinėse ministerijose (kaip ES tai padarė Bosnijoje ir Hercegovinoje), taip, kad ji sustiprintų kitas tarptautines pastangas ir jas papildytų;

15. ragina Jemeno valdžios institucijas imtis aktyvesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų paleisti šios šalies teritorijoje laikomi šeši įkaitai iš Europos;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jemeno vyriausybei ir parlamentui bei Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybai.

 

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas