Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0030/2010

Předložené texty :

B7-0030/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/02/2010 - 9.8

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 151kWORD 112k
13. 1. 2010
PE432.878v01-00
 
B7-0030/2010

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0341/2009 a B7‑0342/2009

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o prevenci obchodování s lidmi


Edit Bauer a Simon Busuttil za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o prevenci obchodování s lidmi  
B7‑0030/2010

Evropský parlament

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její články 1, 3, 4, 5 a 6,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, zvláště na její články 4 a 5, které potvrzují, že obchod s otroky se zakazuje ve všech jeho podobách,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989, zvláště na její články 1, 7, 32, 34 a 35, a na Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte z roku 2000 týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, zvláště na jeho článek 3,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979, zvláště na její články 5 a 6,

–   s ohledem na Palermský protokol OSN z roku 2000 o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, který doplňuje Úmluvu OSN o nadnárodním organizovaném zločinu,

–   s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené nebo povinné práci (z roku 1930) a č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (z roku 1999), kterou přijala generální konference této organizace na svém 87. zasedání,

–   s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září roku 1995 v Pekingu, na deklaraci a akční platformu přijaté v Pekingu a na následné závěrečné dokumenty přijaté při příležitosti zvláštních zasedání OSN Peking + 5 a Peking + 10, které se týkají dalších akcí a iniciativ pro provádění Pekingské deklarace přijaté dne 9. června 2000 a akční platformy, jež byla přijata dne 11. března 2005,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi přijatou v roce 2005,

–   s ohledem na zprávu Rady Evropy o situaci v oblasti organizovaného zločinu z roku 2005,

–   s ohledem na doporučení Rady Evropy č. 1611/2003 o obchodování s orgány v Evropě,

–   s ohledem na Bruselskou deklaraci o předcházení obchodování s lidmi a boji proti němu přijatou dne 20. září 2002,

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi(1),

–   s ohledem na návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV (KOM(2009)0136), jenž předložila Komise,

–   s ohledem na stockholmský program týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům,

–   s ohledem na Bruselskou deklaraci o obchodování s lidmi z října 2009, kterou přijala ministerská konference EU ve dnech 19.–20. října 2009,

–   s ohledem na zprávy Europolu o obchodování s lidmi z roku 2009,

–   s ohledem na zprávu Agentury EU pro základní práva o obchodování s dětmi v Evropské unii z roku 2009,

–   s ohledem na globální zprávu Úřadu OSN pro problematiku drog a trestné činnosti o obchodování s lidmi z února 2009,

–   s ohledem na zprávu ministerstva zahraničí USA o obchodování s lidmi z června 2009,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2006 o strategii boje proti obchodování s ženami a dětmi ohroženými sexuálním vykořisťováním(2) a na své doporučení Radě k boji proti obchodování s lidmi – integrovaný přístup a návrhy na akční plán(3),

–   s ohledem na otázky týkající se prevence obchodování s lidmi a ochrany obětí položené Radě a Komisi dne 3. prosince 2009 (O-0148/2009 – B7‑0341/2009, O-0149/2009 – B7‑0342/2009),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je moderní formou otroctví, závažným zločinem a hrubým porušováním základních lidských práv a přivádí osoby do stavu závislosti prostřednictvím výhružek, násilí a ponižování,

B.  vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je pro organizovaný zločin mimořádně výhodným podnikáním, které přináší vysoké zisky s omezeným rizikem,

C. vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi má celou řadu podob souvisejících např. se sexuálním vykořisťováním, nucenou prácí, s nezákonným obchodováním s lidskými orgány, žebráním, nelegální adopcí a s prací v domácnosti,

D. vzhledem k tomu, že podle hodnocení Europolu z roku 2009 nedošlo k omezení obchodu s ženami za účelem sexuálního vykořisťování a objem obchodování s lidmi za účelem nucené práce se zvyšuje; vzhledem k tomu, že jde o podnikání se zisky v řádu mnoha milionů eur/dolarů ročně, a vzhledem k tomu, že na základě dostupných údajů se lze důvodně domnívat, že každý rok je několik set tisíc lidí takto dopraveno do EU, příp. že se s nimi obchoduje uvnitř EU,

E.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro problematiku drog a trestné činnosti ve své globální zprávě o obchodování s lidmi uvádí, že sexuální vykořisťování je nejčastější formou obchodování s lidmi, po níž následuje nucená práce, a upozorňuje, že 79 % zjištěných obětí obchodování s lidmi tvoří ženy a dívky,

F.  vzhledem k tomu, že nevěsty na objednávku se mohou dostat do prostředí otroctví a stát se oběťmi sexuálního vykořisťování, nucené práce, práce v domácnosti či jiných forem obchodování s lidmi,

G. vzhledem k tomu, že děti jsou obzvláště ohroženou skupinou, která je vystavena většímu riziku, že se stane obětí obchodování s lidmi,

H. vzhledem k tomu, že právní rámec EU týkající se obchodování s lidmi je v současnosti založen především na rámcovém rozhodnutí 2002/629/SVV, které však není prováděno v dostatečné míře, takže EU musí podniknout další kroky,

I.   vzhledem k tomu, že v březnu 2009 Komise předložila výše uvedený návrh rámcového rozhodnutí o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, jehož cílem je zpřísnit stávající rámcové rozhodnutí prostřednictvím přísnějších sankcí, lepší ochrany obětí a aktivních preventivních opatření,

J.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva posiluje činnost EU v oblasti soudní a policejní spolupráce v trestních věcech, mj. v boji proti obchodování s lidmi, a Parlament se zde ve své funkci spolutvůrce právních předpisů bude moci plně uplatnit,

K. vzhledem k tomu, že opatření proti obchodování s lidmi se nemohou omezovat pouze na legislativní nástroje, ale musejí zahrnovat i nelegislativní činnost, zejména vyhodnocování realizace schválených opatření, shromažďování a výměnu informací, spolupráci a budování partnerských vztahů a výměnu osvědčených postupů,

L.  vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zapojit organizace občanské společnosti fungující v této oblasti od samého počátku a v každé fázi – od vyhledávání obětí, přes poskytování pomoci těmto obětem až po legislativní proces,

M. vzhledem k tomu, že v současnosti neexistují přesné údaje o tomto jevu, přičemž se zdá, že dostupná čísla podceňují jeho skutečný rozsah, jelikož se jedná o dobře skrývanou trestnou činnost, která je málokdy odhalena či je často nesprávně vyhodnocena; vzhledem k tomu, že je třeba provést výzkum zaměřený na obchodníky s lidmi a jejich trasy i na způsoby, jak snížit poptávku; a dále vzhledem k tomu, že je potřeba prohloubit spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy,

N. vzhledem k tomu, že další činnost se musí odvíjet od integrovaného přístupu, který by zahrnoval prevenci a represi, ale také ochranu, podporu a pomoc obětem a opíral by se o prohloubenou spolupráci všech zúčastněných stran,

O. vzhledem k tomu, že podaří-li se snížit poptávku potenciálních zájemců o služby a produkty poskytované oběťmi obchodování s lidmi, sníží se i nabídka těchto služeb a zboží,

P.  vzhledem k tomu, že spolupráce a partnerství mezi EU, Radou Evropy, OSN a třetími zeměmi – zejména se zeměmi, odkud osoby, které jsou předmětem obchodování, pocházejí, a se Spojenými státy, což je nejčastější destinace těchto osob – jsou z hlediska ochrany základních práv a účinného boje proti obchodování s lidmi naprosto nezbytné,

Obecně

1.        vyzývá Radu a Komisi, aby:

- navrhly opatření proti obchodování s lidmi na základě celkového přístupu zaměřeného na dodržování lidských práv, boj proti obchodování s lidmi, prevenci a ochranu obětí;

- schválily přístup zaměřený na oběti, což znamená, že je nutné stanovit všechny možné kategorie obětí, zaměřit se na ně a chránit je, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a dalším ohroženým skupinám;

- pod dohledem člena Komise pro spravedlnost, základní práva a občanství vytvořily místo koordinátora EU pro otázky boje proti obchodování s lidmi, který by koordinoval činnost EU a politiky v této oblasti, včetně sítí zpravodajů jednotlivých členských států, a zodpovídal se Evropskému parlamentu i stálému výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI);

- zajistily, že boj proti obchodování s lidmi i nadále zůstane na předním místě jejich pracovního programu, a to i v čase hospodářské a finanční krize, např. při vytváření plánů na obnovu hospodářství;

- řešily   obchodování s lidmi komplexně (včetně migrační politiky, politiky rovnosti pohlaví, politiky zaměstnanosti, sociální, rozvojové a vnější politiky, politiky sousedství a vízové politiky);

- zajistily, že v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989 budou v centru veškeré činnosti zaměřené proti obchodování s lidmi skutečné zájmy dětí;

- přistupovaly ke všem politikám, strategiím a opatřením proti obchodování s lidmi z hlediska rovného zacházení s muži a ženami;

- prohloubily koordinaci a spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva a Evropským institutem pro rovnost mužů a žen;

- navázaly a prohloubily stávající spolupráci s nevládními organizacemi fungujícími v této oblasti;

- na úrovni EU vybudovaly trvalou platformu, která by sdružovala činnost orgánů, institucí, agentur a ústavů EU, policie, celních orgánů, úřadů pro zadávání veřejných zakázek, orgánů na prosazování práva na regionální úrovni i na úrovni členských států, a činnost mezinárodních a nevládních organizací;

2.        vyzývá členské státy, které tak ještě neučinily, aby ratifikovaly a uplatňovaly Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2005;

Shromažďování informací

3.        vyzývá Radu a Komisi, aby s cílem získat co nejvíce informací podnikly kroky zaměřené na následující oblasti:

- každoroční zveřejňování společné zprávy Eurojustu, Europolu a Frontexu, která má být předložena Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům a dále Komisi a Radě a po níž má následovat veřejné projednávání této problematiky s nevládními organizacemi a zástupci občanské společnosti, které by mělo přispět k lepšímu pochopení hlavních příčin obchodování s lidmi, faktorů v zemích původu a destinace, které napomáhají obchodování s lidmi, současného vývoje, pokud jde o oběti, obchodníky s lidmi, organizovanou trestnou činnost a způsob jejího fungování, cestovních tras, místních okolností v cílových zemích, které vedou k využívání služeb poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi, a různých forem zneužívání;

- vypracování jednotného evropského způsobu shromažďování a porovnávání údajů souvisejících se všemi aspekty obchodování s lidmi, včetně věku a pohlaví, který se bude používat jak v členských státech, tak i ve třetích zemích, a to za dodržování příslušných právních předpisů na ochranu údajů a práv osob, jejichž údaje jsou shromažďovány;

- vytvoření objektivního a nestranného systému každoročního vyhodnocování situace v této oblasti (v souladu s článkem 70 Smlouvy o fungování Evropské unie), se zvláštním zřetelem na uplatňování politik EU v oblasti obchodování s lidmi, přičemž je nutné řádně informovat EP a vnitrostátní parlamenty;

- vyhodnocení informačních kampaní, které mají být připraveny a prováděny v členských státech i ve třetích zemích;

Prevence obchodovánílidmi

4.        zdůrazňuje, že za účelem omezení poptávky po službách poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi je nutné, aby členské státy schválily a prohloubily další legislativní i jiná opatření, včetně vzdělávacích, sociálních, kulturních a administrativních opatření a informačních kampaní zaměřených na širokou veřejnost;

5.        žádá, aby jak v členských státech, tak i ve třetích zemích, o nichž je známo, že jsou výchozím či přestupním místem obchodování s lidmi, byly vypracovány a uskutečněny rozsáhlé informační kampaně, které by byly zaměřeny na potenciální oběti obchodování s lidmi i na případné zájemce o jimi poskytované služby;

6.        vyzývá členské státy, aby vypracovaly informační vzdělávací programy zaměřené na děti v zemích původu, tranzitu i destinace, které by je upozorňovaly na léčky, jež mohou snadno vést k obchodování s lidmi;

Stíhání

7.        vyzývá k co nejrychlejšímu vytvoření rozsáhlého a uceleného právního rámce, který by zahrnoval opatření na boj proti počítačové kriminalitě související s obchodováním s lidmi;

8.        žádá, aby Komise a členské státy při vypracovávání veškerých příštích návrhů legislativních nástrojů v této oblasti přihlédly k následujícím okolnostem:

- úroveň postihů a sankcí v případě osob – včetně právnických osob –, které těží z obchodování s lidmi, by měla odrážet závažnost této trestné činnosti a mít odstrašující účinek, přičemž obchodování s dětmi by mělo být trestáno obzvlášť přísně;

- další opatření by se měla zaměřovat na ochranu obětí, s řádným přihlédnutím k situaci dětí a žen, mimo jiné tím, že skutečnost, že oběť s vykořisťováním souhlasila, bude vždy považována za nedůležitou, a že oběti mají právo na pomoc nehledě na to, zda jsou ochotny spolupracovat při trestním řízení;

- další prevence a opatření by se mohla zaměřit také na osoby využívající služeb poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi;

- zvláštní pozornost by se měla zaměřit na nutnost extrateritoriální jurisdikce v případě trestných činů souvisejících s obchodováním s lidmi, a to s ohledem na občany EU i osoby s trvalým pobytem v EU;

- jakékoli ustanovení o jurisdikci by mělo být koordinováno s návrhem rámcového rozhodnutí o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení;

9.        vyzývá členské státy a vnitrostátní parlamenty, aby vzhledem k tomu, že právní předpisy nejsou účinné, nejsou-li řádně uplatňovány, v plném rozsahu uplatňovaly na národní úrovni opatření EU týkající se obchodování s lidmi a aby co nejrychleji ratifikovaly a provedly ostatní právní nástroje v této oblasti;

10.      vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby přijaly opatření zaměřená na lepší koordinaci operační činnosti mezi institucemi EU, jako je Eurojust a Europol;

11.      vyzývá Frontex a vnitrostátní agentury pro kontrolu hranic, aby při všech svých činnostech rozlišovaly mezi oběťmi obchodování s lidmi a nelegálními přistěhovalci a aby zajistily lepší informovanost svých úředníků a zaměstnanců v oblasti obchodování s lidmi;

 

Ochrana, podporapomoc obětem

12.      žádá, aby se ochrana a podpora poskytovaná obětem staly prioritami všech opatření EU v této oblasti a aby se od chvíle, kdy je známo, že se jedná o oběti obchodování s lidmi, těmto osobám dostalo veškeré pomoci;

13.      upozorňuje na zvláště zranitelné oběti, jako jsou děti, a vyzývá k vytvoření specifických programů zaměřených na poskytování pomoci a ochrany těmto obětem;

14.      žádá, aby se obětem dostalo profesionální pomoci, včetně bezplatné právní pomoci, vzhledem k tomu, že nemají finanční prostředky a nemohou proto za tuto pomoc platit;

15.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

(1)

         Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 1.

(2)

         Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 75.

(3)

         Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 355.

Poslední aktualizace: 13. května 2010Právní upozornění