Postup : 2009/2812(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0031/2010

Predkladané texty :

B7-0031/2010

Rozpravy :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Hlasovanie :

PV 21/01/2010 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0008

NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 81k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0031/2010
18.1.2010
PE432.879v01-00
 
B7-0031/2010

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0240/2009

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o európskej stratégii pre podunajskú oblasť


Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis, Ivailo Kalfin v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii pre podunajskú oblasť  
B7‑0031/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o európskej stratégii pre podunajskú oblasť z 3. decembra 2009 (O-0150/09 – B7-0240/2009),

–   so zreteľom na článok 192 a článok 265 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na závery zo zasadnutia Európsky rady 18. – 19. júna 2009, v ktorých bola Komisia vyzvaná, aby do konca roka 2010 vypracovala európsku stratégiu pre podunajskú oblasť,

–  so zreteľom na program Rady, ktorý pripravili španielske, belgické a maďarské predsedníctva,

–   so zreteľom na Dunajské fórum vytvorené v rámci Európskeho parlamentu a na jeho prácu,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov s názvom Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť z októbra 2009,

–   so zreteľom na Dohovor z Espoo, Aarhuský dohovor a Bernský dohovor o ochrane životného prostredia,

–   so zreteľom na Belehradský dohovor o režime plavby na Dunaji,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže Dunaj preteká cez desať európskych krajín, (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajinu), z ktorých šesť krajín sú členskými štátmi EÚ,

B. keďže štáty v podunajskom regióne s viac ako 200 miliónmi obyvateľov predstavujú dôležitý sociálno-hospodársky potenciál v Európe,

C. keďže podunajská oblasť je dôležitým priesečníkom medzi programami EÚ pre kohéznu politiku, opatreniami na pristúpenie a potenciálne pristúpenie kandidátskych krajín, ako aj medzi programami pre krajiny, ktoré sa zúčastňujú na európskej susedskej politike,

D. keďže stratégia EÚ pre podunajskú oblasť sa má rozvíjať v týchto oblastiach spolupráce: sociálny rozvoj a ochrana, trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, doprava a energetická infraštruktúra, ochrana životného prostredia, kultúra a vzdelávanie,

E.  keďže stratégia EÚ pre podunajskú oblasť by mohla významne prispieť k zlepšeniu koordinácie medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v podunajskom regióne a zabezpečila by v tejto oblasti prosperitu, trvalo udržateľný rozvoj, vytváranie pracovných miest a bezpečnosť,

F. keďže stratégia podľa príkladu stratégie pre oblasť Baltského mora má potenciál podporiť regionálnu a cezhraničnú spoluprácu v záujme ďalšieho hospodárskeho rastu a nájsť spoločnú odpoveď na spoločné výzvy,

G. keďže podunajský región predstavuje historicky významnú bránu spájajúcu západ s východom EÚ;

H.  keďže spolupráca v podunajskej oblasti má dlhú históriu: Európska dunajská komisia, ktorá bola založená 30. marca 1856 a pôvodne sídlila v Galaci (Rumunsko), sa radí medzi celkom prvé európske inštitúcie a v súčasnosti sídli v Budapešti (Maďarsko),

I.   keďže po rozšírení EÚ v roku 2007 sa Dunaj stal takmer vnútorným vodným tokom Európskej únie a keďže dunajská oblasť môže podstatne prispieť k podpore rozvoja, ku ktorému došlo v dôsledku tohto rozšírenia,

J.   keďže Dunaj spolu s Mohanským kanálom a Rýnom spájajú Severné more s Čiernym morom a poskytujú základňu na využitie geostrategickej polohy čiernomorskej oblasti;

K.  keďže v prípade, že by sa podunajská oblasť považovala za jednotný makroregión, mohlo by to pomôcť prekonať regionálne rozdiely v hospodárskej výkonnosti a podporil by sa integrovaný rozvoj;

L.  keďže dunajská delta je na zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 1991 a v podunajskej oblasti existujú viaceré územia osobitnej ochrany a osobitne chránené územia v rámci sústavy Natura 2000; keďže Dunaj a dunajská delta majú jedinečný a krehký ekosystém, ktorý je domovom pre mnohé vzácne druhy rastlín, ktoré sú ohrozené v dôsledku znečistenia životného prostredia,

1.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr začala rozsiahle konzultácie so všetkými krajinami v podunajskej oblasti a aby predložila stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť najneskôr do konca roka 2010;

2.  naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrh stratégie EÚ pre podunajskú oblasť s cieľom horizontálne pokryť rôzne aspekty regionálnej spolupráce, podporiť súčinnosť a predísť prekrývaniu činností rôznych regionálnych orgánov a organizácií;

3.  vyjadruje presvedčenie, že regionálne a miestne orgány by vďaka blízkosti k miestnym obyvateľom a informovanosti o ich potrebách mali zohrávať dôležitú úlohu pri vypracovávaní, vykonávaní a ďalšom rozvoji stratégie EÚ;

4.  podporuje hospodársky a sociálny rozvoj podunajského regiónu ako prioritnej oblasti EÚ a podporuje väčšiu regionálnu integráciu v podunajskej oblasti ako dynamický prvok širšej európskej hospodárskej a politickej oblasti;

5.  domnieva sa, že je dôležité, aby sa v čo najširšej miere využili príležitosti, ktoré ponúkajú ekonomiky v podunajskom regióne, s cieľom vytvoriť z tohto regiónu jednu z najatraktívnejších oblastí EÚ a na svete;

6.  žiada, aby sa zlepšila ekologická situácia Dunaja, ktorý je v súčasnosti znečistený, a aby sa prijali opatrenia na zníženie znečistenia a na zabránenie ďalšiemu vypúšťaniu ropy a iných toxických a škodlivých látok;

7.  poukazuje na to, že za znečistenie podunajskej oblasti nesú zodpovednosť členské štáty, ako aj ostatné krajiny, ktorými Dunaj preteká; zdôrazňuje, že ochrana životného prostredia v povodí Dunaja bude mať výrazný vplyv na rozvoj poľnohospodárstva a rozvoj vidieka v tomto regióne;

8.  zdôrazňuje potrebu chrániť a zvyšovať populáciu rýb v Dunaji; žiada Komisiu, aby pripravila komplexný plán na zachovanie a obnovu prirodzenej populácie jesetera v Dunaji;

9.  zdôrazňuje, že je potrebný koordinovaný prístup zameraný na účinnejšie a rozsiahlejšie čerpanie všetkých dostupných rozpočtových prostriedkov EÚ v štátoch, cez ktoré Dunaj preteká, aby sa mohli splniť ciele stratégie;

10. zdôrazňuje, že stratégia EÚ pre podunajskú oblasť by mala zahŕňať opatrenia, ktoré má zaviesť Európska únia, jej členské štáty a všetky krajiny, cez ktoré Dunaj preteká;

11. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť diverzifikáciu energetických zdrojov a vyzýva Komisiu a všetky štáty, cez ktoré Dunaj preteká, aby zintenzívnili spoluprácu v oblasti energetiky;

12. vyzýva Komisiu, členské štáty a všetky krajiny, cez ktoré Dunaj preteká, aby podporovali a realizovali spoločné projekty zamerané na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie z hľadiska potenciálu tejto oblasti stať sa zdrojom bioenergie a aby podporovali využite biomasy, ako aj slnečnej, veternej a vodnej energie;

13. zdôrazňuje, že nutným predpokladom na realizáciu všetkých projektov infraštruktúry, ktoré sa týkajú energie, je dôkladné zhodnotenie vplyvov na životné prostredie, aby sa zaručilo dodržiavanie medzinárodných noriem ochrany životného prostredia, a že predtým sa musia viesť konzultácie s tými partnermi, ktorých sa tieto rozhodnutia môžu dotýkať;

14. pripomína úlohu Dunaja ako zjednocujúceho prvku v tejto oblasti; navrhuje, aby sa v tomto regióne zjednodušilo prekračovanie hraníc;

15. navrhuje integráciu dopravného systému EÚ so systémami susedných krajín EÚ v podunajskej oblasti a zdôrazňuje, že je dôležité umožniť realizáciu projektov v oblasti intermodality;

16. domnieva sa, že systém vnútrozemskej vodnej prepravy je dôležitým aspektom rozvoja dopravy v regióne, pričom uznáva pokles v objeme vnútrozemskej vodnej dopravy, hlavne v dôsledku silného hospodárskeho poklesu, a pripomína, že je dôležité, aby sa odstránili problémové oblasti na vodnej osi Rýn/Mosela – Mohan – Dunaj s cieľom zlepšiť plavbu;

17. navrhuje, aby sa posilnila transeurópska sieť s cieľom zlepšiť intermodálnosť v celej oblasti a zlepšiť prepojenie s Čiernym morom prostredníctvom ciest a železničných tratí (koridory pre železničnú nákladnú dopravu a vysokorýchlostné železnice);

18. domnieva sa, že cestovný ruch je dôležitým nástrojom na podporu hospodárskeho rastu v tejto oblasti;

19. upozorňuje na mimoriadnu vzájomnú hospodársku závislosť štátov v podunajskej oblasti a zdôrazňuje význam investícií do informačných a komunikačných technológií a do rozvoja malých a stredných podnikov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný a efektívny rast a podporiť ekologické hospodárstvo v celom podunajskom makroregióne;

20. podporuje programy zamerané na zlepšenie mnohokultúrneho prostredia v podunajskej oblasti prostredníctvom podpory mnohonárodnej mobility, podpory kultúrneho dialógu, vytvárania rôznych foriem umenia a komunikácie a ochrany kultúrneho a historického dedičstva;

21. podporuje výmenné programy univerzít v tejto oblasti a navrhuje, aby univerzity v tejto oblasti vytvárali siete s cieľom podporovať špičkové strediská, ktoré sú schopné obstáť na medzinárodnej úrovni;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili úroveň administratívnych opatrení s cieľom znížiť administratívne zaťaženie spojené s rozvojom a realizáciou stratégie EÚ pre podunajskú oblasť;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili prioritné projekty pre podunajskú oblasť;

24. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s Európskym parlamentom pri stanovovaní priorít vývoja stratégie EÚ pre podunajskú oblasť a aby pravidelne informovala Európsky parlament o pokroku vo vykonávaní tejto stratégie a konzultovala s ním túto otázku;

25. navrhuje, aby sa každé dva roky konal dunajský samit EÚ a aby sa závery z tohto samitu predkladali Európskej rade a Európskemu parlamentu;

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám.

Posledná úprava: 13. mája 2010Právne oznámenie