Διαδικασία : 2009/2812(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0034/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0034/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 126kWORD 83k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0031/2010
18.1.2010
PE432.882v01-00
 
B7-0034/2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0240/2009

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη


Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη  
B7‑0034/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 3ης Δεκεμβρίου 2009 προς την Επιτροπή σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (O-0150/2009 – B7-0240/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 265, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Ιουνίου 2009, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη πριν από το τέλος του 2010,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών με τίτλο "Μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη" του Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις του Espoo, του Aarhus και της Βέρνης σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Βελιγραδίου που διέπει τη ναυσιπλοΐα στο Δούναβη,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την "Ανάπτυξη της Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Λεκάνη του Ποταμού Δούναβη" που εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Δούναβη, τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία του Ποταμού Δούναβη (ICPDR) και τη Διεθνή Επιτροπή για τη Λεκάνη του Ποταμού Σάβου (ISRBC),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, έξη από τις οποίες είναι κράτη μέλη της ΕΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για το Δούναβη πρέπει να προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης και προστασίας, της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, των υποδομών μεταφορών και ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και τη διευκόλυνση της ροής ανθρώπων και εμπορευμάτων δια μέσου των συνόρων και την προώθηση της παραγωγικής απασχόλησης καθώς και των κοινωνικών και πολιτισμικών ανταλλαγών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για το Δούναβη θα μπορούσε να έχει σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη καλύτερου συντονισμού μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών και οργανώσεων που δρουν στην περιοχή του Δούναβη και να εξασφαλίσει ευημερία, αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ασφάλεια στην περιοχή,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για το Δούναβη έχει το δυναμικό να προωθήσει την περιφερειακή και διαμεθοριακή συνεργασία για περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Δούναβη είναι μια ιστορική και σημαντική δίοδος που ενώνει τη Δύση και την Ανατολή της ΕΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην περιοχή του Δούναβη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Δούναβη, που ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1856 και αρχικά έδρευε στο Γαλάτσι (Ρουμανία) ήταν ένας από τους πρώτους-πρώτους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ σήμερα εδρεύει στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία),

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη διεύρυνση του 2007 ο ποταμός Δούναβης έχει σχεδόν γίνει εσωτερική πλωτή οδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η περιοχή του Δούναβη μπορεί να προσφέρει σημαντική συνεισφορά ώστε να αντικατοπτρίσει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί από τότε,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δέλτα του Δούναβη αποτελεί θέση παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1991, ενώ στην περιοχή του Δούναβη υπάρχουν αρκετές Ζώνες Ειδικής Προστασίας καθώς και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης στο πλαίσιο του Natura 2000· ότι ο Δούναβης και το δέλτα του Δούναβη έχουν ένα μοναδικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, στο οποίο υπάρχουν σπάνια είδη φυτών που απειλούνται από τη ρύπανση,

1.  καλεί όλες τις χώρες κατά μήκος του ποταμού Δούναβη να αρχίσουν, το ταχύτερο δυνατό, ευρείες διαβουλεύσεις με στόχο να παρουσιάσουν μια κοινή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη·

2.  ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες, παρουσιάζοντας την πρότασή της για στρατηγική της ΕΕ για το Δούναβη έως το τέλος του 2010, προκειμένου να καλυφθούν διάφορες πτυχές της διεθνούς συνεργασίας και να προωθηθούν συνεργίες μεταξύ διάφορων περιφερειακών φορέων και οργανισμών·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τα έργα προτεραιότητας για την περιοχή του Δούναβη·

4.  πιστεύει ότι οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς, λόγω της εγγύτητάς τους προς τον πληθυσμό και της επίγνωσης για τις ανάγκες του, πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής·

5.  πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να εφαρμοστεί σε πνεύμα πλήρους αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών μελών επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να επιτευχθεί πλήρης συμμετοχή άλλων γειτόνων στην περιοχή, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού·

6.  τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική ανάπτυξη·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση που να αποβλέπει σε αποτελεσματικότερη και υψηλότερη απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πιστώσεων της ΕΕ στα κράτη κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να εκπληρωθούν οι στόχοι της στρατηγικής·

8.  παρατηρεί ότι την ευθύνη για τη ρύπανση της περιοχής του Δούναβη φέρουν τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι άλλες παρόχθιες χώρες· υπογραμμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος στη λεκάνη του ποταμού Δούναβη θα επηρεάσει αισθητά την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου στην περιοχή·

9.  απαιτεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, που θα εφαρμοστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και όλες τις παρόχθιες χώρες, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση στον ποταμό Δούναβη και να αποτραπούν περαιτέρω απορρίψεις πετρελαίου και άλλων τοξικών και επιβλαβών ουσιών·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των αλιευτικών αποθεμάτων στο Δούναβη· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει συνολικό σχέδιο για τη διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών αποθεμάτων οξυρρύγχου του Δούναβη·

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλες τις παρόχθιες χώρες να προωθήσουν και να υλοποιήσουν κοινά έργα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής ως πηγής βιοενέργειας και να ενθαρρύνουν τη χρήση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας και της ενέργειας από υδατοπτώσεις·

12. υπογραμμίζει ότι οι κατάλληλες εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου πρέπει να αποτελούν προαπαιτούμενο για όλα τα έργα υποδομών που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται τα διεθνή πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος·

13. προτείνει την ολοκλήρωση του μεταφορικού συστήματος της ΕΕ με τα αντίστοιχα συστήματα των γειτονικών χωρών της ΕΕ στην περιοχή του Δούναβη και τονίζει ότι είναι σημαντικό να γίνεται πρόβλεψη για έργα συνδυασμένων μεταφορών·

14. θεωρεί ότι το σύστημα ναυσιπλοΐας σε εσωτερικές πλωτές οδούς είναι σημαντική πτυχή για την ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή·

15. προτείνει να ενισχυθεί το Διευρωπαϊκό Δίκτυο έτσι ώστε να βελτιωθεί η διατροπικότητα σε ολόκληρη την περιοχή και να αυξηθεί η συνδεσιμότητα με τον Εύξεινο Πόντο μέσω οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων (διάδρομοι μεταφοράς φορτίων και σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας)·

16. θεωρεί ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής·

17. υποστηρίζει προγράμματα που αποβλέπουν στη βελτίωση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος του Δούναβη, καλλιεργώντας την πολυεθνική κινητικότητα, προωθώντας τον πολιτιστικό διάλογο, αναπτύσσοντας μορφές τέχνης και επικοινωνίας και προστατεύοντας την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά·

18. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς μαζί του για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη και ζητεί από την Επιτροπή να το ενημερώνει τακτικά και να διαβουλεύεται μαζί του σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής·

19. προτείνει να πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής για το Δούναβη με συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής, κάθε δύο χρόνια, τα δε συμπεράσματά της να παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου