Procedūra : 2009/2812(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0034/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0034/2010

Debates :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Balsojumi :

PV 21/01/2010 - 7.4

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 129kWORD 74k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0031/2010
18.1.2010
PE432.882v01-00
 
B7-0034/2010

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0240/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,

saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu


par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam


Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam  
B7‑0034/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2009. gada 3. decembra jautājumu Komisijai par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam (O-0150/09 – B7-0240/2009),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. pantu un 265. panta 5. punktu,

–   ņemot vērā Eiropadomes 2009. gada 18. un 19. jūnija sanāksmi, kurā Komisija tika aicināta līdz 2010. gada beigām izstrādāt Eiropas stratēģiju Donavas reģionam,

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada oktobra atzinumu “ES stratēģija Donavas reģionam”,

–   ņemot vērā Espo, Orhūsas un Bernes konvencijas par vides aizsardzību,

–   ņemot vērā Belgradas konvenciju par kuģošanas regulēšanu Donavā,

–   ņemot vērā Donavas komisijas, Starptautiskās Donavas upes aizsardzības komisijas un Starptautiskās Savas upes baseina komisijas pieņemto kopīgo paziņojumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Donava saista desmit Eiropas valstis — Vāciju, Austriju, Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju, Serbiju, Rumāniju, Bulgāriju, Moldovu un Ukrainu —, no kurām sešas ir ES dalībvalstis;

B.  tā kā ES stratēģijas Donavas reģionam mērķis ir nodrošināt kopēju pamatu dialoga un sadarbības veicināšanai, lai sekmētu sociālo attīstību un aizsardzību, ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, transporta un enerģētikas infrastruktūru un vides aizsardzību, atvieglojot cilvēku un preču plūsmu pāri robežām un veicinot produktīvu nodarbinātību, kā arī sociālo un kultūras apmaiņu;

C. tā kā ES stratēģija Donavas reģionam varētu sniegt būtisku ieguldījumu to reģionālo un vietējo iestāžu un organizāciju koordinācijas uzlabošanā, kuras darbojas Donavas reģionā, un veicinātu labklājību, ilgtspējīgu sociālo attīstību un darba vietu izveidi reģionā;

D. tā kā ES stratēģija Donavas reģionam var veicināt reģionālo un pārrobežu sadarbību, sekmējot turpmāku ekonomikas un sociālo attīstību;

E.  tā kā Donavas reģions ir svarīgi vēsturiski vārti, kas savieno Eiropas rietumus un austrumus;

F.  tā kā sadarbībai Donavas reģionā ir sena vēsture — 1856. gada 30. martā dibinātā Eiropas Donavas komisija, kas sākotnēji atradās Galacā (Rumānijā) bija viena no pirmajām Eiropas valstu valdību sadarbības organizācijām, un tagad tā atrodas Budapeštā (Ungārijā);

G. tā kā pēc 2007. gada paplašināšanās Donava ir gandrīz kļuvusi par Eiropas Savienības iekšējo ūdensceļu un kopā ar Mainas kanālu un Reinas upi savieno Ziemeļjūru ar Melno jūru;

H. tā kā Donavas delta kopš 1991. gada ir UNESCO kultūras mantojums un Donavas reģionā ir vairākas īpaši aizsargājamas teritorijas un īpaši saglabājamas dabas teritorijas, kas iekļautas Natura 2000 tīklā; tā kā Donavā un tās deltā ir unikāla un trausla ekosistēma, kurā sastopamas retas augu sugas, ko apdraud piesārņojums,

1.  aicina visas valstis, kas atrodas Donavas krastos, pēc iespējas drīz sākt plašu apspriešanos, lai sagatavotu kopīgu stratēģiju Donavas reģionam;

2.  mudina Komisiju atbalstīt šos centienus, līdz 2010. gada beigām iesniedzot priekšlikumu ES stratēģijai Donavas reģionam, lai risinātu dažādus reģionālās sadarbības aspektus un veicinātu dažādu reģionālo struktūru un organizāciju sinerģiju;

3.  aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt Donavas reģiona prioritāros projektus;

4.  uzskata, ka reģionālajām un vietējām struktūrām, ņemot vērā to ciešo saikni ar iedzīvotājiem un viņu vajadzību izpratni, būtu jāparedz nozīmīga loma šīs stratēģijas izstrādē, īstenošanā un turpmākā pilnveidošanā;

5.  uzsver, ka šī ES stratēģija būtu jāīsteno, pilnībā solidarizējoties visām dalībvalstīm, vienlaikus norādot uz nepieciešamību cieši sadarboties ar citiem kaimiņiem šajā reģionā, it īpaši sociālās attīstības, transporta, enerģētikas, vides un kultūras jomā;

6.  norāda, ka Donavas reģiona ekonomiskajai attīstībai jānotiek vienlaikus ar sociālo attīstību;

7.  uzsver nepieciešamību pēc koordinētas pieejas, lai Donavas krastos esošajās valstīs efektīvāk un vairāk tiktu izmantoti visi pieejamie ES līdzekļi nolūkā sasniegt šīs stratēģijas mērķus;

8.  atzīmē, ka par Donavas reģiona piesārņošanu atbildīgas ir gan attiecīgās dalībvalstis, gan pārējās piekrastes valstis; uzsver, ka vides aizsardzība Donavas upes baseinā būtiski ietekmēs reģiona lauksaimniecību un lauku attīstību;

9.  prasa Eiropas Savienībai, tās dalībvalstīm un visām Donavas piekrastes valstīm veikt īpašus pasākumus, lai samazinātu šīs upes piesārņojumu un novērstu eļļas un citu toksisku un kaitīgu vielu turpmāku iepludināšanu;

10. uzsver nepieciešamību aizsargāt un vairot zivju krājumus Donavā; aicina Komisiju sagatavot visaptverošu plānu, lai saglabātu un atjaunotu Donavas dabiskos storu krājumus;

11. ņemot vērā reģiona kā bioenerģijas avota potenciālu, aicina Komisiju, dalībvalstis un visas piekrastes valstis veicināt un īstenot kopīgus projektus energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā un sekmēt saules, vēja un ūdens enerģijas izmantošanu;

12. uzsver, ka pienācīgi veiktam ietekmes novērtējumam būtu jābūt visu ar enerģētiku saistīto infrastruktūras projektu priekšnosacījumam, lai nodrošinātu starptautisko vides aizsardzības standartu ievērošanu;

13. ierosina attiecīgo ES dalībvalstu transporta sistēmas apvienot ar to kaimiņvalstu transporta sistēmām Donavas reģionā un uzsver, cik svarīgi ir paredzēt jauktas transportsistēmas projektus;

14. uzskata, ka iekšējo ūdensceļu navigācijas sistēmai ir būtiska nozīme reģiona transporta attīstībā;

15. ierosina stiprināt Eiropas komunikāciju tīklu, lai visā reģionā uzlabotu jauktu transportsistēmu, un, izmantojot autoceļus un dzelzceļu (kravu pārvadājumu koridorus un ātrgaitas dzelzceļa līnijas), palielinātu savienojumu tīklu ar Melnās jūras reģionu;

16. uzskata tūrismu par nozīmīgu instrumentu reģiona ilgtspējīgas izaugsmes un sociālās attīstības veicināšanai;

17. atbalsta programmas, kuru mērķis ir uzlabot daudzkultūru vidi Donavas reģionā, veicinot starptautisko mobilitāti un kultūras dialogu, atzīstot kultūras daudzveidību un aizsargājot kultūrvēsturisko mantojumu;

18. aicina Komisiju cieši sadarboties ar Parlamentu to prioritāšu noteikšanā, kuras saistītas ar ES stratēģijas Donavas reģionam izstrādi, un regulāri informēt Parlamentu un apspriesties ar to par stratēģijas īstenošanā panākto progresu;

19. ierosina reizi divos gados rīkot Donavas augstākā līmeņa sanāksmi, kurā piedalītos visas šī reģiona valstis, un šajā sanāksmē pieņemtos secinājumus iesniegt Eiropadomei, Parlamentam un sanāksmes dalībvalstu parlamentiem;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un pārējām iesaistītajām iestādēm.

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 13. maijaJuridisks paziņojums