Procedură : 2009/2768(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0065/2010

Texte depuse :

B7-0065/2010

Dezbateri :

PV 10/02/2010 - 8
CRE 10/02/2010 - 8

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.14
CRE 10/02/2010 - 9.14
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0024

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 154kWORD 113k
1.2.2010
PE432.914v01-00
 
B7-0065/2010

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Raportul de activitate pentru anul 2009 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei


Zoran Thaler în numele Comisiei pentru afaceri externe

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul de activitate pentru anul 2009 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei  
B7‑0065/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, în cadrul căruia tuturor statelor din Balcanii de Vest li s-a promis că vor deveni membre ale Uniunii Europene,

–   având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei statutul de țară candidată la aderarea la UE și concluziile Președinției Consiliilor Europene din 15-16 iunie 2006 și din 14-15 decembrie 2006,

–   având în vedere acordul interimar din 1995 între Republica Elenă și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,

–   având în vedere Raportul de activitate pentru anul 2009 al Comisiei privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2009-2010” din 14 octombrie 2009(1),

–   având în vedere concluziile celei de-a șasea reuniuni a Consiliului de Stabilizare și Asociere dintre Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și UE din 27 iulie 2009,

–   având în vedere recomandările Comisiei parlamentare mixte UE - Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei din 31 martie 2009,

–   având în vedere acordul de readmisie UE - Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei din 18 septembrie 2007 și Regulamentul nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009(2), adoptat la 1 decembrie 2009, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație,

–   având în vedere Decizia nr. 2008/212/CE a Consiliului din 18 februarie 2008(3) privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri generale și relații externe din 7-8 decembrie 2009,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât procesul de aderare este benefic atât pentru țările care aderă, cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblul său;

B.  întrucât posibilitatea de a adera la UE continuă să aibă o influență pozitivă asupra reformelor din Balcanii de Vest, contribuind la creșterea stabilității, a păcii și a prosperității în regiune;

C. întrucât lupta împotriva corupției din orice țară care dorește să adere la UE reprezintă o prioritate importantă pe agenda de aderare a UE;

D. întrucât Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei continuă procesul de reforme și va adera la UE imediat ce va îndeplini criteriile de la Copenhaga,

1.  felicită Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru progresele realizate de la ultimul raport de activitate; constată cu satisfacție că, pe baza acelui raport, Comisia a recomandat deschiderea negocierilor de aderare; invită Consiliul să confirme fără întârziere recomandarea Comisiei cu ocazia summit-ului din martie 2010 și se așteaptă ca negocierile să înceapă în viitorul apropiat;

2.  subliniază faptul că perspectiva clară, tangibilă și în timp util a aderării la UE continuă să fie principala forță motrice a procesului de reformă pentru țările din regiune și pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în mod special; reamintește, în plus, faptul că un parcurs lipsit de obstacole în drumul către aderarea la UE este esențial pentru garantarea stabilității politice, acesta fiind obiectivul comun, împărtășit de către majoritatea actorilor politici și a grupurilor etnice din această țară;

Evoluții politice

3.  salută consensul larg dintre partidele de la guvernare și cele din opoziție privind vocația europeană a țării; constată cu satisfacție că acest consens, precum și dialogul politic îmbunătățit au accelerat adoptarea legislației privind integrarea europeană; subliniază, totuși, importanța implementării efective a acestei legislații; salută faptul că vasta majoritate a populației susține procesul de aderare la UE și se angajează, astfel, să sprijine reformele necesare;

4.  salută progresele satisfăcătoare înregistrate de către țară în combaterea corupției și, mai ales, în adoptarea legii privind finanțarea partidelor politice; ia act, totuși, de faptul că corupția, o problemă comună a țărilor din regiune, rămâne larg răspândită și că sunt necesare în continuare eforturi mult mai susținute pentru a o eradica;

5.  reamintește că un parlament eficient, care își îndeplinește rolul de legislator și exercită un control asupra activităților guvernului, este un fundament al democrației; salută în acest sens, adoptarea legii privind parlamentul țării, care îmbunătățește în mod considerabil funcționarea acestei instituții; constată că trebuie în continuare îmbunătățită funcționarea parlamentului iar rolul opoziției trebuie consolidat prin modificarea regulamentului de procedură al parlamentului în conformitate cu cele mai bune practici europene; regretă decizia recentă a unui partid politic de a se retrage de la activitatea parlamentară și îndeamnă toate partidele politice să găsească o soluție general acceptată, care să aibă drept consecință normalizarea lucrărilor parlamentare;

6.  felicită autoritățile pentru modul de desfășurare a alegerilor prezidențiale și locale, care a reflectat un progres însemnat față de alegerile parlamentare din 2008; constată cu satisfacție că alegerile au respectat majoritatea standardelor internaționale și invită guvernul să continue aplicarea celorlalte recomandări OSCE/ODIHR, în special în ceea ce privește actualizarea listei electorale, pentru garantarea accesului egal al partidelor și candidaților la mijloacele de informare și deplina aplicare a dispozițiilor privind finanțarea campaniilor electorale; evidențiază existența unor cazuri semnalate în care au fost exercitate presiuni și au fost intimidați alegătorii, în special funcționarii publici, cazuri care trebuie rezolvate; salută faptul că unii dintre autorii acestor nereguli au fost aduși în fața instanței și se așteaptă ca neregulile nesancționate să fie investigate iar făptașii condamnați;

7.   subliniază importanța crucială a îmbunătățirii relațiilor interetnice, incluzând garantarea drepturilor persoanelor de orice origine etnică, prin continuarea implementării Acordului-cadru de la Ohrid, care constituie un element fundamental al relațiilor interetnice din țară; face apel la toate comunitățile și la liderii acestora să respecte sensibilitățile celorlalte grupuri și, mai ales, să se abțină de la utilizarea unui limbaj inflamator și a unor simboluri provocatoare care subminează rolul celorlalte grupuri etnice; subliniază, în plus, importanța educației în cadrul procesului de integrare și, în acest context, invită autoritățile să elimine din școli practica funcționării claselor în schimburi separate pe criterii etnice;

8.  atrage în mod deosebit atenția asupra procesului de descentralizare în curs, care constituie o etapă importantă ce contribuie la funcționarea mai bună a țării și la îmbunătățirea relațiilor interetnice; subliniază că, pentru a asigura o implementare reușită a acestui proces, este necesar ca municipalitățile să dispună de fonduri suficiente pentru îndeplinirea acestor noi sarcini și să-și consolideze capacitatea de a exercita competențele care li s-au transferat;

9.  subliniază că accesul la justiție al cetățenilor este un element vital al statului de drept; salută, în acest context, progresul realizat în domeniul judiciar și angajamentul guvernului de a continua reformele, care s-a manifestat, inter alia, prin creșterea finanțării pentru instanțe și pentru parchet; subliniază importanța aplicării legislației și invită autoritățile să consolideze în continuare independența aparatului judiciar și să garanteze imparțialitatea judecătorilor; constată că a scăzut numărul cauzelor nesoluționate și încurajează autoritățile să continue eforturile de creștere a eficienței sistemului și, în același timp, să intensifice respectarea drepturilor omului în cadrul anchetelor și procedurilor judiciare; solicită, în plus, o adoptare rapidă a legii privind asistența juridică;

10. ia act de progresele realizate în reformarea funcționării administrației publice în general și adoptarea legii privind funcționarii publici, în special; invită autoritățile să asigure respectarea legislației stopând practicile de promovare ilegală și de angajare de personal temporar care nu intră în domeniul de aplicare al legii;

11. salută progresele realizate în reforma poliției și crearea unui nou sistem de promovare profesională, care contribuie la procesul de depolitizare a acesteia; solicită autorităților să continue procesul de reforme, pentru a garanta existența unor mecanisme eficiente și democratice de supraveghere a activităților polițienești și de prevenire a cazurilor de abateri și abuz de putere ale poliției;

12. îndeamnă autoritățile să promoveze în continuare dezvoltarea unor mijloace de informare în masă independente, diversificate și care să nu fie supuse niciunei influențe politice; subliniază necesitatea întăririi constante a libertății mijloacelor de informare în masă, prin aplicarea standardelor europene și sporirea transparenței;

13. invită autoritățile să elaboreze o strategie împotriva discriminării, care să garanteze egalitatea tuturor persoanelor, indiferent de origine etnică, sex, vârstă, religie, orientare sexuală sau dizabilitate și să adopte legislația necesară în acest scop; subliniază necesitatea depunerii unor eforturi ample în vederea îmbunătățirii situației femeilor și copiilor și a protecției acestora în fața violenței domestice;

14. invită guvernul să facă eforturi suplimentare în vedere creșterii participării femeilor la viața politică, participare în prezent redusă; salută măsurile pozitive adoptate, care au avut ca rezultat alegerea unui procentaj mai mare de femei în parlamentul național; consideră, cu toate acestea, că sunt necesare eforturi suplimentare, în special pentru a spori participarea femeilor la viața politică la nivelul guvernării locale;

15. salută instituirea noului cadru instituțional constituit din comisii pentru egalitatea de șanse și speră că acestor comisii li se vor pune la dispoziție resurse adecvate și le vor fi conferite mandate clare;

16. ia act de faptul că, deși a fost adoptată o politică de combatere a violenței domestice, aceasta din urmă continuă, în opinia Comisiei, să reprezinte un domeniu ce trezește îngrijorare; ia act cu satisfacție de extinderea definiției infracțiunii de viol în dreptul penal, fapt ce va conferi femeilor mai multă protecție;

17. solicită, în acest sens, tuturor municipalităților să semneze memorandumul de cooperare pentru implementarea activităților vizând integrarea rromilor în perioada 2005-2015 și Strategia privind rromii, astfel încât aspectele referitoare la rromi să fie abordate la nivel local, în cooperare cu instituțiile guvernamentale; solicită autorităților macedonene suplimentarea fondurilor destinate implementării planurilor operaționale în cadrul Planului național de acțiune privind femeile rrome;

18. subliniază rolul important jucat de organizațiile societății civile în cadrul transformării actuale a țării, atât în ce privește procesul de reformă și lupta împotriva corupției, cât și, în aceeași măsură de important, relațiile interetnice și supravegherea situației drepturilor omului; subliniază faptul că activitățile ar trebui sprijinite în mod adecvat prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare, în Skopje și în restul țării;

Situația economică și socială

19. felicită guvernul pentru politicile macroeconomice adoptate în vederea contracarării efectelor negative ale crizei financiare și economice mondiale; este preocupat de faptul că impactul crizei financiare asupra țării va exacerba rata constant ridicată a șomajului și va obstrucționa eforturile de a o reduce; subliniază că autoritățile ar trebui să facă tot posibilul pentru a proteja grupurile mai vulnerabile din societate de efectele crizei;

20. felicită țara pentru poziția mai bună obținută în ultimul clasamentul din raportul Băncii Mondiale intitulat „ Doing Business 2009”; subliniază, cu toate acestea, că procedurile de înregistrare a firmelor și de protejarea a drepturilor de proprietate încă nu au fost îmbunătățite suficient, iar sistemul educațional nu dispune de resurse adecvate pentru a produce resursele umane necesare dezvoltării economiei;

21. ia act de protestele recente ale sindicatelor față de modificările propuse de guvern la legislația muncii, modificări care ar putea reduce drepturile și libertățile lucrătorilor; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la statutul lucrătorilor, în special al lucrătoarelor din fabricile textile; subliniază faptul că egalitatea de tratament între femei și bărbați și egalitatea de șanse în ceea ce privește încadrarea în muncă reprezintă elemente esențiale ale unei economii prospere și competitive;

22. consideră că, deși alinierea legislației în domeniul mediului a înregistrat progrese moderate, aplicarea acesteia la nivel local încă necesită îmbunătățiri considerabile; reiterează solicitarea sa pentru exercitarea unei supravegheri efective a calității și nivelului apei în lacurile de frontieră Ohrid, Prespa și Dojran, precum și în râul Vardar; solicită o cooperare transfrontalieră mai strânsă în chestiunile legate de mediu, bazată pe norme europene și salută, în acest sens, inițiativele la nivel regional, cum ar fi recenta întâlnire între prim-ministrul Republicii Elene, prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și prim-ministrul Albaniei;

23. solicită adoptarea unor măsuri eficace, bazate pe dezvoltarea durabilă, menite să reducă impactul negativ al activităților umane și economice asupra acestor ecosisteme, recunoscându-se importanța acestora și acordându-se o atenție specială speciilor pe cale de dispariție și stării generale de sănătate a habitatelor fragile, subliniază, în acest context, faptul că orice întârzieri în construcția proiectelor de gestionare a apelor uzate în toate orașele și instalațiile industriale principale constituie motive de îngrijorare;

24. îndeamnă autoritățile să înceapă investițiile vizând întreținerea și modernizarea rețelei de căi ferate, care constituie o alternativă viabilă, atât din punct de vedere ecologic, cât și economic, la sistemul rutier și este crucială pentru reluarea unei cooperări solide la nivel regional; încurajează țara să integreze mai bine sistemul său de transport cu cel al țărilor vecine, în special în ceea ce privește sectorul public și invită Comisia să pună la dispoziție asistența tehnică și financiară necesară, în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare;

25. felicită guvernul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei pentru progresul realizat în pregătirile de preluare a gestionării fondurilor din cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA); ia act cu satisfacție de acreditarea autorităților naționale pentru componentele IPA privind dezvoltarea regională, dezvoltarea resurselor umane și dezvoltarea rurală; invită guvernul acestei țări și Comisia să accelereze activitățile necesare încredințării gestionării componentelor IPA privind asistența pentru tranziție, consolidarea instituțiilor și cooperarea transfrontalieră; subliniază importanța IPA, ca un instrument important destinat asistenței acordate acestei țări în pregătirile pentru viitorul statut de membru al UE;

Chestiuni regionale

26. felicită Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de referință în materie de liberalizare a vizelor, fapt care a avut ca rezultat acordarea liberalizării vizelor prin intermediul Regulamentului nr. 1244/2009 al Consiliului, începând cu 19 decembrie 2009; felicită guvernul pentru faptul că a demonstrat responsabilitate la nivel regional, oferind autorităților din Bosnia și Herțegovina experiența acumulată în calitate de negociator-cheie în cadrul negocierilor referitoare la vize;

27. salută participarea țării la misiunile civile și militare ale UE, precum și alinierea la majoritatea declarațiilor și pozițiilor comune ale UE; ia act de recenta instituire a relațiilor diplomatice cu Kosovo, precum și de încheierea acordului privind demarcarea fizică a frontierelor, ca o contribuție vitală la stabilitatea regională;

28. reamintește că, în conformitate cu concluziile pertinente ale Consiliului European din 19-20 iunie 2008 și cele ale Consiliului Afaceri generale și relații externe din 7-8 decembrie 2008 și din 8 decembrie 2009, menținerea unor relații de bună vecinătate, inclusiv o soluție negociată și reciproc acceptabilă în ceea ce privește problema numelui țării, rămâne un element esențial;

29. salută, în acest sens, noul climat mai pozitiv dintre guvernele Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și cel al Republicii Elene, ca urmare a alegerilor recente din aceasta din urmă, și, în special, întâlnirile recente dintre prim-miniștrii acestor țări; încurajează cele două țări să își intensifice eforturile la cel mai înalt nivel pentru a găsi o soluție reciproc acceptată la problema numelui țării, sub auspiciile ONU și subliniază faptul că Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să acorde asistență în cadrul procesului de negocieri; ia act cu îngrijorare de argumentele istorice invocate în dezbaterea actuală, inclusiv de fenomenul recent al așa-numitei „antichizări”, care riscă să provoace creșterea tensiunilor cu vecinii și să creeze noi diviziuni interne;

30. salută inițiativa noului guvern elen, care sugerează, în mod simbolic și motivațional, anul 2014 ca dată-țintă pentru aderarea la UE a țărilor din regiunea Balcanilor de Vest; în acest sens, invită guvernele țărilor din regiune să contribuie în mod sincer la îndeplinirea acestui obiectiv nobil;

31. subliniază importanța reconcilierii și a înțelegerii în regiune, elemente ce constituie o parte esențială a valorilor și principiilor europene și încurajează Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și țările învecinate să se implice în mod activ în dezvoltarea și implementarea de măsuri vizând consolidarea încrederii, în domeniul educației și al cooperării transfrontaliere, precum și în găsirea unei înțelegeri comune a istoriei; invită autoritățile din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din țările învecinate să evite acțiunile și declarațiile care ar influența în mod negativ aceste eforturi; ia act de faptul că aniversarea în comun cu statele membre UE vecine a unor evenimente istorice comune contribuie la mai buna înțelegere a istoriei și la menținerea unor bune relații de vecinătate;

32. invită autoritățile din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei să ia măsurile necesare în vederea descurajării acelui tip de discurs din mijloacele de informare, precum și mesajele similare din manualele școlare, care incită la ură față de statele membre UE vecine;

33. invită Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și țările vecine să contribuie la instaurarea unei culturi politice bazată pe respect reciproc, înțelegere, încredere și toleranță; subliniază, în acest sens, responsabilitatea fundamentală pe care o au oamenii politici și mijloacele de informare în masă;

34. subliniază responsabilitatea principală a guvernelor din regiune cu privire la asigurarea păcii, a securității și a stabilității, precum și rolul important pe care îl au instituțiile UE în acest sens și le solicită acestora să analizeze cu atenție consecințele deciziilor și acțiunilor lor; în acest sens, ia act cu îngrijorare de amânarea, de către Consiliu, a deciziei privind etapele următoare din cadrul procesului de aderare la UE a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, amânare ce comportă atât riscul agravării tensiunilor politice inter-etnice din această țară, cât și pe acela al unor consecințe negative pentru stabilitatea în regiune;

35. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

(1)

COM(2009) 0533.

(2)

JO L 336, 18.12.2009, p.1.

(3)

JO L 80, 19.3.2008, p. 32.

Ultima actualizare: 14 mai 2010Notă juridică