Menetlus : 2009/2811(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0069/2010

Esitatud tekstid :

B7-0069/2010

Arutelud :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Hääletused :

PV 10/02/2010 - 9.12
CRE 10/02/2010 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0022

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 82k
3.2.2010
PE432.921v01-00
 
B7-0069/2010

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0003/2010 ja B7‑0004/2010 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5


ELi strateegilised eesmärgid ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 15. kohtumiseks 13.–25. märtsil 2010. aastal Dohas (Katar)


Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 15. kohtumiseks 13.–25. märtsil 2010. aastal Dohas (Katar)  
B7‑0069/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse eelseisvat ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 15. kohtumist, mis toimub 13.–25. märtsil 2010. aastal Dohas Kataris;

–   võttes arvesse 2. detsembri 2009. aasta küsimusi komisjonile ja nõukogule 13.­–25. märtsil 2010. aastal Dohas peetava CITESi osaliste konverentsi peaeesmärkide kohta (O-0145/2009 – B7 0003/2010, O-0146/2009 – B7 0004/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et CITES on suurim ülemaailmne looduslike liikide säilitamise kokkulepe, millega tõkestatakse rahvusvahelisest kaubandusest tulenevat looduslike looma- ja taimeliikide liigkasutust ning millel on 175 osalist, nende hulgas 27 liikmesriiki;

B.  arvestades, et loodusressursside tarbimine inimeste poolt, elupaikade hävitamine, kliimamuutus, looduslike liikide liigkasutus ning ebaseaduslik kauplemine looduslike looma- ja taimeliikidega on Maa bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamised põhjused;

C. arvestades teaduslikke aruandeid, milles prognoositakse, et kliimamuutus kiirendab bioloogilise mitmekesisuse kadumist ja halvendab ohustatud liikide olukorda;

D. arvestades, et CITES peaks oma otsustes toetuma teadusele, ning arvestades, et Rahvusvaheline Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühing (IUCN) ning võrgustik Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC) etendavad olulist rolli CITESi osalistele CITESi lisade muutmisettepanekute kohta üksikasjaliku hinnangu andmisel;

E.  arvestades, et üldsuse teadlikkus tarbijariikides on olnud ja jääb keskseks teguriks ohustatud looduslike looma- ja taimeliikide salaküttimise ja -korjamise ning ebaseadusliku rahvusvahelise kaubanduse ohjeldamises;

F.  arvestades, et ebaseaduslik metsaraie võib hõlmata CITESi nimekirjadesse kantud taimeliikidega kauplemist ning et ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused, peaks tagama ebaseadusliku metsaraie probleemi tõhusa lahendamise;

G. arvestades, et ebaseaduslik kaubandus kahjustab tõsiselt keskkonnasäästlikkuse ja arengualase jätkusuutlikkuse ülemaailmset tegevuskava, kahjustab head valitsemistava ja lihtsustab nakkushaiguste levikut;

H. arvestades, et CITESiga hõlmatud liigid on kantud CITESi lisadesse nende kaitsestaatuse alusel ja selle tõttu, et neid ohustab või võib ohustada kauplemine; arvestades, et CITESi I lisa sisaldab väljasuremisohus olevaid liike, mille puhul on rahvusvaheline kauplemine keelatud; arvestades, et CITESi II lisa sisalda b liike, millega kauplemist tuleb kontrollida, et vältida nende püsimajäämist ohustavat kasutamist; arvestades, et CITESi III lisa sisaldab liike, mis on kaitse all vähemalt ühes riigis, kes on palunud muudelt CITESi osalistelt abi kaubanduse kontrollimisel;

I.   arvestades, et Monaco Vürstiriik esitas ettepaneku kanda harilik tuun CITESi I lisasse, et kehtestada kõnealuste liikidega rahvusvahelise kauplemise ajutine keeld;

J.   arvestades, et Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) teaduskomitee esitas oma 21.–23. oktoobril 2009. aastal toimunud kohtumisel hinnangu, et praegune kudekarja biomass moodustab vähem kui 15% püügieelsest kudekarja biomassist, mis kinnitab asjaolu, et harilik tuun vastab CITESi I lisasse kandmise kriteeriumidele;

K. arvestades, et harilik ehk atlandi heeringahai ja harilik ogahai on ülepüügi suhtes väga ohualtid ning taastuvad väga aeglaselt oma bioloogilistest omadustest tulenevalt (aeglane kasv, hiline suguküpsus, väike paljunemisvõime, pikk eluiga ja pikk generatsiooniaeg);

L.  arvestades, et nende liikide kandmine CITESi II lisasse on vajalik tagamaks, et rahvusvaheliseks kaubanduseks ettenähtud tooted pärineksid tulevikus säästvalt majandatavatest ja korrektselt registreeritud kalandusettevõtetest, mis ei kahjusta nende poolt kasutatavate looduslike asurkondade olukorda;

M. arvestades, et CITESi resolutsioonis Conf. 9.24 on esitatud, et CITESi I lisasse kandmise nõuetele vastavad liigid, mida muu hulgas ohustab või võib ohustada kauplemine ja mille puhul esineb märgatav loodusliku asurkonna vähenemine, mis on [...] järeldatud või prognoositud [...] elupaikade pindala vähenemise või elupaikade kvaliteedi alanemise alusel;

N. arvestades, et jääkarusid ohustab tõsiselt kliimamuutusest tulenev elupaikade hävimine, mis toob kaasa asurkonna vähenemise peaaegu kogu nende levialal, ning et jääkarudele avaldab negatiivset mõju nende kehaosadega kauplemine, mis on alates 1990. aastatest kasvanud;

O. arvestades, et CITESi osalised leppisid oma 14. kohtumisel (CoP 14) kokku, et vähemalt üheksa aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ei esitata täiendavaid ettepanekuid elevandiluuga kauplemiseks;

P.  arvestades, et CoP 14 aruteludes nõuti algselt 20-aastast pausi, ning arvestades, et sellest ajast alates on konfiskeeritud märkimisväärsel hulgal elevandiluud ja on esinenud teateid ulatuslikust ja suurenevast salaküttimisest;

Q. arvestades, et Aasia suurte kaslaste asurkondi ohustab jätkuvalt salaküttimine, elupaikade kahanemine ja saakloomade vähenemine, ning arvestades, et hoolimata korduvatest nõudmistest ei ole kahjuks paljudes valdkondades võetud otsustavaid meetmeid tiigrite ja muude suurte kaslaste arvu kahanemise vastu;

R.  arvestades, et CoP 14 kohtumisel võeti vastu otsus 14.69, milles kutsutakse suuri kasvandusi omavaid osalisi üles tagama, et Aasia suurte kaslaste vangistuses kasvatamine toimuks ainult nende säilitamise eesmärgil, ning milles on esitatud, et tiigreid ei tohiks kasvatada nende osade või neist saaduga kauplemiseks;

S.  arvestades, et hiljutistes Katmandu soovitustes rõhutati, kui oluline on rahvusvaheliste õiguskaitseorganite, nagu Interpoli, Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO), ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) ja CITESi suurem kaasamine looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu võitlemisse, ning nõuti kõnealuste organite keskkonnavastaste kuritegude üksuste tõhustamist selle eesmärgi saavutamiseks,

T.  arvestades, et CoP 14 kohtumisel (mis toimus 2007. aastal Haagis) võeti vastu otsused 14.35 ja 14.36, ning arvestades, et interneti anonüümsus ja ülemaailmne ulatus võivad oluliselt vähendada CITESi osaliste suutlikkust takistada ebaseaduslikku kauplemist elusloodusega; arvestades, et CITESi nimekirja kantud liike puudutava e-kaubanduse kiire kasv ohustab tõsiselt paljude liikide püsimajäämist; arvestades, et interneti ülemaailmse ulatuse tõttu on CITESi osalistel raske jõustada oma pädevusalal siseriiklikke ja rahvusvahelisi õigusakte; ning arvestades, et eluslooduse ja selle saadustega seotud e-kaubandust tuleb alati käsitada võimaliku rahvusvahelise kaubandusena,

1.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama ettevaatuspõhimõtet juhtiva põhimõttena kõigis otsustes, mis puudutavad töödokumente ja nimekirja kandmise ettepanekuid, võttes arvesse ka põhimõtet „kasutaja maksab”, ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi ja tavapäraseid looduskaitse põhimõtteid;

2.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et CITESi ja muude bioloogilise mitmekesisusega seotud konventsioonide tõhusamaks kooskõlastamiseks vastuvõetavad otsused ei kahjustaks CITESi kui ülemaailmse looduskaitsealase lepingu olemust ega CITESi rangeid looduskaitsemeetmeid;

3.  on otsustavalt vastu salajastele hääletustele ning pettunud selles, et CITESi alaline komitee ei ole esitanud ettepanekuid välistada CITESi otsustusprotsessis salajase hääletamise võimalus;

Harilik tuun

4.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid hariliku tuuni (Thunnus thynnus) kandmist CITESi I lisasse kooskõlas Monaco Vürstiriigi ettepanekuga;

Haid

5.  tunneb suurt heameelt liikmesriikide nimel Rootsi poolt esitatud ettepaneku üle kanda kaks hailiiki: harilik ehk atlandi heeringahai (Lamna nasus) ja harilik ogahai (Squalus acanthias) CITESi II lisasse; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid kõnealust ettepanekut;

6.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid viie hailiigi: indopatsi vasarhai (Sphyrna lewini), hiid-vasarhai (Sphyrna mokarran), hariliku vasarhai (Sphyrna zygaena), sinkja hallhai (Carcharhinus plumbeus) ja tõmmu hallhai (Carcharhinus obscurus) kandmist CITESi II lisasse kooskõlas Ameerika Ühendriikide ettepanekuga;

7.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid pikkuim-hallhai (Carcharhinus longimanus) kandmist CITESi II lisasse kooskõlas Ameerika Ühendriikide ettepanekuga;

Jääkaru

8.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid jääkaru (Ursus maritimus) ülekandmist CITESi II lisast CITESi I lisasse kooskõlas Ameerika Ühendriikide ettepanekuga;

Elevandid ja elevandiluu

9.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid lükkaksid tagasi:

- Tansaania ja Sambia ettepanekud kanda kauplemise eesmärgil Aafrika elevant (Loxondonta africana) CITESi I lisast üle CITESi II lisasse;

- kõik ettepanekud, mis käsitlevad Aafrika elevandi kandmist vähem kaitset pakkuvasse lisasse, vähemalt ajani, mil on võimalik tõeliselt hinnata 2008. aasta novembris toimunud Botswanast, Namiibiast, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Zimbabwest pärit elevandiluu ühekordse müügi mõju, kuna esineb üha rohkem tõendeid suureneva ebaseadusliku ja organiseeritud kauplemise kohta kogu Aafrikas;

10. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid Kenya, Ghana, Libeeria, Mali, Sierra Leone, Togo, Kongo ja Rwanda esitatud ettepanekut lisada Aafrika elevantide kohta märge, mis välistaks mis tahes edasised ettepanekud elevandiluuga kauplemiseks või elevandiasurkondade üleviimiseks CITESi I lisast CITESi II lisasse ajani, mil möödub 20 aastat 2008. aasta novembris toimunud elevandiluu ühekordsest müügist;

11. julgustab valitsusele kuuluvate elevandiluuvarude ühekordsest müügist kasu saanud CITESi osalisi andma rahalist toetust Aafrika Elevandi Fondile, et tõhustada eeskirjade jõustamist ja salaküttimise vastu võitlemise algatusi;

12. ergutab pidama ulatuslikumaid ja laiahaardelisemaid konsultatsioone kõigi elevandi leviala riikidega niisuguste meetmete kaalumisel, mis on seotud Aafrika elevandi kandmisega vähem kaitset pakkuvasse lisasse ja edaspidiste ühekordsete müükidega;

13. ergutab töötama välja jõulisemaid meetodeid elevandiluuga ebaseadusliku kauplemise seireks, kaasates palju erinevaid osalejaid;

Tiigrid ja Aasia suured kaslased

14. väljendab heameelt ELi ettepaneku üle karmistada CITESi resolutsiooni Conf. 12.5 tiigrite ja teiste I lisasse kuulutavate Aasia kaslaste kaitsmise ja nendega kauplemise kohta;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama jõupingutusi Aasia suurte kaslaste osade või nendest saadud toodetega ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemisel, pannes rõhku jõustamise ja teabevahetuse parandamisele kaasa aitamisele, eelkõige tõhustades Interpoli, UNODC, WCO ja CITESi suutlikkust võidelda looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu ja pakkuda koolitust;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama jõupingutusi Aasia suurte kaslaste osade ja nendest saadud toodete nõudluse vähendamisel oma elanikkonna seas ja muudes riikides;

Muud liigid

17. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid järgmisi ettepanekuid:

-    kanda Corallium spp. ja Paracorallium spp. CITESi II lisasse liikmesriikide nimel Rootsi esitatud ettepaneku alusel;

-    kanda Argentine lignum vitae (Bulnesia sarmientoi) CITESi II lisasse kooskõlas Argentina ettepanekuga;

-    kanda Uromastyx ornata CITESi II lisast üle CITESi I lisasse kooskõlas Iisraeli ettepanekuga;

-    kanda Neurergus kaiseri CITESi I lisasse kooskõlas Iraani ettepanekuga;

-    kanda Ctenosaura bakeri, C. oedirhina ja C. melanosterna CITESi II lisasse kooskõlas Hondurase ettepanekuga;

-    kanda punasilm-puukonnad (Agalychnis spp.) CITESi II lisasse kooskõlas Hondurase ja Mehhiko ettepanekuga;

-    kanda Ctenosaura palearis CITESi II lisasse kooskõlas Guatemala ettepanekuga;

-    kanda Aniba rosaedora CITESi II lisasse kooskõlas Brasiilia ettepanekuga;

-    kanda Dynastes satanas CITESi II lisasse kooskõlas Madagaskari ettepanekuga;

-    kanda Beccariophoenix madagascariensis seemned CITESi II lisasse kooskõlas Madagaskari ettepanekuga;

-    kanda Dypsis decaryi seemned CITESi II lisasse kooskõlas Madagaskari ettepanekuga;

18. nõuab tungivalt, et komisjoni ja liikmesriigid avaldaksid vastuseisu järgmistele ettepanekutele:

-    kustutada punailves (Lynx rufus) CITESi II lisast;

-    kanda keskameerika krokodill (Crocodylus moreletii) CITESi I lisast üle CITESi II lisasse (Belize’i ja Mehhiko ettepanek);

-    kanda Niiluse krokodilli (Crocodylus niloticus) Egiptuse asurkond CITESi I lisast üle CITESi II lisasse (Egiptuse ettepanek);

19. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid lükkaksid tagasi Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko ettepaneku kustutada Euphorbia misera CITESi II lisast;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama rahvusvahelist koostööd CITESi rakendamisel;

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama Saksamaa esitatud täiendavate jõulisemate väljendite lisamist osaliste 15. konverentsi dokumenti 32 (CoP15 Doc. 32 – CITESi nimekirjadesse kantud liike puudutav e-kaubandus) ja toetama muudetud ettepanekut;

22. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid sekretariaadi ettepanekuid osaleda 2010. aastale järgnevaks perioodiks seatavate bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide väljatöötamises, 2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse näitajate alases partnerluses (Biodiversity Indicators Partnership – BIP) ning valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva platvormi (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) ja ka kliimamuutustega seotud tegevuses (CoP15 Doc. 10.1);

23. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid taimekomitee esimehe ettepanekut koostöö jätkamise kohta bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) osalistega ülemaailmse taimekaitsestrateegia alal (CoP 15 Doc. 10.4);

24. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid edasisi meetmeid, mille eesmärk on likvideerida ebaseaduslik kauplemine Tiibeti antiloobiga kooskõlas sekretariaadi ettepanekuga CoP 15 Doc. 46;

25. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid sekretariaadi ettepanekut CoP 15 Doc. 47, et saiga (Saiga tatarica tatarica) leviala riigid täidaksid eeskirju ning et tagada saiga tegevuskava nõuetekohane rakendamine ja vastavate otsuste täitmine; teeb ühtlasi ettepaneku, et CITESi osalised õhutaksid saigasarve kasutavaid ettevõtteid aitama kaasa kohapealses kaitsetegevuses, mille eesmärk on looduslike asurkondade taastamine;

26. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid edasisi meetmeid, mille eesmärk on tõkestada ebaseaduslikku kauplemist inimahvidega kooskõlas sekretariaadi ettepanekutega, mis on esitatud dokumendis CoP 15 Doc. 42;

27. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid lükkaksid tagasi dokumendis CoP 15 Doc. 67 Ameerika Ühendriikide esitatud ettepanekud resolutsiooni Conf. 9.25 (rev. CoP 14) muutmiseks selles osas, mis puudutab puidu kandmist CITESi III lisasse märkega, et hõlmatud on üksnes nimekirja kandmist taotlenud riikide kohalikud asurkonnad;

28. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid CITESi jõupingutusi muhk-hiidhuulkala (Cheilinus undulatus) ebaseadusliku, teatamata jäetud ja reguleerimata püügi vastu võitlemisel;

29. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liit on üks suuremaid turge, kus kaubeldakse ebaseaduslikult elusloodusega, ja et õigusaktidest kinnipidamine erineb liikmesriigiti, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama koostööd ELi elusloodusega kauplemise alaste õigusaktide jõustamise valdkonnas;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, CITESi osalistele ja CITESi sekretariaadile.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2010Õigusalane teave