Förfarande : 2010/2518(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0073/2010

Ingivna texter :

B7-0073/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.5

Antagna texter :

P7_TA(2010)0015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 112kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0072/2010
3.2.2010
PE432.925v01-00
 
B7-0073/2010

till följd av uttalandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om den jordbävning som nyligen drabbat Haiti


Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om den jordbävning som nyligen drabbat Haiti  
B7‑0073/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd,

–   med beaktande av FN:s fredsbevarande styrka i Haiti (Minustah),

–   med beaktande av Michel Barniers förslag om en europeisk räddningstjänststyrka med namnet Europe Aid,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den nyligen inträffade jordbävningen, som hade en hittills okänd magnitud på 7,3 på Richterskalan, har kostat över 150 000 människor livet, skadat 150 000 allvarligt, gjort 1,5 miljoner hemlösa och ödelagt Port-au-Princes större offentliga byggnader och ekonomiska infrastruktur.

B.  FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) har rapporterat att upp till en miljon människor över hela landet står utan tak över huvudet och att 500 000 är på flykt inom landet.

C. Större delen av räddningsarbetet har gjorts av haitierna själva, men givarländer, enskilda och organisationer har reagerat snabbt och generöst på jordbävningen i Haiti.

D. Ett långsiktigt internationellt åtagande krävs utöver omedelbara hjälpinsatser och återhämtningsinsatser på medellång och lång sikt, för att bygga upp befolkningens försörjningsmöjligheter, förstörd infrastruktur, statliga institutioner och ekonomisk verksamhet.

E.  Det finns oro för risken för illegala adoptioner och handel med barn och risken för att människor kan utnyttja den kaotiska situationen i landet och regeringens oförmåga att få bukt med den.

F.  Uppskattningsvis 250 000 människor har lämnat Port-au-Prince och upp till en miljon förväntas fly till landsbygden.

G. Årtionden av politisk instabilitet har bidragit till att försvaga de statliga institutionerna och statens förmåga att tillhandahålla grundläggande offentliga tjänster före jordbävningen. De skador jordbävningen orsakat har gjort staten oförmögen att reagera aktivt på hjälpinsatserna, vilket förvärrat situationen.

H. Haiti är förlamat av en utlandsskuld som uppgår till en miljard dollar, vilket hindrade Haitis utveckling redan före jordbävningen och kan hindra återuppbyggnadsarbetet.

I.   Internationella valutafonden utlovade 100 miljoner dollar för att genomföra en slags Marshallplan för att tillgodose de omedelbara behoven och planera för framtiden, men vissa EU-länder motsatte sig detta förslag och det har nu ersatts av ett låneprogram.

J.   En givarkonferens, där Haitis premiärminister närvarade, har hållits i Montreal för att bedöma landets behov.

1.  Europaparlamentet framför sina kondoleanser till Haitis befolkning och personalen vid internationella organisationer, däribland FN och EU.

2.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens preliminära åtaganden på 30 miljoner euro i humanitärt bistånd men är oroat över att OCHA:s begäran om 575 miljoner dollar för omedelbara behov hittills bara har täckts till 47 procent.

3.  Europaparlamentet efterlyser en omfattande bedömning för att utreda befolkningens behov på kort och lång sikt och för att fastställa EU:s insatser i återuppbyggnadsprocessen, som ska täcka de tre faserna katastrofbistånd, återhämtning och återuppbyggnad.

4.  Europaparlamentet uppmanar FN att se över Minustahs uppdrag tillsammans med de haitiska myndigheterna för att anpassa det till landets behov efter katastrofen, och särskilt uppmärksamma säkerhetsfrågorna.

5.  Europaparlamentet ställer sig mycket tveksamt till hur tillrådligt det är att öppna ett flyktingläger för jordbävningsoffer i Guantánamo.

6.  Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över illegala adoptioner och handel med barn och risken för att den aktuella kaotiska situationen kan utnyttjas, och uppmanar EU och FN att hjälpa de haitiska myndigheterna att få bukt med dessa företeelser och vidta alla åtgärder som behövs för att underlätta återförening av familjer och kontrollerade adoptioner, som sker genom erkända institutioner på ett sätt som medger insyn.

7.  Europaparlamentet lovordar att de hatiska myndigheterna, det civila samhället, EU, FN, bilaterala givare och internationella frivilligorganisationer reagerat så snabbt på katastrofen. Parlamentet uppmanar FN att samordna de internationella hjälpinsatserna och landets återuppbyggnadsbehov under de hatiska myndigheternas oomtvistade ledning och uppmanar EU att arbeta nära samman med FN.

8.  Europaparlamentet betonar att Haitis regering, de lokala myndigheterna och det civila samhällets organisationer måste spela en ledande roll när det gäller att återuppbygga landets förstörda infrastruktur och institutioner och i dess ekonomiska utveckling, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ställa EU:s kunnande till deras förfogande.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av att ge de lokala myndigheterna lämpligt bistånd så att de kan stimulera ekonomin eftersom hundratusentals människor lämnar Port-au-Prince för landsbygden.

10. Europaparlamentet uppmanar EU och andra internationella givare att, så ofta det går, handla lokalt producerade livsmedel till hjälpinsatserna, vilket ger ett viktigt bidrag till stöd för landsbygdsekonomin, och uppmanar EU att stödja jordbrukssektorn genom att ge småjordbrukarna de material de behöver.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt stöd till program där lokalbefolkningen erbjuds pengar för att arbeta, vilka är ett viktigt medel för att få ut pengar i samhället så att den ekonomiska verksamheten kan komma igång.

12. Europaparlamentet uppmanar till omedelbar annullering av Haitis utestående skulder och betonar att allt katastrofbistånd efter jordbävningen bör ges i form av bidrag och inte som lån, som bara skuldsätter landet ännu mer.

13. Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant att inrätta en europeisk räddningstjänststyrka i enlighet med Michel Barniers förslag för att se till att EU:s humanitära bistånd blir effektivare och bättre samordnat. Parlamentet lovordar EU:s räddningsarbete i Haiti.

14. Europaparlamentet anser att det är skandalöst att givare motsatte sig Internationella valutafondens ursprungliga tanke att starta en slags Marshallplan för att hjälpa Haitis myndigheter med de omedelbara behoven – i form av en utfästelse om 100 miljoner dollar och ett förslag om att annullera skulderna – och att detta förslag försvann från dagordningen för den givarkonferens som hölls i Montreal den 25 januari 2010.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en omfattande bedömning av behoven efter katastrofen och en framstegsrapport om återuppbyggnaden för parlamentet.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, FN:s generalsekreterare och Haitis regering.

Senaste uppdatering: 13 maj 2010Rättsligt meddelande