Процедура : 2010/2518(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0074/2010

Внесени текстове :

B7-0074/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/02/2010 - 9.5

Приети текстове :

P7_TA(2010)0015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 82k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0072/2010
3.2.2010
PE432.927v01-00
 
B7-0074/10

за приключване на разисквания по изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно земетресението в Хаити


Nirj Deva, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно земетресението в Хаити  
B7‑0074/10

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията от подготвителната министерска конференция в Монреал, състояла се на 25 януари 2010 г.,

–   като взе предвид разискването относно неотдавнашното земетресение в Хаити, проведено на 19 януари 2010 г. в Европейския парламент с участието на върховния представител г-жа Аштън,

–   като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи, проведено на 18 януари 2010 г. в Брюксел,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 12 януари земетресение с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер разтърси Хаити, като многобройни силни вторични трусове продължават да засягат страната и предизвикват катастрофални щети в Порт-о-Пренс, Жакмел и други селища в региона,

Б.  като има предвид, че според съобщенията близо 150 000 души са загинали, 200 000 са ранени и над 3 милиона души са пряко засегнати,

В.  като има предвид, че Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) съобщи, че близо един милион души в страната се нуждаят от подслон и че вътрешно разселените лица наброяват близо 500 000,

Г.  като има предвид, че според оценки на правителството на Хаити 235 000 души са напуснали Порт-о-Пренс и е възможно близо един милион да напуснат градовете и да заминат за селските райони, , като упражнят натиск върху вече уязвими общности,

Д. като има предвид, че преди земетресението около 1,8 милиона души бяха засегнати от продоволствена несигурност в страна, където близо 60 процента от населението живее в селски райони,

Е.  като има предвид, че Европейската комисия се съгласи да предостави 137 милиона евро за посрещане на потребностите в краткосрочен план и поне 200 милиона евро за потребностите в средносрочен и дългосрочен план, като държавите-членки предоставят допълнително 92 милиона евро,

Ж. като има предвид, че 24 европейски държави предоставят подкрепа на Хаити чрез механизма на ЕС за гражданска защита и 350 служители укрепват полицейския капацитет на Мисията на ООН за стабилизиране на Хаити (MINUSTAH),

З.  като има предвид, че Хаити е обременен с външен дълг в размер на един милиард щатски долара и като има предвид, че през юли 2009 г. Парижкият клуб на международните кредитори се съгласи да опрости задължения на Хаити на обща стойност 214 милиона долара,

1.  изразява искрените си съболезнования, съчувствие и солидарност с народа на Хаити и на другите нации, както и с персонала на международните организации, включително ООН и Европейската комисия, за огромната загуба на човешки живот и опустошението, причинено от земетресението;

2.  приветства усилията на органите и гражданското общество на Хаити, както и усилията на ООН, неправителствените организации и други двустранни донори, да предоставят помощ на народа на Хаити, и отдава дължимото уважение на работата по оказване на помощ на хуманитарните организации и частните лица от Съюза;

3.  настоятелно призовава ЕС да даде приоритет на изпращането в пострадалите градове на екипи за издирване и спасяване, разполагащи включително с военни средства и средства от областта на строителното инженерство, като се акцентира върху осигуряването на спешна медицинска помощ, вода и санитарна помощ, медицински съоръжения, подслон, логистика, телекомуникации и продоволствия; призовава държавите-членки да имат готовност да отговорят на исканията на ООН за допълнителна помощ;

4.  призовава върховния представител да определи приноса на държавите-членки въз основа на потребностите, посочени от Обединените нации, с цел предоставяне на допълнителна подкрепа за транспортирането и доставянето на хуманитарната помощ и оказване на съдействие на MINUSTAH; в тази връзка приветства предложението на върховния представител за създаване на координационно звено в Брюксел (EUCO Haiti) с цел улесняване на проактивния отговор на ЕС във военната област и областта на сигурността;

5.  приветства предварителния ангажимент на Европейската комисия за предоставяне на 30 милиона евро за хуманитарна помощ, същевременно изразява загриженост, че в отговор на спешния призив, отправен от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) за предоставяне на 575 милиона щатски долара, са събрани едва 47 процента от тази сума; подчертава, че това финансиране е от ключово значение за поддържането на операциите в дългосрочен план; призовава Комисията и всички държави-членки изцяло да изпълнят поетите от тях задължения;

6.  настоява всички членове на Парижкия клуб да спазят поетите през 2009 г. ангажименти за опрощаване на международните задължения на Хаити и призовава всички останали да последват примера им; подчертава, че всяка помощ след земетресението следва да се предоставя като безвъзмездна помощ, а не като заем, пораждащ задължения;

7.  изразява дълбока загриженост относно благоденствието на уязвимите групи, по-специално жените и децата; призовава ЕС да направи всичко възможно, за да предостави грижи за децата сираци, непридружените и отделените от семействата си деца, и да предотврати тяхното неправомерно и незаконно извеждане от Хаити; подкрепя усилията за интегриране на свързаните с равенството между половете съображения в усилията за оказване на подкрепа и за възстановяване и за възможно най-бързото отваряне на временните училища;

8.  изразява силното си безпокойство от недостига на храни въпреки максималните усилия на Световната продоволствена програма; поради това призовава всички държави-членки, разполагащи с военни или други запаси от готови храни, да предоставят допълнителна помощ на Световната продоволствена програма;

9.  приветства факта, че до момента 40 000 палатки са дарени от международната общност; призовава въпреки това държавите-членки съществено да увеличат този брой с цел незабавно осигуряване на подслон на лицата, останали без дом, възлизащи според изчисленията на 1 милион души;

10. призовава Европейската комисия да разработи допълнително изпреварващата си политика и да поддържа постоянни помощи, разположени в стратегически зони, така че припасите от първа необходимост на ЕС да могат да бъдат бързо разположени, като допринесат за предоставянето на по-бърз отговор в критичните ранни фази след бедствието;

11. изразява своята загриженост във връзка с факта, че незабавно трябва да бъде осигурен временен подслон за нуждаещите се в широк мащаб пред предстоящия ураганен сезон; призовава държавите-членки и частния сектор да подкрепят изграждането на подобен подслон;

12. подкрепя усилията на ЕС за насърчаване на местното производство на храни чрез възстановяване на засегнатата инфраструктура и предоставяне на необходимите материали на собствениците на малки земеделски стопанства (семена, торове и инструменти), най-вече за сезона на пролетното засаждане, започващ през март, който обхваща 60% от националното производство на храни;

13. посочва, че разрушената инфраструктура е ключовото предизвикателство след всяка хуманитарна криза, особено в бедните държави; подчертава, че трябва да бъдат намерени ефективни решения за създаването на основна инфраструктура, с което да се гарантира, че основната помощ (храна, вода, медикаменти, одеяла, лекари и спасителни екипи) достига до хората в най-краткия възможен срок;

14. отправя искане към Комисията да направи всичко възможно, за да подкрепи програмите, основани на принципа за заплащане в брой за извършен труд, които са важни за осигуряването на финансови средства за общността, и да подпомогне възстановяването и функционирането на банковата система; подчертава, че усилията за възстановяване трябва да се реализират при осъществяването на консултация и с участието на народа на Хаити;

15. призовава Комисията да предостави незабавна логистична помощ на органите на Хаити и на Програмата на ООН за развитие, за да подпомогне създаването на лагери за вътрешно разселени лица, като се обърне специално внимание на изграждането на съоръжения за медицинска помощ и санитарни съоръжения;

16. подчертава значението на това, да бъде гарантирана достатъчна сигурност за конвоите за разпределение на помощи, за да се гарантира, че доставките ще бъдат разпределени по справедлив и мирен начин, и ще стигнат по-специално до слабите и до най-нуждаещите се лица; поради тази причина приветства решението на Съвета за изпращане на 350 военни полицаи, които ще подпомагат тази операция и ще останат в състояние на готовност, в случай на нужда от подкрепление;

17. изразява облекчение, че ще бъде разрешен проблемът със забавянето на полетите до Хаити и вярва, че на хуманитарните полети ще бъде даден приоритет от страна на експертите на ООН и американските ръководители на полети, които отговорят за координирането на операцията;

18. повтаря призива на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси за осигуряване на превозни средства за превоз на гориво; призовава държавите-членки да предоставят допълнителна подкрепа за транспортните доставки до временните лагери, пунктовете за разпределение и отдалечените градове и села;

19. призовава за провеждането на международна конференция и координирана оценка на потребностите след бедствието, с участието на ООН и Световната банка, с цел установяване на дългосрочните потребности от възстановителни дейности веднага след края на извънредната операция;

20. настоятелно призовава ЕС да работи съвместно с органите на Хаити за изграждането на управление за предотвратяване на кризи и управление на капацитета в дългосрочен план; подчертава, че усилията за възстановяване трябва да се основават на националните приоритети, като същевременно се зачитат принципите за ефективност на помощта и се осигурява подкрепа за институциите на Хаити, така че да могат да управляват по ефективен начин; посочва, че е необходимо усилията за възстановяване да бъдат добре координирани и да бъдат реализирани с участието на правителството и гражданското общество на Хаити;

21. призовава международната общност да използва тази възможност за разрешаване веднъж завинаги на проблема с масовата бедност в Хаити, както и да помогне на Хаити да излезе от тази криза като напълно действаща демокрация с икономика, която може да осигурява необходимите средства за съществуване на своя народ;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Върховния представител на ЕС, на председателя на Европейската комисия, на президента и правителството на Хаити, на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и предоставянето на спешна помощ, и на правителствата на държавите-членки.

 

Последно осъвременяване: 14 май 2010 г.Правна информация