Postup : 2010/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0082/2010

Predkladané texty :

B7-0082/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0016

NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 84k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0078/2010
3.2.2010
PE432.935v01-00
 
B7-0082/2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Iráne


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri, Sergio Gaetano Cofferati, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iráne  
B7‑0082/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 28. decembra 2009 o nedávnych demonštráciách v Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie z 12. januára 2010 o súdnom procese so siedmimi bahájskymi vodcami v Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady z 10. a 11. decembra 2009 o Iráne,

–   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 62/149 z 18. decembra 2007 a 63/168 z 18. decembra 2008 o moratóriu na používanie trestu smrti,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Iránska islamská republika,

–   so zreteľom na štatút Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, ktorej zmluvnou stranou je aj Iránska islamská republika,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže politický vývoj v Iráne po kontroverzných prezidentských voľbách v júni 2009 ukázal, že existuje potenciál vychádzajúci z obyvateľstva na demokratickú zmenu v krajine v čele s jej energickou, vzdelanou a aktívnou občianskou spoločnosťou,

B.  keďže pretrvávajúce mierové demonštrácie proti údajnému volebnému podvodu a tvrdé obmedzenia politických a občianskych práv a základných slobôd, najmä slobody prejavu a médií, ktoré zaviedla islamská republika a ktoré sú násilne potláčané vládou, osobitne revolučnou gardou a jednotkami Basídž,

C. keďže tisíce pokojných demonštrantov a disidentov vrátane študentov, aktivistov za práva žien, právnikov, popredných ochrancov ľudských práv, novinárov, odborárov a reformných klerikov bolo svojvoľne zatknutých v očividnej snahe zastrašiť kritikov a potlačiť disent; keďže vládni predstavitelia potvrdili, že od júna 2009 zahynulo pri protestoch alebo v zajatí najmenej 30 demonštrantov a najmenej ďalších sedem zahynulo pri stretoch 27. decembra na sviatok Ašura; keďže sa predpokladá, že skutočný počet úmrtí zavinených násilím zo strany vlády je oveľa vyšší,

D. keďže Muhammad Rezá Alí-Zamání a Araš Rahmání-Púr boli 28. januára 2010 popravení obesením iránskymi orgánmi po nespravodlivom súdnom procese za údajné členstvo v „monarchistickej opozícii“; keďže bolo oznámené popravenie ďalších deviatich osôb odsúdených na trest smrti; keďže Irán má jednu z najvyšších mier popráv na svete; keďže Irán je hlavným porušovateľom zákazu trestu smrti pre mladistvých páchateľov,

E.  keďže mnohí zo zadržaných boli údajne bití a mučení a v niektorých prípadoch sexuálne obťažovaní vo väzniciach a tajných väzenských zariadeniach; keďže podľa vyšetrovania Madžlísu Iránskej islamskej republiky sa začiatkom roku 2010 stanovilo, že za smrť najmenej troch zadržiavaných osôb spôsobenú mučením a nedbalosťou vo väzení Kárizak, ktoré súdnictvo nechalo pred troma rokmi uzavrieť, je priamo zodpovedný zástupca prokurátora Saíd Mortazaví,

F.  keďže začiatkom augusta 2009 súdna moc usporiadala exemplárne súdne procesy stoviek prominentných reformátorov a aktivistov údajne spojených s „buričmi“ pokúšajúcimi sa o podporu „nežnej revolúcie“; keďže počas týchto procesov mnohí disidenti predniesli zinscenované priznania, ktoré sa zdali byť vynútené,

G. keďže okrem krízy v oblasti ľudských práv v období po voľbách bezpečnostné sily systematicky zastrašujú členov menšinových náboženstiev, napr. bahájcov, židov a sunitov) a vedú kampaň svojvoľného zatýkania Kurdov, Azerov, Balúčov, predstaviteľov arabskej občianskej spoločnosti a politických aktivistov,

H. keďže iránska vláda naďalej obviňuje európske krajiny zo zasahovania do iránskeho politického diania; keďže takéto obvinenia viedli v povolebnom období k vyhosteniu dvoch diplomatov Spojeného kráľovstva, k zatknutiu viacerých iránskych zamestnancov pracujúcich na veľvyslanectve Spojeného kráľovstva a k zatknutiu dvoch nemeckých diplomatov za ich údajnú úlohu pri protestoch v Iráne, ktoré poznamenali oslavy sviatku Ašura v decembri 2009,

I.   keďže iránska vláda ostro zasahovala proti domácim a zahraničným médiám, pričom tvrdo obmedzovala prístup iránskeho obyvateľstva k informáciám; keďže niektoré európske spoločnosti dodávali Iránu technológie umožňujúce cenzúru spravodajstva z protestov v Teheráne a iných iránskych mestách,

J.   keďže Irán premeškal koncoročný termín na uposlúchnutie výzvy, aby inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sprístupnil svoje jadrové zariadenia; keďže Irán doposiaľ neurobil nič na obnovenie dôvery medzinárodného spoločenstva vo výlučne mierový charakter svojho jadrového programu,

K. keďže iránsky prezident Mahmúd Ahmadínežád 3. februára 2010 oznámil, že Irán je pripravený posielať svoj obohatený urán do zahraničia na ďalšie obohacovanie,

L.  keďže UNESCO rozhodlo o nominácii Teheránu na hlavné mesto filozofie na rok 2010 a o zorganizovaní Svetového dňa filozofie 2010 v Teheráne,

1.  jednoznačne podporuje demokratické snahy iránskeho obyvateľstva; vyzdvihuje odvahu všetkých iránskych mužov a žien, ktorí bránia svoje základné slobody a demokratické zásady účasťou na pokojných demonštráciách; verí, že títo ľudia vyjadrujú svoje želanie žiť v spoločnosti bez útlaku a zastrašovania a v mieri s medzinárodným spoločenstvom;

2.  opätovne zdôrazňuje, že sloboda prejavu a právo na pokojné zhromažďovanie sú všeobecnými ľudskými právami a že Irán sa zaviazal dodržiavať tieto práva ako zmluvný štát ICCPR; v tejto súvislosti naliehavo žiada, aby iránska vláda dodržiavala právo na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu počas demonštrácie ohlásenej na 11. februára 2010;

3.  dôrazne odsudzuje použitie násilia zo strany iránskej vlády voči demonštrantom, ktorí sa snažia o uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu a práva na pokojné zhromažďovanie; je v tejto súvislosti šokovaný potláčaním demonštrácií po nepokojoch počas osláv sviatku Ašura a počas pohrebu Ajatolláha Montazériho; žiada, aby boli okamžite a bezpodmienečne prepustené všetky osoby, ktoré boli zadržané za pokojné vykonávanie svojich práv slobody prejavu, združovania a zhromažďovania;

4.  požaduje vyšetrovanie a stíhanie tých štátnych úradníkov a príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí nesú zodpovednosť za vraždenie, zneužívanie, mučenie a znásilňovanie demonštrantov a väzňov;

5.  dôrazne odsudzuje skutočnosť, že nedávno boli popravení Muhammad Rezá Alí-Zamání a Araš Rahmání-Púr, a oznámenie o nadchádzajúcej poprave ďalších deviatich osôb odsúdených na smrť v nespravodlivých procesoch; vyjadruje vážne obavy nad situáciou osôb, ktoré sú obvinené – a v niektorých prípadoch formálne uznané vinnými – z trestných činov podliehajúcim trestu smrti, hoci tieto osoby sotva vyslovili svoj názor na politickú situáciu a občianske práva v Iráne; pripomína svoju výzvu iránskym orgánom, aby zrušili trest smrti a aby dovtedy, kým nebude zrušený, vyhlásili moratórium na popravy, ako boli vyzvané prostredníctvom rezolúcií Valného zhromaždenia OSN 62/149 a 63/168;

6.  vyslovuje poľutovanie nad systematickým obmedzovaním slobody informácií prostredníctvom blokovania internetových stránok a zákazov spravodajstva o nepovolených demonštráciách na týchto stránkach, ako aj nad uplatňovaním nových obmedzení, ktoré od novinárov vyžadujú, aby pred poskytnutím spravodajstva o akejkoľvek udalosti získali povolenie; dôrazne odsudzuje rozhodnutie iránskej vlády rušiť vysielanie perzského spravodajského servisu BBC;

7.  víta plány Komisie financovať televízny kanál v perzštine; vyzýva Radu a Komisiu, aby preskúmali ďalšie možnosti s cieľom pomôcť presadzovať demokratické zmeny v Iráne v súvislosti s nástrojom pre demokraciu a ľudské práva a inými nástrojmi;

8.  žiada európske spoločnosti, aby nedodávali iránskej vláde technológiu, ktorá sa dá použiť na potláčanie protestov, najmä technológiu na kontrolu komunikácie online zameranej na sledovanie obsahu a zisťovanie zdroja elektronickej pošty, hovorov VoIP a pošty na stránkach sociálnych sietí;

9.  domnieva sa, že obvinenia o zahraničnom zasahovaní do iránskeho povolebného vývoja sú nepodložené a neprijateľné; vyzýva iránsku vládu, aby bezodkladne prepustila dvoch nemeckých diplomatov zajatých za ich údajnú úlohu v protestoch v súvislosti so sviatkom Ašura; v tejto súvislosti žiada, aby iránske orgány dodržiavali viedenský dohovor a diplomatické predpisy;

10. vyzýva Radu, aby zvážila zaradenie tých členov bezpečnostných síl, ktorí sú zodpovední za potlačovanie pokojných demonštrácií a zneužívanie ľudských práv, do zoznamu osôb, ktoré podliehajú zákazu cestovania po EÚ a zmrazeniu aktív;

11. opätovne potvrdzuje právo Iránu rozvíjať jadrovú energetiku na mierové účely podľa pravidiel režimu nešírenia jadrových zbraní; berie na vedomie vyhlásenie iránskeho prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda o pripravenosti Iránu posielať svoj obohatený urán do zahraničia na ďalšie obohacovanie; verí, že po tomto oznámení nastanú konkréte kroky na zmiernenie obáv z jeho jadrového programu, v súlade s požiadavkami MAAE;

12. podporuje dvojúrovňový prístup v súvislosti s iránskym jadrovým programom; opätovne naliehavo vyzýva Irán, aby v plnej miere a bezodkladne splnil svoje záväzky vyplývajúce z príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) a MAAE, a najmä požiadavky stanovené v rezolúcii Rady guvernérov MAAE z 27. novembra 2009. naliehavo vyzýva Radu, aby podporila akciu BR OSN, ak Irán zotrvá pri svojej nedostatočnej spolupráci s medzinárodným spoločenstvom v oblasti jadrového programu; vyzýva Radu, aby bola pripravená prijať potrebné účinné a cielené opatrenia zamerané na nešírenie jadrových zbraní, ktoré by sprevádzali tento postup BR OSN;

13. vyzýva Radu, aby bola pripravená zapojiť sa do rokovaní s Iránom s cieľom dosiahnuť riešenie jadrovej otázky, ako aj otázok regionálnej bezpečnosti, pričom by sa zohľadnili legitímne bezpečnostné záujmy a obavy Iránu, ak by Irán v tejto veci prijal konkrétne rozhodnutia; zdôrazňuje, že pri týchto rokovaniach by sa nemalo ustupovať od podpory demokracie a ľudských práv v Iráne; je presvedčený, že demokratický a silný Irán by mohol zohrávať kľúčovú úlohu pri stabilizácii a mierovom vývoji v regióne;

14. vyzýva UNESCO, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie o zorganizovaní Svetového dňa filozofie 2010 v Teheráne a svoju podporu návrhu talianskeho národného výboru pre UNESCO zachovať nomináciu Teheránu ako hostiteľského mesta tejto iniciatívy a aby namiesto toho vyvinulo príslušné aktivity v iných hlavných mestách, čím by vyslalo silný signál na zdôraznenie neexistencie slobody prejavu v Iráne;

15. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím iránskej vlády o zrušení návštevy delegácie Európskeho parlamentu v Iráne; domnieva sa, že takáto návšteva mohla prispieť k politickému dialógu medzi EÚ a Iránom za predpokladu, že delegácia by mala mandát a príležitosť stretnúť sa s vládou, opozíciou, zástancami ľudských práv a zástupcami občianskej spoločnosti;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a Madžlísu Iránskej islamskej republiky.

 

Posledná úprava: 13. mája 2010Právne oznámenie