Procedūra : 2010/2525(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0117/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0117/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 132kWORD 75k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0116/2010
16.2.2010
PE432.974v01-00
 
B7-0117/2010

iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par situāciju Ukrainā


Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Barbara Weiler S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Ukrainā  
B7‑0117/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regulu (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanu (ENPI),

–   ņemot vērā Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes 2009. gada 7. maija kopīgo deklarāciju;

–   ņemot vērā 2009. gada 8. jūnija ES un Ukrainas Asociācijas programmu, ar ko aizstāj ES un Ukrainas Rīcības plānu,

–   ņemot vērā Zviedrijas vadītās ES prezidentūras paziņojumu par 2009. gada 4. decembrī rīkotās ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem,

–   ņemot vērā EDSO paziņojumus 2010. gada 17. janvārī un 7. februārī par prezidenta vēlēšanu rezultātiem,

–   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton paziņojumu 2010. gada 8. februārī par Ukrainas prezidenta vēlēšanām,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Parlamenta Starptautiskā Vēlēšanu novērošanas misija, Eiropas Padomes, EDSO un NATO parlamentārās asamblejas un EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs (ODIHR) secināja, ka 2010. gada 17. janvārī un 7. februārī rīkotā prezidenta vēlēšanu pirmā un otrā kārta noritēja salīdzinoši brīvi un saskaņā ar demokrātisku vēlēšanu starptautiskiem standartiem;

B.  tā kā prezidenta vēlēšanās bija vērojams nozīmīgs progress un uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām, jo īpaši attiecībā uz pilsoņu tiesību un politisko tiesību ievērošanu, ieskaitot pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvību;

C. tā kā, lai gan nevalstiskajām organizācijām netika atļauts oficiāli novērot vēlēšanas, tomēr vietējo un starptautisko novērotāju klātbūtne būtiski uzlaboja pārredzamību vēlēšanu procesā un vēlēšanu dienā;

D. tā kā Ukraina vēlas integrēties Eiropas Savienībā, balstoties uz ES pamatprincipiem un kritērijiem, un šīs vēlēšanas apliecināja soli uz priekšu šajā virzienā;

E.  tā kā Eiropas Savienība, tās dalībvalstis un Ukraina atzīst tādas ciešākas sadarbības nozīmi, kas balstās uz savstarpēju cieņu un Eiropas pamatvērtībām,

1.  atzinīgi vērtē faktu, ka prezidenta vēlēšanas bija organizētas apmierinoši un saskaņā ar starptautiskajiem vēlēšanu standartiem, un uzskata, ka Ukraina neatlaidīgi virzās uz arvien lielāku demokrātisku briedumu un gatavību ieņemt vietu, kas tai pienākas Eiropas demokrātisko valstu kopienā;

2.  apsveic Ukrainas tautu ar to, ka vēlēšanās piedalījušies un brīvi izteikuši savu gribu ir daudzi, tādējādi paužot lielu vēlmi būt līdzdalīgiem un lemt par savas valsts kursu; atzīmē, ka prezidenta vēlēšanās kandidāti pārstāvēja daudzveidīgus politiskus uzskatus, sniedzot Ukrainas vēlētājiem patiesas izvēles iespējas;

3.  atzīmē trūkumus, ko vēlēšanās atklāja Starptautiskā vēlēšanu novērošanas misija; aicina atbildīgās Ukrainas iestādes izstrādāt skaidri saprotamu vēlēšanu likumu, kas tiktu īstenots labticīgi un neradot ierobežojumus; aicina padarīt pārredzamāku kampaņu finansēšanu priekšvēlēšanu periodā, lai izvairītos no administratīvo resursu ļaunprātīgas izmantošanas personīgas iedzīvošanās nolūkā; aicina Centrālo vēlēšanu komisiju kandidātu sūdzības izskatīt pārredzamā veidā un efektīvi novērst trūkumus ar oficiāliem lēmumiem;

4.  atzīmē, ka vēlēšanu vadībā sievietes bija pienācīgi pārstāvētas vadošos posteņos; mudina turpināt ievērot vienlīdzīgas tiesības un iespējas turpmākajās vēlēšanās atbilstoši Eiropas demokrātisko valstu pamatprincipiem un vērtībām;

5.  atzīmē, ka Ukraina ir ratificējusi Eiropas Padomes Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvenciju un Eiropas Reģionālo un mazākumtautību valodu hartu, tomēr aicina Ukrainas iestādes veltīt lielākas pūles attiecībām ar Ukrainas mazākumtautībām, minoritāšu valodās izstrādājot kampaņu materiālus, un šīs kopienas plašāk integrēt valsts politiskajos procesos;

6.  atzīmē nozīmīgos uzlabojumus tādās jomās kā vārda brīvība un plurālistiska Ukrainas plašsaziņas līdzekļu vide, kas vēlētājiem piedāvāja nozīmīgu informāciju par vadošajiem prezidenta amata kandidātiem un viņu vēlēšanu programmām; aicina vēlēšanu likumu pārstrādāt, lai turpmāk visiem kandidātiem, kuri piedalās vēlēšanās, nodrošinātu taisnīgāku un vienlīdzīgu piekļuvi plašsaziņas līdzekļiem

7.  mudina, lai jaunievēlētais prezidents joprojām būtu uzticams Eiropas Savienības partneris, jo īpaši attiecībā uz stabilitātes palielināšanu šajā reģionā; mudina, lai prezidents saglabātu apņēmību nodrošināt demokrātiskā procesa neatgriezeniskumu un bez nosacījumiem turpinātu un nostiprinātu Ukrainā politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas; uzskata, ka Ukrainas prezidenta un premjerministra sadarbība ir vitāli svarīga, lai sasniegtu augstāk minētos mērķus un veicinātu valstī politisko un ekonomisko stabilitāti;

8.  pauž cerību, ka šo vēlēšanu rezultāti padziļinās politiskās saistības stiprināt politisko dialogu un īstenot Ukrainā tik ļoti vajadzīgās konstitucionālās reformas, lai nodrošinātu stabilu un darboties spējīgu valsts pārvaldi;

9.  atzinīgi vērtē Ukrainas aktīvo dalību Austrumu partnerībā un Euronest parlamentārajā asamblejā un tās apņemšanos koncentrēt savus centienus, lai nodrošinātu lielāku demokrātiju, lielāku tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, kā arī tās apņemšanos attiecībā uz tirgus ekonomiku, ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldi; mudina Padomi un Komisiju uzturēt cerību Ukrainas tautā, kas ar vien vairāk tiecas uz ES, piedāvājot turpmākus konkrētus soļus uz lielāku politisko, ekonomisko un sociālo integrāciju Eiropas saimē, un tādēļ mudina, lai Komisija turpinātu un pasteidzinātu sarunas par asociācijas nolīgumu ar Ukrainu, ieskaitot visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu kā tās neatņemamu sastāvdaļu, ko padara iespējamu Ukrainas iestāšanās Pasaules Tirdzniecības organizācijā;

10. mudina visas kaimiņvalstis pilnā mērā cienīt Ukrainas tautas brīvo un demokrātisko izvēli un atturēties no jebkāda ekonomiska vai cita veida spiediena, kas būtu vērsts pret Ukrainas demokrātisko gribu un politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā pieņemtos lēmumus;

11. uzskata, ka ES un Ukrainas dialogs par vīzām ir kļuvis intensīvāks un ka pieaugusi politiskā griba sasniegt mērķi attiecībā uz bezvīzu režīmu; atbalsta ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejas iniciatīvu izveidot darba grupu vīzu režīma atvieglošanas jautājumos, lai palīdzētu pašreizējām sarunām par nolīgumu par vīzu režīma atvieglošanu, sniedzot ierosinājumus, kas kliedētu jebkādas bažas, kas būtu saglabājušās abām pusēm; pauž ciešu pārliecību, ka vīzu režīma atvieglojumu un atpakaļuzņemšanas nolīguma stāšanās spēkā būtu vēl viens milzīgs solis pretim Ukrainas cerībām attiecībā uz Eiropas Savienību;

12. atzīmē, ka Ukraina ir būtiski pavirzījusies uz priekšu, kārtojot maksājuma saistības ar Krieviju par gāzes piegādi un izvairoties apdraudēt gāzes piegāžu tranzītu uz dažādām Eiropas valstīm, kuras ir atkarīgas no Krievijas dabasgāzes transporta caur Ukrainu; joprojām mudina Ukrainu modernizēt gāzes nozari, lai nodrošinātu, ka šis tīkls turpina darboties efektīvi, droši un pārredzami; aicina Komisiju turpināt palīdzēt Ukrainai un sadarboties ar to, lai reformētu Ukrainas gāzes nozari un panāktu, ka tā atbilst ES iekšējam enerģijas tirgum;

13. atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojušās attiecības ar Krieviju, un aicina Ukrainas iestādes turpmāk izvairīties no tā, ka divpusēju nolīgumu par gāzi slēgšana ar Krieviju būtu pakļauta konfrontācijai, un censties risināt sarunas un vienoties ar Krieviju par tādu darījumu, no kura labumu gūtu abas puses, un aicina Ukrainu nodrošināt nepārtrauktu gāzes piegādes tranzītu uz Eiropu;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Ukrainas valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomes, EDSO un NATO parlamentārajām asamblejām.

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 13. maijaJuridisks paziņojums