Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0119/2010

Předložené texty :

B7-0119/2010

Rozpravy :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Hlasování :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 84k
17. 2. 2010
PE432.976v01-00
 
B7-0119/2010

předložený na základě prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o 13. zasedání Rady OSN pro lidská práva


Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o 13. zasedání Rady OSN pro lidská práva  
B7‑0119/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Radě OSN pro lidská práva (UNHRC),

–   s ohledem na svá naléhavá usnesení o lidských právech a demokracii,

–   s ohledem na nadcházející 13. zasedání UNHRC, které se bude konat v březnu 2010, a na osmé kolo všeobecného pravidelného přezkumu, které se uskuteční ve dnech 3. až 14. května 2010,

–   s ohledem na hodnocení Rady pro lidská práva, které bude provedeno v roce 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že 60 let po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv je boj proti diskriminaci a za uskutečnění všech lidských práv – sociálních, hospodářských a kulturních i občanských a politických – i nadále na denním pořádku,

B.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy musí zajistit dodržování lidských práv ve svých politikách, aby postavení EU v UNHRC bylo silné a věrohodné,

C. vzhledem k tomu, že navzdory nedostatkům je UNHRC významnou platformou pro diskusi o lidských právech a pro boj proti porušování lidských práv,

D. vzhledem k tomu, že hodnocení UNHRC se zaměří na dvě oblasti; o statutu orgánu se bude diskutovat v New Yorku a o postupech v Ženevě; vzhledem k tomu, že se během příštího roku uskuteční řada iniciativ a neformálních schůzek,

E.  vzhledem k tomu, že delegace parlamentního podvýboru pro lidská práva se zúčastní třináctého zasedání UNHRC v Ženevě, jak tomu bylo i v minulých letech, kdy se konala zasedání UNHRC, a předtím zasedání předchůdkyně UNHRC – Komise OSN pro lidská práva,

1.  připomíná svou výzvu členským státům EU, aby aktivně vystupovaly proti jakýmkoli snahám, které by mohly ohrozit koncept univerzality, nedělitelnosti a provázanosti lidských práv; vyzývá členské státy EU, aby aktivně podpořily UNHRC při řešení diskriminace z jakýchkoli důvodů, včetně diskriminace na základě pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace a vyznání nebo přesvědčení, a to rovným způsobem;

2.  zdůrazňuje, že je důležité bojovat za sociální, hospodářská a kulturní práva i občanská a politická práva rovnocenným způsobem; upozorňuje na to, že vysoká míra nezaměstnanosti, nárůst chudoby a sociální vyloučení a stále obtížnější přístup k finančně dostupným veřejným službám, jako je zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, doprava a kultura, a kvalita těchto služeb představují významné výzvy; zdůrazňuje, že k těmto problémům přispěly privatizace a liberalizace, že tento vývoj je nutno zvrátit a že zajištění odpovídajících příjmů, spravedlivější rozdělení bohatství a kvalitní pracovní místa jsou důležitými způsoby, jak tyto problémy řešit;

3.  připomíná svou výzvu členským státům, aby zajistily dodržování lidských práv ve svých vlastních vnitřních politikách; zdůrazňuje, že pokud tak neučiní, oslabí to pozici EU v UNHRC i ve všech ostatních mezinárodních diskusních fórech o lidských právech;

4.  varuje před politizací UNHRC; zdůrazňuje význam jejích rezolucí o jednotlivých zemích, které se zabývají vážným porušováním lidských práv; zdůrazňuje, že situaci v oblasti lidských práv je důležité hodnotit objektivním, transparentním, neselektivním, konstruktivním, nekonfrontačním a nepolitizovaným způsobem, který bude založen na objektivních a spolehlivých informacích a na interaktivním dialogu, bude pokrývat celý svět a ke všem státům bude přistupovat rovným způsobem; vyzývá členské státy EU, aby aktivně přispěly k provádění dohodnutých zásad týkajících se UNHRC;

5.  vítá Goldstoneovu zprávu o konfliktu v Gaze a jižním Iraeli; vyzývá členské státy EU, aby zaujaly silný společný postoj EU k opatřením navazujícím na Goldstoneovu zprávu, aby veřejně vyžadovaly odpovědnost za údajné zločiny a aby naléhavě vyzvaly Izrael k vedení vyšetřování, které bude splňovat mezinárodní standardy pro nezávislost, nestrannost, transparentnost, rychlost a účinnost v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN A/RES/64/10; domnívá se, že mírový proces na Blízkém východě nemůže probíhat bez veřejné odpovědnosti a spravedlnosti a že dosud uskutečněná vyšetřování tyto požadavky nesplňují; vyzývá EU, aby z činnosti navazující na Goldstoneovu zprávu učinila součást dialogu EU s Izraelem;

6.  vítá skutečnost, že zpráva vysokého komisaře OSN pro lidská práva o porušování lidských práv v Hondurasu po státním převratu je na programu jednání 13. zasedání; vyzývá členské státy EU, aby rozhodně odsoudily státní převrat a aby podporovaly znovunastolení demokracie a právního státu v této zemi;

7.  vzhledem ke zhoršování humanitární situace v Konžské demokratické republice a Kolumbii žádá vytvoření nového zvláštního mandátu pro tyto země;

8.  vyzývá členské státy EU, aby se přednostně zabývaly praktickou činností, kterou vykonává UNHRC v zájmu zastavení porušování lidských práv civilního obyvatelstva ve válkách a násilných konfliktech, včetně specifického násilí páchaného na ženách a dětech a problému dětských vojáků;

9.  vítá společnou studii globálních praktik týkajících se tajného zadržování v souvislosti s bojem proti terorismu, která se bude projednávat na 13. zasedání; vyzývá členské státy EU, aby v návaznosti na ni přijaly adekvátní opatření v souladu s předchozími stanovisky Parlamentu v této oblasti, zejména s usneseními ze dne 19. února 2009 a 14. února 2007 o domnělém využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů;

10. vyjadřuje znepokojení nad celosvětovým nárůstem vládních nebo státních aktů proti obráncům lidských práv, aktivistům, organizacím a institucím, které mají různou formu a jsou prováděny na různých úrovních; bere na vědomí zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci obránců lidských práv, o níž se bude na 13. zasedání UNHRC diskutovat; sdílí znepokojení vyjádřené v této zprávě nad tím, že mnoho zemí není schopno ochránit obránce lidských práv a podporuje doporučení zprávy vypracovat minimální pokyny týkající se programů ochrany pro obránce lidských práv;

11. bere na vědomí zprávu zvláštního zpravodaje o právu na potraviny, o níž se bude na 13. zasedání UNHRC diskutovat; poukazuje na to, že členské státy OSN by měly podpořit potravinovou soběstačnost a zabezpečení potravin jako nástroj pro zmírnění chudoby a nezaměstnanosti;

12. zdůrazňuje, že je nutno, aby mezinárodní společenství poskytovalo technickou pomoc rozvojovým zemím při provádění doporučení, která jim byla předložena;

13. vítá skutečnost, že na pořadu jednání 13. zasedání UNHRC je zpráva vysokého komisaře OSN pro lidská práva o dopadu světové hospodářské a finanční krize na dodržování všech lidských práv a o činnosti, která je případně nutná pro jeho zmírnění; vyzývá členské státy EU, aby si stanovily jako prioritní úkol přispět k této diskusi;

14. bere na vědomí zprávu zvláštního zpravodaje OSN o podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod při boji proti terorismu, v níž zdůrazňuje obavy týkající se ochrany práva na soukromí v případech, kdy se při boji proti terorismu využívá pravomoci ke sledování a nových technologií; vyzývá členské státy EU, aby tuto zprávu pečlivě posoudily a aby v této oblasti změnily svou politiku;

15. zdůrazňuje, že je třeba, aby proces hodnocení UNHRC byl transparentní a komplexní a zohledňoval nevládní organizace, občanskou společnost a všechny ostatní relevantní zainteresované strany; zdůrazňuje, že hodnocení UNHRC by tomuto orgánu nemělo bránit v tom, aby pokračoval v zásadní činnosti v oblasti porušování lidských práv;

16. vyjadřuje své stanovisko, že toto hodnocení by mělo zachovat nezávislost Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR), zachovat, a pokud možno posílit zvláštní postupy a dále zaručit, aby UNHRC mohl řešit konkrétní případy porušení lidských práv prostřednictvím rezolucí týkajících se jednotlivých zemí a mandátů pro jednotlivé země; zdůrazňuje, že je důležité bojovat za sociální, hospodářská a kulturní práva i občanská a politická práva rovnocenným způsobem;

17. pověřuje delegaci Evropského parlamentu vyslanou na 13. zasedání UNHRC, aby tlumočila otázky a problémy uvedené v tomto usnesení; vyzývá tuto delegaci, aby podala zprávu o své cestě podvýboru pro lidská práva, a považuje za vhodné, aby Evropský parlament nadále vysílal své delegace na významná zasedání této rady;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 64. Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, Vysokému komisaři OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU-OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.

 

Poslední aktualizace: 13. května 2010Právní upozornění