Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0119/2010

Indgivne tekster :

B7-0119/2010

Forhandlinger :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Afstemninger :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 77k
17.2.2010
PE432.976v01-00
 
B7-0119/2010

på baggrund af redegørelsen fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om den 13. samling i FN's Menneskerettighedsråd


Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den 13. samling i FN's Menneskerettighedsråd  
B7‑0119/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd (UNHCR),

–   der henviser til sine uopsættelige beslutninger om menneskerettigheder og demokrati,

–   der henviser til den forestående 13. samling i UNHRC, som finder sted i marts 2010, og til ottende runde af den universelle regelmæssige gennemgang (UPR), som finder sted i perioden 3.-14. maj 2010,

–   der henviser til, at der i 2011 skal foretages en evaluering af Menneskerettighedsrådet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at indsatsen for bekæmpelse af forskelsbehandling og for gennemførelse af alle menneskerettigheder - såvel sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder som borgerlige og politiske rettigheder - stadig 60 år efter vedtagelsen af verdenserklæringen om menneskerettigheder er en daglig kamp,

B.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne skal sikre respekten for menneskerettighederne i deres politikker for at styrke EU's stilling i UNHRC og gøre den troværdig,

C. der henviser til, at UNHRC på trods af sine mangler er en vigtig platform for drøftelser om menneskerettighederne og bekæmpelse af menneskerettighedskrænkelser,

D. der henviser til, at evalueringen af UNHRC vil følge to spor, således at organets status og procedurer vil blive drøftet i henholdsvis New York og Genève, og at en række initiativer og uformelle møder vil finde sted i det kommende år,

E.  der henviser til, at en delegation fra Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder rejser til Genève under den 13. samling i UNHRC, lige som det har været tilfældet i tidligere år med UNHRC's samlinger og tidligere endnu med UNHRC's forgænger, FN's Menneskerettighedskommissions, samlinger,

1.  gentager sin opfordring til EU's medlemsstater om aktivt at modarbejde ethvert forsøg på at underminere princippet om, at menneskerettighederne er universelle, udelelige og indbyrdes afhængige, og opfordrer EU's medlemsstater til aktivt at tilskynde UNHRC til at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling på grund af køn, race, alder, seksuel orientering, religion eller tro, på lige fod;

2.  understreger, at det er vigtigt at håndtere sociale, økonomiske, kulturelle, borgerlige og politiske rettigheder på lige fod; henleder opmærksomheden på de store udfordringer, som udgøres af høje arbejdsløshedstal, stigende fattigdom og social udstødelse og den omstændighed, at det bliver stadig vanskeligere at få adgang til offentlige tjenesteydelser af god kvalitet og til en overkommelig pris inden for sundhed, uddannelse, boliger, transport og kultur; fremhæver, at privatiseringen og liberaliseringen har bidraget til disse problemer, at det er nødvendigt at vende denne udvikling, og at en rimelig indkomst, en mere retfærdig velstandsfordeling og en bedre jobkvalitet er vigtige måder, hvorpå disse problemer kan løses;

3.  gentager sin opfordring til EU's medlemsstater til at sikre respekten for menneskerettighederne i deres interne politikker; påpeger, at der i mangel heraf vil ske en svækkelse af EU's stilling både i UNHRC og i alle andre internationale menneskerettighedsfora;

4.  advarer mod politiseringen af UNHRC; understreger betydningen af landespecifikke resolutioner, når det handler om at håndtere alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; understreger, at det er vigtigt at evaluere menneskerettighedsforhold på en objektiv, gennemsigtig, ikkeselektiv, konstruktiv, konfrontationsfri og upolitisk måde, på grundlag af objektive og pålidelige oplysninger og en interaktiv dialog og med universel dækning og ensartet behandling af alle stater; opfordrer EU's medlemsstater til aktivt at bidrage til gennemførelsen af disse principper, som er vedtaget for UNHRC;

5.  hilser med tilfredshed Goldstone-rapporten om konflikten i Gaza og det sydlige Israel; opfordrer EU's medlemsstater til at arbejde frem imod en stærk fælles holdning til opfølgningen på Goldstone-rapporten, til offentligt at kræve ansvarlighed for de påståede forbrydelser og til indtrængende at opfordre Israel til at gennemføre undersøgelser, der opfylder internationale standarder for uafhængighed, upartiskhed, gennemsigtighed, hurtighed og effektivitet, i overensstemmelse med resolution A/RES/64/10 fra FN's Generalforsamling; mener, at der ikke kan gennemføres nogen effektiv fredsproces i Mellemøsten uden ansvarlighed og retfærdighed, men at de hidtil iværksatte undersøgelser ikke opfylder disse krav; opfordrer EU til at gøre opfølgningen af Goldstone-rapporten til en del af EU's drøftelser med Israel;

6.  glæder sig over den omstændighed, at en rapport fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om krænkelser af menneskerettighederne i Honduras efter statskuppet er opført på dagsordenen for den 13. samling; opfordrer EU's medlemsstater til at arbejde for og støtte en kraftig fordømmelse af statskuppet samt genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet i landet;

7.  opfordrer til, at der indføres nye landespecifikke mandater for Den Demokratiske Republik Congo og Colombia i lyset af den forværrede humanitære situation i disse lande;

8.  opfordrer EU's medlemsstater til først og fremmest at arbejde på at opnå, at UNHRC træffer konkrete foranstaltninger for at sætte en stopper for menneskerettighedskrænkelser imod civilbefolkningen i krige og voldelige konflikter, herunder specifik vold mod kvinder og børn og problemet med børnesoldater;

9.  glæder sig over den fælles undersøgelse af global praksis vedrørende hemmelige tilbageholdelser i forbindelse med terrorbekæmpelse, som vil blive drøftet under den 13. samling; opfordrer EU's medlemsstater til at sørge for en passende opfølgning på rapporten i tråd med Parlamentets hidtidige holdning til spørgsmålet, navnlig dets beslutninger af 19. februar 2009 og 14. februar 2007 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger;

10. udtrykker bekymring over stigningen i regeringers eller staters indgreb over for menneskerettighedsforkæmpere, aktivister, organisationer og institutioner på forskellige måder og forskellige niveauer overalt i verden; bemærker beretningen fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere, som skal drøftes under UNHRC's 13. samling; deler hendes bekymring over mange landes manglende beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere og støtter hendes anbefaling vedrørende minimumretningslinjer for beskyttelsesprogrammer for menneskerettighedsforkæmpere;

11. bemærker beretningen fra FN's særlige rapportør om retten til fødevarer, som skal drøftes under UNHRC's 13. samling; påpeger, at FN's medlemsstater bør fremme fødevaresuverænitet og fødevaresikkerhed som redskaber til at mindske fattigdom og arbejdsløshed;

12. understreger nødvendigheden af, at det internationale samfund yder teknisk assistance til udviklingslandene, således at de kan gennemføre de anbefalinger, som de har fået;

13. glæder sig over, at der på dagsordenen for UNHRC's 13. samling er opført en beretning fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om konsekvenserne af den globale økonomiske og finansielle krise for gennemførelsen af alle menneskerettigheder og om eventuelle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at afbøde dem; opfordrer EU's medlemsstater til at prioritere deltagelse i denne drøftelse;

14. bemærker beretningen fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme, hvori han fremhæver bekymringer med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred, når der i forbindelse med kampen mod terror anvendes overvågningsbeføjelser og nye former for teknologi; opfordrer EU's medlemsstater til grundigt at overveje denne beretning og ændre deres politik på dette område;

15. understreger, at evalueringen af UNHRC bør finde sted i en gennemsigtig og samlet proces, som tager hensyn til ngo'er, civilsamfundet og alle andre relevante parter; fremhæver, at denne evaluering ikke må forhindre organet i at fortsætte sit store arbejde vedrørende menneskerettighedskrænkelser;

16. mener, at det ved evalueringen bør tilstræbes at bevare uafhængigheden af hvervet som FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR), bevare og om muligt styrke "Special Procedures" samt sikre UNHRC muligheden for at udtrykke sig om specifikke menneskerettighedskrænkelser gennem landespecifikke resolutioner og mandater; understreger, at det er vigtigt at håndtere sociale, økonomiske, kulturelle, borgerlige og politiske rettigheder på lige fod;

17. bemyndiger Europa-Parlamentets delegation til UNHRC's 13. samling til at fremføre de bekymringer, der er udtrykt i denne beslutning, opfordrer delegationen til at aflægge rapport om sit besøg til Underudvalget om Menneskerettigheder og finder det hensigtsmæssigt fortsat at sende en delegation fra Europa-Parlamentet til relevante samlinger i UNHRC;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 64. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og EU-FN-Arbejdsgruppen nedsat af Udenrigsudvalget.

 

Seneste opdatering: 12. maj 2010Juridisk meddelelse