Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0119/2010

Ingivna texter :

B7-0119/2010

Debatter :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Omröstningar :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 71k
17.2.2010
PE432.976v01-00
 
B7-0119/2010

till följd av ett uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om det trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter


Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om det trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter  
B7‑0119/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av sina brådskande resolutioner om mänskliga rättigheter och demokrati,

–   med beaktande av det trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som kommer att hållas i mars 2010, och den åttonde omgången av den allmänna återkommande utvärderingen, som kommer att äga rum den 3–14 maj 2010,

–   med beaktande av den översyn av FN:s råd för mänskliga rättigheter som kommer att äga rum 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det är nu 60 år sedan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs. Arbetet för att bekämpa diskriminering och förverkliga alla mänskliga rättigheter – sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter såväl som medborgerliga och politiska rättigheter – är dock mödosamt och pågår varje dag.

B.  EU och dess medlemsstater måste se till att i den egna politiken respektera de mänskliga rättigheterna. Detta är nödvändigt om man vill stärka EU:s röst i FN:s råd för mänskliga rättigheter och göra den trovärdig.

C. FN:s råd för mänskliga rättigheter har visserligen en del brister men är ändå ett viktigt forum för diskussionen om mänskliga rättigheter och kampen mot människorättsbrott.

D. Översynen av FN:s råd för mänskliga rättigheter kommer att göras i två delar, där rådets ställning diskuteras i New York och förfarandena i Genève. En rad initiativ och informella sammanträden kommer att äga rum under det kommande året.

E.  En delegation från Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter kommer att delta i det trettonde mötet i Genève, precis som i tidigare års möten i FN:s råd för mänskliga rättigheter eller i dess föregångare, FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna.

1.  Europaparlamentet uppmanar på nytt EU:s medlemsstater att aktivt motsätta sig alla försök att urholka de mänskliga rättigheternas allmängiltighet, odelbarhet och ömsesidiga beroende. Medlemsstaterna uppmanas att aktivt uppmuntra FN:s råd för mänskliga rättigheter att bekämpa alla former av diskriminering – bl.a. diskriminering på grund av kön, ras, ålder, sexuell läggning och religion eller övertygelse – på ett och samma sätt.

2.  Europaparlamentet understryker vikten av att de sociala, ekonomiska, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheterna behandlas på samma sätt. Den höga arbetslösheten, den ökade fattigdomen och sociala utslagningen, den allt svårare tillgången till kvalitativa och rimligt prissatta offentliga tjänster, t.ex. hälsovård, utbildning, bostäder, transporter och kultur, utgör stora utmaningar. Privatiseringar och avregleringar har spätt på dessa problem. Nu måste denna utveckling vändas, och för att man ska kunna lösa problemen är det viktigt med tillräckliga inkomster, en bättre fördelning av välståndet och arbetstillfällen av hög kvalitet.

3.  Europaparlamentet uppmanar på nytt EU:s medlemsstater att i sin egen inre politik se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, eftersom EU:s ställning i FN:s råd för mänskliga rättigheter och i alla andra internationella människorättsforum försvagas om de inte gör det.

4.  Europaparlamentet varnar för politiseringen av FN:s råd för mänskliga rättigheter och påpekar att parlamentets landspecifika resolutioner är viktiga för att man ska kunna ta itu med allvarliga människorättsbrott. Människorättsläget bör utvärderas på ett objektivt, transparent, icke-selektivt, konstruktivt, icke-konfronterande och opolitiserat sätt. Utvärderingen bör baseras på objektiv och tillförlitlig information och på en interaktiv dialog, och alla länder bör innefattas och behandlas på samma sätt. EU:s medlemsstater uppmanas att aktivt bidra till genomförandet av dessa överenskomna principer när det gäller FN:s råd för mänskliga rättigheter.

5.  Europaparlamentet välkomnar Goldstonerapporten om konflikten i Gaza och södra Israel. EU:s medlemsstater uppmanas att arbeta för en kraftfull gemensam ståndpunkt från EU:s sida i fråga om uppföljningen av Goldstonerapporten. I detta sammanhang bör medlemsstaterna offentligt utkräva ansvar för de påstådda brotten och uppmana Israel att genomföra utredningar som uppfyller internationella standarder med avseende på oberoende, opartiskhet, insyn, snabbhet och effektivitet, i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution A/RES/64/10. Det går inte att få till stånd en effektiv fredsprocess i Mellanöstern utan rättvisa villkor och möjligheter att utkräva ansvar, och de utredningar som inletts hittills uppfyller inte dessa krav. EU uppmanas att låta uppföljningen av Goldstonerapporten ingå i EU:s dialog med Israel.

6.  Europaparlamentet gläds åt att man på det trettonde mötet kommer att ta upp en rapport från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättsbrott i Honduras sedan statskuppen. EU:s medlemsstater uppmanas att arbeta för och stödja ett kraftfullt fördömande av statskuppen och att verka för att återupprätta demokratin och rättsstatsprincipen i landet.

7.  Europaparlamentet efterlyser ett nytt, landspecifikt mandat i Demokratiska republiken Kongo och Colombia, med tanke på den allt värre humanitära situationen i dessa länder.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att i första hand försöka få FN:s råd för mänskliga rättigheter att göra konkreta insatser för att stoppa människorättsbrotten mot civilbefolkningen i krig och i våldsamma konflikter. I detta sammanhang är det även viktigt att få slut på det våld som riktar sig mot kvinnor och barn och att komma tillrätta med problemet med barnsoldater.

9.  Europaparlamentet välkomnar ”Joint study on global practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism” (den gemensamma studien av internationell praxis för hemlig internering i kampen mot terrorismen) som kommer att diskuteras vid det trettonde mötet. EU:s medlemsstater uppmanas att på lämpligt sätt följa upp rapporten, i enlighet med parlamentets tidigare ståndpunkter i denna fråga, särskilt dess resolutioner av den 19 februari 2009 och den 14 februari 2007 om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar.

10. Europaparlamentet är bekymrat över att regeringar och stater i högre grad har vidtagit åtgärder mot människorättsförsvarare, aktivister, organisationer och institutioner. Dessa åtgärder har genomförts på olika sätt och på olika nivåer i hela världen. Parlamentet noterar den särskilda rapportörens rapport om situationen för människorättsförsvarare, vilken kommer att diskuteras vid det trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet delar hennes oro över att många länder misslyckas med att skydda människorättsförsvararna och stöder hennes rekommendation om minimiriktlinjer när det gäller skyddsprogram för människorättsförsvarare.

11. Europaparlamentet noterar den särskilda rapportörens rapport om rätten till livsmedel, vilken kommer att diskuteras på det trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter. FN:s medlemsstater bör främja livsmedelssuveränitet och livsmedelstrygghet som ett instrument för att minska fattigdomen och arbetslösheten.

12. Europaparlamentet betonar att världssamfundet måste ge tekniskt bistånd till utvecklingsländerna för att de ska kunna genomföra de rekommendationer de fått.

13. Europaparlamentet gläds åt att det på dagordningen för det trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter finns en rapport från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om de globala ekonomiska och finansiella krisernas konsekvenser för förverkligandet av alla mänskliga rättigheter och om de åtgärder som kan komma att krävas för att lindra dessa konsekvenser. EU:s medlemsstater uppmanas att som en prioriterad målsättning bidra till denna debatt.

14. Europaparlamentet noterar den särskilda rapportörens rapport om främjande och skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen. I denna rapport belyser han farhågorna när det gäller skyddet av rätten till ett privatliv i de länder där terrorismen bekämpas genom utnyttjande av övervakningsbefogenheter och ny teknik. EU:s medlemsstater uppmanas att noga beakta denna rapport och att ändra sin politik på detta område.

15. Europaparlamentet framhåller att det behövs en utvärderingsprocess som är öppen för insyn och i vilken alla kan delta, även icke-statliga organisationer, det civila samhället och alla andra berörda parter. Översynen av FN:s råd för mänskliga rättigheter bör inte hindra rådet från att fortsätta med sitt viktiga arbete med människorättsbrott.

16. Europaparlamentet anser att man i samband med utvärderingen bör se till att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter förblir ett oberoende ämbete, och att man bör säkra och om möjligt stärka de särskilda förfarandena samt garantera möjligheten för FN:s råd för mänskliga rättigheter att ta upp specifika människorättsbrott genom landspecifika resolutioner och mandat. Det är i detta sammanhang viktigt att sociala, ekonomiska, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter behandlas på samma sätt.

17. Europaparlamentet uppdrar åt sin delegation till det trettonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter att ta upp de problem som har påpekats i denna resolution, och uppmanar delegationen att rapportera till underutskottet för mänskliga rättigheter om sitt besök. Europaparlamentet bör fortsätta att sända delegationer till relevanta möten som anordnas av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamlings 64:e sammanträde, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt den EU-FN-arbetsgrupp som inrättats av utrikesutskottet.

Senaste uppdatering: 13 maj 2010Rättsligt meddelande