Postup : 2010/2522(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0132/2010

Predkladané texty :

B7-0132/2010

Rozpravy :

PV 08/03/2010 - 18
CRE 08/03/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 10/03/2010 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0057

NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 82k
3.3.2010
PE432.991v01-00
 
B7-0132/2010

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0000/2010-O-0027/2010

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o uplatňovaní Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA)


Sharon Bowles v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA)  
B7‑0132/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Komisie a Európskej centrálnej banky zo 4. mája 2006 o Jednotnej oblasti platieb v eurách,

–   so zreteľom na príležitostnú správu Európskej centrálnej banky č. 71 z augusta 2007 o ekonomickom vplyve Jednotnej oblasti platieb v eurách,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu(1) (smernica o platobných službách),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o zavedení Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA)(2),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskej komisie a Európskej centrálnej banky z 24. marca 2009 s vysvetlením niektorých zásad, na ktorých sa zakladá budúci obchodný model pre uplatňovanie systému inkasa SEPA,

–   so zreteľom na druhý prieskum Komisie z 22. júla 2009 týkajúci sa pripravenosti verejných správ a prechodu na SEPA,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. septembra 2009 s názvom Dokončenie SEPA: cestovná mapa na roky 2009 – 2012 (KOM(2009)471),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001(3),

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 30. októbra 2009 s názvom Uplatniteľnosť článku 81 Zmluvy o ES na mnohostranné medzibankové platby v rámci systému inkasa SEPA (SEK(2009)1472),

–   so zreteľom na druhú výročnú správu Komisie z 9. novembra 2009 o pokroku týkajúcu sa stavu prechodu na SEPA,

–   so zreteľom na závery Rady z 2. decembra 2009 o SEPA,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) má byť integrovaným trhom platobných služieb podliehajúcim účinnej hospodárskej súťaži a nerozlišujúcim medzi cezhraničnými a domácimi platbami v eurách,

B.  keďže SEPA by nemala byť len samoregulačnou iniciatívou Európskej platobnej rady (EPC), ale aj hlavnou iniciatívou v oblasti verejnej politiky, ktorá posilňuje hospodársku a menovú úniu, ako aj budúcu stratégiu EÚ 2020; keďže SEPA je podporovaná smernicou o platobných službách, ktorá poskytuje potrebný harmonizovaný právny rámec; a keďže úspech SEPA je preto predmetom osobitného záujmu Európskeho parlamentu,

C. keďže rozhodovací proces týkajúci sa SEPA je v súčasnosti v právomoci Európskej platobnej rady (EPC), v rámci ktorej môžu prijímať rozhodnutia o produktoch SEPA iba banky a zanedbávajú žiadosti koncových používateľov;

D. keďže prechod na SEPA sa oficiálne začal 28. januára 2008 zavedením platobného nástroja prevodov SEPA, pričom rámec platobných kariet SEPA je účinný od 1. januára 2008 a systém inkasa SEPA sa má podľa plánu začať uplatňovať 2. novembra 2009,

E.  keďže spotrebitelia vyjadrili záujem o to, aby produkty SEPA vyhovovali existujúcim potrebám koncových používateľov, najmä pokiaľ ide o overovanie mandátov na inkaso, a keďže je žiaduce, aby sa v riešení tejto otázky dosiahol pokrok;

F.  keďže sa nestanovil právne záväzný konečný dátum pre prechod na nástroje SEPA a keďže väčšina osôb, ktoré v rámci verejnej konzultácie odpovedali na otázky Komisie, podporila stanovenie konečného dátumu, ktorý umožní urýchliť prechod na SEPA,

G. keďže dezignovaný člen Komisie zodpovedný za oblasť vnútorného trhu a služieb vo svojich písomných odpovediach na dotazník Parlamentu vyhlásil, že má v úmysle navrhnúť, aby Komisia schválila legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom bude stanovenie jedného alebo viacerých termínov prechodu na produkty SEPA v oblasti systému inkasa a prevodu prostriedkov, ako aj iniciatívu na zlepšenie správy,

H. keďže prechod na SEPA je pomalý: v auguste 2009 sa len 4,5 % z celkových transakcií uskutočnilo prostredníctvom formátu prevodov SEPA, a keďže pôvodne predpokladané termíny, najmä termín prechodu kritického množstva na systém SCT, SDD a na platby kartami do konca roka 2010, sa ukázali ako nereálne,

I.   keďže prechod verejných správ na nástroje SEPA zaostáva za očakávaniami vo väčšine členských štátov, hoci tieto orgány by mali výrazne prispieť k vytvoreniu kritického množstva potrebného na urýchlenie prechodu na SEPA,

J.   keďže je dôležité, aby všetky zainteresované strany – zákonodarcovia, bankové odvetvie a používatelia platobných služieb – prispeli k dosiahnutiu SEPA,

K. keďže použitie nástrojov SEPA len na cezhraničné platobné transakcie by neviedlo k úspechu projektu SEPA, keďže by pretrvávala fragmentácia a neuskutočnili by sa očakávané výhody pre bankové odvetvie, ako aj pre zákazníkov,

L.  keďže nariadenie (ES) č. 924/2009 poskytuje právnu istotu v súvislosti s uplatňovaním mnohostranného výmenného poplatku počas prechodného obdobia do 31. októbra 2012, v priebehu ktorého by malo odvetvie vyvinúť a dohodnúť sa na spoločnom a dlhodobom obchodnom modeli pre fungovanie systému inkasa SEPA, ktorý by mal byť v súlade s právom hospodárskej súťaže ES a regulačným rámcom Spoločenstva,

M. keďže v marci 2009 sa Komisia a Európska centrálna banka vyjadrili, že podľa všetkého neexistuje žiaden jasný a presvedčivý dôvod na to, aby sa mnohostranné výmenné poplatky pre jednotlivé transakcie uplatňovali aj po 31. októbri 2012, a keďže Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu vo veci uplatniteľnosti článku 81 Zmluvy o ES na mnohostranné medzibankové platby v rámci systému inkasa SEPA,

N. keďže uplatňovanie mnohostranného výmenného poplatku by sa malo konečne vyriešiť aj v súvislosti s riešením platobnej karty EÚ na základe rámca platobných kariet SEPA,

O. keďže vo všetkých členských štátoch by sa mala zabezpečiť pokračujúca právoplatnosť existujúcich mandátov na inkaso, keďže povinnosť podpisovať nové mandáty pri prechode z domácich systémov inkasa na systém inkasa SEPA by bola zaťažujúca; keďže zachovanie týchto mandátov však neprispeje k včasnému uplatňovaniu systému inkasa SEPA, pokiaľ sa nenájde riešenie otázky prenosu súčasných mandátov;

1.  zdôrazňuje pokračujúcu podporu vytvoreniu SEPA, ktorá podlieha účinnej hospodárskej súťaži a nerozlišuje medzi cezhraničnými a domácimi platbami v eurách;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že od prijatia uznesenia Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o zavedení SEPA sa nedosiahol takmer žiadny pokrok v súvislosti s otázkami uvedenými v tomto uznesení, a žiada, aby sa všetky zainteresované strany zapojili do presadzovania a podpory realizácie SEPA;

3.  víta cestovnú mapu SEPA, ktorú prijala Komisia v septembri 2009, a plne podporuje opatrenia v šiestich prioritných oblastiach stanovené v tejto mape (t. j. podpora migrácie, zvýšenie informovanosti o SEPA a podpora produktov SEPA, navrhnutie zdravého právneho prostredia pre SEPA a posilnenie súladu SEPA, podpora inovácie, zaistenie potrebnej normalizácie, interoperability a bezpečnosti, objasnenie a zlepšenie riadenia projektu SEPA);

4.  opäť vyzýva Komisiu, aby stanovila jasný, primeraný a záväzný konečný dátum prechodu na nástroje SEPA, ktorý by nemal byť neskôr ako 31. decembra 2012, pričom po tomto dátume musia byť všetky platby v eurách uskutočňované podľa noriem SEPA;

5.  vyzýva Európsku platobnú radu, aby vzala do úvahy požiadavky koncových používateľov a následne upravila svoje zbierky pravidiel;

6.  plne podporuje úmysel Komisie posilniť proces migrácie verejných správ prostredníctvom zostavenia integrovaných a synchronizovaných vnútroštátnych migračných plánov; v tejto súvislosti víta úsilie Komisie o preskúmanie pripravenosti verejných správ členských štátov na SEPA a prechode na tento systém, ako aj o zverejnenie správ o týchto prieskumoch, a vyzýva členské štáty, aby sa podieľali na týchto prieskumoch;

7.  vyzýva Komisiu, aby s konečnou platnosťou objasnila, a to najneskôr do 30. septembra 2010, na základe výsledkov rôznych konzultácií a za účasti všetkých zainteresovaných strán, otázku harmonizovaného dlhodobého ekonomického modelu pre uplatňovanie systému inkasa SEPA, ktorý sa má používať v celej Európe a má byť nákladovo efektívny a výhodný pre koncových používateľov; trvá na potrebe vyvinúť tento model v úzkej spolupráci s platobným sektorom a Komisiou a v súlade s právom hospodárskej súťaže ES a regulačným rámcom Spoločenstva;

8.  vyzýva všetky zainteresované strany, aby podporili zavedenie európskeho systému platobných kariet, ktorý by bol buď novým doplňujúcim systémom, prepojením medzi existujúcimi systémami alebo rozšírením súčasného systému; v tejto súvislosti opäť vyzýva Komisiu, aby bližšie objasnila otázku mnohostranného výmenného poplatku pri platbách kartou, a vyzýva odvetvie, aby našlo vhodné riešenie v úzkej spolupráci s Komisiou a v súlade s právom hospodárskej súťaže ES a regulačným rámcom Spoločenstva;

9.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili pokračujúcu právoplatnosť existujúcich mandátov na inkaso SEPA; zdôrazňuje, že prechod z domácich systémov inkasa na systém inkasa SEPA by nemal spotrebiteľom spôsobiť žiadnu záťaž;

10. trvá na tom, aby spotrebitelia boli jasne informovaní o rozdieloch medzi starým a novým systémom;

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala prechod na nástroje SEPA a aby zabezpečila, že tento prechod nebude mať za následok drahší platobný systém pre občanov EÚ;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

(2)

P6_TA(2009)0139.

(3)

Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11.

Posledná úprava: 13. mája 2010Právne oznámenie