Процедура : 2010/2557(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0136/2010

Внесени текстове :

B7-0136/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.3

Приети текстове :

P7_TA(2010)0054

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 120kWORD 70k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0136/2010
3.3.2010
PE432.995v01-00
 
B7-0136/2010

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно изпълнението на препоръките на доклада „Голдстоун“ относно Израел и Палестина


Annemie Neyts-Uyttebroeck от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно изпълнението на препоръките на доклада „Голдстоун“ относно Израел и Палестина  
B7‑0136/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, върху които Съюзът се основава и които са посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид Женевските конвенции,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 8 декември 2009 г. относно мирния процес в Близкия изток,

–   като взе предвид проучвателната мисия на ООН за конфликта в Газа,

–   като взе предвид Резолюция 64/10 на Общото събрание на ООН,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 5 февруари 2010 г. до Общото събрание на ООН,

–   като взе предвид факта, че Хамас е включен в списъка на ЕС на терористичните организации,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като взе предвид, че въоръженият конфликт в Газа, който започна на 27 декември 2008 г. и приключи на 18 януари 2009 г., доведе до смъртта на над 1 400 палестинци и 13 израелци и до значителни разрушения на гражданската инфраструктура,

Б.  като има предвид, в своята резолюция 64/10 от 5 ноември 2009 г. Общото събрание на ООН призовава двете страни да проведат разследвания, които да са независими, достоверни и в съответствие с международните норми,

В.  като има предвид, че нито една от държавите-членки на ЕС не гласува в подкрепа на мандата на мисията на Голдстоун,

Г.  като има предвид, че на 3 декември 2009 г. генералният секретар на ООН привлече вниманието и на двете страни към Резолюция 64/10 на Общото събрание на ООН във връзка с изискването те да предоставят в срок до 29 януари 2010 г. информация в писмен вид относно всички мерки, които са предприели или предприемат,

Д. като има предвид, че в своето изявление от 5 февруари генералният секретар на ООН призова страните да проведат достоверно вътрешно разследване във връзка със своите действия по време на конфликта в Газа,

Е.  като има предвид, че в своята резолюция от 26 февруари 2010 г. Общото събрание на ООН отново призова Израел и палестинската страна да извършат достоверни разследвания и изиска представянето на допълнителни доклади след пет месеца,

Ж. като има предвид, че Хамас не е страна по Женевските конвенции, но че той е обявил, че е обвързан с тях,

З.  като има предвид, че правителството на Израел е поставило началото на процес в тази насока и че също така е разследвало 150 отделни инцидента, свързани с операцията в Газа,

И. като има предвид, че на 25 януари 2010 г. палестинските власти създадоха независима комисия за разследване,

1.  призовава Европейския съюз чрез своя върховен представител/заместник-председател на Комисията да заеме, в съзвучие с посочените по-горе ценности на Съюза, ясна, смела и принципна позиция по отношение на препоръките, отправени в доклада „Голдстоун“;

2.  подчертава, че зачитането на принципа на правовата държава е основна ценност в рамките на Европейския съюз и на отношенията му с трети държави и страни; във връзка с това подчертава, че гарантирането на това, че самите страни изцяло съблюдават международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, е от голямо значение, както и че то трябва да представлява основен елемент за постигането на справедлив и траен мир в Близкия изток;

3.  отправя силен призив към съответните страни, включително Хамас, да проведат подробни разследвания, които да бъдат независими, достоверни и в съответствие с международните норми;

4.  призовава страните да поемат твърд ангажимент да зачитат и прилагат всички евентуални заключения от тези разследвания,

5.  подчертава, че отговорността и репутацията на Европейския съюз и неговите държави-членки изискват те да следят отблизо разследванията;

6.  призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да гарантират, че резултатите от разследванията се прилагат изцяло и че това е отразено в отношенията между Европейския съюз и страните;

7.  отчита неизменно трудното положение на населението в Газа, дължащо се на блокадата, която не само лишава 1,5 милиона души от необходимото за осъществяването на стопанска дейност и търговия и от възможността за снабдяване с чиста вода, за ремонт на съоръженията за пречистване на отпадните води и за възстановяване на сградите, разрушени по време на конфликта, но и възпрепятства доставките на достатъчна храна, гориво и лекарства за посрещане на техните нужди;

8.  приветства призива на Съвета на ЕС от 8 декември 2009 г. за незабавно, постоянно и безусловно отваряне на пропускателните пунктове за преминаването на хуманитарна помощ, търговски стоки и хора до и от Газа, както и за пълно прилагане на Споразумението за придвижване и достъп;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител/заместник-председател на Комисията, държавите-членки, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, пратеника на Четворката за Близкия изток, израелското правителство и парламент, президента на Палестинската власт и палестинския Законодателен съвет.

Последно осъвременяване: 13 май 2010 г.Правна информация