Διαδικασία : 2010/2557(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0136/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0136/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0054

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 119kWORD 76k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0136/2010
3.3.2010
PE432.995v01-00
 
B7-0136/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων Goldstone για το Ισραήλ/την Παλαιστίνη


Annemie Neyts-Uyttebroeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων Goldstone για το Ισραήλ/την Παλαιστίνη  
B7‑0136/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες βασίζεται η Ένωση και οι οποίες παρατίθενται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή που εγκρίθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη διερευνητική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη σύρραξη στη Γάζα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/10 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 5ης Φεβρουαρίου 2010 προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Χαμάς συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων που έχει καταρτίσει η ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι η ένοπλη σύρραξη στη Γάζα, που άρχισε στις 27 Δεκεμβρίου 2008 και έληξε στις 18 Ιανουαρίου 2009, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1400 Παλαιστίνιους και σε 13 Ισραηλινούς, ενώ επιπλέον προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις μη στρατιωτικές υποδομές,

Β.  εκτιμώντας ότι στο ψήφισμά της 64/10 της 5ης Νοεμβρίου 2009, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητων, αξιόπιστων και συμβατών με τα διεθνή πρότυπα ερευνών από αμφότερα τα μέρη,

Γ.  εκτιμώντας ότι κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν ψήφισε υπέρ της εντολής της αποστολής Goldstone,

Δ.  εκτιμώντας ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2009, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχε επιστήσει την προσοχή αμφότερων των μερών στο ψήφισμα 64/10 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που αφορούσε την απαίτηση για παροχή έως τον Ιανουάριο του 2010 γραπτών πληροφοριών σχετικά με οιαδήποτε μέτρα θα είχαν ενδεχομένως λάβει ή σκόπευαν να λάβουν τα μέρη,

Ε.  εκτιμώντας ότι στη δήλωσή του της 5ης Φεβρουαρίου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από τα μέρη να διενεργήσουν αξιόπιστη εγχώρια έρευνα σχετικά με τη διεξαγωγή της σύρραξης της Γάζας,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι στο ψήφισμά της της 26ης Φεβρουαρίου 2010, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επανέλαβε την έκκλησή της τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς την παλαιστινιακή πλευρά να διενεργήσουν αξιόπιστες έρευνες και ζήτησε την υποβολή περαιτέρω εκθέσεων εντός πενταμήνου,

Ζ.  εκτιμώντας ότι, αν και η Χαμάς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος των Συμβάσεων της Γενεύης, έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται από αυτές,

Η. εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ξεκινήσει δίκη και ότι έχει επίσης διερευνήσει 150 χωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Γάζα,

Θ. εκτιμώντας ότι στις 25 Ιανουαρίου 2010, οι παλαιστινιακές αρχές προέβησαν στη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής ερευνών,

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής να αναπτύξει, σε αρμονία με τις προαναφερόμενες αξίες της Ένωσης, σαφή, τολμηρή και εδραιωμένη σε αρχές θέση έναντι της σύστασης που διατυπώνεται στην έκθεση Goldstone·

2.  τονίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί θεμελιώδη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες και τρίτα μέρη· εν προκειμένω, υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκ μέρους των ίδιων των μερών και υπογραμμίζει επίσης ότι τούτο πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή·

3.  καλεί επιτακτικά τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, να διενεργήσουν διεξοδικές έρευνες που να είναι ανεξάρτητες, αξιόπιστες και συμβατές με τα διεθνή πρότυπα·

4.  καλεί τα μέρη να αναλάβουν πλήρη δέσμευση να συμμορφωθούν με οποιεσδήποτε διαπιστώσεις ενδέχεται να προκύψουν από αυτές τις έρευνες και να τις υλοποιήσουν·

5.  υπογραμμίζει ότι η ευθύνη και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών απαιτεί ανελλιπή παρακολούθηση των ερευνών εκ μέρους τους·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα των ερευνών θα υλοποιηθούν πλήρως και ότι τούτο θα αντικατοπτριστεί στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μερών·

7.  αναγνωρίζει τα δεινά που εξακολουθούν να υφίστανται οι άνθρωποι στη Γάζα, εξαιτίας του αποκλεισμού, που όχι μόνο στερεί από 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους τα απαιτούμενα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διεξαγωγή εμπορίου, την ικανότητα παροχής πόσιμου νερού, την επισκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και την ανοικοδόμηση των κτιρίων που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της σύρραξης, αλλά, επιπλέον, εμποδίζει τον εφοδιασμό με επαρκή τρόφιμα, καύσιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών τους·

8.  εκφράζει επιδοκιμασία για την έκκληση του Συμβουλίου της ΕΕ της 8ης Δεκεμβρίου 2009 για άμεσο, διαρκές και άνευ όρων άνοιγμα των διαύλων για τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικών αγαθών και τη διακίνηση προσώπων προς και από την Γάζα και για πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Διακίνηση και την Πρόσβαση·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στα κράτη μέλη, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετράδας για τη Μέση Ανατολή, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου