Menetlus : 2010/2557(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0136/2010

Esitatud tekstid :

B7-0136/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2010 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0054

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 105kWORD 63k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0136/2010
3.3.2010
PE432.995v01-00
 
B7-0136/2010

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone’i soovituste täitmine


Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsioon ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone’i soovituste täitmise kohta  
B7‑0136/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse, et liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2;

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni;

–   võttes arvesse Genfi konventsioone;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

–   võttes arvesse nõukogu 8. detsembril 2009 vastu võetud järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta;

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni teabekogumismissiooni Gaza konflikti kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 64/10;

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri 5. veebruari 2010. aasta aruannet ÜRO Peaassambleele;

–   võttes arvesse, et Euroopa Liit on kandnud Hamasi terroristlike ühenduste nimekirja;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 27. detsembril 2008 alanud ja 18. jaanuaril 2009 lõppenud Gaza konfliktis sai surma 1400 palestiinlast ja 13 iisraellast ning konflikti käigus hävines suur osa tsiviilinfrastruktuuridest;

B.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee nõudis oma 5. novembri 2009. aasta resolutsioonis 64/10, et mõlema osapoole uurimised peavad olema sõltumatud, usaldusväärsed ja kooskõlas rahvusvaheliste normidega;

C. arvestades, et mitte ükski ELi liikmesriik ei hääletanud Goldstone’i missiooni volituste poolt;

D. arvestades, et ÜRO peasekretär juhtis 3. detsembril 2009 mõlema poole tähelepanu ÜRO Peaassamblee resolutsioonile 64/10, milles nõuti, et 29. jaanuariks 2010 tuleb esitada kirjalik teave meetmete kohta, mida osapooled on võtnud või mida nad kavatsevad võtta;

E.  arvestades, et ÜRO peasekretär kutsus 5. veebruaril osapooli üles läbi viima usaldusväärne riiklik uurimine Gaza konflikti käigu kohta;

F.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee kordas oma 26. veebruari 2010. aasta resolutsioonis üleskutset nii Iisraelile kui ka Palestiinale läbi viia usaldusväärne uurimine ja nõudis lisaaruannete esitamist viie kuu pärast;

G. arvestades, et Hamas ei ole Genfi konventsioonide osaline, kuid on teatanud, et ta järgib neid;

H. arvestades, et Iisraeli valitsus on algatanud protsessi ja uurinud juba 150 Gaza operatsiooni ajal toimunud eraldi vahejuhtumit;

I.   arvestades, et Palestiina ametivõimud moodustasid 25. jaanuaril 2010 sõltumatu uurimiskomisjoni,

1.  palub Euroopa Liidul kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi vahendusel võtta liidu eespool nimetatud väärtustega kooskõlas selge, kindel ja põhimõtteline seisukoht Goldstone’i aruandes esitatud soovituste suhtes;

2.  rõhutab, et õigusriigi põhimõtete järgimine on põhiväärtus, mida rakendatakse Euroopa Liidus ja selle suhetes kolmandate riikide ja osapooltega; seoses sellega rõhutab, et on oluline tagada, et osapooled ise austaksid täielikult inimõigustega seotud rahvusvahelisi õigusakte ja rahvusvahelist humanitaarõigust ning see peab olema kesksel kohal õiglase ja kestva rahu saavutamiseks Lähis-Idas;

3.  soovitab tungivalt osapooltel, sealhulgas Hamasil läbi viia põhjalikud, sõltumatud, usaldusväärsed ja rahvusvaheliste normidega kooskõlas uurimised;

4.  kutsub osapooli üles kohustuma täielikult järgima ja täitma järeldusi, mis on nende uurimiste põhjal tehtud;

5.  rõhutab, et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastutus ja usaldusväärsuse nimel tuleb nende uurimiste täielikku täitmist;

6.  kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles tagama, et uurimiste tulemused viiakse täielikult ellu ja et see kajastub Euroopa Liidu ja osapoolte vahelistes suhetes;

7.  tunnistab, et Gaza elanike olukord on jätkuvalt halb, sest blokaadi tõttu on neilt võetud võimalus saada majandus- ja kaubandustegevuseks hädavajalikke vahendeid, hankida puhast vett, parandada reoveekäitlusjaamu ja taastada konflikti ajal hävitatud hooneid, samuti ei saa blokaadi tõttu elanikke varustada piisava hulga toiduainete, kütuse ja meditsiinivahenditega;

8.  suhtub positiivselt ELi nõukogu 8. detsembri 2009. aasta üleskutsesse avada viivitamatult, katkestusteta ja tingimusteta piiriületuskohad humanitaarabi, kaupade ja isikute liikumiseks Gazasse ja sealt välja, ning täielikult täita liikumist ja juurdepääsu käsitlev leping;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikidele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Iisraeli valitsusele ja parlamendile, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina seadusandlikule kogule.

 

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2010Õigusalane teave