Διαδικασία : 2010/2502(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0137/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0137/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0062

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 169kWORD 154k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0137/2010
3.3.2010
PE432.996v01-00
 
B7-0137/2010

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0010/2010 και B7‑0009/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλών  
B7‑0137/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλαν η Annemie Neyts-Uyttebroeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE και η Angelika Beer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και το μέλλον της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων (NPT) (B6-0421/2008),

–   έχοντας υπόψη την προσεχή διάσκεψη αναθεώρησης του 2010 των συμβαλλόμενων μερών της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1887 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη NPT,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου ΕΕ-ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου 2009 (παράρτημα 3),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 26ης Φεβρουαρίου 2004, της 10ης Μαρτίου 2005, της 17ης Νοεμβρίου 2005 και της 14ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον πυρηνικό αφοπλισμό,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της ΕΠΑΑ,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, ιδίως τα σημεία 6, 8 και 9 αυτής, όπου εκφράζεται η αποφασιστικότητα της ΕΕ να καταπολεμήσει τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους,

–   έχοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η ομάδα προμηθευτών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα αριθ. 1540 (2004) και αριθ. 1673 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Καθολική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, τις Γενικές Συμφωνίες Διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και τα πρόσθετα πρωτόκολλα, τη Σύμβαση για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, τη Διεθνή Σύμβαση για την Πάταξη των Πράξεων Πυρηνικής Τρομοκρατίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας της Χάγης κατά της Διάδοσης των Βαλλιστικών Πυραύλων, τη Συνθήκη Μείωσης των Στρατηγικών Όπλων (START I), η ισχύς της οποίας έληξε το 2009, και τη Συνθήκη Μείωσης των Στρατηγικών Επιθετικών Όπλων (SORT),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0234/2009),

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2009 προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση (O-0170/2009 – B7 0010/2010, O-0169/2009 – B7 0009/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ) παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ουσιαστικός στυλοβάτης των προσπαθειών πυρηνικού αφοπλισμού και των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας,

Β.  επαναλαμβάνοντας το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα όλων των συμβαλλομένων μερών της NPT να αναπτύσσουν, να ερευνούν, να παράγουν και να χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο IV της NPT,

Γ.  τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω και οι τρεις πυλώνες της NPT, ήτοι η μη διάδοση, ο αφοπλισμός και η συνεργασία στον τομέα της μη στρατιωτικής χρήσης της πυρηνικής τεχνολογίας για την παραγωγή ενέργειας,

Δ.  επιβεβαιώνοντας ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, τόσο σε κρατικούς όσο και σε μη κρατικούς φορείς, αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τη γενική συναίνεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγκαιότητα αναθέρμανσης και ενίσχυσης της NPT ενόψει της επικείμενης διάσκεψης αναθεώρησής της, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 28 Μαΐου 2010 στη Νέα Υόρκη,

ΣΤ. ζητώντας την επίτευξη περαιτέρω προόδου επί του συνόλου των πτυχών του αφοπλισμού, ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια ασφάλεια,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η NPT ως ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου συστήματος για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και να αναγνωριστεί η κατεπείγουσα ανάγκη να επιδειχθεί πολιτική γενναιότητα και να πραγματοποιηθεί σειρά προοδευτικών διαδοχικών βημάτων για την κατοχύρωση της ισχύος της NPT και την ενίσχυση των συμφωνιών, των συμβάσεων και των οργανισμών που συγκροτούν το υφιστάμενο σύστημα μη διάδοσης και αφοπλισμού, περιλαμβανομένης, ιδίως, της Συνθήκης για την Καθολική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ),

Η. τονίζοντας το σημαντικό ρόλο του ΔΟΑΕ για την επίλυση του ζητήματος των πυρηνικών του Ιράν και επισημαίνοντας εκ νέου την αποφασιστικότητα του εν λόγω οργανισμού να συνεχίσει να εργάζεται για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στο συγκεκριμένο ζήτημα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη την αισθητή απουσία προόδου όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο της NPT (όπως τα αποκαλούμενα «13 βήματα») που είχαν συμφωνηθεί κατά τις προηγούμενες διασκέψεις αναθεώρησης, ιδίως στη σημερινή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από ανάδυση απειλών από διάφορες πηγές, περιλαμβανομένης της αυξανόμενης διάδοσης, η οποία συνοδεύεται από ενίσχυση της ζήτησης και της διαθεσιμότητας της πυρηνικής τεχνολογίας και από το ενδεχόμενο η τεχνολογία αυτή και ραδιενεργά υλικά να πέσουν στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων και τρομοκρατών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την πρόληψη, την αποτροπή, τη διακοπή και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των προγραμμάτων διάδοσης που εγείρουν ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο, όπως εκφράζεται ρητά στη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των ΟΜΚ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

ΙΑ. τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των ροών και της χρηματοδότησης της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, να επιβάλει κυρώσεις για ενέργειες που προωθούν τη διάδοση και να αναπτύξει μέτρα αποτροπής της άυλης μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας, χρησιμοποιώντας, για τον σκοπό αυτό, όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως πολυμερείς συνθήκες και μηχανισμούς επαλήθευσης, ελέγχους των εξαγωγών υπό εθνικό και διεθνή συντονισμό, συνεργατικά προγράμματα μείωσης των απειλών και άσκηση πολιτικών και οικονομικών πιέσεων,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τη γενίκευση της ενσωμάτωσης «ρητρών μη διάδοσης» στις συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτων κρατών από το 2003 και μετά,

ΙΓ. υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, με στόχο την αναθέρμανση και την ενίσχυση του συστήματος για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων,

ΙΔ. χαιρετίζοντας τη δήλωση για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό (παράρτημα 3) που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου 2009 και στην οποία τα δύο μέρη επισημαίνουν την ανάγκη διαφύλαξης και ενίσχυσης των σχετικών πολυμερών μέτρων και ιδίως της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, εκφράζουν τη στήριξή τους για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Καθολική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών και ζητούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο του 2010 για τη Συνθήκη Απαγόρευσης της Παραγωγής Σχάσιμων Υλικών· σημειώνοντας, επιπροσθέτως, ότι στη δήλωση επαναλαμβάνεται το γεγονός ότι το Ιράν και η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας οφείλουν να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα πυρηνικά,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει καθεστώς παρατηρητή στην ομάδα προμηθευτών πυρηνικών υλικών και στη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT, και ότι στη διάσκεψη αυτή συμμετέχει και η Γραμματεία του Συμβουλίου, είτε ως μέλος της αντιπροσωπείας της Επιτροπής είτε μαζί με την Προεδρία της ΕΕ,

ΙΣΤ.χαιρετίζοντας τις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων και τις προσπάθειες πυρηνικού αφοπλισμού που έχουν καταβάλει και φέρει εις πέρας κράτη που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο, και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα του πυρηνικού αφοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο VI της NPT,

ΙΖ. θεωρώντας ενθαρρυντικές τις νέες προτάσεις για τον αφοπλισμό που παρουσιάστηκαν από τους Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry και Sam Nunn τον Ιανουάριο του 2007 και τον Ιανουάριο του 2008, την Πρότυπη Σύμβαση για τα Πυρηνικά Όπλα και το Πρωτόκολλο Χιροσίμα-Ναγκασάκι, που προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικούς ηγέτες, και εκστρατείες όπως η «Global Zero», που προάγουν την άποψη ότι βασικός τρόπος να διασφαλιστεί η αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και η επίτευξη παγκόσμιας ασφάλειας είναι να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη των πυρηνικών όπλων,

1.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η επικείμενη διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων προκειμένου να προωθήσουν το στόχο του πλήρους πυρηνικού αφοπλισμού, βάσει διεθνούς συνθήκης για την προοδευτική εξάλειψη των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του 2010 με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για σύμβαση που να τερματίζει χωρίς διακρίσεις την παραγωγή σχάσιμου υλικού για την κατασκευή όπλων, δηλαδή σύμβαση που να υποχρεώνει τα κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα ή τα κράτη που βρίσκονται σήμερα εκτός της NPT να σταματήσουν την παραγωγή σχάσιμου υλικού για όπλα και να διαλύσουν όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής σχάσιμου υλικού για τέτοιου είδους όπλα που διαθέτουν·

3.  τονίζει ότι τα πέντε κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία διαθέτουν όλα πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να θέσουν ως στόχο το σταδιακό τερματισμό της παραγωγής σχάσιμου υλικού για όπλα και τη διάλυση όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής σχάσιμου υλικού για τέτοιου είδους όπλα που διαθέτουν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία αφοπλισμού που έχουν δρομολογήσει ορισμένα κράτη δεν επηρεάζει κατ’ ανάγκη την απόφαση άλλων κρατών να τερματίσουν ή να συνεχίσουν τα προγράμματα διάδοσης που υλοποιούν, και, επομένως, απαιτείται αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά κράτη ή οργανώσεις που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει προγράμματα διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναθεώρηση και επικαιροποίηση της κοινής θέσης 2005/329/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2005, σχετικά με τη διάσκεψη αναθεώρησης του 2005 των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής έκβαση της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του 2010, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι τρεις υφιστάμενοι πυλώνες της NPT και να θέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη ως τελικό στόχο τον πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό, όπως προβλέπεται στην πρόταση σύμβασης για τα πυρηνικά όπλα·

5.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες να διασφαλισθεί η ανάπτυξη ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας από χώρες που επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στον τομέα αυτόν, εντός πλαισίου που να μειώνει τους κινδύνους διάδοσης και να ανταποκρίνεται στα πλέον υψηλά διεθνή πρότυπα πυρηνικών διασφαλίσεων, προστασίας του πυρηνικού υλικού και πυρηνικής ασφάλειας,

6.  ζητεί από το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις ενόψει της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του 2010 και να λάβει δεόντως υπόψη του για τη συγκεκριμένη διάσκεψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ζητήματα της μη διάδοσης και του αφοπλισμού·

7.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να παράσχει το Συμβούλιο, σε συνεργασία με τους εταίρους του, ενεργό στήριξη σε συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν στόχο να τεθούν η παραγωγή, η χρήση και η επανεπεξεργασία όλων των πυρηνικών καυσίμων υπό τον έλεγχο του ΔΟΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διεθνούς τράπεζας καυσίμων· στηρίζει, επιπροσθέτως, την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν να υπαχθεί ο κύκλος των πυρηνικών καυσίμων σε πολυμερή διαδικασία, με στόχο την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι το Κοινοβούλιο χαιρετίζει την προθυμία του Συμβουλίου και της Επιτροπής να συμβάλουν μέχρι ποσού 25 εκατ. ευρώ στη δημιουργία τράπεζας πυρηνικών καυσίμων υπό τον έλεγχο του ΔΟΑΕ και προσδοκά την ταχεία έγκριση κοινής δράσης για το θέμα αυτό·

8.  στηρίζει τον ΔΟΑΕ και το σημαντικό έργο που επιτελεί στον τομέα των πυρηνικών διασφαλίσεων, της πυρηνικής ασφάλειας και της προστασίας του πυρηνικού υλικού,

9.  στηρίζει την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών ενίσχυσης της εντολής του ΔΟΑΕ, περιλαμβανομένης της γενίκευσης της ισχύος των πρόσθετων πρωτοκόλλων των συμφωνιών διασφαλίσεων του οργανισμού, και την πραγματοποίηση άλλων ενεργειών που σκοπό έχουν την ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της παροχής επαρκών πόρων στο συγκεκριμένο οργανισμό ώστε να μπορεί να επιτελεί το ζωτικής σημασίας έργο του, ήτοι να καθιστά ασφαλείς τις πυρηνικές δραστηριότητες·

10. στηρίζει πλήρως την ενίσχυση και τη βελτίωση των μέσων επαλήθευσης της συμμόρφωσης προς όλα τα υφιστάμενα μέσα για τη μη διάδοση·

11. ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες να διασφαλιστεί η καθολική ισχύς και η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και των μέσων για τη μη διάδοση, ιδίως με τη βελτίωση των μέσων επαλήθευσης·

12. ζητεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης ρητρών σχετικά με τη μη διάδοση των ΟΜΚ στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και τρίτων κρατών·

13. στηρίζει την καταπολέμηση της πυρηνικής τρομοκρατίας, τάσσεται υπέρ όλων των μέτρων που στόχο έχουν να αποτρέψουν την απόκτηση ΟΜΚ από τρομοκράτες και στηρίζει την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Πάταξη της Πυρηνικής Τρομοκρατίας (GICNT) και την Πρωτοβουλία Ασφαλείας κατά της Διάδοσης (PSI)·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση των προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και των πρακτικών προστασίας του πυρηνικού υλικού και να θεσπίσουν υψηλότερα πρότυπα προστασίας για τον περιορισμό του κινδύνου της πυρηνικής τρομοκρατίας·

15. θεωρεί ότι η Συνθήκη για την Καθολική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ όσο το δυνατόν συντομότερα και ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, θα πρέπει να τηρηθεί μορατόριουμ επί των πυρηνικών δοκιμών·

16. ζητεί ουσιαστικότερο διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και όλες τις δυνάμεις που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, με σκοπό την ανάληψη κοινής δράσης για την προοδευτική μείωση των αποθεμάτων πυρηνικών κεφαλών· στηρίζει, συγκεκριμένα, τις ενέργειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας προς την κατεύθυνση του ουσιαστικού περιορισμού του πυρηνικού τους οπλοστασίου, όπως συμφωνήθηκε με τη START I και τη SORT, και ζητεί την επικύρωση της CTBT και την ανανέωση της START·

17. χαιρετίζει, εν προκειμένω, την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας, ολοκληρωμένης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, που θα αντικαταστήσει τη Συμφωνία για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START), η ισχύς της οποίας έληξε το Δεκέμβριο του 2009, καθώς και την υπογραφή του «μνημονίου συνεννόησης για την υπογραφή συμφωνίας που θα διαδεχθεί τη START-1» από τους Προέδρους Barack Obama και Dmitri Medvedev στη Μόσχα στις 6 Ιουλίου 2009·

18. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόοδο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και προσβλέπει στην επίτευξη τελικής συμφωνίας κατά τον επόμενο γύρο των συνομιλιών που θα αρχίσει στις 9 Μαρτίου στη Γενεύη·

19. χαιρετίζει την εξαγγελία του Προέδρου Obama ότι θα προωθήσει την επικύρωση της CTBT· καλεί το Συμβούλιο να συνεισφέρει με ενεργό και προορατικό τρόπο στην προετοιμασία της προσεχούς διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του 2010, σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία·

20. ζητεί από το Ιράν να εργαστεί από κοινού με τον ΔΟΑΕ για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα και να συνεργαστεί πλήρως μαζί του για τον σκοπό αυτό, παρέχοντας την πρόσβαση και τις πληροφορίες που του ζητούνται από τον οργανισμό, προκειμένου να διευθετηθούν τα εν λόγω ζητήματα·

21. στηρίζει την διττή προσέγγιση όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν· ζητεί εκ νέου από το Ιράν να συμμορφωθεί πλήρως και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση προς τις υποχρεώσεις του βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΑΕ και ειδικότερα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, της 27ης Νοεμβρίου 2009· καλεί το Συμβούλιο να στηρίξει την ανάληψη δράσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εάν το Ιράν εξακολουθήσει να μη συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα· ζητεί από το Συμβούλιο να είναι έτοιμο να λάβει τα αναγκαία «έξυπνα» και στοχευμένα μέτρα για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, προκειμένου να στηρίξει αυτή τη διαδικασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

22. καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεσα δράση για τη θέσπιση ουσιαστικών νέων κυρώσεων κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, εάν το εν λόγω κράτος συνεχίσει να απορρίπτει τη συμφωνία που προτείνεται από άλλες χώρες και προβλέπει την ανταλλαγή του μεγαλύτερου μέρους του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού που διαθέτει το Ιράν με ουράνιο υψηλότερου εμπλουτισμού για ιατρικούς σκοπούς, και εάν η έκθεση του ΔΟΑΕ, μετά την επιθεώρηση που θα πραγματοποιήσει στο Isfahan, επιβεβαιώσει ότι υπάρχει κίνδυνος παραγωγής όπλων και ότι το Ιράν αρνείται να συμμορφωθεί προς το ψήφισμα του ΟΗΕ για το θέμα αυτό·

23. υπογραμμίζει ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θέτει σε κίνδυνο το σύστημα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και τη σταθερότητα στη συγκεκριμένη περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο· στηρίζει το στόχο της εξεύρεσης λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με την εφαρμογή της διττής στρατηγικής που προβλέπει διάλογο αλλά και κυρώσεις, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας·

24. καλεί το Ιράν να διεξαγάγει σοβαρές και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (P-5+1) με στόχο την προαγωγή του διαλόγου για τα πυρηνικά που ξεκίνησε στη Γενεύη την 1η Οκτωβρίου 2009·

25. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για εξεύρεση ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης και κατάλληλης λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, βασιζόμενης στη συμμόρφωση του Ιράν με τα ψηφίσματα του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

26. καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της, όπως ζητείται στην κοινή δήλωση του Σεπτεμβρίου του 2005, και να πραγματοποιήσει βήματα προς την οριστική και επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίησή της· επαναλαμβάνει πως είναι σημαντικό να εφαρμοστούν με πλήρη και διαφανή τρόπο τα ψηφίσματα αριθ. 1718 και 1874 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως εργαλεία για να περιοριστούν οι δραστηριότητες διάδοσης της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για να πεισθεί το εν λόγω κράτος να επιστρέψει στις εξαμερείς συνομιλίες και στην πορεία προς την αποπυρηνικοποίηση·

27. στηρίζει τη σύγκλιση της Συνόδου για την Πυρηνική Ασφάλεια τον Απρίλιο του 2010, αναγνωρίζοντας ότι η παράνομη εμπορία και χρήση πυρηνικών υλικών συνιστά άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια, και προσβλέπει στην υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων πυρηνικών υλικών, στις οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική διερεύνηση περιστατικών παράνομης εκτροπής υλικών και τη δίωξη των υπευθύνων·

28. αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν για την αποτροπή ραδιολογικών επιθέσεων ο κώδικας δεοντολογίας του ΔΟΑΕ για την ασφάλεια και την προστασία των ραδιενεργών πηγών και οι συναφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις εισαγωγές και εξαγωγές ραδιενεργών πηγών, και θα εργαστεί για την πλήρη εφαρμογή του·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του 2010 και στον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου