Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0140/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0140/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2010 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 64k
3.3.2010
PE433.000v01-00
 
B7-0140/2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelia ja Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta


Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelia ja Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta  
B7‑0140/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuksista ja demokratiasta,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta (UNHRC) ja erityisesti 14. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman YK:n ihmisoikeusneuvoston kehityksestä, mukaan lukien EU:n asema(1) sekä 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusneuvostoa ja YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istuntoa koskeneiden neuvottelujen tuloksesta(2), 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien suhteesta(3), 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien uudistamisesta(4), 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien 14.–16. syyskuuta 2005 pidetyn maailmankokouksen tuloksista(5) ja 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(6),

–   ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulosta aiheutuvat institutionaaliset muutokset,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan, sellaisina kuin ne ovat Lissabonin sopimuksessa,

–   ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen,

–   ottaa huomioon miehitystä koskevat kansainvälisen oikeuden säännökset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että ihmisoikeuksien yleispätevyyden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä(7),

B.  katsoo, että Euroopan unionin rooli globaalina toimijana on voimistunut viime vuosikymmeninä ja että Euroopan ulkosuhdehallintona konkretisoituva lähestymistapa saattaa auttaa unionia toimimaan tehokkaammin, jotta maailmanlaajuiset haasteet voidaan kohdata johdonmukaisesti, yhtenäisesti ja tehokkaasti,

C. ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää Hamasia terroristijärjestönä,

D. katsoo, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan miehitysvallalla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia; katsoo, että miehitysvallan on (mahdollisuuksien mukaan) palautettava yleinen järjestys ja turvallisuus sekä ylläpidettävä niitä,

1.  kehottaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita pyrkimään vahvaan EU:n yhteiseen kantaan Gazan ja Etelä-Israelin konfliktin selvitysvaltuuskunnan raportin seurannasta;

2.  korostaa, että keskeinen ennakkoehto oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan saavuttamiselle Lähi-idässä on edelleen se, että kaikki osapuolet kunnioittavat kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa olosuhteissa;

3.  painottaa, että on tärkeää minimoida väestön kärsimykset ja varmistaa humanitaarisen avun turvallinen perillepääsy;

4.  kehottaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita seuraamaan aktiivisesti rauhanprosessin kehittymistä alueella kuulemalla EU:n ulkoisia operaatioita ja alalla toimivia kansalaisjärjestöjä;

5.  korostaa, että on tärkeää edetä kohti kahden valtion ratkaisua Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla;

6.  kannustaa jatkamaan neuvotteluja presidentti Mahmoud Abbasin johtaman palestiinalaishallinnon ja Israelin hallituksen välillä rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi;

7.  kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti Lähi-idän tilannetta ja kertomaan parlamentille säännöllisesti tuoreimmat tiedot;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Israelin hallitukselle ja Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0021.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0097.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0037.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0237.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0362.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0385.

(7)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla, 3 artiklan 5 kohta ja 6 artikla.

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2010Oikeudellinen huomautus