Postopek : 2010/2572(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0179/2010

Predložena besedila :

B7-0179/2010

Razprave :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Glasovanja :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0058

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 75k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.695v01-00
 
B7-0179/2010

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0020/2010 – O-0026/2010

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o preglednosti in stanju pogajanj o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA)


Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o preglednosti in stanju pogajanj o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA)  
B7‑0179/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 207 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. februarja 2010 o revidiranem okvirnem sporazumu med Parlamentom in Komisijo za naslednje zakonodajno obdobje (1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2009 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) kot stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi(2),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 o vplivu ponarejanja na mednarodno trgovino (3),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 22. februarja 2010 o potekajočih pogajanjih Evropske unije o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA),

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 8 te listine,

–   ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009,

–   ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju),

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker Lizbonska pogodba velja od 1. decembra 2009,

B.  ker so leta 2008 Evropska unija in druge države OECD začele pogajanja o novem večstranskem sporazumu za okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine ter boj proti ponarejanju in piratstvu (trgovinski sporazum proti ponarejanju – ACTA),

C. ker bo moral Evropski parlament zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dati odobritev za besedilo sporazuma ACTA, preden bo sporazum začel veljati v Evropski uniji,

D. ker je Parlament v svojem poročilu z dne 11. marca 2009 pozval Komisijo, naj „nemudoma omogoči javno dostopnost vseh dokumentov, povezanih s potekajočimi mednarodnimi pogajanji o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju“,

E.  ker je Komisija 27. januarja 2010 zagotovila, da je zavezana okrepljenemu sodelovanju s Parlamentom v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 9. februarja 2010 o revidiranem okvirnem sporazumu s Komisijo, v kateri poziva k „neposrednem in celovitem zagotavljanju informacij Parlamentu na vseh stopnjah pogajanj o mednarodnih sporazumih [...], zlasti o trgovinskih zadevah in drugih pogajanjih v okviru postopka odobritve, tako da se zagotovi polna učinkovitosti člena 218 PDEU“,

F.  ker so se predstavniki Sveta udeležili krogov pogajanj skupaj s predstavniki Komisije,

G. ker je Komisija kot varuhinja pogodb zavezana, da pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih, ki vplivajo na zakonodajo v EU, zagovarja pravni red Skupnosti,

H. ker na podlagi dokumentov, ki so prišli v javnost, pogajanja o sporazumu ACTA med drugim obravnavajo nastajajočo zakonodajo EU o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (COD/2005/0127 – kazenski ukrepi za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (IPRED-II)) in veljavno zakonodajo EU o elektronskem poslovanju in varstvu podatkov,

I.   ker trgovinska pogajanja, ki ne sodijo med običajne postopke odločanja v EU, ne bi smela zaobiti prizadevanj EU za uskladitev ukrepov za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine,

J.   ker je treba nujno zagotoviti, da se ukrepi za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine razvijejo na takšen način, da ne ovirajo inovacij ali konkurence, ne ogrožajo omejitev pravic intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov, ne omejujejo prostega pretoka informacij ali po nepotrebnem obremenjujejo zakonitega trgovanja,

K. ker mora biti vsak dogovor, ki ga Evropska unija sklene o sporazumu ACTA, v skladu s pravnimi obveznostmi, ki jih ima EU v zvezi z zakonodajo o ponarejanju in varstvu podatkov, kakor je določeno zlasti v Direktivi 95/46/ES, Direktivi 2002/58/ES ter sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije,

1.  poudarja, da ima Komisija od 1. decembra 2009 pravno obveznost, da nemudoma in v celoti obvešča Parlament na vseh stopnjah mednarodnih pogajanj;

2.  izraža veliko zaskrbljenost nad pomanjkanjem preglednega postopka in demokratične legitimnosti pri vodenju pogajanj o sporazumu ACTA, kar je v nasprotju s črko in z duhom Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Komisijo in Svet, naj mu odobrita dostop do vseh glavnih dokumentov v zvezi s sporazumom ACTA, zlasti do pogajalskega mandata za sporazum ACTA, ki ga je izdal Svet, zapisnikov pogajalskih srečanj o sporazumu ACTA, osnutkov poglavij tega sporazuma in komentarjev sodelujočih o teh poglavjih;

4.  poziva Komisijo in Svet, naj dejavno sodelujeta s pogajalskimi partnerji pri sporazumu ACTA, razveljavita vse prejšnje formalne ali neformalne notranje dogovore o zaupni naravi pogajanj ter pravočasno in v celoti obvestita Parlament o svojih pobudah v zvezi s tem; pričakuje, da bo Komisija pripravila predloge pred naslednjim krogom pogajanj na Novi Zelandiji aprila 2010 in pozvala k uvrstitvi vprašanja preglednosti na dnevni red tega srečanja;

5.  poudarja, da si pridržuje pravico do vložitve tožbe na Sodišču Evropske unije, da bi tako zaščitil svoje pristojnosti, če ne bo takoj in v celoti obveščen na vseh stopnjah pogajanj;

6.  poziva Komisijo, naj preden EU sklene sporazum o prečiščenem besedilu pogodbe ACTA, opravi oceno učinka izvajanja sporazuma ACTA na področju temeljnih pravic in varstva podatkov, prizadevanj EU za uskladitev ukrepov za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine in na področju e-poslovanja, in naj se pravočasno posvetuje s Parlamentom o rezultatih te ocene;

7.  poziva Komisijo in Svet, naj omejita pogajanja o sporazumu ACTA glede uveljavljanja obstoječih pravic intelektualne lastnine, da bi preprečili poseganje v razvoj materialnega prava o intelektualni lastnini v Evropski uniji; pogojuje morebitno soglasje k sporazumu ACTA s spoštovanjem prizadevanj v zvezi s tem;

8.  poziva Komisijo in Svet, naj zagotovi, da bo izvajanje določb sporazuma ACTA, zlasti tistih o postopkih uveljavljanja avtorskih pravic v digitalnem okolju, popolnoma v skladu s črko in z duhom pravnega reda Skupnosti;

9.  poudarja, da sta zasebnost in varstvo podatkov temeljni vrednoti Evropske unije, kot ju priznavajo člen 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah ter člena 7 in 8 Listine EU o temeljnih pravicah, in ju je treba spoštovati pri vseh politikah in predpisih, ki jih sprejme EU v skladu s členom 16 PDEU;

10. meni, da zaradi potrebe po skladnosti s temeljnimi pravicami, kot sta svoboda izražanja in pravica do zasebnosti, in ob celovitem upoštevanju načela subsidiarnosti predlagani sporazum zasebnim in upravnim subjektom ne bi smel omogočati nalaganja tako imenovanega postopka treh opominov („three strikes“) ali podobnih ukrepov;

11. poudarja, da noben ukrep, ki naj bi povečal pooblastila za izvajanje čezmejnih pregledov in zasegov blaga, ne bi smel ogroziti globalnega dostopa do zakonitih in varnih zdravil po zmernih cenah;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav, ki sodelujejo pri pogajanjih o sporazumu ACTA.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0009.

(2)

Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0114.

(3)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0634.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2010Pravno obvestilo