Förfarande : 2010/2594(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0182/2010

Ingivna texter :

B7-0182/2010

Debatter :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8

Antagna texter :

P7_TA(2010)0059

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 69k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0181/2010
8.3.2010
PE439.698v01-00
 
B7-0182/2010

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0018/2010

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om förordningen om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner (Allmänna preferenssystemet)


Jim Higgins, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om förordningen om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner (Allmänna preferenssystemet)   
B7‑0182/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), särskilt ”särbehandlingsklausulen” från 1979,

–   med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 (2007/0289(CNS)),

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008,

–   med beaktande av kapitel 1 i avdelning V i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Särbehandlingsklausulen är WTO:s rättsliga grund för ordningen med allmänna tullförmåner (Allmänna preferenssystemet).

B.  Gemenskapen har sedan 1971 beviljat utvecklingsländerna handelsförmåner inom ramen för Allmänna preferenssystemet.

C.  Samråd har hållits med parlamentet om kommissionens förslag till rådets förordning om Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 (KOM(2007)0857).

D. Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

E.  Enligt kapitel 1 I avdelning V i fördraget om Europeiska unionen ska Europeiska unionens åtgärder i internationella sammanhang utgå från demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas allmängiltighet och odelbarhet och måste stödja en hållbar utveckling av ekonomi, samhälle och miljö i utvecklingsländerna med utrotandet av fattigdomen som sitt huvudsakliga mål.

F.  Enligt artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska parlamentet och rådet genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att fastställa inom vilken ram den gemensamma handelspolitiken ska genomföras.

G.  Den nuvarande förordningen om Allmänna preferenssystemet upphör att gälla den 31 december 2011.

1.  Europaparlamentet konstaterar att Allmänna preferenssystemet ger de utvecklade länderna möjlighet att erbjuda icke-ömsesidig förmånsbehandling av produkter med ursprung i utvecklingsländerna.

2.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska gemenskapen inrättade Allmänna preferenssystemet som ett medel att lösa problemet med obalans i handeln mellan utvecklade länder och utvecklingsländer och att systemet förväntades bidra till hållbar utveckling i utvecklingsländerna.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast den 1 juni 2010 lägga fram sina förslag om en utvidgning av Allmänna preferenssystemet för parlamentet.

4.  Europaparlamentet uppmanar det civila samhällets organisationer och fackföreningsrörelsen i de respektive länderna att aktivt medverka vid beslutsfattandet om nya förordningar. Parlamentet framhåller att de råd som ges av dessa gräsrotsorganisationer måste formellt tas med i alla etapper av beslutsprocessen för beviljande och, vid behov, för tillfälligt upphävande av Allmänna preferenssystemet +.

5.  Europaparlamentet betonar att det är en förutsättning för att Allmänna preferenssystemet + ska kunna nå sina mål att systemets giltighetstid i den nya förordningen förlängs för de länder som omfattas av det. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att förlänga giltighetstiden för Allmänna preferenssystemet + till sex år och betonar att om ett land som omfattas av Allmänna preferenssystemet + är ovilligt att gå med på EU:s villkor för undertecknande av ett frihandelsavtal får detta inte påverka landets ställning i enlighet med Allmänna preferenssystemet +.

6.  Europaparlamentet betonar att alla länder som drar nytta av Allmänna preferenssystemet + bör, i enlighet med artikel 15.1, inte bara ratificera utan också effektivt genomföra alla de 27 ILO- och FN-konventioner som finns förtecknade i bilaga III till förordningen om Allmänna preferenssystemet.

7.  Europaparlamentet fördömer de grova brotten mot mänskliga rättigheter i sådana länder som Sri Lanka och framhåller att både diskrimineringen av tamilerna som minoritet och grova brott mot yttrandefriheten fortsättningsvis inträffar och tagit ny fart efter presidentvalet den 6 januari 2010 och bör leda till att det snabbare arbetas för att Allmänna preferenssystemet + omedelbart ska upphävas för Sri Lankas del.

8.  Europaparlamentet anser att samma behandling bör gälla för alla i fråga om att beviljas tillträde till Allmänna preferenssystemet +. Parlamentet påpekar att reglerna för Allmänna preferenssystemet + uppenbart kränkts på ett sätt som inte kan tolereras i och med att fackföreningsaktiva fortsättningsvis dödas i Colombia och att man nyligen nära La Macarena hittat den största enskilda massgrav som hittills påträffats i landet med kropparna efter uppskattningsvis 2 000 regeringsmotståndare. Parlamentet anser att det här är tillräckliga bevis för att man åtminstone ska inleda en genomgripande utredning av om Colombia följer reglerna för Allmänna preferenssystemet +.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro och sitt missnöje över bristen på insyn i och demokratiskt ansvar för hur utredningsarbetet satts i gång och skötts. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ändra förordningen för att parlamentet och medlemsstaterna ska hållas fullständigt underrättade om alla faser i samband med att tillträde till Allmänna preferenssystemet + beviljas, innan några länder får komma med i förteckningen över de länder som omfattas av systemet och innan utredningar inleds eller beslut fattas om att något land tillfälligt ska upphöra att omfattas av Allmänna preferenssystemet +.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att sammanställa en rapport om hur det ligger till med genomförandet av de 27 konventionerna i alla de länder som omfattas av systemet och framlägga denna rapport för rådet och parlamentet före utgången av den period under vilken förordningen om Allmänna preferenssystemet ska tillämpas och i så god tid att den hinner beaktas vid diskussionerna om den kommande förordningen om Allmänna preferenssystemet.

11. Europaparlamentet ber kommissionen att vid översynen av förordningen om Allmänna preferenssystemet ta med föreskrifter om en regelbunden bedömning av hur varje land som omfattas av systemet uppfyller sina åtaganden enligt Allmänna preferenssystemet +, varvid det ska tas hänsyn till synpunkter från det civila samhället och fackföreningsrörelsen i de respektive länderna, och på det sättet se till att inget av de skäl för tillfälligt upphävande, vilka fastställts i artiklarna 15.1, 15.2, 16.1 och 16.2 föreligger. Parlamentet begär att den årliga rapporten ska sändas till parlamentet, rådet och övriga organisationer som inkommit med åsikter.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en konsekvensbedömning av Allmänna preferenssystemet för perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009, framför allt av dess inverkan på de fattigaste samhällsskikten i de länder som omfattas av det samt hur det påverkat utvidgningen av sysselsättningen, lönenivåerna samt de demokratiska och fackliga rättigheterna. Europaparlamentet uppmuntrar fackföreningsrörelsen och organisationerna inom det civila samhället att göra ytterligare konsekvensbedömningar och konstaterar att undersökningarna därefter måste översändas till parlamentet och rådet samt att man i det nya förslaget till översyn av förordningen om Allmänna preferenssystemet måste ta vederbörlig hänsyn till vad som framkommit vid konsekvensbedömningarna.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 13 maj 2010Rättsligt meddelande