Postup : 2010/2571(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0221/2010

Předložené texty :

B7-0221/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 138kWORD 77k
17. 3. 2010
PE439.720v01-00
 
B7-0221/2010

předložený v souladu s články 58 a 59 jednacího řádu


o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy


(KOM2009)0665 – „souhrnný seznam”

Konference předsedů
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (KOM2009)0665 – „souhrnný seznam”  
B7‑0221/2010

Evropský parlament,

–         s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009,

 

–         s ohledem na sdělení Komise „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

 

–         [s ohledem na dopisy Rady týkající se další konzultace ...],

 

–         s ohledem na oznámení předsedy EP, s nímž dne 15. prosince 2009 vystoupil na plenárním zasedání,

 

–         s ohledem na články 58 a 59 jednacího řádu,

 

–         s ohledem na své usnesení ze dne 7. května 2009 o nové úloze a odpovědnostech Parlamentu při provádění Lisabonské smlouvy, zejména na bod 75 tohoto usnesení,

 

–         s ohledem na prověření veškerých neprojednaných legislativních návrhů parlamentními výbory a na jeho výsledky, které Konference předsedů výborů shrnula na své schůzi dne 8. února 2010,

 

–         s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. března 2010 stvrzující výsledky tohoto prověření,

 

A.       vzhledem k tomu, že Evropský parlament ověřil úplnost a správnost sdělení Komise, zejména právní základ a postup stanovený Lisabonskou smlouvou, které Komise uvádí na svém seznamu,

 

1.        domnívá se, že Lisabonská smlouva vytváří nový právní rámec, který se týká neprojednaných spisů, protože mění jejich právní základy a/nebo příslušné postupy, a proto bere na vědomí následující seznam 17 postupů, a žádá Komisi, aby pro ně vypracovala nový návrh či upravila návrh stávající nebo aby případně proběhla další konzultace s Radou ministrů s cílem tento nový rámec řádně zohlednit; žádá oba orgány, aby vyhověly žádostem týkajícím se těchto aktů:

 

-       návrh nařízení Rady (EHS) provádějící v rámci Evropského hospodářského společenství rozhodnutí Rady přidružení EHS-Turecko č. 3/80 o uplatňování systémů sociálního pojištění členských států Evropských společenství na turecké pracovníky a jejich rodiny 1983/1101(CNS),

 

-       návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti doplňkových práv na penzijní připojištění, 2005/0214(COD),

 

-       návrh doporučení Rady k opatřením pro boj proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerově chorobě, prostřednictvím společného plánování výzkumných činností (KOM(2009)0379).

 

-       pozměněný návrh nařízení Rady (ES) č. …/…, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (kodifikované znění), 2008/0264 (CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94, pokud jde o funkční období prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, 2005/0077(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, pokud jde o funkční období ředitele, 2005/0079(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/97 o zřízení Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie, pokud jde o funkční období ředitele, 2005/0080(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004, pokud jde o funkční období výkonného ředitele Evropského úřadu pro dohled nad GNSS, 2005/0084(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti, 2008/0130(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis, 2009/0033(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku, 2009/0114(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), 2009/0136(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření, 2008/0112(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu, 2009/0128(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Běloruskou republikou na straně druhé, 1996/0304(CNS),

 

-       mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006, 2006/0263(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94, pokud jde o funkční období prezidenta Odrůdového úřadu Společenství, 2005/0078(CNS);

 

2.        potvrzuje své stanovisko ohledně následujících 29 postupů, které se podle Lisabonské smlouvy mění z postupu konzultace na řádný legislativní postup či na postup souhlasu:

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a republikami Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama na straně druhé, 2003/0266(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy, Bolivijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Bolívarovskou republikou Venezuela na straně druhé, 2003/0268(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství, 2008/0183(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu, 2007/0171(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, 2007/0152(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva 188), 2008/0107(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím, 2008/0171(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (čínská Taipei), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem, Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii, 2007/0055(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Rámcové dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, 2005/0121(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, 1998/0304(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, 2007/0083(AVC),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé, 2008/0061(AVC),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé, 2008/0136(AVC),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod, 2007/0115(AVC),

 

-       návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2004, pokud jde o funkční období výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, 2005/0089(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady…/…/ES o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění), 2008/0039(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství (kodifikované znění), 2008/0037(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění), 2008/0253(CNS),

 

-       návrh nařízení Rady o patentu Společenství, 2000/0177(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb, 2005/0143(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb, 2005/0140(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o některých aspektech leteckých služeb, 2005/0141(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP), 2006/0036(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Evropsko-středomořské dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé v oblasti letectví, 2006/0048(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé, 2006/0058(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, 2007/0111(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí, 2008/0111(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě), 2008/0262(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o přistoupení Evropského společenství k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999, 2009/0121(CNS);

 

3.        přijímá rozhodnutí, že nepotvrdí stanoviska přijatá v souvislosti s následujícími čtyřmi postupy, a zdůrazňuje, že má v úmyslu znovu přistoupit k prvnímu čtení původního návrhu:

 

-       návrh rozhodnutí Rady o přijetí stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropským společenstvím a výkonu jeho práv a povinností, 2009/0085(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady, kterým se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany, 2007/0112(CNS),

 

-       návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě, 2007/0229(CNS),

 

-       návrh rozhodnutí Rady o výstražné informační síti kritické infrastruktury (CIWIN), 2008/0200(CNS);

 

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě ministrů, Komisi a parlamentům jednotlivých členských států.

 

Poslední aktualizace: 10. května 2010Právní upozornění