Procedure : 2010/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0223/2010

Indgivne tekster :

B7-0223/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0085

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0222/2010
17.3.2010
PE439.722v01-00
 
B7-0223/2010

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7‑0013/2010, B7-0014/2010, B7-0202/2010 og B7‑0203/2010

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om det andet EU-topmøde om romaerne


Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det andet EU-topmøde om romaerne  
B7‑0223/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21,151, 153 og 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som forpligter medlemsstaterne til at sikre alle borgere lige muligheder og forbedre deres leve- og arbejdsvilkår,

–   der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union, som giver EU mulighed for at træffe passende foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling mod alle borgere og fremme respekten for menneskerettighederne,

–   der henviser til sine beslutninger af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union, af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU, af 15. november 2007 om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer, af 10. juli 2008 om oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer og af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU,

–   der henviser til direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (2008/913/RIA), der blev vedtaget i 2008, og som foreskriver en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning og administrative bestemmelser i forbindelse med lovovertrædelser, der involverer racisme og fremmedhad, og direktivet om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i EU (2004/38/EF), som vedtoges i 2004, og som sikrer alle borgere ret til at færdes frit i EU, hvis de er arbejdstagere eller søger beskæftigelse, er under uddannelse eller er selvforsørgende eller pensioneret,

–   der henviser til Agenturet for Grundlæggende Rettigheders rapport om racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater i 2009,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2007 og juni 2008, Rådets (almindelige anliggender) konklusioner fra december 2008 og Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) konklusioner om romaernes integration, vedtaget i Luxembourg den 8. juni 2009,

–   der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad,

–   der henviser til, at en række EU-medlemsstater, kandidatlande og andre lande med en betydelig tilstedeværelse af EU-institutioner i 2005 indledte tiåret for integration af romaer og oprettede en uddannelsesfond for romaer,

–   der henviser til det første topmøde om romaerne, der blev afholdt i Bruxelles den 16. september 2008, og til det kommende andet EU-topmøde om integration af romaer, der afholdes den 8. april 2010 i Córdoba (Spanien), og som er en central begivenhed under Rådets spanske formandskab,

–   der henviser til den kommende betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om EU's strategi for integration af romaerne, der forventes forelagt i slutningen af 2010,

–   der henviser til de ti fælles grundprincipper for romaernes integration,

–   der henviser til forespørgsler af 12. februar 2010 (O-0017/2010 – B7‑0013/2010 og O‑0018/2010 – B7‑0014/2010) og af 24. februar 2010 (O-0028/2010 – B7‑0202/2010 og O‑0029 – B7-0203/2010) til Rådet og Kommissionen om det andet EU-topmøde om romaerne,  

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at de 10-12 millioner europæiske romaer fortsat er udsat for alvorlig strukturel forskelsbehandling og i mange tilfælde er genstand for alvorlig fattigdom og social udstødelse, og at størstedelen af de europæiske romaer blev unionsborgere efter udvidelserne i 2004 og 2007 og således blev omfattet af unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

B.  der henviser til, at situationen for europæiske romaer, som historisk set har været repræsenteret i mange europæiske lande, adskiller sig fra situationen for europæiske mindretal og således berettiger til særlige foranstaltninger på europæisk plan,

C. der henviser til, at mange romaer og romagrupper, som har besluttet at slå sig ned i en anden medlemsstat end den, hvori de er statsborgere, befinder sig i en særlig udsat position,

D. der henviser til, at EU har en række instrumenter, der kan anvendes til at bekæmpe udelukkelsen af romaer, f.eks. kan medlemslandene opfordres til at anvende strukturfondene til at styrke integrationen af romaer,

E.  der henviser til, at EU ved adskillige lejligheder har forpligtet sig til aktivt at fremme principperne om lige muligheder og social integration, når det gælder romabefolkningen i Europa,

F.  der henviser til, at der i løbet af det sidste år har været en betydelig stigning i sigøjnerfjendtligheden i massemedierne og i den politiske retorik i nogle af EU-medlemsstaterne såvel som en stigende forekomst af racistisk begrundet vold mod romaer,

G. der henviser til, at der kun er gjort ujævne og langsomme fremskridt i bekæmpelsen af forskelsbehandlingen af romaer i form af overholdelse af deres ret til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger både i medlemsstaterne og i kandidatlandene,

H. der henviser til, at de fleste romakvinder udsættes for dobbelt forskelsbehandling, nemlig som romaer og som kvinder,

1.  fordømmer den seneste stigning i sigøjnerfjendtlighed (romafobi) rundt om i flere EU-medlemsstater, hvor den har antaget form af hadske ytringer og overgreb mod romaer;

2.  mener, at bekæmpelse af forskelsbehandling af romaerne, der er en paneuropæisk befolkningsgruppe, kræver en fælles EU-strategi;

3.  er bekymret over den forskelsbehandling, der overgår romaer i forbindelse med uddannelse (navnlig adskillelse), bolig (navnlig tvungen udsættelse og boligforhold under normal standard, ofte i ghettoer), beskæftigelse (deres meget lave beskæftigelsesfrekvens) og lige adgang til sundhedssektoren og andre offentlige ydelser, samt over deres stærkt begrænsede politiske deltagelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilse, at foranstaltningerne til sikring af lige muligheder overholdes nøje i forbindelse med strukturfondene, således at projekter hverken direkte eller indirekte forstærker adskillelsen og udelukkelsen af romaer; slår til lyd for en hurtig gennemførelse af de ændrede EFRU-forordninger og navnlig af artikel 7, som styrker strukturfondenes rolle inden for boligpolitik; opfordrer Kommissionen til at sikre, at romaer får adgang til den for nylig vedtagne mikrofinansieringsfacilitet, således at den kan støtte deres integration på arbejdsmarkedet,

4.  anerkender, at spørgsmålet om fuldt statsborgerskab og romaernes samfundsøkonomiske deltagelse er betinget af en historie præget af forskelsbehandling og social stigmatisering; mener, at der i tilknytning til en mainstreaming-strategi for integration af romaer må træffes proaktive foranstaltninger for at komme tidligere og nuværende forskelsbehandling til livs; opfordrer Kommissionen til at udvise den fornødne opmærksomhed over for dette aspekt i sin strategi for integration af romaer;

5.  mener, at EU og medlemsstaterne har et fælles ansvar for at fremme integrationen af romaer og forsvare deres grundlæggende rettigheder som europæiske borgere og straks må øge deres bestræbelser på at nå synlige resultater på dette område; opfordrer medlemsstaterne og EU's institutioner til at støtte de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne skabe et passende socialt og politisk miljø for gennemførelsen af integrationen af romaer, f.eks. ved at støtte offentlige uddannelses- og tolerancekampagner rettet mod ikke-romaer om romaernes kultur og integration både i de lande, de er statsborgere i, og i de lande i Europa, de er bosat i;

6.  glæder sig over Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) konklusioner om romaernes integration, vedtaget i Luxembourg den 8. juni 2009, som henviser til de fælles grundprincipper for romaernes integration og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til dem "i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker til fremme af romaernes fulde integration og i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, opretholdelse af ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af forskelsbehandling, fattigdom og social udstødelse og sikring af adgang til uddannelse, bolig, sundhed, beskæftigelse, social service, retlig prøvelse og kultur, også i EU's forbindelser med tredjelande"; glæder sig over anmodningen til Kommissionen om at "tage konkrete skridt til at gøre de fællesskabsinstrumenter og -politikker, der er relevante for romaernes integration, mere effektive";

7.  er i betragtning af spørgsmålets hastende karakter dybt bekymret over, at Kommissionen stadig ikke har besvaret Parlamentets anmodning fra den 28. januar 2008 om at udarbejde en EU-strategi for romaer i samarbejde med medlemsstaterne med det formål at opnå en bedre koordinering og fremme af bestræbelserne for at forbedre romabefolkningens situation;

8.  ser frem til forelæggelsen af Kommissionens meddelelse efter det næste EU-topmøde om integration af romaer, hvor de eksisterende politikker og instrumenter til forbedring af integrationen af romaer og årsagerne til de utilfredsstillende fremskridt, der hidtil er gjort, vil blive behandlet; opfordrer til, at der i meddelelsen kommer til at indgå klare målsætninger og mekanismer for den fremtidige udformning af en romastrategi;

9.  opfordrer de nye europæiske kommissærer til at prioritere de romarelaterede emner, der hører ind under deres ansvarsområder, og til som en prioritet at udvikle et system til koordination mellem kommissærer og generaldirektorater i forbindelse med håndteringen af romaemner på EU-plan; opfordrer Kommissionen til at udpege et af sine medlemmer til ansvarlig for koordineringen af romapolitikken;

10. tilskynder EU-institutionerne til at involvere romasamfund fra græsrodsniveau op til ngo'er, der deltager i internationale høringer, i processen med udvikling af en samlet EU-politik om romaer og i alle aspekter af planlægning, gennemførelse og tilsyn og også til at inddrage erfaringerne fra tiåret for integration af romaer 2005-2015, OSCE-handlingsplanen og Europarådets, FN's og Parlamentets egne anbefalinger;

11. anmoder Kommissionen om at anlægge en horisontal tilgang til romaspørgsmål og udarbejde yderligere forslag, der skal sikre politisk sammenhæng på europæisk plan, når det gælder social integration af romaer, tilskynde medlemsstaterne til at yde en større indsats for at opnå synlige resultater, fremme en kritisk analyse af fejlslagne politikker, lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne og udnytte alle erfaringerne fra romapilotprojektet, som bør indgå i de centrale politikker;

12. opfordrer arrangøren af topmødet og EU til at definere en klar politisk opfølgning på topmødets konklusioner for at undgå tidligere situationer, hvor hverken politiske konklusioner eller konkrete forslag blev vedtaget; mener ikke, at topmødet skal være deklaratorisk af natur, men at det skal fokusere på en forpligtende strategi, der viser politisk vilje til at udligne forskellene mellem romasamfundene og flertalsbefolkningerne;

13. opfordrer Kommissionen og Rådet til at benytte sig af eksisterende initiativer så som tiåret for integration af romaer for at øge effektiviteten af bestræbelser på området;

14. anser det for nødvendigt at udarbejde et omfattende udviklingsprogram, som på samme tid knytter an til alle de beslægtede politikområder og muliggør øjeblikkelig indgriben i ghettoområder, der kæmper med alvorlige strukturelle problemer;

15. understreger, at antidiskriminationsforanstaltninger alene ikke er tilstrækkelige som middel til at fremme den sociale integration af romaer, men at det er nødvendigt med en samordnet fælles indsats på et solidt retsgrundlag for at få koordineret de institutionelle og de berørte interessegruppers foranstaltninger og tvinge de berørte parter til at opfylde deres egne løfter og dermed også acceptere behovet for en klar lovgivningsmæssig forpligtelse og troværdige budgetbevillinger;

16. opfordrer Rådet til at vedtage en fælles holdning om finansieringen af strukturfondene og førtiltrædelsesfondene, der afspejler den europæiske politiske vilje til fuldt ud at udnytte de muligheder, disse fonde giver for at fremme integrationen af romaer, og sikre, at der i fuldt omfang tages hensyn til de fælles grundprincipper for romaernes integration i forbindelse med enhver ændring af operationelle programmer og ressourceallokeringsprocedurer, herunder prioriteringer for programmeringsperioden 2014-2020; opfordrer Kommissionen til at undersøge og evaluere den sociale effekt af de hidtidige investeringer fra førtiltrædelses- og strukturfondene med henblik på romaernes integration for at drage konsekvenser og opstille nye strategier og regler på området, hvis det anses for nødvendigt;

17. understreger, at kandidatlandene bør involveres i EU's romaintegrationsindsats så hurtigt som muligt, eftersom tiltrædelsesforhandlingerne udgør en sjælden mulighed for at anspore et fundamentalt skifte i myndighedernes holdning til romaer;

18. understreger den udsatte situation, som mange romaer, der har gjort brug af deres ret til at bevæge sig frit i EU og er migreret inden for EU, befinder sig i; understreger, at alle foranstaltninger, der træffes over for disse grupper, skal overholde europæiske standarder og lovgivning, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til finde frem til, om der er behov for en koordineret EU-strategi;

19. understreger betydningen af at inddrage lokale myndigheder i at sikre en effektiv gennemførelse af bestræbelserne på at fremme integrationen af romaer og bekæmpe forskelsbehandling; anmoder Kommissionen om at udarbejde henstillinger til medlemsstaterne om at tilskynde lokale myndigheder til at udnytte mulighederne for finansiering fra strukturfondene bedre til fremme af integrationen af romaer, herunder en neutral overvågning af gennemførelsen af projekter;

20. understreger betydningen af romaorganisationer på EU-plan som et vigtigt redskab til at sikre succes med indsatsen for social integration samt behovet for at inddrage romarepræsentanter i alle initiativer, der har til formål at fremme deres rettigheder og integrere deres samfund; mener, at der er behov for langsigtede strategier med henblik på at udbygge romaernes erhvervsmæssige og organisatoriske evner og udvikle romaernes menneskelige ressourcer, hvilket bør betragtes som en horisontal prioritet; understreger, at politisk uafhængighed og styrkelse af romaernes selvorganisering i henseende til finansielle, akademiske og menneskelige ressourcer er afgørende for at kunne fremskynde den sociale integration af romaer;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Europarådet og OSCE.

Seneste opdatering: 10. maj 2010Juridisk meddelelse