Procedure : 2010/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0224/2010

Indgivne tekster :

B7-0224/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0085

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 74k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0222/2010
17.3.2010
PE439.723v01-00
 
B7-0224/2010

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7–0013/2010, B7–0014/2010, B7–0202/2010 og B7–0203/2010

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om det andet EU-topmøde om romaerne


Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det andet EU-topmøde om romaerne  
B7‑0224/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som forpligter medlemsstaterne til at sikre alle borgere lige muligheder,

–   der henviser til artikel 19 i TEUF, der gør det muligt for Den Europæiske Union at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse,

–   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1),

–   der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(2),

–   der henviser til artikel 4 i Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–   der henviser til punkt 3 i henstilling 1557/2002 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, hvori der gøres opmærksom på den udbredte forskelsbehandling af romaerne og behovet for at styrke det system, som skal overvåge en sådan forskelsbehandling,

–   der henviser til Stockholmprogrammet vedtaget i december 2009,

–   der henviser til sine beslutninger af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU(3) og af 27. januar 2005 om holocaust, antisemitisme og racisme(4),

–   der henviser til rapporten fra Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Thomas Hammarberg, hvori de europæiske regeringer opfordres til at undlade at tvangshjemsende mindretal såsom romaer, ashkalier og egyptere til Kosovo,

–   der henviser til de mundtlige forespørgsler af 12. februar 2010 (O-0017/2010 – B7 0013/2010, O-0018/2010 – B7 0014/2010) og 24. februar 2010 (O-0028/2010 – B7 0202/2010, O 0029 – B7-0203/2010) til henholdsvis Rådet og Kommissionen om det andet EU-topmøde om romaerne,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at det andet EU-topmøde om romaerne, der afholdes i Córdoba den 8. april 2010, som er den internationale romadag, er en lejlighed til at vurdere resultaterne og tage bestik af de fremtidige udfordringer,

B.  der henviser til, at de 12-15 millioner romaer, der bor i Europa, heraf 7-10 millioner i EU, lider under racediskrimination, og at mange af dem udsættes for multidiskrimination på grund af køn, alder, seksuel orientering og handicap,

C. der henviser til, at Belgien og Frankrig allerede har undertegnet en tilbagetagelsesaftale med Kosovo, og at der forhandles om aftaler med Tyskland, Norge og Schweiz,

D. der henviser til, at Kosovo stadig er usikker for alle ikke-albanske etniske grupper, navnlig romaer, og at etnisk motiverede overgreb fortsat ikke bliver anmeldt i landet; der henviser til, at nogle medlemsstater har tvangshjemsendt flygtninge – heraf mange romaer – til Kosovo, til trods for at vilkårene for disse hjemsendelser ikke er garanteret, fordi romaerne står uden tag over hovedet og udsættes for forskelsbehandling på områderne uddannelse, social beskyttelse og beskæftigelse,

E.  der henviser til, at over 10 000 romaer er berørt af disse aftaler alene i Tyskland, og at der allerede finder tvangshjemsendelser sted,

F.  der henviser til, at det direktiv, der tager sigte på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse (Rådets direktiv 2000/43/EF), ikke er blevet omsat korrekt eller gennemført fuldt ud af alle medlemsstater, selv om det er et vigtigt element i strategierne til fremme af integration af samfundsgrupper, der ofte udsættes for forskelsbehandling,

G. der henviser til, at sigøjnerfjendtlighed stadig er udbredt, idet romaer jævnligt udsættes for racistiske overgreb, hadske ytringer, fjendtlige medier, ekstremistiske gruppers fysiske overgreb, retsstridige boligudsættelser, politichikane og generelt nægtes deres borgerlige rettigheder,

H. der henviser til, at det i en nyere rapport fra Menneskerettighedsagenturet fastslås, at romaer udsættes for mange former for diskrimination og for racistisk begrundede forbrydelser og marginalisering, at de ikke kender deres rettigheder, og at de meget ofte undlader at politianmelde de personlige overgreb, som de udsættes for, fordi de ikke har tillid til politiet,

I.   der henviser til, at romaer stadig er underrepræsenterede i regeringsstrukturer og offentlige forvaltninger i medlemsstater og kandidatlande, hvor de udgør en væsentlig del af befolkningen,

J.   der henviser til, at romaer især fortsat bliver forskelsbehandlet inden for sundhedspleje, og til, at der stadig er tilfælde af raceadskillelse på fødeklinikker og sterilisering af romakvinder uden deres samtykke,

K. der henviser til, at romakvinder er ofre for særlig undertrykkelse i form af vold i hjemmet, uønsket graviditet og graviditet i en ung alder,

L.  der henviser til, at usunde boligforhold under normal standard og tydelige beviser på ghettodannelse findes i vid udstrækning,

M. der henviser til, at der i flere medlemsstater og kandidatlande stadig er tale om raceadskillelse i skolerne, hvilket betyder, at romabørn i bedste fald undervises efter læseplaner af lavere kvalitet og i værste fald anbringes på institutioner for mentalt handicappede,

N. der henviser til, at pressens og mediernes dækning af romamindretallene i nogle medlemsstater og kandidatlande stadig er diskriminerende, hvilket bidrager til det negative stereotype syn på romaer, som ofte kommer til udtryk,

O. der henviser til, at der til trods for det glimrende arbejde, som Agenturet for Grundlæggende Rettigheder har udført, stadig er mangel på komplette statistikker over krænkelser af menneskerettigheder og racediskrimination af romaer i medlemsstater og kandidatlande, til dels fordi romaer er tilbageholdende med at give oplysninger til organisationer af nogen art,

P.  der henviser til, at EU's struktur- og førtiltrædelsesfonde byder på betydelige muligheder for at fremme integrationen af romaerne; der henviser til, at det imidlertid lader til, at deres indvirkning på romaernes socioøkonomiske situation indtil videre har været begrænset,

1.  minder om, at det er nødvendigt at understrege spørgsmålet om bekæmpelse af romafobi og sigøjnerfjendtlighed i hele Europa;

2.  glæder sig over det andet EU-topmøde om romaerne, som det spanske formandskab er vært for den 8. april 2010 i Córdoba, og mener, at det er en lejlighed til at vurdere resultaterne og tage bestik af de fremtidige udfordringer;

3.  opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at træffe foranstaltninger til at sikre lige adgang til sundhedsydelser for alle, stoppe raceadskillelse på fødeklinikker og forhindre sterilisering af romakvinder;

4.  opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til altid at tage kønsaspektet af romaspørgsmålet i betragtning, navnlig ved at gennemføre undersøgelser og udforme specifikke politikker til støtte for romakvinder i forbindelse med f.eks. forhold i hjemmet, graviditet og uddannelse;

5.  anmoder de medlemsstater og kandidatlande, hvor romabørn placeres i skoler for mentalt handicappede eller i særlige klasser, om at videreføre programmer, der sigter på at ophæve raceadskillelse, og således sikre romabørnene fri adgang til uddannelse af høj kvalitet og forhindre en stigning i skolebørns fremmedhad over for romaerne;

6.  opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at fastlægge en strategi for forbedring af indsamling, analyse og offentliggørelse af statistiske data om krænkelser af romaernes menneskerettigheder og racediskrimination;

7.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre det direktiv, der tager sigte på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse (Rådets direktiv 2000/43/EF), og til omgående at oprette et uafhængigt ligestillingsorgan, som kan spille en afgørende rolle for overvågningen af direktivets gennemførelse;

8.  anmoder Rådet om at tackle både direkte og indirekte diskrimination, som romaerne udsættes for, herunder uhyggelige former for racistisk vold, hadefulde ytringer, fjendtlige medier, bolig- og uddannelsesmæssig segregation og tvangsudsættelser, men også mindre synlige former for diskrimination i form af ulige adgang til offentlige tjenesteydelser og sociale ydelser; minder om, at det er nødvendigt at skride ind omgående i overensstemmelse med rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad;

9.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og kandidatlandene til at arbejde sammen om at fokusere specifikt på romaerne i de nationale udviklingsplaner for at bekæmpe social udstødelse og tilskynde til, at der udformes programmer for livslang læring;

10. opfordrer Kommissionen til at forelægge en samlet strategi for integration af romaer, herunder prioriteringer i den flerårige finansielle ramme og behandling af spørgsmålene om bl.a. beskæftigelse, boliger, sundhedspleje, sociale ydelser og uddannelse; mener, at den samlede strategi også bør tage sigte på at oplyse romaerne om deres rettigheder, skabe et miljø, hvor de føler sig trygge, og sætte en stopper for kriminelle racistiske overgreb og den chikane, som de udsættes for;

11. anmoder Kommissionen om at drage passende konklusioner af de igangværende evalueringer af struktur- og førtiltrædelsesfondene og om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ændringer af operationelle programmer og ressourceallokeringsprocedurer afspejler den vægt, der lægges på at fremme romaernes integration, og at der i forbindelse med sådanne ændringer fuldt ud tages hensyn til de fælles grundlæggende principper for romaernes integration;

12. anmoder Kommissionen om at indføre lovgivnings- og reguleringsmæssige værktøjer for (som en betingelse) at fremme romaernes ligestilling ved anvendelsen af EU-fondsmidlerne; anmoder navnlig, i lyset af struktur- og førtiltrædelsesfondenes lave udnyttelsesgrad i visse medlemsstater og (potentielle) kandidatlande, medlemsstaterne om i samarbejde med Kommissionen at tilskynde lokale myndigheder til at udnytte mulighederne for finansiering fra strukturfondene bedre til at fremme integrationen af romaerne;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage højde for roma-ngo'ernes anbefalinger, erfaringer og ekspertise, navnlig den europæiske platform for integration af romaerne;

14. opfordrer landene i Balkanregionen til at gøre en større indsats for at forbedre situationen for de etniske mindretal, især for romaerne; understeger, at romaerne ofte udsættes for forskelsbehandling, og at de især bør være stærkere repræsenteret i beslutningsprocesserne, på arbejdsmarkedet og i de almindelige uddannelsessystemer; noterer sig i den forbindelse de tilbagetagelsesaftaler, der er blevet indgået bilateralt mellem landene på Vestbalkan og medlemsstaterne, og opfordrer de pågældende lande til at øge indsatsen for at skabe hensigtsmæssige sociale forudsætninger, social infrastruktur og adgang til offentlige tjenesteydelser for at sikre romaernes grundlæggende rettigheder og fremme deres reintegration efter deres frivillige tilbagevenden; opfordrer landene på det vestlige Balkan og medlemsstaterne til nøje at overvåge reintegrationen af de tilbagevendte romaer og aflægge årlig rapport til Kommissionen om de fremskridt, der er sket, for at lette evalueringen af reintegrationspolitikkerne og udvekslingen af bedste praksis;

15. glæder sig over den indsats, som myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har gjort for at løse mindretallenes og navnlig romaernes problemer; opfordrer i denne forbindelse alle kommuner til at undertegne memorandummet om samarbejde om gennemførelse af aktiviteterne med henblik på integration af romaerne 2005-2015 og strategien for romaer for at tage spørgsmål relateret til romaer op lokalt i samarbejde med myndighedsinstitutionerne;

16. opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til ikke at tvangshjemsende romaer, ashkalier og egyptere, der hidrører fra lande, hvor de kan blive udsat for forfølgelse eller diskrimination, f.eks. Kosovo; er af den opfattelse, at romaflygtninge fra Kosovo skal have garantier, således at frivillig tilbagevenden sker på den ikke-eksklusive betingelse, at der er sket store forbedringer på bolig-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet i deres oprindelsesland; mener, at de også skal have mulighed for at blive i værtslandet, hvis de ønsker det, og at de skal have midler til at integrere sig i samfundet i det pågældende land;

17. opfordrer regeringerne i regioner med stor romabefolkning til at træffe yderligere foranstaltninger til at integrere romaembedsmænd på alle administrative niveauer og alle niveauer i beslutningstagningen i overensstemmelse med de tidligere forpligtelser og tildele de nødvendige ressourcer for at sikre en passende og effektiv udførelse af de opgaver, der er forbundet med sådan stillinger;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter.

(1)

EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(3)

Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0017.

(4)

Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0018.

Seneste opdatering: 10. maj 2010Juridisk meddelelse