PROJEKT ZALECENIA DLA RADY
PDF 113kWORD 63k
23.3.2010
PE439.727v01-00
 
B7-0228/2010

zgodnie z art. 121 ust. 1 Regulaminu


w sprawie utworzenia unijnych sił szybkiego reagowania


Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries w imieniu grupy politycznej ALDE

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie utworzenia unijnych sił szybkiego reagowania  
B7‑0228/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając globalną odpowiedzialność Unii Europejskiej za szybkie dostarczanie pomocy i wsparcia humanitarnego oraz znaczące wysiłki jakie UE podejmuje na całym świecie,

–   uwzględniając konieczność lepszej koordynacji i mobilizacji dostępnej obecnie pomocy humanitarnej w ciągu 24 godzin od wystąpienia katastrofy,

–   uwzględniając fakt, że po niedawnym trzęsieniu ziemi na Haiti Komisja po raz pierwszy z powodzeniem wysłała dwa oddziały udostępnione w ramach działania przygotowawczego w związku z siłami szybkiego reagowania UE, które ustanowiono przy poparciu Parlamentu,

–   uwzględniając propozycje zawarte w sprawozdaniu zatytułowanym „Europejskie siły ochrony ludności: Europe Aid” przygotowanym przez Michela Barnier w 2006 r.,

–   uwzględniając art. 121 ust. 1 Regulaminu,

1.  kieruje do Rady następujące zalecenie:

     aby wezwała Komisję do niezwłocznego przedstawienia Parlamentowi wniosków w sprawie ustanowienia sił ochrony ludności UE w oparciu o mechanizm ochrony ludności UE, co pozwoli Unii zgromadzić w ciągu 24 godzin po katastrofie odpowiednie środki na zorganizowanie pierwszej doraźnej pomocy humanitarnej;

     pożądane cechy charakterystyczne europejskiego systemu szybkiego reagowania:

•   interwencje mają charakter pokojowy i/lub humanitarny

•   możliwość mobilizacji w każdej chwili i w jak najkrótszym czasie

•   działanie pod patronatem UE

•   poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego

•   gotowość do współpracy z innymi podmiotami udzielającymi pomocy humanitarnej

•   gotowość do współpracy w ramach systemu Narodów Zjednoczonych

•   gotowość do przyjęcia udziału państw trzecich

•   poszanowanie zasady dobrowolnego udziału państw członkowskich w opracowanym systemie

•   troska o stałe odnawianie zarówno potencjału ludzkiego, jak i materialnego, który może zostać wykorzystany w każdej chwili

•   działanie zgodnie z zasadą podziału obciążenia (ang. burden sharing);

 

     aby wezwała Wysoką Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego do odegrania głównej roli w koordynacji reakcji Unii Europejskiej na sytuacje kryzysowe, z wykorzystaniem uprawnień przyznanych w Traktacie z Lizbony do skuteczniejszego koordynowania reakcji Unii Europejskiej na przyszłe sytuacje kryzysowe i w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.

 

2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie i, tytułem informacji, Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2010Informacja prawna