NÁVRH UZNESENIA
PDF 104kWORD 49k
8.6.2010
PE441.919v01-00
 
B7-0242/2010

predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku


o právach cyperských katolíkov


Oreste Rossi

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o právach cyperských katolíkov  
B7‑0242/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o správe o pokroku Turecka za rok 2009(1),

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Turecka za rok 2009 (SEK(2009)1334),

–   so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

A. keďže viac ako pätina kostolov na severe od roku 1974 prišla o umelecké predmety, pričom tieto kostoly sa stali opustenými alebo sa využívajú ako stajne,

B.  keďže kostoly sa až doposiaľ využívajú ako garáže, luxusné hotely, skladiská a laboratóriá,

C. keďže len tri kresťanské budovy plnia funkciu kostola, no obmedzenia ich využívania bránia kresťanom sláviť bohoslužbu pravidelne a bez narúšania zo strany tureckých štátnych úradníkov,

D. keďže žiadna pozemská moc nedokáže prekonať túto nespravodlivosť,

1.  vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto kostoly vrátili vierovyznaniu, ktorému patria;

2.  považuje za mimoriadne dôležité, aby sa na kúsku zeme, na ktorom sa niekedy i násilným spôsobom pretínajú dejiny katolíkov, pravoslávnych i moslimov, prijali opatrenia na odstránenie politických ideológií s cieľom presadiť morálnu pravdu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam dotknutých členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0025.

Posledná úprava: 14. júna 2010Právne oznámenie