Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0259/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0259/2010

Συζήτηση :

PV 06/05/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 123kWORD 73k
28.4.2010
PE439.781v01-00
 
B7-0259/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τις σφαγές στη Νιγηρία


Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σφαγές στη Νιγηρία  
B7‑0259/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενά του ψηφίσματα σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νιγηρία,

–   έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο σχετικά με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, που επικυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993 ,

–   έχοντας υπόψη Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών του 1981, που επικυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–   έχοντας υπόψη την έκκληση για έκτακτες πιστώσεις στην οποία προέβη η UNICEF προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά των χωρών του Σαχέλ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. Εκτιμώντας ότι περίπου 10 εκατομμύρια άτομα απειλούνται από σοβαρή επισιτιστική κρίση τους προσεχείς μήνες στο Ανατολικό Σαχέλ.

Β.  Εκτιμώντας ότι οι μισοί κάτοικοι του Νίγηρα, ήτοι 7,5 εκατομμύρια κάτοικοι, βρίσκονται σε κίνδυνο, ότι το δυτικό και κεντρικό Tσάντ, το βορειοανατολικό τμήμα του Μαλί, το βόρειο τμήμα της Νιγηρίας και ορισμένες περιφέρειες του Μπουρκίνα Φάσο και της Μαυριτανίας έχουν επίσης πληγεί σε διαφορετικό βαθμό.

Γ.  Εκτιμώντας ότι αν και η Νιγηρία είναι η όγδοη παραγωγός χώρα πετρελαίου στον κόσμο, η πλειονότητα των 148 εκατομμυρίων κατοίκων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Δ.  Εκτιμώντας ότι ο τρόπος εκμετάλλευσης πετρελαίου σε αυτή τη χώρα πραγματοποιείται εις βάρος των κοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών των πλέον βασικών των πληθυσμών.

Ε.  Εκτιμώντας ότι οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι (Shell, Total, Exxon, Agip κ.λπ) ελέγχουν ασφυκτικά την εκμετάλλευση του πετρελαίου στη Νιγηρία απολαμβάνοντας την εύνοια των κυβερνώντων εις βάρος των αναγκών του πληθυσμού.

ΣΤ.Εκτιμώντας τους ισχυρισμούς για εκτεταμένη νοθεία κατά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Ζ.  Εκτιμώντας ότι το κλίμα εμφυλίου πολέμου που κυριαρχεί σε αυτήν τη χώρα από ετών αλλά επίσης τις πρόσφατες βιαιοπραγίες κατά των πετρελαϊκών εταιρειών (κυρίως της Total), συνδέονται στενά με το ζήτημα του ελέγχου και της πρόσβασης στους φυσικούς πόρους (πετρέλαιο και αέριο κατά κύριο λόγο).

Η. Εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις και σφαγές του Ιανουαρίου και Μαρτίου 2010 μεταξύ των αυτοχθόνων ομάδων, κατά πλειονότητα χριστιανών ή ανιμιστών και των πληθυσμών του βορρά οφείλονται κυρίως στην έλλειψη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης αυτών των περιφερειών.

Θ. Εκτιμώντας ότι κατόπιν αυτών των επιθέσεων και σφαγών, 42.000 κάτοικοι του Κράτους του Οροπεδίου μετακινήθηκαν, εκ των οποίων 90% γυναίκες και παιδιά.

Ι.   Εκτιμώντας ότι οι δράστες αυτών των πράξεων είναι συχνά μισθοφόροι και ότι η ατιμωρησία τους όπως και αυτή των εντολέων τους είναι γενικευμένη.

1.  Ζητεί την εφαρμογή ενός έκτακτου σχεδίου ανάγκης και απεμπλοκής των πιστώσεων που προορίζονται για τους πληθυσμούς του Ανατολικού Σαχέλ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επισιτιστική κρίση.

2.  Υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμοστούν σε αυτήν την χώρα οι αναγκαίες πολιτικές οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

3.  Καταδικάζει με ιδιαίτερη έμφαση την βία στην κεντρική Νιγηρία και εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την κατάσταση εμφυλίου πολέμου που κυριαρχεί σε αυτήν την χώρα από ετών.

4.  Καλεί επίμονα τις αρχές της Νιγηρίας να προστατεύσουν τον πληθυσμό , να εργαστούν για μια ειρηνική λύση, να αντιμετωπίσουν τους βαθύτερους λόγους της βίας διασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες εφαρμόζοντας τις αναγκαίες πολιτικές για τη λύση των προβλημάτων της ανεργίας και της φτώχειας.

5.  Υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και τις αναγκαίες κοινωνικές προϋποθέσεις για την επιστροφή των 42.000 ατόμων που μετακινήθηκαν από την αρχή των συγκρούσεων.

6.  Καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να διεξαγάγει επείγουσες έρευνες για αυτές τις σφαγές και για αυτούς πού έδωσαν τις σχετικές εντολές και υπογραμμίζει ότι κανένας από τους δράστες δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητος.

7.  Καταδικάζει με μεγάλη έμφαση τις εκτεταμένες απάτες στη Νιγηρία και την ανάμειξη των πετρελαϊκών εταιρειών και ορισμένων δυτικών κυβερνήσεων στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

8.  Κάνει έκκληση ώστε το δικαίωμα των λαών να αποφασίσουν για τις τύχες τους να εφαρμοστεί πραγματικά σε αυτήν τη χώρα, ιδίως με τη διενέργεια δημοκρατικών και ελεύθερων εκλογών.

9.  Υπενθυμίζει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σεβαστό παρά μόνο εάν η χώρα αναλάβει δέσμευση για την κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και δημοκρατική ανάπτυξη που είναι ικανή να διασφαλίσει ίση πρόσβαση στους πόρους για όλους της τους κατοίκους. Συνιστά κατά συνέπεια στις αρχές να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

10. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Κυβέρνηση της Νιγηρίας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, το Γενικό Γραμματέα και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και τον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου (ΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου