Postup : 2010/2645(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0265/2010

Predkladané texty :

B7-0265/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 13
CRE 18/05/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 19/05/2010 - 6.12
CRE 19/05/2010 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0185

NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 106k
12.5.2010
PE441.859v01-00
 
B7-0265/2010

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande


Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, László Tőkés v mene poslaneckého klubu PPE
Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D
Marietje Schaake v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande  
B7‑0265/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rozhodnutie zvolať konferenciu o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale, Ugande od 31. mája do 11. júna 2010, ktoré prijalo zhromaždenie štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, na svojej ôsmej plenárnej schôdzi 26. novembra 2009(1),

–   so zreteľom na predchádzajúce uznesenia a správy o konferencii o preskúmaní a najmä na uznesenie MTS-ASP/7/Res.2 o postupe vymenovania a voľby sudcov, prokurátora a zástupcov prokurátora Medzinárodného trestného súdu,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Medzinárodnom trestnom súde, najmä na uznesenia z 19. novembra 1998(2), 18. januára 2001(3), 28. februára 2002(4), zo 4. júla 2002 o návrhu zákona o ochrane pracovníkov amerických služieb (ASPA)(5) a z 26. septembra 2002(6) a na svoje uznesenie z 22. mája 2008(7),

–   so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS) a na jeho nadobudnutie platnosti 1. júla 2002,

–   so zreteľom na vyhlásenie z 1. júla 2002 o Medzinárodnom trestnom súde, ktoré predložilo predsedníctvo Rady v mene Európskej únie,

–   so zreteľom na význam, ktorý MTS a EÚ pripisujú konsolidácii právneho štátu a dodržiavaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ako aj zachovaniu mieru a poslineniu medzinárodnej bezpečnosti v súlade s Chartou OSN a článkom 21 ods. 2 písm. b) Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Rada EÚ prijala 16. júna 2003 spoločnú pozíciu 2003/444/SZBP o Medzinárodnom trestnom súde(8), v ktorej sa uvádza, že závažné trestné činy, ktoré sú v jurisdikcii MTS, sa týkajú všetkých členských štátov, ktoré sú odhodlané spolupracovať, aby zabránili týmto činom a skoncovali s beztrestnosťou ich páchateľov, a ktorej cieľom je podporovať účinné fungovanie súdu a získavať preň všeobecnú podporu presadzovaním čo najširšej účasti na Rímskom štatúte,

–   so zreteľom na akčný plán pre koordinácii činností EÚ, univerzálnosť a celistvosť Rímskeho štatútu a nezávislosť a účinné fungovanie MTS, ktorý nadviazal na spoločnú pozíciu finalizovanú EÚ 4. februára 2004(9),

–   so zreteľom na to, že EÚ prijala súbor hlavných zásad(10), v ktorých sa stanovujú minimálne referenčné hodnoty, ktoré majú dodržiavať štáty, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, pri uzatváraní dvojstranných dohôd o nevydávaní občanov,

–   so zreteľom na viacero rozhodnutí(11), ktoré prijala Rada EÚ v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov na vnútroštátnej úrovni,

–   so zreteľom na Štokholmský program, v ktorom sú inštitúcie EÚ vyzvané, aby podporovali a presadzovali činnosť Únie a jej členských štátov zameranú proti beztrestnosti, aby bojovali proti trestným činom genocídy, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom a aby v tejto súvislosti podporovali spoluprácu medzi členskými štátmi [...] a MTS,

–   so zreteľom na značný pokrok, ktorý sa dosiahol od prvého zvolenia sudcov a prokurátora MTS, a na skutočnosť, že súd v súčasnosti vyšetruje päť krajín (Keňu, Konžskú demokratickú republiku, Sudán/Darfúr, Ugandu a Stredoafrickú republiku),

–   so zreteľom na skutočnosť, že konferencia o preskúmaní MTS je vhodnou príležitosťou na zváženie pokroku súdu a jeho činnosti pri odstrašovaní od ozbrojených konfliktov a ich riešení s osobitným odkazom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti,

–   so zreteľom na dôvodovú správu Rímskeho štatútu, v ktorej sa vymedzuje jurisdikcia MTS a v ktorej sa znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútená prostitúcia, násilné tehotenstvo, vynútená sterilizácia alebo iné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti uznávajú za zločiny proti ľudskosti,

–   so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie o konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale, Ugande,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ dôsledne podporuje MTS a presadzuje univerzálnosť a bráni celistvosť Rímskeho štatútu s cieľom chrániť a zvyšovať nezávislosť, zákonnosť a účinnosť medzinárodného súdneho konania,

B.  keďže dosiahnutie čo najširšej ratifikácie a implementácie Rímskeho štatútu tiež bolo cieľom EÚ počas pokovovaní o pristúpení a v procese pristúpenia nových členských štátov EÚ,

C. keďže EÚ systematicky sleduje zaraďovanie doložky o MTS do mandátov na rokovania a do dohôd s tretími krajinami,

D. keďže dodržiavanie, presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis Únie a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity(12),

E.  keďže význam úlohy EÚ ako globálneho hráča v posledných desaťročiach vzrástol,

F.  keďže jej osobitní zástupcovia presadzujú politiky a záujmy EÚ v problémových regiónoch a krajinách a zohrávajú aktívnu úlohu v úsilí o konsolidáciu mieru, stability a právneho štátu,

G. keďže v apríli 2006 sa EÚ stala prvou regionálnou organizáciou, ktorá podpísala dohodu s MTS o spolupráci a pomoci(13),

H. keďže EÚ v rámci finančného nástroja EIDHR poskytla za desať rokov viac ako 40 miliónov EUR na projekty zamerané na podporu MTS a medzinárodného trestného súdnictva,

I.   keďže Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ sa aktívne podieľalo na začlenení medzinárodného trestného súdnictva do revidovanej dohody o partnerstve AKT a EÚ (dohoda z Cotonou) a prijalo niekoľko uznesení zameraných na začlenenie boja proti beztrestnosti do ústredia medzinárodnej rozvojovej spolupráce a príslušného politického dialógu,

J.   keďže táto konferencia o preskúmaní je kľúčovou príležitosťou pre štáty, ktorú sú zmluvnými stranami, ako aj pre neštátne zmluvné strany, občiansku spoločnosť a iné zúčastnené strany, aby opäť rázne potvrdili svoj záväzok týkajúci sa spravodlivosti a zodpovednosti,

K. keďže štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, využili príležitosť konferencie o preskúmaní na to, aby okrem predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k Rímskemu štatútu preskúmali celý MTS viac ako desať rokov po jeho založení a širšie zhodnotili stav medzinárodného trestného súdnictva, pričom sa zamerali na štyri hlavné témy, a to: komplementaritu, spoluprácu, vplyv systému Rímskeho štatútu na obete a postihnuté spoločenstvá, a mier a spravodlivosť,

L.  keďže popri 111 štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, sú niektoré regióny, napríklad Blízky východ, severná Afrika a Ázia, stále nedostatočne zastúpené,

M. keďže spolupráca medzi štátmi, medzinárodnými organizáciami a MTS je zásadná pre účinnosť a úspech systému medzinárodného trestného súdnictva, najmä pokiaľ ide o schopnosť presadzovania práva,

N. keďže 19. apríla 2010 bola MTS po prvý krát od jeho založenia predložená žiadosť o súdne rozhodnutie vo veci nespolupráce štátu,

O. keďže Rímsky štatút je založený na predpoklade zdôrazňujúcom zásadu komplementarity, spočívajúcej v myšlienke, že samotný štát vyšetruje a v prípade potreby stíha osoby podozrivé zo spáchania zločinov podľa medzinárodného práva,

P.  keďže do najkonfliktnejších situácií, pri riešení ktorých súdnictvo nebolo zapojené ako súčasť mierového procesu, sa vrátilo násilie,

1.  pripomína svoju silnú podporu MTS a jeho cieľom; zdôrazňuje, že Rímsky štatút ratifikovali všetky členské štáty EÚ ako hlavnú zložku demokratických zásad a hodnôt Únie, a vyzýva preto členské štáty, aby plne dodržiavali štatút ako súčasť acquis EÚ;

2.  zdôrazňuje význam výberu africkej krajiny, Ugandy, za hostiteľa tejto konferencie o preskúmaní a vyjadruje podporu žiadosti súdu otvoriť kontaktný úrad s Africkou úniou v Addis Abebe, pričom uznáva univerzálny rozmer systému Rímskeho štatútu;

3.  zdôrazňuje význam zásady všeobecnosti Rímskeho štatútu a vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby aktívne podporovala pristúpenie k štatútu a jeho ratifikáciu;

4.  naliehavo žiada členské štáty, aby sa na čo najvyššej úrovni vrátane hláv štátov a predsedov vlád zúčastnili na konferencii o preskúmaní a aby verejne opäť potvrdili svoj záväzok voči MTS;

5.  povzbudzuje členské štáty, aby svojimi prísľubmi opätovne potvrdili svoj záväzok voči MTS a zdôraznili praktické opatrenia, ktoré plánujú prijať na jeho podporu, a to prisľúbením, že budú okrem iného vykonávať Rímsky štatút, ratifikovať a vykonávať Dohodu o výsadách a imunitách súdu (ACIP), spolupracovať s ostatnými štátmi, ktoré majú menšiu kapacitu na podporu všeobecnej akceptácie súdu, a aby potvrdili svoj prínos k posilneniu systému komplementarity a spolupráce, najmä pokiaľ ide o vplyv na obete a postihnuté spoločenstvá, ako aj ostatné oblasti Rímskeho štatútu;

6.  rozhodne podporuje, aby sa do článku 5 ods. 1 Rímskeho štatútu zaradil trestný čin agresie patriaci do vecnej príslušnosti MTS, v súvislosti s ktorým sa osobitná pracovná skupina zhromaždenia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, dohodla na účely štatútu, že trestný čin agresie znamená plánovanie, prípravu, začatie alebo spáchanie aktu agresie osobou, ktorá je schopná účinne kontrolovať alebo riadiť politické alebo vojenské opatrenia štátu, ktorý svojím charakterom, závažnosťou a rozsahom predstavuje zjavné porušenie Charty Organizácie Spojených národov;

7.  rozhodne vyhlasuje, že každé rozhodnutie o vymedzení trestného činu agresie musí rešpektovať nezávislosť súdu; odporúča, aby členské štáty prijali návrh, ktorý nepožaduje žiadny jurisdikčný filter na určenie toho, či bol spáchaný akt agresie, pred tým, ako prokurátor MTS bude môcť začať s vyšetrovaním, a ak konferencia o preskúmaní rozhodne, že sa musí stanoviť jurisdikčný filter, mali by požadovať, aby určenie toho, či bol spáchaný akt agresie, vykonala príslušná komora počas konaní už stanovených v Rímskom štatúte;

8.  vyzýva členské štáty, aby zmysluplne zhodnotili súčasnú situáciu prostredníctvom aktívnej účasti na oficiálnych panelových diskusiách, ako aj podujatiach organizovaných občianskou spoločnosťou (a ostatnými zúčastnenými stranami) na okraji oficiálnej konferencie;

9.  naliehavo žiada členské štáty, aby využili príležitosť konferencie o preskúmaní a zopakovali svoj záväzok voči súdu osobitnými prísľubmi týkajúcimi sa štyroch hodnotených tém a aby tieto záväzky dodržali;

10. podporuje MTS počas tejto konferencie o preskúmaní v procese hodnotenia každej etapy vykonávania a vplyvu Rímskeho štatútu so zreteľom na hľadisko obetí a postihnutých spoločenstiev;

11. je znepokojený vplyvom Rímskeho štatútu na obete, jednotlivcov a spoločenstvá postihnuté trestnými činmi, ktoré sú v jurisdikcii MTS; považuje za zásadné zabezpečiť, aby obete a postihnuté spoločenstvá mali prístup k informáciám o súde a rozumeli jeho činnosti a aby práva a záujmy obetí boli v centre záujmu spoločenstva Rímskeho štatútu so zreteľom na to, že MTS je súdnou inštitúciou, ktorá dopĺňa primárnu úlohu štátov pri poskytovaní ochrany a uľahčovaní prístupu k spravodlivosti a účinnému odškodneniu obetí, či už jednotlivo alebo kolektívne; domnieva sa, že členské štáty by mali:

- aktívne spolupracovať, ak bol na osobu vydaný zatykač MTS na území EÚ, uľahčiť odovzdanie tejto osoby Medzinárodnému trestnému súdu, aby mohla byť súdená;

- uznať inovačné nástroje, ktorými MTS disponuje na výkon práva obete na spravodlivosť vrátane možnosti obetí zúčastniť sa na konaniach MTS a žiadať o odškodnenie, pričom zohľadnia doplnkovú úlohu zvereneckého fondu pri poskytovaní odškodnenia a inej pomoci vrátane ochrany svedkov; zabezpečiť, aby sa obetiam, ako aj ich právnikom poskytla primeraná právna pomoc a ochrana;

- uznať pokrok, ktorý doteraz súd dosiahol pri poskytovaní aktívnej pomoci postihnutým spoločenstvá, a podporiť ho, aby v tejto činnosti aj ďalej pokračoval; a zdôrazniť význam MTS v teréne pri zvyšovaní vplyvu súdu medzi obeťami a postihnutými spoločenstvami;

- venovať osobitnú pozornosť tým skupinám, ktoré sú historicky odsúvané na okraj, ako napríklad ženy a deti, s cieľom zabezpečiť, aby sa medzinárodné trestné súdnictvo nestalo nástrojom, ktorým sa pokračuje v poškodzovaní obetí a šírení stereotypov;

- oznámiť podstatný finančný príspevok do zvereneckého fondu pre obete;

- spolupracovať s občianskou spoločnosťou počas konferencie o preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že jej názory budú primerane zastúpené, a zároveň sa zúčastniť na podujatiach tzv. priestoru pre ľudí (People’s Space), ktoré organizuje sieť pre ľudské práva;

12. opakuje svoju výzvu členským štátom, aby zabezpečili plnú spoluprácu medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami, signatárskymi štátmi a súdom v súlade s článkom 86 Rímskeho štatútu, aby tak rešpektovali jeho cieľ a účel ustanovený v preambule, t. j. že „najzávažnejšie trestné činy týkajúce sa medzinárodného spoločenstva ako celku nesmú zostať nepotrestané“, týmito prostriedkami:

- prijatím vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa spolupráce, v súlade s časťou IX Rímskeho štatútu, ak tak ešte neurobili;

- opätovným potvrdením záväzku bezvýhradného poskytovania potrebnej spolupráce a pomoci súdu;

- zvážením možnosti uzatvorenia ad hoc dohôd so súdom o presťahovaní obetí a svedkov a vykonávaní rozsudkov súdu;

- zabezpečením toho, aby bola spolupráca stálym bodom programu zhromaždenia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, aby sa diskutovalo o skutočných problémoch a potrebách súdu a aby sa meral pokrok štátov;

13. víta revíziu a rozpravu týkajúcu sa článku 124 (tzv. prechodné ustanovenie) Rímskeho štatútu, ktorý štátom poskytuje možnosť voľby, či majú ich štátni príslušníci podliehať jurisdikcii súdu vo veci vojnových zločinov počas prvých siedmich rokov po ratifikácii, a vyzýva na urýchlené vypustenie tohto článku zo štatútu, aby sa tak zákon uplatňoval rovnocenne na všetkých podozrivých z vojnových zločinov spáchaných na území štátov, ktoré sú zmluvnými stranami štatútu, alebo ich štátnymi príslušníkmi;

14. vyzýva členské štáty, aby považovali za prioritu zaradiť medzi vojnového zločiny v jurisdikcii súdu použitie určitých zbraní v kontexte ozbrojeného konfliktu nemedzinárodnej povahy, v súlade s belgickým návrhom zmien a doplnení článku 8 Rímskeho štatútu, ktorý bol predložený na 8. schôdzi zhromaždenia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, a ktorý rozširuje kriminalizáciu používania jedov, jedovatých zbraní, dusivých, jedovatých alebo iných plynov a všetkých analogických kvapalín, materiálov alebo zariadení, ako aj používanie munície, ktorá mení svoj tvar v tele, na ozbrojené konflikty nemedzinárodnej povahy;

15. zdôrazňuje účinnosť zásady komplementarity súdu, ktorá je základom komplexného systému medzinárodnej trestnej justície (systém Rímskeho štatútu) a podľa ktorej hlavnú povinnosť štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, t. j. vyšetrovanie a trestné stíhanie medzinárodných zločinov, jasne dopĺňa komplementárna (subsidiárna) jurisdikcia MTS;

16. je hlboko presvedčený, že počas diskusií v Kampale by členské štáty mali:

- potvrdiť prvotný záväzok, t. j. vyšetrovať a trestne stíhať vojnové zločiny, genocídu a zločiny proti ľudskosti, a zaviazať sa, že vo svojej legislatíve príjmu vymedzenia pojmov vojnové zločiny, genocída a zločiny proti ľudskosti v súlade s Rímskym štatútom;

- uplatňovať tzv. pozitívnu komplementaritu okrem iného zdôrazňovaním potreby účinných vnútroštátnych konaní aj v krajinách, kde je veľmi potrebná spravodlivosť, napríklad v situačných krajinách MTS a v krajinách, ktoré sú predmetom predbežnej analýzy MTS;

- zdôrazňovať význam iniciácie a vykonávania účinných vnútroštátnych konaní a najmä riešiť otázku nedostatočnej politickej ochoty zo strany štátov;

- zdôrazňovať kľúčový význam budovania politickej vôle plniť svoje záväzky v rámci komplementarity, a prijať kroky, ktoré podnietia štáty stáť na strane spravodlivosti a proti beztrestnosti;

17. žiada všetky štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, a najmä členské štáty EÚ, aby prijali a vykonali vnútroštátne právne predpisy, ktoré by zabezpečili ich schopnosť plne spolupracovať s MTS;

18. žiada všetky štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, aby uzatvorili dohody so súdom o presťahovaní obetí a svedkov a vykonávaní trestov;

19. žiada Úniu, členské štáty a iných medzinárodných darcov, aby podporovali reformné procesy a národné snahy o budovanie kapacít zamerané na posilnenie nezávislého súdnictva, sektoru presadzovania práva a systému väzenských zariadení vo všetkých rozvojových krajinách, ktoré priamo ovplyvňuje páchanie zločinov podľa Rímskeho štatútu, čo zabezpečí účinné vykonávanie zásady komplementarity a dodržiavanie rozhodnutí súdu v príslušných štátoch;

20. žiada štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, aby prijali uznesenie na základe diskusií v Kampale, ktoré zdôrazní význam účinnej spravodlivosti pre obete v kontexte spravodlivých a nestranných procesov;

21. vyzýva členské štáty EÚ, aby do budúcnosti obnovili svoj záväzok voči MTS;

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.

(1)

Uznesenie MTS-ASP/8/Res.6.

(2)

Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 265.

(3)

Ú. v. ES C 262, 18.9.2001, s. 262.

(4)

Prijaté texty, P5_TA(2002)0082.

(5)

Prijaté texty, P5_TA(2002)0367.

(6)

Prijaté texty, P5_TA(2002)0449.

(7)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0238.

(8)

Ú. v. EÚ L 150, 18.6.2003, s. 67.

(9)

Dokument 5742/04.

(10)

Hlavné zásady EÚ týkajúce sa dohôd medzi zmluvným štátom Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a Spojenými štátmi, pokiaľ ide o podmienky vydávania osôb súdu.

(11)

Rozhodnutie Rady 2002/494/SVV z 13. júna 2002 (Ú. v. ES L 167, s. 1), ktorým sa vytvára Európska sieť kontaktných miest, pokiaľ ide o osoby zodpovedné za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny; rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV z 13. júna 2002 (Ú. v. ES L 190, s. 1)o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi; rozhodnutie Rady 2003/335/SVV z 8. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 118, s. 12) ) o vyšetrovaní a trestnom stíhaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

(12)

Článok 2, článok 3 ods. 5 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii.

(13)

Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006.

Posledná úprava: 14. mája 2010Právne oznámenie