Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0293/2010

Pateikti tekstai :

B7-0293/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 134kWORD 87k
9.6.2010
PE441.904v01-00
 
B7-0293/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo/Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl 2010 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Rostove prie Dono vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų


Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Rostove prie Dono vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų  
B7‑0293/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos Federacijos, ypač į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. priimtą rezoliuciją dėl energetinio saugumo išorės aspektų(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio mėn. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo Stokholme(3),

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 1997 m. ir kurio galiojimo laikas baigėsi 2007 m. pabaigoje,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi, nepaisant didėjančios prekybinės ir ekonominės tarpusavio priklausomybės, ES ir Rusijos santykiai nekinta dėl nesutarimo ir nepasitikėjimo pagrindiniais politiniais ir ekonominiais klausimais ir dėl to šalys neišvystė tikros strateginės partnerystės,

B.  kadangi padaryta nedaug esminės pažangos derantis dėl naujo susitarimo, kuris turėtų pakeisti Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS), kurio galiojimas baigėsi 2007 m.,

C. kadangi yra daug problemų, vis dar lemiančių nenumatytą gaišatį įgyvendinant keturių bendrų erdvių sukūrimo planą,

D. kadangi ES ir Rusijos santykiuose energetikos klausimai ir toliau atlieka pagrindinį ir strateginį vaidmenį; kadangi dėl priimto Rusijos sprendimo pasitraukti iš Energetikos chartijos sutarties (angl. ECT) šie santykiai tapo dar sudėtingesni, o derybos dėl naujo PBS vyksta lėtai ir šis sprendimas neigiamai veikia dialogą energetikos klausimais bei galimą ateities pažangą,

E.  kadangi birželio 1 d., baigiantis aukščiausiojo lygio susitikimui, ES ir Rusija priėmė jungtinę deklaraciją dėl naujos Partnerystės siekiant modernizavimo, kurios tikslas – modernizuoti abiejų šalių ekonomiką ir visuomenę, prioritetų; kadangi dauguma šių prioritetų yra ekonominio, prekybinio arba reglamentuojamojo pobūdžio; kadangi abiejų pusių koordinatoriams buvo patikėta užduotis parengti veiksmų planą siekiant įgyvendinti pirmus konkrečius projektus,

F.  kadangi, nepaisant pozityvesnio Rusijos valdžios institucijų požiūrio, Rusijoje vis dar kyla grėsmių žodžio, susivienijimų ir susirinkimų laisvei, o žmogaus teisių gynėjų, nepriklausomų piliečių visuomenės organizacijų, politinių oponentų, nepriklausomos žiniasklaidos ir paprastų piliečių iniciatyvos ir veikla dažnai ribojami ar trukdoma ją vykdyti ir didžiausią susirūpinimą kelia Šiaurės Kaukaze,

G. kadangi šių metų gegužės 31 d. maždaug 40 Rusijos miestų susirinko tūkstančiai protestuotojų, kad paremtų 31 konstitucijos straipsnį, kuriame užtikrinama susirinkimų laisvė; kadangi per Maskvoje vykusias demonstracijas, per kurias buvo pasitelktos neįprastai didelės policijos pajėgos, sulaikyta 180 demonstrantų, jie sumušti ir vėliau paleisti,

H. kadangi prieš korupciją kovojęs 37 metų Rusijos teisininkas, atstovavęs fondui „Hermitage“, Sergei Magnitsky liudijo 230 milijonų dolerių kyšio byloje, susijusiose su Rusijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnais, kurie į tai atsakydami po mėnesio jį suėmė pateikę melagingus kaltinimus ir be teismo 12 mėnesių laikė įkalinę; kadangi jam nesutikus atsiimti parodymus, atsisakyta jam teikti gyvybiškai svarbią medicinos priežiūrą ir neleista miegoti, jis negavo maisto ir vandens ir dėl to 2009 m. lapkričio 16 d. kalėjime mirė,

I.   kadangi 2010 m. balandžio mėn. Maskvos Helsinkio grupė pareikalavo, kad būtų pradėtas nužudymo, su kuriuo susiję penki Rusijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, tyrimas, o JAV Helsinkio komisija paskelbė 60 Rusijos pareigūnų, susijusių su Sergejaus Magnitskio atskleista korupcija, jo neteisėtu sulaikymu, atsakomuoju persekiojimu, kankinimu ir mirtimi kalėjime, sąrašą bei paprašė, kad šioms pareigūnams, jų aplinkos žmonėms ir šeimos nariams būtų taikomos nuolatinės vizų sankcijos,

J.   kadangi energetika yra svarbus Rusijos užsienio politikos įrankis; kadangi didelė ES priklausomybė nuo iškastinio kuro stipriai kenkia darnaus, nuoseklaus ir vertybėmis pagrįsto ES požiūrio į Rusiją sukūrimui; kadangi ypatingai svarbu, kad ES kalbėtų vienu balsu ir parodytų tvirtą tarptautinį solidarumą,

K. kadangi neseniai Rusijos Federacijos ir JAV pasirašyta Strateginės ginkluotės mažinimo sutartis (angl. START) ir ginklų neplatinimo bei Irano klausimo suartinimas sudarė galimybes sukurti naują aplinką ir vykdyti aktyvesnį dialogą su Rusija dėl saugumo problemų Europoje ir Artimuosiuose Rytuose,

L.  kadangi taika ir stabilumas bendros kaimynystės šalyse yra ir Rusijos, ir ES interesas; kadangi turėtų būti plėtojamas atviras ir nuoširdus dialogas dėl krizių šiose šalyse, ypač atsižvelgiant į užšaldytus konfliktus ir Rusijos sprendimą paspartinti Abchazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybę bei sudaryti su jomis susitarimais saugumo srityje,

M. kadangi būdama Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir Europos Tarybos narė Rusijos Federacija yra įsipareigojusi gerbti žodžio ir susirinkimų laisvę,

1.  džiaugiasi atvira ir konstruktyvia abiejų šalių pozicija Rostove prie Dono įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime, kuri sudarė galimybes pradėti Partnerystę siekiant modernizavimo, ir tikisi, kad šis atnaujintas bendradarbiavimas pagerins santykius ir dabartinę pragmatinio pobūdžio partnerystę pavers tikra vertybėmis grindžiama partneryste, kuri galėtų suartinti nuomones kai kuriais esminiais klausimais, kurios šiuo metu išsiskiria;

2.  mano, kad modernizavimo koncepcija negali apsiriboti ekonominiu bendradarbiavimu ir technologijų naujovėmis – ją turi lydėti plataus užmojo vidaus reformų procesas, įskaitant demokratinių institucijų ir patikimos teisinės sistemos stiprinimą, pagarbą tiesinei valstybei ir netrukdomą tikros piliečių visuomenės vystymąsi;

3.  laukia pirmų projektų, kuriuos koordinatoriai pradės rengti, įgyvendinimo planų ir šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad svarbiausi šio plano elementai turi būti tausesnės ekonomikos, kurios sąlygomis išmetama mažiau anglies dioksido, rėmimas, energetinio efektyvumo gerinimas ir kova su klimato kaita; ragina Komisiją deramai informuoti Europos Parlamentą apie šių planų rengimą;

4.  apgailestauja, kad devyni derybų dėl naujo PBS nedavė rezultatų, kurių buvo tikėtasi, ir ragina visas šalis dėti visas pastangas, kad būtų palengvintos derybos dėl naujo plataus užmojo bendro susitarimo, grindžiamo iš tiesų bendromis vertybėmis ir interesais; ragina Rusijos valdžios institucijas paaiškinti Rusijos poziciją dėl numatytos muitų sąjungos su Baltarusija ir Kazachstanu, kuri gali būti kliūtis gilinti prekybos ir ekonominius ryšius su ES;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad keturių bendrų erdvių kūrimo veiksmų planą derėtų vertinti kaip esminį derybų elementą, todėl prašo Komisijos pateikti dabartinio PBS vertinimą siekiant patikrinti, ar visapusiškai pasinaudota šio susitarimo galimybėmis, ir nustatyti, ką reikėtų nuveikti, kad būtų išvengta praeities klaidų ir trūkumų; ragina peržiūrėti didelį bendrų komitetų, darbo grupių ir abiejų šalių konsultavimosi priemonių skaičių, kad jų darbas būtų racionalizuotas ir taptų veiksmingesnis;

6.  dar kartą pabrėžia, kad demokratija ir žmogaus teisės turėtų būti bet kokio būsimo susitarimo su Rusijos Federacija pagrindas, ypač kalbant apie veiksmingos ir galiojančios nuostatos dėl žmogaus teisių apibrėžtį ir įtraukimą bei atsižvelgiant į tai, kad būsimų santykių kokybė ir intensyvumas priklauso nuo pagarbos ir paramos šioms vertybėms;

7.  džiaugiasi, kad Rusija ratifikavo Europos žmogaus teisių konvencijos 14 protokolą ir patvirtino mirties bausmės vykdymo moratoriumą; ragina, kad tais atvejais, kai Europos žmogaus teisių teismas pateikia apkaltinamuosius nuosprendžius Rusijos Federacijai, Rusijos valdžios institucijos atnaujintų tyrimus ir peržiūrėtų teisines sistemas tam, kad tarptautinė teisė ateityje nebūtų pažeidžiama;

8.  pažymi, kad pradėtas ES ir Rusijos konsultacijų žmogaus teisių klausimais vertinimas, kuris turėtų baigtis iki birželio pabaigos, ir dar kartą pakartoja raginimą šias konsultacijas pagerinti, kad jos būtų veiksmingesnės ir orientuotos į konkrečius rezultatus dalyvaujant Rusijos teisingumo ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai, taip pat Užsienio reikalų ministerijai Briuselyje ir Maskvoje visapusiškai visais lygmenimis dalyvaujant Europos Parlamentui;

9.  laikosi nuomonės, kad prieš oficialias konsultacijas žmogaus teisių klausimais Komisijos rengiami pasitarimai su pilietinės visuomenės veikėjais yra svarbi priemonė, kad turėtų būti skatinama dažniau taikyti šią priemonę, taip pat ir Rusijoje, ir kad į tai turėtų atsižvelgti Rusijos valdžios institucijos ir ilgainiui pradėti rengti išsamius teisės seminarus, kuriuose dalyvautų mokslininkai, pilietinės visuomenės atstovai ir abiejų šalių pareigūnai;

10. ragina Rusijos valdžios institucijas nutraukti dabartinį plačiai paplitusį nebaudžiamumą už smurtą prieš žmogaus teisių gynėjus ir ypatingą dėmesį skirti teroro ir neteisėtumo Šiaurės Kaukaze pašalinimui, taip pat apsaugoti ir užtikrinti fizinę neliečiamybę, vadovaujantis atitinkamomis tarptautinėmis ir regioninėmis žmogaus teisių priemonėmis; ragina visų pirma Rusijos valdžios institucijas priimti prevencines žmogaus teisių gynėjų apsaugos priemones, pvz., pradėti tyrimus iš karto, kai prokuratūrai ir teisminėms institucijoms tampa žinoma apie šiems gynėjams kilusią grėsmę;

11. ramia Rusijos žmogaus teisių komisaro Vladimiro Lukino raginimą pradėti tirti perdėtus policijos veiksmus per gegužės 31 d. protesto akcijas;

12. ragina Rusijos teismines institucijas paspartinti Sergejaus Magnitskio mirties aplinkybių tyrimą; ragina 40 Rusijos pareigūnų, susijusių su šia byla, uždrausti įvažiuoti į ES ir prašo ES teisėsaugos institucijas bendradarbiauti, kad būtų užšaldytos šių Rusijos pareigūnų banko sąskaitos ar kitas turtas visose ES valstybėse narėse;

13. apgailestauja, kad ribojamos kitos pagrindinės ir konstitucinės teisės, pvz., religijos laisvė, nes kai kurioms religinėms mažumoms neleidžiama laisvai išpažinti savo religijos;

14. pabrėžia, kad kovojant su terorizmu neturi būti dar labiau apribojamos pagrindinės piliečių teisės; todėl yra labai susirūpinęs tuo, kad ateityje gali būti piktnaudžiaujama Rusijos federalinės saugumo tarnybos įstatymo pakeitimo projektu, pagal kurį šiai tarnybai suteikiami įgaliojimai imtis „prevencinių priemonių“ prieš asmenis, įtariamus dalyvavimu ekstremistinėje veikloje;

15. pritaria sprendimui vykdant dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo pereiti į veiklos ir praktinį etapą, bet atkreipia dėmesį į tai, kad tolesni žingsniai šioje srityje priklausys nuo konkrečios pažangos, susijusios su teisine valstybe ir pagrindinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimu;

16. taigi ragina Rusijos valdžios institucijas kovoti su savivale ir teismų nenaudoti kaip politinės priemonės; ypatingai ragina geriau elgtis su įkalintais asmenimis Michailu Chodorkovskiu ir Platonu Lebedevu, užtikrinti jiems sąžiningą ir teisingą teismo procesą, taip pat nutraukti bet kokį tolesnį persekiojimą, pagrįstą politiniais sumetimais;

17. apgailestauja, kad nesama tikros bendros Europos energetinio saugumo politikos, ir dėl to ES strategija Rusijos atžvilgiu yra nekoordinuota; atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėms narėms pasirašius tam tikrus dvišalius energetikos susitarimus gali būti pakenkta ES kaip visumos ir kitų valstybių narių interesams ir iškyla abejonių dėl ES strateginių prioritetinių projektų; atkreipia dėmesį į tai, kad didelė ES priklausomybė nuo energijos tiekimo iš Rusijos Federacijos daro itin neigiamą poveikį ES bendros užsienio politikos nuoseklumui, ryžtingumui ir tvarumui;

18. pabrėžia, kad ES ir kaimyninių rytų šalių santykių stiprinimas jokiu būdu nėra alternatyva šių šalių racionaliems ir geriems santykiams su Maskva, todėl ragina Rusiją laikytis teigiamo ir konstruktyvaus požiūrio į Rytų partnerystės programą;

19. apgailestauja, kad neparyta jokios pažangos sprendžiant užšaldytus konfliktus; todėl apgailestauja dėl Rusijos federalinės saugumo tarnybos Sienų direktorato sprendimo įrengti modernią sienų infrastruktūrą ir ištisinę užkardos liniją tarp Pietų Osetijos ir Gruzijos siekiant dar labiau atskirti šią Gruzijos provinciją nuo Tbilisio ir ją izoliuoti; ragina Rusijos valdžios institucijas gerbti visą 2008 m. rugpjūčio 12 d. sudarytą šešių punktų susitarimą, pagal kurį ES stebėsenos misija (EUMM Georgia) gali netrukdoma patekti į abi atsiskyrusias teritorijas;

20. atkreipia dėmesį į A. Merkel ir D. Medvedevo pasiūlymą įsteigti ES ir Rusijos saugumo komitetą, kad būtų padaryta daugiau pažangos sprendžiant bendro saugumo klausimus; laikosi nuomonės, kad tokios aukšto lygio iniciatyvos galėtų pasitarnauti išsiaiškinant dabartinius pasiūlymus saugumo srityje ir apsvarstyti tolesnį bendradarbiavimą su Šiaurės Atlanto sutarties organizacija;

21. pritaria keleto Vokietijos įmonių iniciatyvai neduoti Rusijoje kyšių ir ragina Rusijos valdžios institucijas šią iniciatyvą paremti – nacionaliniu lygmeniu taikyti daugiau kovos su korupcija priemonių siekiant sudaryti palankesnę aplinką užsienio investuotojams;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui bei Europos Tarybai.

 

(1)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA(2009)0022.

(2)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA(2009)0021.

(3)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA(2009)0064.

Atnaujinta: 2010 m. birželis 11 d.Teisinis pranešimas