Postup : 2010/2709(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0296/2010

Predkladané texty :

B7-0296/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0234

NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 85k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.914v01-00
 
B7-0296/2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o výsledkoch samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledkoch samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done   
B7‑0296/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskou federáciou a na rokovania o novej zmluve medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení po 11. samite EÚ – Rusko, konanom 31. mája 2003 v Petrohrade, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov,

–   so zreteľom na predchádzajúce správy a uznesenia Európskeho parlamentu o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na uznesenie o samite EÚ – Rusko v Štokholme, prijaté v novembri 2009(1),

–   so zreteľom na závery samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done;

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa za posledných desať rokov napriek nepriaznivému vplyvu hospodárskej krízy stabilne vyvíjajú smerom k hlbšej a komplexnejšej hospodárskej integrácii a previazanosti, ktorá sa má v budúcnosti ešte zintenzívniť,

B.  keďže uzavretie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou má naďalej zásadný význam pre ďalší vývoj a zintenzívňovanie spolupráce medzi oboma partnermi,

C. keďže 1. júna 2010 počas samitu v Rostove na Done bol naštartovaný program Partnerstvo pre modernizáciu a bola prijatá Dohoda medzi vládou Ruskej federácie a Európskou úniou o ochrane utajovaných skutočností,

D. keďže vstup Ruskej federácie do Svetovej obchodnej organizácie by výrazne prispel k ďalšiemu zlepšeniu hospodárskych vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou a podnietil by investície,

E.  keďže bezpečnosť dodávok energie je jednou z najväčších úloh pre Európu a jednou z hlavných oblastí spolupráce s Ruskom, keďže EÚ a Rusko podpísali 16. novembra 2009 memorandum o posilnení mechanizmu včasného varovania na zlepšenie prevencie a riadenia v prípade energetickej krízy, keďže je potrebné spoločne sa usilovať o plné a účinné využitie systémov prepravy energie, a to existujúcich systémov i tých, ktoré je potrebné ešte vytvoriť,

F.  keďže je dôležité, aby EÚ vystupovala ako celok, preukazovala solidaritu a jednotnosť vo vzťahoch s Ruskou federáciou a aby tieto vzťahy boli založené na vzájomných záujmoch a spoločných hodnotách,

G. keďže pretrváva znepokojenie nad vývojom v Ruskej federácii v súvislosti s dodržiavaním a ochranou ľudských práv a s dodržiavaním spoločne dohodnutých demokratických zásad, pravidiel a postupov; keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a preto sa hlási k zásadám demokracie a dodržiavania ľudských práv;

H. keďže EÚ a Rusko by spolu mohli a mali zohrávať aktívnu úlohu pri nastolení mieru a stability na európskom kontinente, predovšetkým v rámci spoločného susedstva, a mali by spolupracovať, aby v rámci  medzinárodného práva dosiahli mierové urovnanie dlhodobých konfliktov v spoločných susediacich oblastiach (na južnom Kaukaze a v Moldavskej republike),

I.   keďže podpísanie novej Zmluvy o obmedzení strategických zbraní (START) medzi Ruskou federáciou a USA 8. apríla 2010, zblíženie postojov o nešírení jadrových zbraní a v otázke Iránu, mierového procesu na Blízkom východe a v otázke Afganistan/Pakistan dokazuje zlepšenie situácie v oblasti dialógu s Ruskom o jednotlivých aspektoch zahraničných a bezpečnostných vzťahov,

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko zostáva jedným z najdôležitejších partnerov Európskej únie pri budovaní strategickej spolupráce, s ktorým má EÚ spoločné nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce v rámci spoločného susedstva i na celosvetovej úrovni;

2.  berie na vedomie, že samit v Rostove na Done sa sústredil na spoločné problémy EÚ a Ruska (hospodárska kríza, zmena klímy, otázky energetiky a energetickej bezpečnosti, dlhodobý cieľ bezvízového styku medzi EÚ a Ruskom, medzinárodné a regionálne otázky);

3.  víta rozhodnutie samitu EÚ – Rusko z Rostova na Done z 1. júna 2010 oficiálne naštartovať program Partnerstvo pre modernizáciu, do ktorého okrem iných priorít patria: rozšírenie možností investovania v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre rast a inováciu, posilnenie a prehĺbenie vzájomného obchodu a hospodárskych vzťahov a podpora malých a stredných podnikov; podpora zlaďovania technických predpisov a noriem, ako aj vysoká úroveň presadzovania práv duševného vlastníctva; zlepšovanie dopravy; podpora trvalo udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva a energetickej efektívnosti, ako aj medzinárodných rokovaní o boji so zmenou klímy; podpora spolupráce v oblasti inovácií, výskumu a vývoja a vesmíru; zabezpečenie rovnomerného vývoja riešením regionálnych a sociálnych dôsledkov hospodárskej reštrukturalizácie; zabezpečenie účinného fungovania súdnictva a posilnenie boja proti korupcii; podpora osobných kontaktov a posilnenie dialógu s občianskou spoločnosťou, čo napomôže zapájanie jednotlivcov a podnikov; vyzýva Komisiu a ruskú vládu, aby podrobnejšie rozpracovali program Partnerstvo pre modernizáciu; víta záväzok prezidenta Medvedeva opierať sa pri modernizácii v 21. storočí o demokratické hodnoty a zákonné normy budovaním moderného diverzifikovaného a dynamického hospodárstva a podporou aktívnej účasti občianskej spoločnosti;

4.  znovu potvrdzuje záujem EÚ dôsledne sa snažiť o finančnú konsolidáciu a konkurencieschopnosť, ako aj o posilnenie ekonomických štruktúr a rastu v rámci stratégie EÚ 2020; zdôrazňuje svoje presvedčenie, že Partnerstvo pre modernizáciu podporí reformu vzťahu partnerstva EÚ – Rusko a dodá mu nový impulz, vytvorí vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti obchodu, hospodárstva a energetickej bezpečnosti a zároveň prispeje k svetovej hospodárskej obnove;

5.  vyjadruje podporu myšlienke, aby sa budúce vzťahy s Ruskom rozvíjali pragmatickejším spôsobom – pričom pozornosť sa bude naďalej sústreďovať na uzatvorenie novej dohody medzi EÚ a Ruskom v náležitom čase – a so zameraním sa na konkrétnu praktickú spoluprácu, spoločné projekty a plnenie záväzkov a dohôd, ktoré boli doteraz prijaté; berie na vedomie pokrok v deviatich kolách rozhovorov o novej dohode medzi EÚ a Ruskom a vyzýva zúčastnené strany, aby prijali prístup založený na rovnakých hodnotách a záujmoch, ktoré majú naozaj spoločné;

6.  opätovne vyjadruje podporu pristúpeniu Ruska do Svetovej hospodárskej organizácie (WTO), ktorého dôsledkom bude vznik rovnakých podmienok pre podnikateľské komunity oboch strán a ktoré výrazne pomôže Rusku v jeho úsilí vybudovať moderné a diverzifikované hospodárstvo založené na vyspelých technológiách; vyzýva Rusko, aby urobilo potrebné kroky na odstránenie zostávajúcich prekážok prístupovému procesu;

7.  opakuje svoj záväzok k dlhodobému cieľu v oblasti bezvízového styku medzi EÚ a Ruskom, založenému na prístupe jednotlivých krokov, ktorý sa zameriava na podstatné javy a praktický pokrok; vyzýva Komisiu a ruskú vládu, aby definitívne začali pripravovať zoznam spoločných krokov na zavedenie bezvízového režimu;

8.  zdôrazňuje spoločný význam energetickej spolupráce pre Rusko a EÚ, pretože predstavuje potenciálnu príležitosť na ďalšiu obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi EÚ a Ruskom; zdôrazňuje, že základom takejto spolupráce by mali byť zásady vzájomnej previazanosti a transparentnosti, ako aj rovnaký prístup k trhom, infraštruktúre a investíciám; so záujmom berie na vedomie dohodu z 21. apríla 2010 o zľave ceny plynu z Ruska na Ukrajinu v budúcom desaťročí, čo znamená určitú mieru bezpečnosti a predvídateľnosti v tranzite dodávok energie;

9.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že do novej dohody o partnerstve medzi EÚ a Ruskom budú zahrnuté zásady Zmluvy o energetickej charte a jej priloženého protokolu o tranzite;

10. so záujmom berie na vedomie rokovania o zmene klímy, o konkrétnej spolupráci v opatreniach na zníženie skleníkových plynov, energetickej účinnosti a trvalo udržateľnom vývoji v súvislosti s energiami; zdôrazňuje potrebu dohody o ďalšom postupe v medzinárodných rokovaniach o zmene klímy v rámci prípravy konferencie v Cancùne (december 2010);

11. zdôrazňuje význam neustálej výmeny názorov o ľudských právach s Ruskom v rámci konzultácií EÚ a Ruska o ľudských právach, vďaka ktorej sa môže konsolidovať naša súčinnosť vo všetkých oblastiach spolupráce, a žiada, aby sa zlepšila štruktúra týchto stretnutí s cieľom dosiahnuť ich efektívnosť, pričom by sa osobitná pozornosť venovala spoločným opatreniam zameraným proti rasizmu a xenofóbii, ako aj s cieľom otvoriť tento proces účinným príspevkom Európskeho parlamentu, Štátnej dumy a MVO činných v oblasti ľudských práv bez ohľadu na to, či sa dialóg uskutočňuje v Rusku alebo v niektorom členskom štáte EÚ; vyzýva ruské orgány, aby zaručili bezpečnosť ochrancov ľudských práv;

12. berie na vedomie najnovší vývoj v oblasti legislatívy v Rusku; víta ratifikáciu Protokolu č. 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach, rozšírenie súdnych procesov za účasti poroty v celoštátnom meradle a potvrdenie zákazu trestu smrti; pripomína svoje znepokojenie v súvislosti so situáciou v severnom Kaukaze a s reformou väzenského systému;

13. berie s uspokojením na vedomie dohodu pred samitom G20 v Toronte medzi EÚ a Ruskom o reforme finančného systému v očakávaní, že na samite sa bude diskutovať o možnostiach znižovania systémových rizík a bude sa schvaľovať zásada, podľa ktorej by mali finančné inštitúcie prispievať na náklady v prípade každej budúcej finančnej krízy;

14. vyzýva Predsedníctvo, Radu a Komisiu, aby s ruskou vládou zrealizovali spoločné iniciatívy zamerané na posilnenie bezpečnosti a stability v oblasti spoločného susedstva, a to najmä spoločnými krokmi zameranými na vyriešenie konfliktu v Moldavskej republike a mimoriadnych problémov na južnom Kaukaze, vrátane plnenia predošlých záväzkov;

15. vyzýva členské štáty EÚ a Ruskú federáciu, aby začali rokovať o reforme OBSE v rámci nových a rozsiahlych bezpečnostných opatrení pre Európu;

16. víta konštruktívnu úlohu Ruskej federácie v príprave návrhu rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov o Iráne;

17. víta podpísanie novej Zmluvy o obmedzení strategických zbraní (START) medzi Ruskou federáciou a USA z 8. apríla 2010; s uspokojením berie na vedomie pokrok dosiahnutý v pokračujúcich rozhovoroch medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi o bezpečnostných otázkach vrátane protiraketového obranného štítu;

18. naliehavo vyzýva vlády USA a Ruska, aby plne zapojili Európsku úniu a jej členské štáty do rokovaní o hodnotení bezpečnostného rizika, čo by prispelo k mieru a stabilite vo svete, najmä v Európe;

19. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

 

(1)

Prijaté texty z toho dňa, P7_TA(2009)0064.

Posledná úprava: 11. júna 2010Právne oznámenie