Menetlus : 2010/2709(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0297/2010

Esitatud tekstid :

B7-0297/2010

Arutelud :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0234

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 71k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.915v01-00
 
B7-0297/2010

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi ja Venemaa tippkohtumine


Helmut Scholz, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta  
B7‑0297/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1. juunil 2010. aastal Rostovis Doni ääres toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumise tulemusi;

 võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis sõlmiti 1990. aastate alguses ja kaotas kehtivuse 2007. aastal;

–   võttes arvesse 31. mail 2003. aastal toimunud Peterburi tippkohtumise järel tehtud ühisavalduses püstitatud ELi ja Venemaa eesmärki luua ühine majandusruum, ühine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, ühine välisjulgeolekualase koostöö ruum ning ühine teadustegevuse ja hariduse ruum, mis hõlmab ka kultuuriküsimusi;

 võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõigustealaseid konsultatsioone, eelkõige hiljutisimat, 17. aprillil 2008 toimunud konsultatsiooni;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi ja Venemaa suhete kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Venemaa on ELi jaoks strateegiline naaber ning võimas poliitiline ja majanduslik mõjur nii piirkondlikus ulatuses kui ka rahvusvahelisel areenil;

B.  arvestades, et ELi ja Venemaa majandussuhted on viimasel kümnendil pidevalt arenenud, viies sügava ja kõikehõlmava majanduskoostööni ning vastastikuse sõltuvuseni; arvestades, et poliitilised suhted on see-eest jätkuvalt pingelised;

C. arvestades, et ELi ja Venemaa vahel käib varjatud võistlus mõjusfääride loomisel ühises naabruses; arvestades, et see konkurents takistab külmutatud konfliktide lahendamist ja võib põhjustada uute teket; arvestades, et Euroopa Liit ja Venemaa Föderatsioon võiksid täita ja peaksid täitma koos aktiivset rolli rahu ja stabiilsuse edendamisel ühises naabruses;

D. arvestades, et energiavarustus on Euroopa Liidule Venemaaga tehtava koostöö üks tähtsamaid valdkondi; arvestades, et peaaegu 40% ELi imporditavast gaasist sõltub Gazpromist; arvestades, et teisest küljest tarnitakse üle 60% Venemaa eksporditavast naftast ja gaasist ELi; arvestades, et selline vastastikune sõltuvus võimaldab mõlemapoolset kasu;

E.  arvestades, et endiselt tekitab muret inimõiguste austamine ja kaitsmine, riigi kontroll massiteabevahendite üle, valitsusväliste organisatsioonide olukorra jätkuv halvenemine, poliitiline kontroll kohtuvõimu üle ning poliitilise opositsiooni teovõimet takistavad asjaolud;

F.  arvestades, et ELi ja Venemaa ees seisab ülesanne ületada vastastikune usaldamatus ja luua konstruktiivne suhe, viies muu hulgas edukalt lõpule praegu ummikseisus olevad läbirääkimised ELi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise strateegilise partnerluse lepingu sõlmimise üle,

1.  tervitab deklaratsiooni moderniseerimispartnerluse kohta, mis annab uut hoogu strateegiliste suhete arengule; avaldab soovi, et see julgustav edusamm viiks suhete täieliku normaliseerumiseni;

2.  on seisukohal, et kaks osapoolt peaksid majandus- ja finantskriisi alastes aruteludes pöörama piisavalt tähelepanu töötajate ja ühiskonna kaitsetute rühmade koorma kergendamisele;

3.  märgib, et ELi ja Venemaa koostöö energiasektoris pakub mõlemapoolse kasusaamise võimalust, kui suhete aluspõhimõteteks on vastastikuste huvidega arvestamine, läbipaistvus ja mõlemapoolsus; kutsub pooli üles pöörama rohkem tähelepanu energiatõhususele, energiasäästvusele ja taastuvenergiale; rõhutab, et energiat tuleb käsitleda avaliku hüvena;

4.  kordab, et asub taastuvenergia suhtes pooldaval seisukohal ning nõuab, et lõpetataks ohutult Venemaa esimese põlvkonna tuumareaktorite tegevus, kuna need on eluohtlikud nii Venemaa kui naaberriikide elanikele; kutsub Euroopa Komisjoni üles rahastama selle valdkonna teadusuuringute koostööprogramme;

5.  kutsub ELi ja Venemaad üles tegema tihedat koostööd kliimamuutuse küsimustes ning andma oma panust kaugeleulatuva ja siduva kokkuleppe saavutamisse Méxicos 2010. aastal;

6.  kutsub Euroopa Liitu ja Venemaa Föderatsiooni üles toetama ja kaasrahastama Ecuadori valitsuse kavandatud ja ÜRO arenguprogrammi haldusse plaanitud Yasuni-ITT sihtfondi loomist, mille eesmärk on hüvitada Ecuadori rahvale Yasuni rahvuspargi naftaväljadelt nafta kaevandamisest hoidumine;

7.  rõhutab, et nii ELi kui Venemaa poliitilised jõud peavad otsuste vastuvõtmisel võtma arvesse oma kodanikuühiskonna arutelusid; rõhutab inimestevaheliste kontaktide tähtsust ning nende soodsat mõju ELi ja Venemaa suhete arengule;

8.  võtab teadmiseks ELi ja Venemaa vahelise viisarežiimi lihtsustamise edusammud, kuid rõhutab, et on vaja ulatuslikumat viisarežiimi lihtsustamist, mis hõlmaks ka tavalisi heauskseid reisijaid, kes ei kuulu ühtegi eelnevalt kindlaksmääratud kategooriasse, ning viisarežiimi liberaliseerimist pikemas perspektiivis;

9.  nõuab Venemaa üliõpilastele ja akadeemikutele paremaid võimalusi ELi vahetusprogrammides osalemiseks;

10. märgib, et Euroopa Liidu ja Venemaa koostöö tsiviil- ja kriminaalõiguse valdkonnas ning uimastitevastases võitluses on paranenud; nõuab, et inimkaubanduse ja ebaseadusliku sisserände vastases võitluses koostööd tehes järgitaks täiel määral kodanikuvabadusi ja inimõigusi;

11. tervitab Venemaa ja USA vahelise uue START-lepingu hiljutist allakirjutamist; kutsub Venemaad ja USAd üles jätkama tuumadesarmeerimisalaseid jõupingutusi; nõuab Euroopa tuumavabaks muutmist ning kõigi ELi liikmesriikide ja USA vahel sõlmitud tuumapeade jagamise lepingute lõpetamist; kutsub ELi liikmesriike üles uutele algatustele, et alustada sel eesmärgil peetavaid läbirääkimisi; väljendab oma vastuseisu NATO laienemisele ning uute ballistiliste ja antiballistiliste raketisüsteemide paigaldamisele Euroopasse; on seisukohal, et Ühendriikide plaanid kujutavad endast destabiliseerivat tegurit, mis võib edasist tuumadesarmeerimist tõsiselt takistada; kutsub üles ELi ja Venemaa vahelisele tihedamale koostööle muundamise alal;

12. võtab teadmiseks nõukogu 2. detsembri 2008. aasta otsusega moodustatud Gruusia konflikti käsitleva sõltumatu rahvusvahelise teabekogumismissiooni 2009. aasta septembris avaldatud aruande ning missiooni väite, et Gruusias 2008. aasta augustis aset leidnud laiaulatusliku relvakonflikti algatajaks olid Gruusia relvajõud; avaldab uuesti toetust Genfi protsessile, konflikti rahumeelsele lahendamisele ning kõigi riikide territoriaalse terviklikkuse austamisele;

13. kutsub ELi ja Venemaad üles algatama läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga Arktika kaitse rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, võttes aluseks juba kehtiva Antarktika lepingu, et muuta Arktika rahu ja koostöö tsooniks, kus toimuks üksnes rahumeelne tegevus; Arktika keskkonna haavatavust silmas pidades rõhutab tungivat vajadust kehtestada esimese sammuna 50-aastane moratoorium igasugusele piirkonna maavarade uurimisele või nende kaevandamise laiendamisele;

14. märgib kõrge esindaja Catherine Ashtoni ja Venemaa Föderatsiooni välisministri Sergei Lavrovi ühisavaldust Gazasse suunduva laevastiku vastu korraldatud Iisraeli sõjalise operatsiooni kohta; kutsub mõlemat partnerit, kes on neliku liikmed, avaldama Iisraelile survet, et see lõpetaks Gaza blokaadi, peaks kinni lepingutest ja lõpetaks igasuguse asundustegevuse ning alustaks tõsiseid läbirääkimisi lahenduste leidmiseks, mis viiksid sõltumatu, iseseisva ja elujõulise Palestiina riigi loomiseni;

15. tervitab Brasiilia, Iraani ja Türgi 17. mail 2010 sõlmitud lepingut Iraani rikastatud uraani töötlemise kohta; kutsub ELi ja Venemaad üles aktiivselt osalema Iraani tuumaprogrammide alase vaidluse rahumeelsel poliitilisel lahendamisel ning nõuab läbirääkimiste taasalustamist; on seisukohal, et kõikehõlmav ja õiglane lahendus saab põhineda üksnes Iraani õiguse tunnustamisel rahumeelsele tuumaenergiaalasele tegevusele, samas tuleb rahvusvahelisele üldsusele anda tagatis selle kohta, et Iraani tuumaenergiaprogramm on rahumeelne; on kindlalt veendunud, et Iraani küsimuse realistlik ja kestev lahendus leitakse dialoogi ja diplomaatia abiga, Viinis asuva Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhtimisel mitmepoolses raamistikus, ning et uued sanktsioonid mõjuksid kahjulikult;

16. lükkab tagasi mõjusfääride loomisele suunatud välispoliitika; rõhutab, et tuleb täiel määral austada kõigi riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, sealhulgas iga riigi õigust püüda arendada suhteid teiste riikidega, lähtudes omaenda õiguste määratlusest ilma välise sekkumiseta;

17. märgib Rostovis Doni ääres toimunud tippkohtumisel saavutatud edu inimõiguste alases dialoogis; väljendab taas muret inim- ja demokraatlike õiguste olukorra pärast Venemaal, nagu seda on tehtud juba mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis; võtab teadmiseks väljendatud mure venekeelse vähemuse pärast Balti riikides; on seisukohal, et vähemuste õiguste austamine peaks Euroopa Liidule olema äärmiselt oluline;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 11. juuni 2010Õigusalane teave