Procedūra : 2010/2709(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0299/2010

Pateikti tekstai :

B7-0299/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0234

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 131kWORD 81k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.917v01-00
 
B7-0299/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (gegužės 31 d.–birželio 1 d.)


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Mário David PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (gegužės 31 d.–birželio 1 d.)  
B7‑0299/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliuciją dėl pasirengimo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui 2009 m. lapkričio 18 d. Stokholme,

–   atsižvelgdamas į galiojantį Europos Bendrijų ir jos valstybių narių Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) su Rusijos federacija ir į vykstančias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos tikslą, kuris nustatytas bendrame pareiškime, paskelbtame po 2003 m. gegužės 31 d. Sankt Peterburge įvykusio ES ir Rusijos 11-ojo aukščiausiojo lygio susitikimo dėl bendros ekonominės erdvės, bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, bendradarbiavimo išorės saugumo srityje erdvės ir mokslinių tyrimų bei švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvės steigimo,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos ir dėl ES ir Rusijos santykių, ypač į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų žudymo Rusijoje, į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl energetinio saugumo išorės aspektų ir į 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos birželio 26–27 d. aukščiausio lygio susitikimo Chanty Mansijske,

–   atsižvelgdamas į galutinį pareiškimą ir rekomendacijas, kuriuos paskelbė ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetas po 11-ojo posėdžio, įvykusio 2009 m. vasario 16–17 d. Briuselyje,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 19 d. Briuselyje vykusio ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos susitikimo rezultatus,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi daugelyje politikos sričių ES ir Rusijos Federacija tarpusavyje susijusios,

B.  kadangi ES ir Rusija, kuri yra JT Saugumo Tarybos narė, dalijasi atsakomybe už visuotinio stabilumo išsaugojimą ir kadangi glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas bei geri kaimyniniai santykiai itin svarbūs siekiant užtikrinti Europos stabilumą, saugumą ir gerovę,

C. kadangi Rusijos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (toliau – PPO) būtų labai naudingas siekiant toliau gerinti ES ir Rusijos ekonominius santykius, jeigu Rusija įsipareigotų vykdyti visus PPO įpareigojimus ir pareigas, ir sudarytų sąlygas abiem partnerėms sudaryti abišališkumu grindžiamą stiprios ir visapusiškos ekonominės integracijos susitarimą ir kadangi Rusija 2010 m. sausio 1 d. įsteigė muitų sąjungą su Kazachstanu ir Baltarusija,

D. kadangi Rusija, kaip Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narė, įsipareigojo saugoti ir skatinti žmogaus teises, pilietines laisves ir teisinės valstybės principus, taip pat gerbti kaimyninių Europos šalių suverenumą,

E.  kadangi Rusija iki šiol nesilaiko 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. susitarimų dėl karinių pajėgų išvedimo iš Gruzijos okupuotų Pietų Osetijos ir Abchazijos sričių,

F.  kadangi nustatyti aiškūs ir objektyvūs bevizio režimo įvedimo kriterijai; kadangi Europos ir Rusijos piliečiai teisėtai suinteresuoti turėti teisę laisvai judėti savo šalyje ir kirsti valstybių sienas,

1.  dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad kuriant tvarų bendradarbiavimą Rusija yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos partnerių, kad ji įsipareigojusi dirbti drauge tam, kad būtų sprendžiami bendri uždaviniai taikant subalansuotą ir į rezultatus orientuotą metodą, pagrįstą demokratijos ir teisinės valstybės principais, ir kad bendri yra ne tik ne tik ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir tikslas, vadovaujantis tarptautine teise, veikti kartu glaudžiai bendradarbiaujant pasaulio lygmeniu ir bendroje kaimynystės erdvėje;

2.  ragina ES ir Rusiją intensyvinti derybas dėl naujo Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir dar kartą primena, kad labai pritaria tam, kad būtų sudarytas išsamus, visa apimantis ir teisiškai privalomas susitarimas, kuriame būtų aptariama ne vien tik ekonominis bendradarbiavimas, bet taip pat ir demokratijos, teisinės valstybės principų, pagarbos žmogaus ir pagrindinėms teisėms klausimai; atkreipia dėmesį į susitarimą dėl Partnerystės modernizavimui skatinti ir pritaria Rusijos ekonomikos ir ES ir Rusijos prekybos santykių įvairinimui; vis dėlto pabrėžia, kad atsižvelgiant į iki šiol pasiektus rezultatus, susijusius su Europos Sąjungos ir Rusijos keturiomis bendromis erdvėmis, reikia skubiai parengti išsamų ir detalų veiksmų planą; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą teismų sistemos veikimą ir stiprinti kovą su korupcija;

3.  susidomėjęs atkreipia dėmesį į vykstantį Europos Sąjungos ir Rusijos dialogą dėl tolesnio vizų režimo palengvinimo; pabrėžia, kad šis dialogas turėtų būti derinamas su Rytų partnerystės programoje dalyvaujančių šalių vizų režimo palengvinimo procesu; pabrėžia, jog Taryba ir Komisija, siekdamos užkirsti kelią bet kokiems saugumo pažeidimams Europoje, privalo užtikrinti, kad Rusija laikytųsi visų sąlygų, nustatytų bet kokiame po derybų sudarytame susitarime dėl vizų režimo palengvinimo keliaujant iš Rusijos į ES ir iš ES į Rusiją; ragina toliau bendradarbiauti neteisėtos imigracijos, pasienio kontrolės punktų veiklos gerinimo ir keitimosi informacija, susijusia su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, klausimais; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia žmonių tiesioginių tarpusavio ryšių svarbą ir teigiamą jų poveikį plėtojant ES ir Rusijos santykius;

4.  yra susirūpinęs dėl to, kad Rusija įsteigė muitų sąjungą su Baltarusija ir Kazachstanu, kuri kelia papildomų kliūčių Rusijos Federacijai siekti PPO narystės; dar kartą pakartoja, kad pritaria tam, kad Rusija greičiau prisijungtų prie PPO, nes tai padėtų sudaryti vienodas sąlygas abiejų šalių verslininkams, taip pat labai padėtų Rusijai kurti šiuolaikinę, įvairiapusę ir šiuolaikinėmis technologijomis grindžiamą ekonomiką; palengvintų ir liberalizuotų prekybą pasaulio ekonomikoje, taip pat didintų ir plėstų konkurenciją; pabrėžia, kad būtina stojimo į PPO sąlyga – bet kokių protekcionistinių priemonių atsisakymas;

5.  džiaugiasi tuo, kad sudarytas Rusijos Federacijos vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimas dėl įslaptintos informacijos apsaugos, nes tai svarbus žingsnis į priekį ES ir Rusijos santykiuose ir tam tikro pasitikėjimo vystant bendradarbiavimą ateityje priemonė;

6.  džiaugiasi ES ir Rusijos bendradarbiavimu Čade ir kovojant su piratavimu prie Somalio krantų;

7.  pabrėžia, kad labai svarbi Europos Sąjungos stebėjimo misija (toliau – ESSM), kuri parodė ES norą ir gebėjimą ryžtingai veikti skatinant taiką ir stabilumą ir padėjo sudaryti sąlygas, reikalingas siekiant įgyvendinti 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. susitarimus; vėl pakartoja savo įsipareigojimą gerbti Gruzijos teritorinį vientisumą atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas sienas ir ragina visas šalis visiškai laikytis savo įsipareigojimų; pažymi, kad ESSM turi įgaliojimus visoje šalyje, ir ragina šiai misijai nedelsiant suteikti netrukdomą prieigą į Abchaziją ir Pietų Osetiją, kurią iki šiol buvo atsisakoma suteikti; dar kartą patvirtina, kad visiškai laikosi Ženevos derybų ir kad ir toliau bus užtikrinamas bendras ES, JT ir ESBO pirmininkavimas šiam forumui;

8.  džiaugiasi, kad su JAV sudarytas naujas START susitarimas dėl branduolinių ginklų arsenalo mažinimo;

9.  atkreipia dėmesį į Europos saugumo sutarties projektą, kurį 2009 m. lapkričio 29 d. pasiūlė Rusija, tačiau pažymi, kad naujas pasiūlymas negali pakenkti dabartiniams ES valstybių narių saugumo įsipareigojimams, ir ragina Europos Vadovų Tarybą parengti bendrą poziciją dėl šio pasiūlymo;

10. džiaugiasi tuo, kad susitarta bendrai spręsti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su Irano branduoline programa, įskaitant ribojamųjų priemonių būtinybę siekiant grąžinti Iraną prie derybų stalo;

11. tikisi, kad ES ir Rusija per Didžiojo dvidešimtuko aukščiausio lygio susitikimą Toronte pritars tam, kad siekiant sumažinti sisteminę riziką, kuri yra svarbiausias ES prioritetas, būtų pagrįstai stiprinamas finansinis reglamentavimas ir priežiūra;

12. yra susirūpinęs dėl to, kad Rusijoje padaugėjo žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant teisės į taikius susirinkimus pažeidimus, ir pabrėžia, kad labai svarbią ES ir Rusijos konsultacijų žmogaus teisių klausimais dalį sudaro nuolatinis dialogas su Rusija žmogaus teisių klausimais sutelkiant dėmesį į veiksmus, kurių ėmėsi Rusijos valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti žmogaus teisių gynėjų saugumą, ir reikalauja keisti šių susitikimų pobūdį siekiant užtikinti, kad jie būtų efektyvesni, ir padaryti šį procesą atvirą, kad veiksmingai galėtų prisidėti Europos Parlamentas, Valstybės Dūma ir nevyriausybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos, neatsižvelgiant į tai, ar oficialūs susitikimai vyksta Rusijoje ar kurioje nors ES valstybėje narėje;

13. džiaugiasi, kad ratifikuotas Europos žmogaus teisių konvencijos 14 protokolas, patvirtintas mirties bausmės vykdymo moratoriumas ir visoje šalyje pradėtas vykdyti teisminis nagrinėjimas dalyvaujant prisiekusiesiems; tačiau teisminiame nagrinėjime dažniau pradėjus dalyvauti prisiekusiesiems, gali būti, kad jie dalyvaus nagrinėjant taip pat kaltinimo terorizmu bylas; ragina Rusijos valdžios institucijas vykdyti visus Europos žmogaus teisių teismo nutarimus;

14. ragina Tarybą ir Komisiją tęsti bendras su Rusijos vyriausybe iniciatyvas, skirtas saugumui ir stabilumui pasaulyje, ypač bendroje kaimynystės erdvėje, didinti, taip pat vadovaujantis tarptautine teise taikiai išspręsti konfliktus Kalnų Karabache ir Padniestrėje;

15. pabrėžia bendradarbiavimo energetikos srityje svarbą ir Rusijai, ir ES, nes toks bendradarbiavimas suteiktų galimybę ES ir Rusijai toliau bendradarbiauti prekybos ir ekonomikos srityse; pabrėžia, kad tokio bendradarbiavimo pagrindą turėtų sudaryti teisinės valstybės, tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai, taip pat ir lygios galimybės patekti į rinką, naudotis infrastruktūra ir investuoti;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

Atnaujinta: 2010 m. birželio 11 d.Teisinis pranešimas