Procedura : 2010/2735(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0345/2010

Teksty złożone :

B7-0345/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0235

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 87k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0345/2010
14.6.2010
PE441.926v01-00
 
B7-0345/2010

zamykający debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw humanitarnemu konwojowi statków oraz blokady Strefy Gazy


Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy politycznej ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw humanitarnemu konwojowi statków oraz w sprawie blokady Strefy Gazy  
B7‑0345/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje ws. Strefy Gazy, w szczególności rezolucję z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy oraz rezolucję z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy,

–   uwzględniając wcześniejsze oświadczenia Kwartetu Bliskowschodniego, w szczególności oświadczenia z dnia 19 marca 2010 r., w których potwierdzono podstawowe zasady określone w dniu 26 czerwca 2009 r. w Trieście, oraz z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie wznowienia rozmów mających na celu zbliżenie Izraelczyków i Palestyńczyków,

–   uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1860 z dnia 8 stycznia 2009 r. (S/RES/1860(2009) oraz rezolucję nr 1850 z dnia 16 grudnia 2008 r. (S/RES/1850(2008),

–   uwzględniając oświadczenie, złożone w imieniu UE przez wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji Catherine Ashton w dniu 31 maja 2010 r., w sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw konwojowi statków,

–   uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ (S/9940) z dnia 31 maja 2010 r.,

–   uwzględniając przyjętą dnia 2 czerwca 2010 r. przez Radę Praw Człowieka ONZ rezolucję ws. poważnego ataku sił izraelskich na humanitarny konwój statków,

–   uwzględniając rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne WHO dnia 18 maja 2010 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie Światowego Programu Żywnościowego oraz Organizacji NZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w sprawie sytuacji w Strefie Gazy opublikowany w listopadzie 2009 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w wyniku operacji wojskowej przeprowadzonej przez Izrael na wodach międzynarodowych w dniu 31 maja 2010 r. przeciw konwojowi statków z pomocą humanitarną dla strefy Gazy śmierć poniosło dziewięć osób cywilnych, zaś 38 osób cywilnych i siedmiu żołnierzy izraelskich odniosło obrażenia oraz że atak ten jest kolejną tragedią na przestrzeni ostatnich 62 lat,

B.  mając na uwadze, że Hamas wciąż nie zezwala na przetransportowanie pomocy humanitarnej ze statków do Strefy Gazy,

C. mając na uwadze, że przejścia graniczne po obydwu stronach granicy ze Stefą Gazy są zamknięte od czerwca 2007 r., zaś blokada przepływu ludności i towarów przyczyniła się do zwiększenia ubóstwa, sparaliżowała proces odbudowy i wywarła negatywny wpływ na gospodarkę strefy, przyczyniając się do powstania ogromnego czarnego rynku, kontrolowanego między innymi przez Hamas; mając na uwadze, że blokada ta nie osiągnęła wyznaczonego celu, którym było zmniejszenie znaczenia ekstremistów, a co więcej przyczyniła się do wzrostu radykalizmu,

D. mając na uwadze, że embargo nałożone na Strefę Gazy stanowi zbiorową karę niezgodną z przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego,

E.  mając na uwadze, że 80% populacji Strefy Gazy jest uzależnione od pomocy żywnościowej, ponad 60% boryka się z niepewnością dostaw żywności, 50% z bezrobociem, zaś warunki sanitarne i stan środowiska naturalnego uległy znacznemu pogorszeniu,

F.  mając na uwadze, że tylko 3 600 samochodów ciężarowych z pomocą żywnościową wjechało do Strefy Gazy w pierwszym kwartale tego roku, w pierwszym kwartale 2007 r. było to 36 000 ciężarówek, oraz mając na uwadze, że w Strefie Gazy dozwolonych jest tylko 81 produktów, podczas gdy Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) szacuje minimalną liczbę produktów potrzebnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb humanitarnych na 6 000,

G. mając na uwadze, że terytoria palestyńskie są wśród krajów trzecich największym odbiorcą pomocy świadczonej w ramach funduszy UE, a wsparcie to odegrało zasadniczą rolę w staraniach na rzecz zapobieżenia katastrofie humanitarnej w Strefie Gazy, mając na uwadze, że UE wciąż udziela, w tym poprzez UNRWA, istotnej pomocy humanitarnej w Strefie Gazy,

H. mając na uwadze, że rozwiązanie oparte na współistnieniu dwóch państw wciąż stanowi podstawę trwałego pokoju pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami, a w związku z tym należy unikać wszelkich działań jednostronnych, które mogłyby zagrozić realizacji tego celu, mając na uwadze, że toczące się rozmowy zbliżeniowe mogą doprowadzić do ponownego podjęcia bezpośrednich negocjacji pokojowych mających na celu utworzenie państwa palestyńskiego koegzystującego w atmosferze pokoju i bezpieczeństwa z państwem izraelskim,

I.   mając na uwadze, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1860 wzywa do natychmiastowego przerwania przemytu broni i amunicji do Strefy Gazy,

J.   mając na uwadze, że z terytorium kontrolowanego przez Hamas wciąż wystrzeliwane są pociski skierowane w południową część Izraela,

1.  potępia stosowanie nieproporcjonalnej przemocy wobec ludności cywilnej;

2.  przesyła kondolencje rodzinom ofiar oraz wyrazy współczucia dla poszkodowanych i ich rodzin;

3.  popiera oświadczenie sekretarza generalnego ONZ oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, w którym wezwali oni do bezzwłocznego przeprowadzenia międzynarodowego, niezależnego dochodzenia w sprawie ataku oraz naruszenia postanowień prawa międzynarodowego, szczególnie IV konwencji genewskiej oraz nalega na przestrzeganie zasad odpowiedzialności i wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji oraz państwa członkowskie UE do podjęcia działań zmierzających podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu urzeczywistnienia tego żądania;

4.  w tym kontekście wyraża głębokie zaniepokojenie sprzeciwem rządu izraelskiego wobec międzynarodowego dochodzenia;

5.  wzywa do zniesienia blokady Strefy Gazy;

6.  popiera żądania Izraela dotyczące zakazu przemytu broni na terytorium Strefy Gazy; wzywa Autonomię Palestyńską oraz przywódców palestyńskich do dołożenia wszelkich starań, by zakończyć powtarzające się ataki z użyciem rakiet Kassam, wystrzeliwanych masowo z terytorium Strefy Gazy na terytorium Izraela; uznaje prawo Izraela do funkcjonowania w bezpiecznych, uznawanych przez społeczność międzynarodową;

7.  wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji oraz państwa członkowskie UE do podjęcia działań, by zagwarantować otwarcie na stałe wszystkich przejść granicznych do i ze Strefy Gazy, przy zastosowaniu odpowiednich procedur międzynarodowego monitoringu odbioru końcowego (end-use monitoring), by umożliwić nieograniczony przepływ pomocy humanitarnej i towarów komercyjnych, niezbędnych w procesie rekonstrukcji i dla samowystarczalnej gospodarki, jak również przepływu gotówki i wolnego przepływu osób;

8.  wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji oraz państwa członkowskie do ponownej oceny mandatu misji szkoleniowo-kontrolnej Unii Europejskiej na przejściu granicznym, również jeżeli chodzi o port morski, zgodnie z obecną sytuacją polityczną oraz obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa;

9.  nalega, by świadcząc bezwarunkową pomoc humanitarną, UE wypełniła swoją polityczną powinność, co doprowadzi do osiągnięcia wymiernych wyników zgodnych ze znaczącą pomocą finansową i gospodarczym znaczeniem UE w tym regionie;

10. podkreśla potrzebę dokonania ponownej oceny i przeglądu strategii UE na rzecz Bliskiego Wschodu, w świetle ostatnich wydarzeń, by spójnie odegrać decydującą rolę polityczną, przy zastosowaniu skutecznych narzędzi dyplomatycznych na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w tym sąsiadującym z UE regionie, którym Unia Europejska jest żywo zainteresowana; przegląd ten winien dotyczyć wszystkich strategii politycznych UE (polityki handlowej, polityki rozwoju ...) i winien być realizowany dla osiągnięcia celów UE;

11. wzywa do ponownego podjęcia wewnętrznego dialogu politycznego w społeczeństwie palestyńskim w duchu pojednania;

12. wzywa wszystkie partie palestyńskie do przyjęcia zasad kwartelu: wyrzeczenia się przemocy, uznania prawa Izraela do istnienia oraz przestrzegania wszelkich porozumień podpisanych przez Organizację Wyzwolenia Palestyny i Izrael;

13. w świetle poważnego charakteru ostatnich wydarzeń oraz palącej potrzeby poczynienia postępów na drodze do znalezienia rozwiązania konfliktu, wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji do stanowczego podjęcia zgodnych działań UE na najwyższych poziomach władzy przy zaangażowaniu zarówno instytucji europejskich jak i 27 państw członkowskich;

14. zwraca uwagę na fakt, że niedawne tymczasowe otwarcie przez władze egipskie przejścia granicznego w Rafah należy przyjmować z zadowoleniem oraz że rozwiązanie to powinno szybko przyjąć trwały charakter; w tym kontekście wzywa władze Egiptu do zobowiązania się do niezamykania tego przejścia granicznego i do zawarcia umowy w tej sprawie z misją szkoleniowo kontrolną Unii Europejskiej stacjonującą w Rafah;

15. zauważa, że ostatnie wydarzenia w bardzo negatywny sposób wpłynęły na stosunki Turcji z Izraelem; zachęca władze tureckie do przyjęcia umiarkowanej postawy i do skoncentrowania wysiłków dyplomatycznych i politycznych na łagodzeniu krytycznej sytuacji ludności palestyńskiej i przyczynianiu się do bliskowschodniego procesu pokojowego;

16. pozytywnie ocenia prace UNRWA, a świadom deficytu finansowego, z którym agencja ta zmierzy się na koniec bieżącego roku, wzywa międzynarodową wspólnotę udzielającą pomocy, żeby dotrzymała złożonych zobowiązań i dodatkowo zwiększyła swoje składki; co więcej w świetle zasadniczej roli humanitarnej jaką agencja UNRWA odgrywa, w szczególności w zakresie edukacji przy wzrastającej liczbie studentów, ponawia wezwanie do zakończenia oblężenia, w celu umożliwienia agencji UNRWA podjęcia niezbędnych prac na rzecz odbudowy i naprawy;

17. stoi na stanowisku, że wszelkie możliwe rozważania dotyczące poprawy stosunków UE z Izraelem muszą następować wraz ze znoszeniem embarga nałożonego na Stefę Gazy oraz przy pełnym poszanowaniu zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

 

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2010Informacja prawna