Διαδικασία : 2009/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0349/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0349/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0224

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 200kWORD 152k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0349/2010
14.6.2010
PE441.930v01-00
 
B7-0349/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση


Martin Schulz, Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση  
B7‑0349/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010)250 σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου περί δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας μετά την τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25/-26 Μαρτίου,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2000, του 2001, του 2005, του 2006, του 2007 και του Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στις 7 Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) της 9ης Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010) 2020),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας (SEC (2010) 114),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής (COM (2010) 250),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου με θέμα τη στρατηγική ΕΕ 2020(1)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συνεχιζόμενης σοβαρότητας της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είναι πολύ υψηλές οι προσδοκίες όσον αφορά την προς έγκριση νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αύξηση της ανεργίας, η οποία μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει έως και 28 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εάν δεν δοθεί η κατάλληλη πολιτική απάντηση μεσοπρόθεσμα, προκαλώντας ως εκ τούτου τεράστιες δυσκολίες σε κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει επιδεινώσει τις ήδη επισφαλείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και τη φτώχεια, λαμβάνοντας υπόψη στην ΕΕ ότι το 16% των ανθρώπων βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας, το 9,6% των ανθρώπων είναι άνεργοι, ενώ το 8% των ανθρώπων κατατάσσονται στους «εργαζόμενους φτωχούς»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η κατασπατάληση φυσικών πόρων θέτουν βασικά υπό αμφισβήτηση τις ισχύουσες μη βιώσιμες συνήθειες παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, εξ ου και η ανάγκη για ένα νέο αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορθώς η Στρατηγική της Λισσαβόνας θέτει ως στόχο την επίτευξη μιας εξόχως ανταγωνιστικής οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση, ικανής για αειφόρο ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό του περιβάλλοντος, ωστόσο δεν έχει επιτύχει τους στόχους της,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας αναφέρει με σαφήνεια ότι η Ένωση ορίζει και εφαρμόζει την εξωτερική της δράση προκειμένου να ενισχύσει την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, μετά από μερικούς μήνες άσκοπων και δαπανηρών δισταγμών, που επιδείνωσαν σοβαρά την χρηματοπιστωτική κρίση της ευρωζώνης συμφώνησε σε δέσμη μέτρων για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη, καθώς και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νομισματική ένωση που στερείται όχι μόνο μηχανισμού επίλυσης κρίσεων για υπερχρεωμένες χώρες και για διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και συντονισμένων αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κλυδωνισμούς,

1.  εκφράζει τη βαθειά του απογοήτευση για τα κύρια στοιχεία της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου·

2.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχασε μια ιστορική ευκαιρία να συναγάγει τα συμπεράσματά του από την παρούσα κρίση και να ορίσει μια πραγματικά μακρόπνοη, φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική·

3.  επισημαίνει ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 οφείλει να θέσει την Ευρώπη στον προμαχώνα της πράσινης επανάστασης του 21ου αιώνα η οποία θα προσαρμόσει επιτέλους την ανθρώπινη πρόοδο στα φυσικά όρια του πλανήτη Γη·

4.  ζητεί ως εκ τούτου να μετατοπιστεί ο απώτερος σκοπός της στρατηγικής για την ΕΕ 2020 από την αποκλειστική επιδίωξη της ανάπτυξης του ΑΕγχΠ σε μία ευρύτερη πολιτική αντίληψη του μέλλοντος της ΕΕ ως μιας κοινωνικής και αειφόρου Ένωσης που θέτει στο επίκεντρο των πολιτικών της τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος και αγωνίζεται να εξασφαλίσει ευημερία και βέλτιστες ευκαιρίες για όλους· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αποτελεί στόχο καθ` εαυτή·

5.  φρονεί ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από το ΑΕγχΠ, ένα σύνολο δεικτών για την ποιότητα διαβίωσης, καθώς και δείκτες που να λαμβάνουν υπόψη ευρύτερους εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, και ότι οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να καθορίζονται, να εγκρίνονται και να αξιολογούνται μέσω δημοκρατικών και καινοτόμων διαδικασιών·

6.  επαναλαμβάνει τις παλαιότερες εκκλήσεις του για ενιαία και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία θα ορίζει με σαφήνεια μακροπρόθεσμους προσανατολισμούς για οικονομική ανάπτυξη, με σκοπό την οικοδόμηση καλύτερης, δικαιότερης και αειφορικότερης οικονομίας με μεγαλύτερη ευημερία για όλους, καθώς και προστασία από την απληστία και τις καταχρήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενσωματωθούν οι αλληλεπικαλυπτόμενες στρατηγικές που η Ευρώπη υποτίθεται ότι ακολουθεί σήμερα, κυρίως η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε αυτή την προσέγγιση, αφήνοντας ανεπίλυτο το πρόβλημα της έλλειψης συνοχής μεταξύ των πολιτικών·

7.  θεωρεί ωστόσο ότι, κατά την επόμενη δεκαετία, η ΕΕ θα αντιμετωπίσει πολυποίκιλες προκλήσεις για να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική της πρόοδο, μεταξύ δε αυτών τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης, και πιστεύει ότι αυτές οι προκλήσεις επιβάλλουν μια εκ βάθρων αναθεώρηση των μηχανισμών μέσω των οποίων οι Ευρωπαϊκοί στόχοι στον τομέα της απασχόλησης και οι κοινωνικοί στόχοι θα επιτευχθούν·

8.  θεωρεί την υφιστάμενη δημοσιονομική κρίση στην Ευρωζώνη – με 13 από τα 16 κράτη μέλη της να αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν σήμερα τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το 2011-2012 κανένα κράτος μέλος δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τα κριτήρια αυτά, παράλληλα με εκτεταμένες και συστηματικές κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά των εθνικών ομολόγων – ως ένα σαφές μήνυμα των μεγάλων ελλείψεων της ισχύουσας πολιτικής της ΕΕ συντονισμού της οικονομίας που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην δημοσιονομική εξυγίανση και εποπτεία· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να αποκατασταθεί η δυναμική δημιουργίας θέσεων εργασίας και να επιτευχθεί ο στόχος για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των επίμονων και σημαντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και στις διαφορές της ανταγωνιστικότητας στην ζώνη του ευρώ· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την αναγνώριση αυτής της ανάγκης από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής·

9.  επιδοκιμάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ με νέα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αποκαλύφθηκαν από την κρίση και για την εφαρμογή της δέσμης στήριξης για την Ελλάδα, τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τον αγώνα κατά της κερδοσκοπίας· ενστερνίζεται, ως εκ τούτου, τη βασική αρχή ότι τα προβλήματα της ευρωζώνης θα πρέπει να επιλύονται με λύσεις που θα δίνονται από την ευρωζώνη· θεωρεί ότι αυτά τα νέα μέσα θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ πέραν της εποπτείας με στόχο τον προληπτικό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών ενισχυμένης διακυβέρνησης για την εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι ενώ η Επιτροπή είχε διατυπώσει προτάσεις μεγάλης εμβέλειας για την ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας, δεν έφθασε έως το σημείο να προτείνει επαρκώς κατάλληλες προτάσεις για την αποκατάσταση και την ενίσχυση της μακρόπνοης βιωσιμότητας της οικονομίας και για τον καλά στοχοθετημένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με προοπτική την ανάπτυξη κοινής δημοσιονομικής στρατηγικής στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020·

10. επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών δεν επιβάλλει μόνο αίσθημα ευθύνης ως προς τις δαπάνες αλλά και επαρκή και κοινωνικά δίκαιη φορολογία· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να προτείνει δέσμη μέτρων προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στη προσπάθεια εξισορρόπησης των δημοσίων λογαριασμών τους και χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων μέσω ευρωομολόγων, ενός ευρωπαϊκού φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, «πράσινων φόρων», προοδευτικής τραπεζικής εισφοράς, αυτομάτων ανταλλαγών πληροφοριών και μέσω της καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων· θα πρέπει επίσης να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εγκατάλειψη του φορολογικού ανταγωνισμού και τη στροφή στη φορολογική συνεργασία συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για την καθιέρωση κοινής ενιαίας φορολογικής βάσης για τα εταιρικά κέρδη, μηχανισμού για την εξασφάλιση ελάχιστου συντονισμού μεταξύ των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις επί παραπλήσιας βάσης με εκείνη που ισχύει σήμερα για τον ΦΠΑ·

11. καλεί, ως εκ τούτου, την ειδική ομάδα που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2010 να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για βαθύτερο και ευρύτερο οικονομικό συντονισμό· οι προτάσεις αυτές θα πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 136, να περιλαμβάνουν δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών προκειμένου για την εκπόνηση συντονισμένων και εναρμονισμένων αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών καθώς και νέων μηχανισμών ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με σκοπό την αντιμετώπιση εσωτερικών ανισορροπιών και ασύμμετρων κλυδωνισμών, την αύξηση της σύγκλισης και την βελτίωση της αποτελεσματικής διάθεσης πόρων·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν λαμβάνεται υπόψη ότι σε μια νέα στρατηγική για το 2020 θα πρέπει να αντανακλάται πλήρως η τρέχουσα ευαίσθητη διαδικασία αποκατάστασης, με τη διατύπωση ενός συνεκτικού και συνολικού προγράμματος δράσης που θα ενσωματώνει πλήρως την μακροοικονομική πολιτική σ' αυτή τη στρατηγική κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι η απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα υπονομεύσει την επιτυχία της στρατηγικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και τις επαρκείς και καλώς συντονισμένες επενδύσεις σε υποδομές και γνώση· ανησυχεί από το γεγονός ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Μαΐου ζητείται ισχυρή δέσμευση για ταχύτερη δημοσιονομική εξυγίανση, γεγονός που μπορούσε να υπονομεύσει τις πολιτικές δεσμεύσεις που περιέχονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020, να αποτελέσει απειλή για τη διατήρηση επαρκώς ισχυρότερών και δίκαιων κρατών πρόνοιας, και να θέσει σε κίνδυνο την ακόμη ευαίσθητη διαδικασία ανάκαμψης, και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει ενδεχομένως σε πρόσθετες απώλειες μερικών εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μεσοπρόθεσμα·

13. τονίζει ότι τα πρόσφατα γεγονότα με τη χρησιμοποίηση από τους οικονομικούς κερδοσκόπους των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης επί κρατικών ομολόγων (cds) και την αδικαιολόγητη εκτίναξη στα ύψη ορισμένων εθνικών περιθωρίων (spreads), απετέλεσαν μια επείγουσα υπενθύμιση του γεγονότος ότι οι ελλείψεις και οι ανισορροπίες στο χρηματοπιστωτικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχουν άμεσες επιπτώσεις στην αειφορία των εθνικών οικονομιών και στη σταθερότητα της ευρωζώνης· στηρίζει ανεπιφύλακτα την κατεπείγουσα έγκριση ενισχυμένου και φιλόδοξου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού εποπτικού πλαισίου που θα προβλέπει την επαρκή ρύθμιση και εποπτεία κάθε χρηματοπιστωτικού προϊόντος, συναλλαγής και ιδρύματος στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για διαφάνεια της αγοράς και ενισχυμένη ευρωπαϊκή ρύθμιση αποτελεί θέμα που εμπίπτει όχι μόνο στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς αλλά και στην ευρωπαϊκή κυριαρχία·

14. σημειώνει τους πέντε πρωταρχικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ποσοστό απασχόλησης, τις προϋποθέσεις για έρευνα και ανάπτυξη, τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, τη βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι αυτοί οι πρωταρχικοί στόχοι δεν διατυπώνονται στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης και συνεκτικής στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης που θα συνδυάζει προγράμματα δράσης στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξίας που διακρίνει τους στόχους αυτούς και για την απουσία δεικτών σε άλλους, γεγονότα που ανοίγουν το δρόμο για να υπάρξει πισωγύρισμα σε μείζονα θέματα όπως η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση και η καταπολέμηση της φτώχιας·

15. λαμβάνει γνώση του πρωταρχικού στόχου σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης για τους άντρες και τις γυναίκες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ποιότητα της απασχόλησης δεν λαμβάνεται υπόψη στο στόχο αυτό· διατυπώνει εκ νέου την άποψη ότι η απασχόληση υψηλής ποιότητας πρέπει να αποτελέσει κύρια προτεραιότητα της στρατηγικής για το 2020 και μια μεγαλύτερη έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας τόσο των κρατών μελών όσο και της Ένωσης και στις κοινωνικές συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του τομέα της απασχόλησης·· ζητεί ως εκ τούτου να υπάρξουν νέα νομοθετικά μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας τους, μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων καθώς και μέσω νέων ή αναθεωρημένων οδηγιών για καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος, το χρόνο εργασίας, τις καταχρηστικές μεμονωμένες απολύσεις, την πληροφόρηση και διαβούλευση, την αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τις διασυνοριακές συλλογικές συμβάσεις, την ίση μεταχείριση μη τυπικών εργαζομένων, την ίση αμοιβή, και τις επιθεωρήσεις εργασίας· πιστεύει, ακόμα, ότι η νέα στρατηγική πρέπει να είναι δίνει περισσότερο επικεντρωμένη στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και την αξιοπρεπή εργασία, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας και της δημιουργίας των συνθηκών για το συμβιβασμό επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου· θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι όσοι είναι σήμερα αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας θα μπορούν να ανακτήσουν την πρόσβαση σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να αλλάξει την τακτική της να θεωρεί τον τομέα αυτό ως αποκλειστικά υποκείμενο σε ανακοινώσεις της Επιτροπής και να προτείνει καίριες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατεπειγόντως·

16. παροτρύνει σχετικά το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν και να εγκρίνουν μια φιλόδοξη ατζέντα με θέμα την αξιοπρεπή εργασία στην οποία θα περιλαμβάνεται η έννοια των ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης· απαιτεί από τους κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με την Επιτροπή προκειμένου να δώσουν πνοή σε κοινές πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και για την μείωση του αριθμού των φτωχών εργαζόμενων· παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύει σε ετήσια βάση δείκτες ποιότητας εργασίας, όπως συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο·

17. υπογραμμίζει ότι υπέρμετρη συγκράτηση των αμοιβών δρα επίσης ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του εισοδήματος των νοικοκυριών και ως εκ τούτου στην ιδιωτική κατανάλωση· προειδοποιεί, για το λόγο αυτό, ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται η συγκράτηση των αμοιβών ως το μόνο ουσιαστικό μέσο για να επιτευχθεί σταθερότητα των τιμών· υπενθυμίζει ότι ο αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός έχει ήδη συντελέσει στην άσκηση πτωτικών πιέσεων στις αμοιβές ενώ παράλληλα οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων έχουν πλήξει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της ΕΕ·

18. ζητεί από τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να υιοθετήσουν έως το τέλος του έτους μια φιλόδοξη στρατηγική πράσινων θέσεων εργασίας με την οποία να δημιουργηθούν οι θεσμικές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων απασχόλησης μιας πιο βιώσιμης οικονομίας βασιζόμενης στις δεξιότητες και στην καινοτομία, και να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε αυτόν ακριβώς τον τύπο της οικονομίας πραγματοποιείται με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και επωφελή για όλους τους Ευρωπαίους· θεωρεί μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να επενδύει στην επιμόρφωση και στη δια βίου μάθηση προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν, αν χρειαστεί, νέες ικανότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας, σε μια συμφωνία-πλαίσιο για την ασφαλή αλλαγή θέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιμόρφωσης και επαρκούς κοινωνικής ασφάλισης σε περιόδους αλλαγής θέσης εργασίας, σε μια συμφωνία μεταξύ κοινωνικών εταίρων για το δικαίωμα δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης στον χώρο εργασίας, τέλος δε, στη στήριξη για την αναπροσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων και του χώρου εργασίας σε όλα τα επίπεδα·

19. λαμβάνει γνώση του πρωταρχικού στόχου για τη βελτίωση της εκπαίδευσης· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία στόχων εκπεφρασμένων σε αριθμούς και παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει στόχο 100% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σαφείς ποιοτικούς στόχους και δείκτες για τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

20. επικροτεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει ως μια προτεραιότητα την κοινωνική ενσωμάτωση, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης της φτώχειας, αλλά λυπάται βαθειά για την έλλειψη σαφών στόχων και πρωτοβουλιών στο θέμα αυτό· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020· ζητεί μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατά της φτώχειας με μακρόπνοους στόχους για τη μείωση της φτώχειας, για τις γυναίκες και τα παιδιά και, τους ηλικιωμένους καθώς και για την φτώχεια στην εργασία, περιλαμβανομένης και συντονισμένης στρατηγικής για τη στέγαση στην Ευρώπη· φρονεί στο πλαίσιο αυτό ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να συμπεριλάβει ρητώς φιλόδοξους στόχους για την ανά πενταετία μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ (στοχεύοντας π.χ. σε ποσοστό φτώχειας 8,5% μέχρι το 2015 και 4% μέχρι το 2020) και για τη μείωση της ανισότητας και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών· εκτιμά συνεπώς ότι η φτώχεια πρέπει να υπολογίζεται ως «σχετική φτώχεια» ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός εκείνων που απειλούνται από αποκλεισμό· πιστεύει επίσης ότι ο δείκτης ανισότητας GINI πρέπει να αποτελέσει κύριο εργαλείο της στρατηγικής ΕΕ 2020·

21. υπενθυμίζει, σε σχέση με τον στόχο της μείωσης της φτώχειας, τις παλαιότερες προτάσεις του σχετικά με στόχο της ΕΕ για προγράμματα ελάχιστου εισοδήματος και ανταποδοτικά προγράμματα υποκατάστασης εισοδήματος για την παροχή στήριξης εισοδήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του εθνικού αντίστοιχου μέσου εισοδήματος, καθώς και συμφωνία σχετικά με χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου από όλα τα κράτη μέλη·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, με βάση τους πρωταρχικούς στόχους για το ποσοστό απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας, σειρά επιμέρους στόχων σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, που θα ακολουθηθούν με συγκεκριμένες πολιτικές και μηχανισμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και δεικτών·

23. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα οι κοινωνικές υπηρεσίες, είναι καίρια στοιχεία της δυναμικής ενσωμάτωσης· υπογραμμίζει ότι έχουν δοθεί στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές ευρείς διακριτικές αρμοδιότητες για την παροχή τους· λυπάται για την ανεπαρκή προσοχή που δίδεται στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος ως βασικών διαύλων για επενδύσεις ή για την παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και την οικονομία, υπενθυμίζει ότι οι δημόσιοι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών έχουν διεκδικήσει επί μακρόν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για την παροχή αυτών των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της τοπικής αυτοδιαχείρισης· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να εκπονήσει εμπεριστατωμένη ανάλυση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της ελευθέρωσης και να προτείνει τη θέσπιση νομικού πλαισίου με βάση τις νέες διατάξεις της Συνθήκης·

24. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι κύριοι στόχοι που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν συμπεριλαμβάνουν την ισότητα των φύλων ως καίριο στόχο της στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί κατά συνέπεια την κατάρτιση νομοθετικού προγράμματος δράσης για την ισότητα των φύλων με σκοπό την εξάλειψη της ψαλίδας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την παράλληλη προώθηση των ευκαιριών σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, μέσω μεταξύ άλλων:

-  της μείωσης της διαφοράς αμοιβής μεταξύ των φύλων στο 0-5% έως το 2020

-  της προώθησης νομοθετικής πρότασης για την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας

-  της ενεργοποίησης διαδικασιών επί παραβάσει για τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται

-  την επίσπευση προσπαθειών για το συμβιβασμό του επαγγελματικού βίου και της οικογενειακής ζωής με την εξασφάλιση προσπελάσιμων, προσιτών, ευέλικτων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με τη διατήρηση παράλληλα των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα δε πρόσβαση σε διευκολύνσεις για τη μέριμνα του παιδιού με στόχο να επιτευχθεί το 50% της απαραίτητης φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας έως 3 ετών και 100% της φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, και βελτιωμένη πρόσβαση για μέριμνα άλλων εξαρτωμένων ατόμων·

-  του καθορισμού στόχου 75% για τη γυναικεία απασχόληση, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού 50% τουλάχιστον σε θέσεις εργασίας που αμείβουν επαρκώς για την παροχή οικονομικής ανεξαρτησίας, μέσω ειδικά διαμορφωμένων προς τούτο ενεργών πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας και διατάξεων που διευκολύνουν τον συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως είναι η ευελιξία ως προς τα ωράρια και το χώρο εργασίας, και η πρόσβαση σε προσιτές βρεφονηπιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και σε υπηρεσίες μέριμνας άλλων εξαρτωμένων ατόμων·

25. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την δέσμευση της ΕΕ που συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 να επιτευχθεί έως το 2020 μείωση 20% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ελάχιστη αύξηση 20% στην κατανάλωση ενέργειας που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και μείωση 20% στην ενεργειακή κατανάλωση χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οποιοσδήποτε στόχος μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που δεν υπερβαίνει το 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 για το 2020 βρίσκεται εντελώς εκτός επιστημονικών δεδομένων και δεν πρόκειται να επιτύχει την ανάσχεση των δραματικών επιπτώσεων της καλπάζουσας κλιματικής μεταβολής· θεωρεί εξάλλου ότι κάτι τέτοιο θα παρέπεμπε σε πλήρη αποσύνθεση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τις κλιματικές μεταβολές· εμμένει ως προς την ανάγκη να καθοριστούν περαιτέρω μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης, να προσανατολιστούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους και να αρχίσει άμεσα η υλοποίησή τους· παροτρύνει την Επιτροπή να εισηγηθεί πολιτικές που θα κάνουν πράξη τη ριζική αλλαγή στα πρότυπα παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

26. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πλήρη απουσία συγκεκριμένων στόχων και σκοπών και για την πλήρη αποσιώπηση των στόχων περί βιοποικιλότητας για το 2020 που χαρακτηρίζουν την στρατηγική του 2020· ζητεί συνεπώς να εγκριθούν μετρήσιμοι στόχοι που θα επιδιώκουν να αναστείλουν την απώλεια υπηρεσιών οικοσυστήματος και βιοποικιλότητας και να τις επαναφέρουν, όπου είναι δυνατόν, μέχρι το 2020· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από την Ένωση να προωθήσει μια καθαρότερη, ασφαλέστερη και υγιέστερη κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και την αρχή της προφύλαξης στη νομοθεσία, οι οποίες αποτελούν καίρια στοιχεία για μια επιτυχή αειφόρο οικονομική ανάκαμψη· είναι απογοητευμένο με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την αειφόρο αναπτυξιακή στρατηγική έως σήμερα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δράσεις όσον αφορά την πρόληψη και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας δεν ευρίσκονται υψηλότερα στον κατάλογο προτεραιοτήτων για το 2020·

27. λυπάται για την έλλειψη οιασδήποτε φιλοδοξίας για την ανάπτυξη μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής συνοριακής πολιτικής στην στρατηγική ΕΕ για το 2020· τονίζει ότι μολονότι μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά αποτελεί καίριο στόχο για την Ευρώπη επισημαίνοντας παράλληλα ότι παρά την ανάγκη για ταχεία εφαρμογή της 3ης ενεργειακής δέσμης, η υπερβολική έμφαση στο συγκεκριμένο τμήμα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης έχει αποβεί σε βάρος των δύο άλλων στόχων, για αειφόρο ανάπτυξη και για ασφάλεια του εφοδιασμού· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να εξετασθεί ξεχωριστά από την εξωτερική διάσταση, και ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματική κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για να έχει πραγματική επίπτωση στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την κλιματική αλλαγή και την προσιτή ενέργεια·

28. καλεί την ΕΕ, ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας φιλικής προς το περιβάλλον και ολοκληρωτικά βασισμένης σε ανανεώσιμες πηγές οικονομίας υψηλής απόδοσης έως το 2050, να ορίσει για το 2020 δεσμευτικούς στόχους μείωσης της ενεργειακής της κατανάλωσης και αύξησης του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα να εξαλείψει τα τεχνικά και μη κωλύματα για την περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

29. επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα εξαρτάται από τη μείωση σε απόλυτα μεγέθη της χρήσης φυσικών πόρων· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η τρέχουσα οικονομική κρίση για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε μια ολοκληρωτικά βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές οικονομία υψηλής απόδοσης· τονίζει ότι για να επιτύχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία την ελαχιστοποίηση της χρήσης υλικών πλούσιων σε άνθρακα ως πηγή ενέργειας και για να μειωθεί δραστικά η χρήση των φυσικών πόρων συνολικά, χρειάζεται ταχεία και μαζική αλλαγή· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να εγκριθεί φιλόδοξος στόχος βελτίωσης της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» και «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», επισημαίνει ωστόσο την απουσία εργαλείων πολιτικής για την επιτυχία της απαιτούμενης αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την ανάλυσή της για το πως θα επιτευχθεί η βιομηχανική μετάβαση σε μια ολοκληρωτικά βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές οικονομία υψηλής απόδοσης, να αναθεωρήσει το πρόγραμμα εργασίας της και να υποβάλει προτάσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε θέση περί εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς καμία αναφορά στην εξοικονόμηση πόρων·

30. επιδοκιμάζει το πλαίσιο που παρατίθεται στη στρατηγική της ΕΕ 2020 για την ανάπτυξη ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη αλλά εκφράζει την απογοήτευσή του διότι παρά την επείγουσα ανάγκη για δράση ούτε η στρατηγική ούτε ο προγραμματισμός για το 2010 περιέχουν συγκεκριμένα μέτρα και στόχους για την υλοποίηση αυτού του οράματος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συνολικό πρόγραμμα δράσης με χρονοδιάγραμμα και στόχους που θα αποδώσουν γρήγορα και απτά αποτελέσματα για μια ανοιχτή και ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία·

31. σημειώνει τον πρωταρχικό στόχο του 3% ΑΕγχΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα μείζονα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, οι καίριες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στην πολιτική του διαστήματος, και η χρηματοδότηση της πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ, απαιτούν καίρια, αξιόπιστη και αειφόρο οικονομική στήριξη από την ΕΕ ώστε να εκπληρωθούν οι καίριοι στόχοι της Ένωσης για το 2020· φρονεί σχετικά ότι πρέπει να προσδιοριστούν ρητώς στόχοι για μέσα συμβατής με ΜΜΕ χρηματοδότησης και ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν τα Ανοικτά Πρότυπα που θα διασφαλίσουν ψηφιακή διαλειτουργικότητα και πρόσβαση· ζητεί την πλήρη ενσωμάτωση των στόχων της ΕΕ για οικολογική καινοτομία·

32. ζητεί το μαζικό και ταχύ μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της ευρωπαϊκής αειφόρου βιομηχανικής πολιτικής, με στόχο τη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης πόρων· υπογραμμίζει ότι τα σχετικά οφέλη πρέπει να διανέμονται δίκαια και να αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων· πιστεύει ότι η αειφόρος ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απαιτεί εντατικό διάλογο με τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους, εφόσον μια βιομηχανική πολιτική που στρέφεται προς το μέλλον, χρειάζεται καινοτομία, έξυπνη αναδιάρθρωση, βελτίωση των διαδικασιών και την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων, όλα δε αυτά ωφελούνται από τη συμμετοχή των υπαλλήλων και των εργαζομένων· επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω μετάβαση θα απαιτήσει επίσης μέτρα για τη συνδρομή των εργαζομένων στη μετάβασή τους προς μια νέα περιβαλλοντικά αειφόρο οικονομία·

33. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις υφιστάμενες υποδομές στον τομέα των μεταφορών, όπως το ΤΕΝ-Τ, για την τόνωση της προσπάθειας δημιουργίας θέσεων εργασίας, την βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη δημιουργία αειφόρου και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών· ζητεί την διασύνδεση μεταξύ μέσων μεταφοράς και την ευφυή χρήση οργανωτικών μέτρων δεδομένου ότι για να μειωθεί η χρήση άνθρακα και να επιτευχθεί αειφορία στον τομέα των μεταφορών θα απαιτηθούν καινοτομίες, νέες τεχνολογίες και οικονομικοί πόροι·

34. θεωρεί ότι μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για το 2020· τονίζει την ανάγκη για την έγκριση μιας ολιστικής προσέγγισης της ενιαίας αγοράς, η οποία θα ενσωματώνει πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, κυρίως μέσω πολιτικών που θα επικεντρώνονται στα κοινωνικά θέματα και στους προβληματισμούς των καταναλωτών·

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τον καίριο ρόλο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής για την στήριξη της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020· ζητεί να υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και της πολιτικής συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια πιθανή επίπτωση της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης με αειφόρο και κοινωνικό τρόπο· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να είναι ένα καίριο στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και θα πρέπει να είναι μια πολιτική για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ενισχύοντας ακόμα περαιτέρω την πραγματική ευρωπαϊκή επίπτωση της στρατηγικής· επιμένει ότι οι βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής – μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και πραγματική εταιρική σχέση – διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι απολύτως ενσωματωμένα σ' αυτήν· τονίζει ότι η εδαφική συνοχή θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, ένα αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

36. τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν οι προσεχείς μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής με σαφή εστίαση στην υλοποίηση των στόχων που έχουν οριστεί στη στρατηγική του 2020· υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ έως το 2013 θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο αυτό ώστε να παραγάγει μια περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αειφόρο γεωργική πολιτική που θα εστιάζεται στην επισιτιστική ασφάλεια, στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην κλιματική αλλαγή, στην εδαφική συνοχή, στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές·

37. τονίζει ότι οι αλιείες (ελεύθερη αλιεία καθώς και η υδατοκαλλιέργεια), αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι λόγω αυτού θα πρέπει να διασφαλιστεί η αειφορία και η σταθερότητά τους, ούτως ώστε να μπορούν στο μέλλον να συνεισφέρουν στις ανάγκες περισσοτέρων του ενός δισεκατομμυρίου ευρωπαίων με αλιευτικά προϊόντα από ποιοτική και ποσοτική άποψη·

38. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή προσοχή στην εξωτερική διάσταση της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει την "εμπορική στρατηγική για το Ευρώπη του 2020" που βασίζεται σε μια πολυμερή προσέγγιση, προκειμένου να μετασχηματίσει την εμπορική πολιτική της ΕΕ σε ένα πραγματικό όχημα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως· πιστεύει ακράδαντα ότι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των πολιτικών της ΕΕ είναι απαραίτητη και ότι η διαμόρφωση μιας νέας εμπορικής πολιτικής πρέπει να συνάδει με μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με έμφαση σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας·

39. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει έναν ανοιχτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών έγκαιρα για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την μετά την Ντόχα εποχή, ιδιαίτερα δε τον καθορισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ· ζητεί επιπλέον όλες οι διμερείς ή περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ υπό διαπραγμάτευση να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις, ιδιαίτερα την εφαρμογή καίριων εργασιακών προτύπων και άλλων πτυχών αξιοπρεπούς εργασίας, όπως ορίζονται από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας·

40. παρακινεί την Επιτροπή να υιοθετήσει ευρύτερη και πιο συνολική προσέγγιση στην εξωτερική της δράση σύμφωνα με την αντίληψη της ΕΕ για την πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι η νέα διάταξη της Συνθήκης της Λισσαβόνας απαιτεί να εφαρμόζεται η κοινή εμπορική πολιτική με απόλυτο σεβασμό των αρχών και στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· ζητεί να προβλεφθούν ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής ΕΕ 2020 και της προσεχούς εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, καθώς και του σχεδίου δράσης αυτής στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

41. τονίζει ότι είναι απαραίτητο όχι μόνο να αυξηθούν οι ποσότητες της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2020 και μετά και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ενίσχυσης αλλά να διασφαλιστεί επιπλέον η συνεκτικότητα της πολιτικής, μέσω της πάταξης των φορολογικών παραδείσων, της φοροδιαφυγής και των παρανόμων ροών κεφαλαίων και της εξάλειψης του αρνητικού αντικτύπου όλων αυτών στη βιώσιμη ανάπτυξη των φτωχών χωρών· επισημαίνει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας για την ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο στόχο η ίδια, αλλά προάγει επίσης το θεμιτό και δίκαιο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών προς όφελος τόσο των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών όσο και της ΕΕ· πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία να εξασφαλισθεί ότι ο στόχος της συνολικής εξάλειψης της φτώχειας δεν θα υπονομεύεται από άλλες πολιτικές της ΕΕ· εφιστά την προσοχή στην απαίτηση για τέτοια πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· φρονεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερικό αντίκτυπο οφείλουν να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζουν τις ανάγκες βιωσιμότητας των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να καταπολεμάται η φτώχεια και να διασφαλίζονται αξιοπρεπή εισοδήματα και η διαβίωση, χωρίς να αγνοείται η προστασία βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων ως προς την ισότητα των φύλων και στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα·

42. τονίζει ότι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί πλήρης αναθεώρηση της εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής για την Ευρώπη στο κόσμο και να τεθεί ως στόχος η προαγωγή της συνεργασίας για τη θέσπιση δεσμευτικών προτύπων για εμπορικές σχέσεις βιώσιμες τόσο από κοινωνική όσο και από περιβαλλοντική άποψη·

43. επιμένει ότι, για να είναι αξιόπιστη η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, απαιτείται μεγαλύτερη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών των 27 κρατών μελών της ΕΕ και του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει τον σημαντικότερο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο θέμα αυτό με τη συγκέντρωση των πόρων· θεωρεί ως εκ τούτου ότι ο μετά το 2013 προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζει σε καίριες πολιτικές προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής και θα πρέπει να στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου των δαπανών της ΕΕ στο συμπεφωνημένο ανώτατο όριο ιδίων πόρων ύψους 1,24% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (σε πληρωμές) και 1,31% (σε υποχρεώσεις)· επιμένει ότι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010 για την αναθεώρηση των ορίων του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13 προκειμένου να αναζητηθούν επιπλέον δημοσιονομικά μέσα για την έναρξη της εφαρμογής των στόχων της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση των προτεινόμενων εμβληματικών πρωτοβουλιών· επισημαίνει επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί η διερεύνηση νέων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ όπως τα ευρωομόλογα καθώς και ένα νέο χρηματοδοτικό σύστημα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και πράσινων φόρων· επιπλέον υπογραμμίζει την ανάγκη να αντανακλά ο προϋπολογισμός της ΕΕ και όλες οι πηγές χρηματοδότησης την ανάγκη να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση προς μια περιβαλλοντικά αειφόρα οικονομία·

44. τονίζει ότι η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνον εάν είναι επαρκώς χρηματοδοτημένη· λυπάται για το γεγονός ότι αυτό το θέμα δεν επιλύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι εάν μια μεγαλύτερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή μεγαλύτερη εξάρτηση από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)(όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της) μπορεί σε ορισμένες σαφώς αιτιολογημένες από οικονομική άποψη περιπτώσεις να αποδειχθούν ως μια αποτελεσματική λύση, δεν μπορεί να αποτελέσει μια λύση για όλα· επιπλέον ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει το ρόλο των μακροπρόθεσμων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων στη χρηματοδότηση υποδομών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των εμβληματικών πρωτοβουλιών που προτείνονται στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, και την ανάγκη να προσαρμοστεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των μακροπρόθεσμων επενδυτών·

45. λαμβάνει υπόψη του τα κίνητρα για την ενίσχυση της πολιτικής υιοθέτησης της στρατηγικής σε εθνικά επίπεδα· εκφράζει την απογοήτευσή του ωστόσο για την έλλειψη προτάσεων που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη πολιτική διευθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ένα ισχυρό ευρωπαϊκό νομοθετικό πρόγραμμα· και προτείνει να επανέλθει η Επιτροπή στην «κοινοτική μέθοδο» και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διατίθενται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας για την εκτέλεση της στρατηγικής του 2020· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την ασυνέπεια της μεθόδου αυτής, δεδομένου ότι αναμένεται από τα κράτη μέλη να ορίσουν τους εθνικούς τους δείκτες μέχρι τον Ιούνιο του 2010 υπό το φως των ευρωπαϊκών στόχων, αν και πολλοί από αυτούς δεν θα έχουν ακόμα συμφωνηθεί·

46. φρονεί ότι η δημοκρατική υποστήριξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας και ότι οφείλουν συνεπώς τα εθνικά κοινοβούλια να δραστηριοποιηθούν ενεργά στον καθορισμό και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το 2020· φρονεί δε, με το ίδιο πνεύμα, ότι περιφέρειες, δημοτικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ πρέπει επίσης να δραστηριοποιηθούν ενεργά στον καθορισμό και στην υλοποίηση της στρατηγικής ·

47. ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2010 πλήρη κατάλογο των οδηγιών και κανονισμών για την επίτευξη των στόχων που θα οριστούν για τη νέα στρατηγική·

48. παρακινεί το Συμβούλιο να αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020, που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια μιας διοργανικής συμφωνίας προκειμένου να οριστεί και να επισημοποιηθεί ένας δημοκρατικός και αποτελεσματικός δρόμος για το μέλλον· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον λίγο χρόνο που δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προσφέρει τη συμβολή του στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο το δικαίωμα που εκχωρείται με τη Συνθήκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γνωμοδοτεί για τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της απασχόλησης·

49. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, της ημερομηνίας αυτής, P7_TA-PROV(2010)0053.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιούνιος 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου