Postup : 2009/2692(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0356/2010

Předložené texty :

B7-0356/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.13

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0224

NÁVRH USNESENÍ
PDF 149kWORD 90k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0349/2010
14. 6. 2010
PE441.938v01-00
 
B7-0356/2010

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o správě ekonomických záležitostí


Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas, Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o správě ekonomických záležitostí  
B7‑0356/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na prohlášení Evropské rady a Komise o strategii EU 2020,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 musí podporovat hospodářský růst a konkurenceschopnost a vytvářet pracovní místa, přičemž růst HDP zase nastartuje průmyslovou výrobu a vznik nových pracovních míst,

B.  vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 by měla sloužit jako konkrétní program pro růst a zaměstnanost s cílem čelit hospodářské krizi,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská strategie nepřinesla očekávané výsledky kvůli slabé struktuře řízení, nedostatečně přidělené odpovědnosti a neexistujícímu skutečnému rámci EU a velmi složitým cílům s mnoha ambicemi,

D. vzhledem k tomu, že příčinou stávající hospodářské a finanční krize v některých členských státech je nedodržování pravidel Paktu o stabilitě a růstu,

E.  vzhledem k tomu, že členské státy by měly zlepšit své hospodářské výsledky zavedením strukturální reformy, která sníží veřejné výdaje, podpoří hospodářství, zajistí malým a středním podnikům lepší podmínky pro rozvoj a příznivější prostředí, neboť takto lze lépe pomáhat hospodářskému růstu a vytvářet pracovní místa pro naše občany,

F.  vzhledem k tomu, že spekulativní pohyby, jako je rozsáhlé obchodování s kontrakty CDS řeckého státního dluhu, se mohou kdykoliv obrátit proti dalším ohroženým členským státům (eurozóny), čímž se vytváří riziko selhání v důsledku naprosté důvěry trhu, která by jinak neexistovala, a stabilita eura se v důsledku vystavuje nepřijatelnému riziku,

1.  vítá rozhodnutí Rady uzavřít rozsáhlou dohodu s cílem zajistit stabilitu eura a zavést nový evropský mechanismus finanční stabilizace, který je sestaven z komplexního souboru opatření;

2.  vítá úsilí členských států o dosažení do značné míry sdílené dohody o situaci v Řecku; připomíná, že pomoc Řecku ve formě úvěrů, které mu umožní přístup k finančním prostředkům, je součástí plánu, který může fungovat pouze v případě, že Řecko ve velmi krátké době účinným způsobem zmodernizuje svou správní a hospodářskou strukturu;

3.  naléhavě vyzývá Komisi, aby o svých návrzích na záchranné plány urychleně informovala Parlament, zejména vzhledem ke skutečnosti, že EP je rozpočtovým orgánem EU;

4.  je hluboce znepokojen zhoršujícím se stavem rozpočtu většiny členských států a možnými negativními účinky, které se mohou přenést na ostatní členské státy, zejména v eurozóně;

5.  chválí ty členské státy, které na překonání svých problémů s platební bilancí vyvinuly značné úsilí zavedením radikálních reforem a ve snaze učinit své ekonomiky konkrunceschopnějšími na mezinárodních trzích;

6.  vítá rozsáhlé plány řecké vlády na modernizaci země, překonání strukturálních překážek, boj proti korupci, vytvoření spolehlivého statistického systému, snížení schodku veřejných financí, zvýšení účinnosti systému výběru daní a přezkum struktury veřejných výdajů; trvá na tom, aby Řecko co nejdříve dosáhlo výsledků;

7.  vítá návrh strategie EU 2020, který vypracovala Komise;

8.  zdůrazňuje, že nedávné události dokládají, že eurozóna potřebuje rozhodnější správu hospodářských záležitostí, kterou vytvoří v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie EU; zdůrazňuje, že měnový nástroj musí vzít v úvahu sociálně-ekonomickou situaci, aby mohl být úspěšný;

9.  zdůrazňuje dále, že mechanismy pro rozpočtový a hospodářský dohled uvedené ve Smlouvě nejsou zcela dostačující, což platí i pro stávající rámec pro shromažďování statistických údajů; připomíná, že řádné fungování měnové politiky na těchto mechanismech do velké míry závisí, a připomíná, že nebude-li ECB schopna zaměřit se na cenovou stabilitu, sociálně-ekonomická situace se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zhorší;

10. zdůrazňuje, že mnoho zemí musí uvést do pořádku své finance a značně snížit své schodky a míru zadlužení; souhlasí s Radou, že je třeba zajistit fiskální udržitelnost a silnější hospodářský růst ve všech členských státech, a proto souhlasí s tím, aby byly v odůvodněných případech urychleně vypracovány plány na ozdravení rozpočtu a plány strukturálních reforem;

11. uznává, že euro je stále více ohrožováno, protože řecká dluhová krize se šíří do jiných zemí; naléhavě vyzývá Komisi, aby rychle vypracovala návrhy, které nedávno nestínil komisař Olli Rehn a jejichž účelem je ve střednědobém a dlouhodobém výhledu zdokonalit řízení eurozóny, aby se zabránilo opakování stávající měnové krize;

12. naléhavě požaduje zdokonalení ustanovení Paktu o stabilitě a růstu, zejména jeho preventivní složky, v níž jsou v současné době prostředky vzájemného tlaku nejsilnějším nástrojem, který může přimět členské státy k dodržování doporučení Rady; naléhavě žádá, aby hospodářský dohled, který vykonává Komise, byl účinnější; domnívá se, že je třeba přezkoumat možnosti vytvoření pobídek pro ozdravení rozpočtu;

13. zdůrazňuje, že k tomu, aby byly plně respektovány zásady Paktu o stabilitě a růstu, by Komise měla rozhodnutí o dodržování Paktu o stabilitě a růstu členskými státy učinit nezávisle na Radě; plánuje se vytvoření stálého finančního auditu založeného na společných kritériích, o nichž bude rozhodnuto na návrh Komise;

14. důrazně vyzývá Komisi, aby v eurozóně automaticky zavedla nedobrovolný mechanismus sankcí (např. veřejné poukazování na problematické státy, odebrání hlasovacího práva, snížení dotací ze strukturálních fondů a finanční postihy), mají-li se členské státy přimět k dodržování pravidel Paktu o stabilitě a růstu;

15. vyjadřuje své hluboké znepokojení ohledně dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí v období po překonání finanční a hospodářské krize; připomíná, že úsilí vyvinuté před krizí v rámci Paktu o stabilitě a růstu bylo z velké části zaměřeno na zvládnutí rostoucího problému demografického vývoje;

16. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření „evropského měnového fondu“, který by doplňoval Pakt o stabilitě a růstu v jeho úloze spočívající ve sledování stavu rozpočtů členských států, identifikaci případných problémů, jako jsou například neudržitelné veřejné finance a případné problémy s platební bilancí, navrhování a prosazování nápravných opatření, případně spolu s vhodnými mechanismy sankcí, a ve schopnosti zasáhnout poskytnutím půjčky v případě problémů s platební bilancí; jednalo by se o fond, do něhož by členské země eurozóny přispívaly podle výše svého HDP a odváděly by do něj pokuty za nadměrné dluhy a rozpočtové schodky; v zásadě by každý členský stát mohl z EMF čerpat prostředky až do výše částky, kterou do něj v minulosti vložil; půjčky poskytnuté pomocí tohoto mechanismu by byly předmětem přísných reformních programů upravených podle konkrétních potřeb;

17. žádá Komisi, aby předložila posouzení makroekonomického dopadu souboru opatření s cílem zachovat finanční stabilitu v Evropské unii a aby rovněž předložila sdělení o proveditelnosti, rizicích a výhodách vydávání eurobondů;

18. žádá, aby bylo včas zavedeno nařízení o ratingových agenturách; připomíná, že jakmile bude přijat balíček opatření týkajících se dohledu, budou agentury pod dohledem orgánu ESMA, a žádá Evropskou komisi, aby předložila návrhy, které se budou zabývat oligopolní strukturou ratingů státního zadlužení;

19. domnívá se, že snížení míry daňových podvodů by přispělo ke snížení schodků veřejných financí, přičemž sociální výdaje by zůstaly zachovány a nedošlo by ke zvýšení daní; je znepokojen narušením jednotného trhu způsobeným různou mírou daňových podvodů v členských státech; žádá Komisi, aby vypracovala posouzení dopadu, v němž by vyhodnotila jednotlivé problémy způsobené daňovými úniky a černou ekonomikou ve všech členských státech;

20. naléhavě žádá Evropskou radu, aby upravila strategii EU 2020, a zohlednila přitom nedávaná rozhodnutí, a aby odložila její schválení na druhou polovinu roku; zdůrazňuje, že by před konečným rozhodnutím ohledně pozměněného znění měla zohlednit stanovisko EP;

Nezbytné posílení řídící struktury strategie Evropa 2020

21. zdůrazňuje, že otevřená metoda koordinace se neosvědčila a měla by být nahrazena závaznými opatřeními; naléhavě žádá Radu a Komisi, aby předložily ekonomickou strategii hospodářského oživení, která bude založena zejména na nástrojích EU, a nikoli na mezivládních iniciativách;

22. domnívá se, že skutečná správa ekonomických záležitostí znamená, že Komise ponese náležitou a jednoznačnější odpovědnost, což jí umožní využívat stávající nástroje i nástroje nově vytvořené Lisabonskou smlouvou, jako jsou články 121, 122, 136, 172, 173 a 194, které Komisi pověřují koordinací reformních plánů a akcí i vypracováním společné strategie;

23. domnívá se, že mají-li být hlavní směry hospodářských politik a konkrétní doporučení pro jednotlivé státy skutečně účinné, bude nutné je podrobně rozpracovat; zdůrazňuje, že je důležité těsněji provázat nástroje Paktu o stabilitě a růstu, makroekonomické nástroje a nástroje vnitrostátních reformních programů EU 2020 tím, že budou předkládány ve stejných časových úsecích a bude možné lépe srovnávat vnitrostátní rozpočty, pokud jde o výdaje v různých kategoriích; členské státy nejenže musí považovat své hospodářské politiky za věc společného zájmu, ale musí je také koordinovat tak, aby se vzájemně nevyvracely; připomíná posílenou úlohu hlavních směrů hospodářských politik;

24. naléhá na Evropskou radu a Komisi, aby vypracovaly politiku „cukru a biče“ a v rámci článku 136 Smlouvy používaly mechanismy k zajištění souladu, jako jsou hospodářské pobídky (např. mimořádné prostředky z EU) a sankce s cílem podpořit silnější správu ekonomických záležitostí a konkrétněji posílenou správu v rámci strategie EU 2020;

25. je toho názoru, že by měly být posíleny pravomoci EUROSTATU, a to i vyšetřovací pravomoci, které byly EUROSTATU svěřeny; domnívá se, že otevřené a transparentní statistické informace by měly být podmínkou pro přístup k finančním prostředkům ze strukturálních fondů; Komise musí převzít na sebe odpovědnost, pokud jde o hodnocení statistik, aby rozhodla, zda členské státy splňují stanovené povinnosti a podmínky hodnocení;

26. vyzývá Komisi, aby uzavřela s Parlamentem konstruktivní kompromis v zájmu dosažení dohody v prvním čtení o novém rámci pro dohled, který umožní, aby nové evropské orgány dohledu byly plně funkční k 1. lednu 2011; dohoda by se měla mimo jiné zaměřit na úlohu trhů s finančními deriváty a dočasně zakázat nebo omezit určité typy transakcí, které ohrožují řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému Unie nebo jeho části;

Posílená úloha Evropského parlamentu

27. očekává, že Rada a Komise budou hlavní směry hospodářských politik konzultovat s Parlamentem; domnívá se, že hlavní směry hospodářských politik by se měly zejména zaměřit na doporučení politik, s jejichž pomocí lze v Unii a v jednotlivých členských státech zvládnout vývoj makroekonomiky i mikroekonomiky, a že by měly věnovat zvláštní pozornost strukturálním reformám na posílení hospodářského růstu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;

28. připomíná, že zásady zaměstnanosti musí být řádně konzultovány s Parlamentem; připomíná, že Parlament přijme rozhodnutí o těchto zásadách zaměstnanosti teprve tehdy, až bude spokojen se strukturou řízení a rozpočtovým rámcem strategie EU 2020;

29. lituje, že Parlament jako zástupce evropských občanů není konzultován v otázce ukazatelů, které tvoří základ vnitrostátního reformního programu EU 2020; žádá Radu, aby odložila své rozhodnutí a konzultovala nejdříve s Parlamentem;

30. zdůrazňuje, že rozhodnutí Evropské rady by měla vycházet z doporučení a varování obsažených ve výroční zprávě Komise o plnění cílů strategie EU 2020 ze strany členských států; předtím, než začne rozprava v Evropské radě, by měly být tyto zprávy řádně konzultovány s Parlamentem;

31. požaduje další informace o dopadech evropského mechanismu finanční stabilizace, o němž bylo rozhodnuto na mimořádném zasedání Rady ECOFIN ve dnech 9.–10. května 2010 o rozpočtu EU;

32. víceletý finanční rámec: zdůrazňuje význam přezkumu stávajícího víceletého finančního rámce, aby byl v souladu se závěry Evropské rady z 15.–16. prosince 2005 a požadavky Lisabonské smlouvy a bylo možné poskytnout finanční prostředky na iniciativy vytyčené ve strategii EU 2020 a další různé iniciativy a politické závazky, které byly a budou přijaty v rámci stávajícího a budoucího víceletého finančního rámce;

33. v zásadě vítá obecný směr návrhu rozpočtu na rok 2011, je však znepokojen velice nízkým rozpětím v různých rozpočtových okruzích a také tím, že tím pádem nemůže návrh odpovídajícím způsobem reagovat na současné sociální a hospodářské výzvy, aby se z Unie stala inteligentní, udržitelná ekonomika založená na znalostech, která začleňuje všechny bez rozdílu;

34. zdůrazňuje, že je nemožné z rozpočtového hlediska jasně stanovit, jaké budou finanční dopady strategie EU 2020 u jednotlivých rozpočtových položek, do nichž spadají nové stěžejní iniciativy; vyslovuje však svůj závazek jednat v tomto směru již v rámci rozpočtu na rok 2011, aby se již v této fázi zajistily odpovídající finanční prostředky pro strategii EU 2020;

35. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě a Komisi.

 

Poslední aktualizace: 18. června 2010Právní upozornění