Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0360/2010

Ingivna texter :

B7-0360/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.12

Antagna texter :

P7_TA(2010)0236

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 81k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0360/2010
14.6.2010
PE441.942v01-00
 
B7-0360/2010

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0303/2010 och B7‑0304/2010

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om handel med varor som används för tortyr


Metin Kazak, Marietje Schaake för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om handel med varor som används för tortyr  
B7‑0360/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det absoluta förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ett förbud som gäller under alla omständigheter och för alla stater, såsom en tvingande folkrättslig norm,

–   med beaktande av att detta förbud kommit till uttryck i ett antal internationella och regionala instrument och dokument om de mänskliga rättigheterna, bland dem den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna(1), den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter(2), FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (konventionen mot tortyr), Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande (3) friheterna, samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 3 oktober 2001 där kommissionen med kraft uppmanades att handla snabbt för att skapa ett gemenskapsinstrument där det förbjuds att marknadsföra, sälja och exportera sådan polis- och säkerhetsutrustning vars användning medför grym, omänsklig eller förnedrande behandling(5),

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som trädde i kraft den 30 juli 2006(6),

–   med beaktande av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer om tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, vilka antogs 2001 och sågs över 2008(7),

–   med beaktande av rapporten från rådets generalsekretariat 2008 om genomförandet av EU:s riktlinjer om tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning(8),

–   med beaktande av vad som skett i andra länder efter det att rådets förordning (EG) nr 1236/2005 tagits fram, i synnerhet de ändringar i Förenta staternas lag om kontroll av vapenexport som föreslagits av Förenta staternas byrå för industri och säkerhet i augusti 2009 och som återspeglar och i vissa fall går längre än vissa av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1236/2005(9),

–   med beaktande av samförståndsavtalet mellan Europarådet och Europeiska unionen, där Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr uppmanas att förstärka sitt samarbete med unionens relevanta institutioner och med beaktande av den sjuttonde allmänna rapporten om verksamheten inom kommittén för förhindrande av tortyr, där Europarådet uppmanas överväga vilken roll kommittén skulle kunna spela vad beträffar genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005,

–   med beaktande av rapporter som offentliggjorts av Amnesty International och Omega Research Foundation 2007 och 2010, där det påtalas särskilda svaga punkter i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 och uttrycks oro i anledning av att somliga av Europeiska unionens medlemsstater inte tillämpar förordningen som sig bör(10),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Konventionen mot tortyr påför staterna särskilda skyldigheter för att förhindra tortyr och annan misshandel, samt för att undersöka de fall då sådan förekommit, lagföra förövarna och ordna med skadestånd till offren(11).

B.  Endast sju medlemsstater har årligen tagit fram verksamhetsrapporter av det slag som krävs i artikel 13.3 i förordningen(12).

C. Trots denna skyldighet förekommer dock tortyr och annan misshandel fortfarande runtom i världen och en stor uppsättning polis- och säkerhetsutrustning har använts för sådana ändamål.

D. FN:s särskilda rapportör för tortyrfrågor hävdar att varje stat enligt konventionen är skyldig att övervaka handeln med sådan utrustning(13).

E.  I riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer i fråga om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning står det att EU kommer att med kraft uppmana tredjeländer att förhindra användning och produktion av och handel med utrustning som är avsedd att användas vid tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och att förhindra att någon som helst annan utrustning missbrukas för sådana ändamål(14).

F.  I rådets generalsekretariats rapport från 2008 om EU:s åtgärder till förmån för engagemang avsedda att bekämpa tortyr och annan misshandel i tredjeländer står det att antagandet av förordningen om tortyrredskap är det första exemplet på att en EU‑förordning antagits efter mönster från riktlinjerna om mänskliga rättigheter. FN:s särskilda rapportör för tortyrfrågor har välkomnat denna åtgärd och uttryckt en åsikt om att den kunde tjäna som mönster för en världsomfattande lagstiftning på området. Av detta följer att EU måste se efter hur förordningen tillämpats.

G. Somliga av Europeiska unionens medlemsstater, bland dem Tjeckien och Tyskland, har efter det att rådets förordning (EG) nr 1236/2005 trätt i kraft beviljat exportlicenser för sådana artiklar som fotbojor, irriterande kemikalier och elektriska bedövningsvapen till länder som under tidens gång inte gjort sig kända för att i högre grad bry sig om mänskliga rättigheter.

H. Endast tolv medlemsstater hade infört regler om sanktioner senast den 29 augusti 2006, såsom det krävdes i artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

I.   Endast sju medlemsstater har tagit fram en eller flera av de offentliga årliga verksamhetsrapporterna med ingående redogörelser för sina beslut i licensfrågor, såsom det krävs i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 och vissa av de rapporter som offentliggjorts har inte varit tillräckligt ingående för att möjliggöra en meningsfull översikt av dessa beslut.

J.   I förteckningen över artiklar och utrustning som det enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 är förbjudet att bedriva handel med ingår viss polisutrustning och säkerhetsutrustning som i dag är föremål för internationell handel och i praktiken inte kan användas till något annat än tortyr och annan misshandel. Hit hör bland annat batonger med taggar, vissa anordningar för fastgörande i vägg eller golv, vissa fotbojor, fingerbojor, tumbojor, tumskruvar och elektriska bedövningsvapen som anbringas på kroppen och inte är ”bedövningsbälten”.

K. Övervakningen av handeln med artiklar och utrustning som ingår i förteckningen i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 utsträcker sig inte till polisutrustning och säkerhetsutrustning som är föremål för internationell handel och som kan användas i lovliga syften inom brottsbekämpning eller kriminalvård, i de fall att användningen då är reglerad i enlighet med internationella förpliktelser på de mänskliga rättigheternas område och normer för bästa praxis för brottsbekämpande myndigheter. Hit hör bland annat handbojor, batonger och andra slagvapen som hålls i handen, elektriska bedövningsvapen med högspänning, men dock under 10 000 volt, samt specialtillverkade komponenter och tillbehör till utrustning som är underkastad kontroll och förbud.

L.  Kommittén för gemensamma regler för exporten av produkter ska sammankomma på nytt den 29 juni 2010.

1.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att utan dröjsmål underrätta kommissionen om vilka sanktioner de infört för brott mot rådets förordning (EG) nr 1236/2005, i enlighet med sina skyldigheter enligt artikel 17 i förordningen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och kommittén för gemensamma regler för exporten av produkter att vägleda och bistå medlemsstaterna med att skärpa dessa sanktioner i de fall där de är otillräckliga eller inte införts.

3.  Europaparlamentet erinrar alla medlemsstater om att de enligt artikel 13.3 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 är skyldiga att i tid sammanställa en offentlig, årlig verksamhetsrapport och uppmanar med kraft kommissionen att tillskriva de medlemsstater som inte tillställt kommissionen sådana rapporter att fullgöra sina skyldigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ta med åtminstone följande i dessa rapporter för att de årliga verksamhetsrapporterna ska ge tillräckligt med information för en meningsfull översikt från allmänhetens sida, nämligen antalet mottagna ansökningar, vilka produkter de avsett samt vilka respektive destinationsländer ansökningarna hänfört sig till samt vilka beslut som fattats om ansökningarna samt rapporter om att någon verksamhet inte förekommit, om så varit fallet.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ta fram en schablon för medlemsstaternas årliga verksamhetsrapporter för att det ska gå lättare för alla medlemsstater att sammanställa sådana rapporter och för att de ska vara konsekventa.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att, med bistånd från kommittén för gemensamma regler för exporten av produkter, göra en formell översyn av medlemsstaternas tillämpning av förordningen och deras utfärdande av licenser (såsom kommissionen har rätt att göra med stöd av artiklarna 15 och 16 i förordningen) och där det också ska ingå en undersökning av alla medlemsstaternas årliga verksamhetsrapporter, samt offentliggöra denna översyn tillsammans med de årliga verksamhetsrapporter som kommit in från medlemsstaterna under alla år sedan förordningen trätt i kraft.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att tillförsäkra en vederbörlig tillämpning av de förfaranden som framhålls i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 och handlar om utbyte av information mellan medlemsstaterna om beslut om licenser och om genomförandeåtgärder, antingen genom den mekanism för underrättelse om avslag, vilken redan införts i rådets arbetsgrupp för kontroll av export av konventionella vapen (COARM) för avslag på begäranden om licenser för export av krigsmateriel eller med hjälp av andra effektiva förfaranden.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att underrätta parlamentet om vad som hittills gjorts för att göra det lättare för medlemsstaterna att fullgöra artikel 13.

9.  Europaparlamentet anmodar kommissionen att förse parlamentet med den information kommissionen fått från varje medlemsstat under varje år sedan förordningen trätt i kraft och att offentliggöra denna information. Närmare bestämt ska informationen omfatta uppgifter om avslag på ansökningar om tillstånd med stöd av artikel 11 i förordningen, ingående upplysningar om vilka sanktioner de olika medlemsstaterna tagit i bruk för brott mot förordningen och det fullständiga innehållet i medlemsstaternas årliga verksamhetsrapporter.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att se till att kommittén för gemensamma regler för exporten av produkter sammanträder med jämna mellanrum, lägger fram en klar tidsplan för en formell översyn av förordningen och fastställer ett förfarande för att eventuella brott mot förordningen ska undersökas i rätt tid.

11. Europaparlamentet fördömer skarpt varje försök från medlemsstaterna eller företag inom Europeiska unionen att importera elektriska bedövningsbälten, vilka det enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 är förbjudet att importera eller andra fasthållningsanordningar som anbringas på kroppen och ger elektriska stötar som väsentligen har liknande verkan och uppmanar med kraft kommissionen att i brådskande ordning utreda om och när elektriska bedövningsbälten eller dithörande delar, andra fasthållningsanordningar som anbringas på kroppen och ger elektriska stötar, tekniskt bistånd eller utbildning överförts från någon medlemsstat innan eller efter det att förordningen infördes samt fastställa om sådan utrustning har använts av brottsbekämpande myndigheter eller kriminalvårdsmyndigheter i dessa länder och avlägga rapport inför parlamentet om vad som framkommit.

12. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att bidra till att förhindra tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning genom att övervaka det tekniska stödet till tredjeländer för att inte detta tekniska stöd ska missbrukas för tillverkning av varor som används i samband med dödsstraff och för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och uppdatera förteckningen över varor som är förbjudna enligt bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1236/2005 så att där också tas med batonger med taggar, anordningar för fastgörande i vägg eller golv, fotbojor, kedjor och bojor, tumbojor, fingerbojor och tumskruvar, elektriska bedövningsbojor och andra anordningar som anbringas på kroppen och ger elektriska stötar.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och uppdatera förteckningen över varor som är underkastade kontroll enligt bilaga II rådets förordning (EG) nr 1236/2005 så att där också tas med handbojor, batonger och andra slagvapen som hålls i handen och bärbara elektriska bedövningsvapen med spänning under 10 000 volt.

15. Europaparlamentet uppmanar ytterligare kommissionen att införa ett särskilt förfarande för regelbunden översyn av artiklarna i bilagorna II och III, enligt uppdraget i artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om att det så snart som det bara är möjligt i förordningen ska tas med en klausul om ”tortyr som slutanvändningsändamål”, så att medlemsstaterna, utgående från tidigare upplysningar, ska kunna licensbelägga och således vägra export av alla artiklar som innebär en avsevärd risk för att de avsedda slutanvändarna kommer att använda dem för dödsstraff och för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om att det så snart som det bara är möjligt i förordningen ska tas med ett förbud mot att någon fysisk eller juridisk person inom Europeiska unionen förmedlar transaktioner, oavsett var någonstans förmedlingen äger rum, som inbegriper internationell överföring, också i form av försäljning och export, av artiklar som tagits med i bilaga II till förordningen och som i praktiken inte kan användas till annat än för dödsstraff, tortyr eller annan misshandel samt om att medlemsstaterna ska införa effektiva mekanismer för att övervaka förmedlingen av transaktioner som innefattar överföring av några av de artiklar som finns förtecknade i bilaga III i förordningen.

18. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om att det så snart som det bara är möjligt i förordningen ska tas med ett krav på att importörer ska utverka importlicens för import till Europeiska unionen av artiklar som finns förtecknade i artikel III i förordningen och på att medlemsstaterna ska vägra sådana importlicenser när det finns skäliga orsaker att anta att utrustning av detta slag kan komma att användas för tortyr eller annan misshandel, antingen inom Europeiska unionen eller, efter att ha sålts vidare, utanför Europeiska unionen.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommittén för gemensamma regler för exporten av produkter att överväga hur man kan få bort undantaget från kravet på import- eller exporttillstånd för artiklar som finns förtecknade i bilaga III och befinner sig i transit inom Europeiska unionen.

20. Europaparlamentet erinrar om att riktlinjerna för EU politik gentemot tredjeländer i fråga om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning uppdaterats 2008 och uppmanar rådet och kommissionen att, i enlighet med dessa riktlinjer, vid sammanträffanden med tredjeländer, föra fram rådets förordning (EG) nr 1236/2005 som ett exempel på bästa praxis samt uppmuntra tredjeländer som exporterar sådan utrustning som det enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 är förbjudet att importera göra handlarna i dessa länder medvetna om de förbud som ingår i förordningen.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att på det internationella planet verka för internationell kontroll av utrustning som skulle kunna användas för dödsstraff, tortyr och annan misshandel och framför allt arbeta för att utvidga FN:s generalförsamlings årliga upprop om att förhindra och förbjuda produktion, handel, export och användning av utrustning som särskilt utformats för att användas som tortyrredskap, så att det också kommer att omfatta en uppfordran till alla stater att reglera produktion, handel, export och användning av utrustning som visserligen inte enkom utformats som tortyrredskap men ofta missbrukas för tortyr eller annan misshandel.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

 

(1)

Artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FN:s generalförsamling och offentliggjord i resolution 217 A (III) av den 10 december 1948.

(2)

Artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som antogs och öppnades för undertecknande, ratificering och anslutning genom FN:s generalförsamlings resolution 2200A (XXI) av den 16 december 1966 och trädde i kraft den 23 mars 1976.

(3)

Artikel 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som antogs av Europarådet den 4 november 1950 och trädde i kraft den 3 september 1953.

(4)

Artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom den undertecknats och proklamerats av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid Europeiska rådets möte i Nice den 7 december 2000.

(5)

EGT C 87 E, 11.4.2002.

(6)

Förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning L 200, 30.7.2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:200:0001:0019:SV:PDF).

(7)

Europeiska unionens råd, Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning – en uppdatering av riktlinjerna (PESC 450, COHOM 41, 18.4.2008) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).

(8)

Europeiska rådets generalsekretariat, Genomförande av EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning – lägesbedömning och nya genomförandeåtgärder, 8407/1/08 REV 1, 18.4.2008 (www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news129.pdf).

(9)

De föreslagna amerikanska ändringarna omfattar införandet av kontroll av “utrustning som är avsedd för avrättning av människor”, och en klassificering av “spikbatonger” och “handbojor som ger elchocker” som redskap som är särskilt “utformade för tortyr” och som därmed sannolikt inte kommer att ges exporttillstånd. USA:s näringsdepartement (Bureau of Industry and Security), Revisions to the Commerce Control List to Update and Clarify Crime Control License Requirements (ändringar av handelskontrollförteckningen för att uppdatera och förtydliga licenskraven för brottsbekämpning), offentliggjord i US Federal Register, Vol.74.

(10)

Amnesty International, European union: Stopping the Trade in Tools of Torture (Stoppa handeln med tortyrredskap) (Index: POL 34/001/2007), Amnesty International och Omega Research Foundation, From Words to Deeds: making the EU ban on the trade in ‘tools of torture’ a reality (Från ord till handling: ett sätt att förverkliga EU:s förbud mot handel med tortyrredskap) (Index: EUR 01/004/2010).

(11)

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, antagen genom generalförsamlingens resolution 39/46 av den 10 december 1984, som trädde i kraft den 26 juni 1987.

(12)

Artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(13)

Rapport av den särskilde rapportören för tortyrfrågor, Theo Van Boven, FN:s kommission för mänskliga rättigheter, UN Doc. E/CN.4/2005/62, 15 december 2004, punkt 14.

(14)

Europeiska unionens råd, Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning – en uppdatering av riktlinjerna ((PESC 450, COHOM 41, 18.4.2008) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).

Senaste uppdatering: 16 juni 2010Rättsligt meddelande